DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2010 str. 39     <-- 39 -->        PDF

IZVORNI I ZNANSTVENI ČLANCI – ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERSŠumarski list br. 5–6, CXXXIV (2010), 241-248
UDK 630* 307 + 383 + 377 (001)


ANALIZA SEKUNDARNE OTVORENOSTI ŠUMAGORSKOG PODRUČJA
KAO PODLOGAZAODABIR DULJINE UŽAVITLA


ANALYSIS OF SECONDARY RELATIVE OPENNESS IN HILLYAREAS
ASABASIS FOR SELECTION OF WINCH ROPE LENGTH


112


Tibor PENTEK, Hrvoje NEVEČEREL, Katarina DASOVIĆ,


113


Tomislav PORŠINSKY, Marijan ŠUŠNJAR, Igor POTOČNIK


SAŽETAK: Za kvalitetno i racionalno gospodarenje šumskim ekosustavom
neophodno je postojanje prostorno optimalno položene mreže primarne i sekundarne
šumske prometne infrastrukture. Postoje različiti parametri za kvantitativnu
i kvalitativnu procjenu postojeće mreže šumske prometne infrastrukture,
kao i za definiranje nedovoljno otvorenih ili neotvorenih šumskih područja. Relativna
otvorenost (primarna ili sekundarna) u kombinaciji s metodom omeđenih
površina i GIS alatima, predstavlja vrlo učinkovito sredstvo pri raščlambi
kolikoće i kakvoće primarnih i sekundarnih šumskih prometnica: Pri tome se
dobija vrlo jasan i pregledan vizualan prikaz rezultata svih analiza. Istraživanja
su provedena u g.j. “Bovan-Jelar” Šumarije Perušić smještenoj u gorskom
području Like. Formiran je GIS istraživanog područja te uspostavljen katastar
primarnih i sekundarnih šumskih prometnica. Obavljena je analiza sekundarne
otvorenosti za skider tipa Timberjack 240 C oprem ljen dvobubanjskim vitlom
Adler duljine uža 30, 45 i 60 m. Definirane su neotvorene površine i, u odabranim
odsjecima, za inačicu duljine uža vitla od 60 m, predložene idejne trase budućih
traktorskih putova kojima će se unaprijediti postojeća mreža sekundarnih
šumskih prometnica. Analiza je sekundarne otvorenosti napravljena i za novoprojektiranu
sekundarnu prometnu infrastrukturu, a polučeni su rezultati uspoređeni
sa sadašnjim stanjem sekundarne otvorenosti.


Ključne riječi:relativna otvorenost, klasična otvorenost, sekundarne
šumske prometnice, planiranje, gorsko područje, GIS


UVOD – Introduction
Intenzivno gospodarenje šumskim resursima doveločenja i u konačnici utječe na smanjenje troškova pridobije
do povećane potrebe za primarnim i sekundarnimvanja drva. Povećana potreba za šumskim prometnicama
šumskim prometnicama, pri čemu izgradnja primarnihjedan je od glavnih razloga za inventarizaciju postojeće
šumskih prometnica smanjuje srednju udaljenost privla-šumske prometne infrastrukture, pri čemu je uspostava
cjelovitog katastra primarnih i sekundarnih šumskih pro


1


Izv. prof. dr. sc. Tibor Pentek, Šumarski fakultet, Sveučilište u Za


metnica preduvjet vjernom prikazu postojećeg stanja.


grebu, Zavod za šumarske tehnike i tehnologije Svetošimunska
25, 10000 Zagreb, Hrvatska,E-mail: pentek@sumfak.hr
Penteki.


dr(2008) ističu kako odabir tehničkih
Hrvoje Nevečerel, dipl. ing. šum., E-mail: hnevecerel@sumfak.hr


sredstava rada koji se koriste pri privlačenju drva, utječe


Izv. prof. dr. sc. Tomislav Poršinsky,


na povećanje količine sekundarnih šumskih prometnica,


E-mail: porsinsky@sumfak.hr
Doc. dr. sc. Marijan Šušnjar, E-mail: susnjar@sumfak.hr


a vrsta sekundarne šumske prometnice (traktorski put ili


2


Katarina Dasovi,dipl. ing. šum.,UŠPGospić, Šumarija Perušić


traktorska vlaka) ovisi o terenskim čimbenicima.


Dr.Ante Starčevića 9, 53202 Perušić, Hrvatska
E-mail: katarina.dasovic@hrsume.hr
Prema nekim je autorima (Penteki dr.2007,Pen


3


Izv. prof. dr. sc. Igor Potočnik, University of Ljubljana, Biotech


teki dr. 2005a, Pičmani dr.2006a, Pičmani dr.


nical Faculty, Department of Forestry and Forest Resources


2006a,Penteki dr.2005b,Penteki dr.2007) uspo


Večna pot 38, 1000 Ljubljana, Slovenija
E-mail: igor.potocnik@bf.uni-lj.si


stavom katastra šumskih prometnica omogućeno:
ŠUMARSKI LIST 5-6/2010 str. 40     <-- 40 -->        PDF

T. Pentek, H. Nevečerel, K. Dasović, T. Poršinsky, M. Šušnjar, I. Potočnik: ANALIZASEKUNDARNE ...Šumarski list br. 5–6, CXXXIV (2010), 241-248
točan i detaljan uvid u postojeće prometne resurse
šumskog područja,
raščlamba postojećeg stanja primarne i sekundarne
otvorenosti šuma uz uočavanje eventualnih nedostataka
ili manjkavosti,
kvalitetno primarno i sekundarno otvaranje neotvorenih
i nedovoljno otvorenih područja,
kontrola troškova izgradnje i održavanja šumskih
cesta,
planiranje i kontrola troškova izgradnje i popravaka
traktorskih putova,
izrada elaborata radilišta pri sječi, izradbi i privlačenju
drva i dr.
Nevečereli dr.(2007) ističu kako je cilj otvaranja
šuma izgraditi prostorno dobro položenu mrežu
šumskih prometnica koja će svojim tehničkim značajkama
omogućiti izvršenje svih zadataka gospodarenja
određenim šumskim područjem. Pri dosezanju toga
cilja nastojimo postići propisanu razinu kvalitete, uz
što manja sveukupna financijska ulaganja.


PROBLEMATIKAI CILJ ISTRAŽIVANJA
Scope of research and aims of research


Primarna je namjena sekundarnih šumskih prometnica
privlačenje i izvoženje drva. Sekundarne šumske
prometnice, za strojeve koji se kreću po zemlji, su građevinski
objekti koji povremeno služe za izvršenje zadataka
predviđenih Programom gospodarenja, a mo žemo
ih podijeliti na traktorske putove i traktorske vlake
(Šikići dr.1989).


Traktorski su putovi građevinski objekti kod kojih su
prisutni zemljani radovi, ali izostaje gornji stroj, dok su
traktorske vlake privremeni građevinski objekti koje dobi
jemo prosijecanjem kroz šumu i uzastopnim prolas kom
traktora istim tragom (kretanje po bespuću).


U izrazito teškim terenskim prilikama, u prigorskim,
brdskim, gorskim i planinskim šumama sekundarne je
šumske prometnice potrebno graditi te predstavljaju
osnovni preduvjet obavljanju radova privlačenja drva.
Nevečereli dr.(2007) ističu kako bi bez kvalitetno
izgrađenih traktorskih putova prometovanje na takvim
terenima, za strojeve koji se kreću po zemlji i koriste se
za privlačenje drva, bilo gotovo nemoguće.


PremaKoširu(2000), analiza je terenskih značajki
i njihov utjecaj na različite faze proizvodnje od iznimne
važnosti, ne samo za ukupno proučavanje pojedinih
šumskih područja u svezi odabira potencijalnih šumars kih
tehnologija, nego ponajprije za unaprijeđivanje (nado
gradnju) postojeće šumske transportne mreže te
planiranje novih šumskih cesta i traktorskih putova.


Gustoća mreže sekundarnih šumskih prometnica i
njihov raspored ovise o mnogim čimbenicima (Nevečereli
dr.2007):


tehničkim sredstvima koja se koriste pri pridobivanju
drva (u fazi privlačenja),
konfiguraciji reljefa,
kamenitosti i stjenovitosti terena,
broju stabala na određenoj površini,
dimenzijama stabala,
položaju glavne primarne prometnice do koje se
privlači drvo,
ostalim čimbenicima.


Rebula(1983) zaključuje kako sekundarna otvorenost,
tj. potrebna gustoća traktorskih putova i vlaka, u
mladim sastojinama iznosi 250–300 m/ha, a u starijim
sastojinama, gdje je razmak stabala veći, 100–180 m/ha.


Za područje prebornih šuma Gorskoga kotara utvrđena
je optimalna gustoća sekundarnih šumskih prometnica
od 150 m/ha (Zdjelar1990).


S obzirom na horizontalno i vertikalno razvijanje
trasa traktorskih putova (Nevečereli dr.2007) razlikuju
se:


ravničarski traktorski putovi,
dolinski traktorski putovi,
padinski te
grebenski traktorski putovi.
Kod planiranja i postavljanja trase traktorskoga puta
uglavnom se nastoji privlačiti drvo u smjeru sile teže.
Traktoru je potrebna manja vučna sila pri vuči tereta nizbrdo,
ona mu omogućuje brže kretanje i privlačenje veće
količine tereta.Time se povećava učinak i smanjuju troškovi
privlačenja drva. Privlačenje uzbrdo se, ako postoji
mogućnost privlačenja nizbrdo, nastoji izbjeći.


Traktorski putovi imaju fleksibilnije tehničke uvjete
u odnosu na šumske ceste, u većoj se mjeri prilagođavaju
terenu, imaju manju širinu vozne površine, pa je
stoga, pri izgradnji, obujam zemljanih radova znatno
manji nego kod šumskih cesta. PremaJeličiću(1983)
za gradnju iste duljine traktorskog puta u sličnim terenskim
uvjetima potrebno je od 10 do 30 puta manje financijskih
sredstava nego pri gradnji šumske ceste.


Penteki dr.(2008) navode kako je prvi korak koji
je potrebno napraviti prije finog otvaranja, raščlamba
postojeće mreže sekundarnih šumskih prometnica za
čiju je provedbu nužno u okviru GIS-a oformiti sloj sa
sekundarnim šumskim prometnicama (katastar skundarnih
šumskih prometnica).


Ciljevi su ovoga istraživanja definirani kroz sljedeće
faze rada:
oblikovanje katastra sekundarnih šumskih promet
ŠUMARSKI LIST 5-6/2010 str. 41     <-- 41 -->        PDF

T. Pentek, H. Nevečerel, K. Dasović, T. Poršinsky, M. Šušnjar, I. Potočnik: ANALIZASEKUNDARNE ...Šumarski list br. 5–6, CXXXIV (2010), 241-248
243
nica,
razredba sekundarnih šumskih prometnica,
analiza sekundarne relativne otvorenosti,
planiranje budućih trasa sekundarnih šumskih pro-
metnica uz analizu novonastale situacije.
PODRUČJE ISTRAŽIVANJA– Research area
Za područje je istraživanja odabrana gospodarska
jedinica “Bovan-Jelar” koja je sastavni dio masiva Sje-
verni Velebit, a proteže se u smjeru od istoka ka za-
padu. Po svome smještaju i nadmorskoj visini ubraja se
u visoko gorje. Ukupna površina gospodarske jedinice
iznosi 2.413,14 ha od čega je obraslo 2.392,65 ha.
Pri sječi i izradbi drva koristi se sortimentna metoda.
Primanje obloga drva obavlja se u sječini. Drvo se priv-
lači skiderima (Timberjack 240 C) opremljenima meha-
ničkim vitlom Adler. Ovakav način primarnoga
transporta drva zahtijeva dobru sekundarnu otvorenost.
Zbog konfiguracije terena i razvijene orografije sekun-
darne se prometnice moraju graditi.
Osnovne značajke otvaranja šuma i pridobivanja
drva su strm i razveden planinski teren, bogatstvo kr-
ških reljefnih fenomena, plitka tla, stjenovita podloga i
teške građevinske kategorije materijala. Prosječan na -
gib terena iznosi 20 – 40°. Navedene značajke ukazuju
na potrebu dobre primarne i sekundarne otvorenosti
šuma. Etat (26,36 m
3
/ha) je vrlo dobre kakvoće, a gla-
vne gospodarske vrste su bukva i jela, kojima se gos po -
dari jednodobno.
Primarna je otvorenost kompletne gospodarske jedi-
nice “Bovan – Jelar” 9,97 m/ha, a otvorenost sekundar-
nim šumskim prometnicama iznosi svega 26,74 m/ha.
Promatramo li samo odabrano područje, tada primarna
otvorenost iznosi 27,13 m/ha, a sekundarna otvorenost
45,19 m/ha.
METODE RADA– Methods of research
Formiranje katastra sekundarnih šumskih prometnica
Design of secondary forest roads cadastre
Cjelokupan je posao izrade katastra sekundarnih
šumskih prometnica podijeljen u dva osnovna dijela:
prvi je dio predstavljen terenskom izmjerom potrebnih
po dataka, a drugi dio obuhvaća unos i obradu podataka
na računalu.
Mjerenje je izvršeno tzv. povratnom metodom pri
kojoj se snimanje obavlja hodanjem u oba smjera, što
omogućava bolje uklapanje podataka u prostor. Pri sni-
manju sekundarnih šumskih prometnica koristili smo
suvremenu metodu rada – GPS uređaj,Trimble, GeoEx-
plorer 3, uz primjenu interne antene, a interval snimanja
je bio 5 sekundi. Dobiveni su podaci preuzeti i obrađeni
pomoću programskog paketa GPS Pathfinder Office
2.80. i uvedeni u programski paketArcGIS 9.2 te ucrtani
na prije pripremljene digitalne zemljovide.
Šifriranje sekundarnih šumskih prometnica prika-
zano je na slici 1. Prva oznaka je troznamenkasti arapski
broj i predstavlja broj gospodarske jedinice koji ona ima
u gospodarskoj podjeli šumskogospodarskog područja
Hrvatske. Druga je oznaka arapski broj i predstavlja broj
Slika 1.Pridjeljivanje šifre sekundarnim šumskim prometnicama
Figure 1Assigning code of secondary forest roads


ŠUMARSKI LIST 5-6/2010 str. 42     <-- 42 -->        PDF

T. Pentek, H. Nevečerel, K. Dasović, T. Poršinsky, M. Šušnjar, I. Potočnik: ANALIZASEKUNDARNE ...Šumarski list br. 5–6, CXXXIV (2010), 241-248
odjela unutar gospodarske jedinice.Treća je oznaka ve-vlaka. Pridodani arapski broj (1–4) predstavlja oznaku
liko slovo kojime je definirana kategorija sekundarneredoslijeda odvajanja. Četvrta oznaka (dvije znamenke)
šumske prometnice: C – traktorski put, D – traktorskaodređuje redoslijed prometnice u gospodarskoj jedinici.


Analiza sekundarne relativne otvorenosti (Metoda omeđenih površina)


Analysis of secondary relative openness (buffer method)


Relativna otvorenost (Pentek 2002) je veličina koja
pruža dobar uvid u prostorni raspored šumskih prometnica,
daje mogućnost utvrđivanja otvorenih i neotvorenih
površina i projektantu nudi mogućnost odabira
najpovoljnijih inačica šumskih prometnica.


Utvrđivanje relativne otvorenosti sastoji se u polaganju
omeđenih površina (tzv.buffera) oko sastavnica
složenog sustava primarne i sekundarne šumske prometne
infrastrukture (i oko primarnih šumskih prometnica
jer je i sa njih moguće privitlavanje izrađenih
drvnih sortimenata).


Omeđene su površine na svom rubnom dijelu udaljene
od šumskih prometnica za veličinu korigirane
odabrane duljine uža vitla. Sumiranjem izračunatih vrijednosti
omeđenih površina koje su položene oko svih
šumskih prometnica (prosječne se omeđene površine
dvije ili više primarnih i sekundarnih šumskih prometnica
u obračun uzimaju samo jednom i to redoslijedom
raščlambe) dobijemo ukupnu otvorenu ploštinu.


Otvaranje neotvorenih površina


Analizom relativne otvorenosti postojećega stanja
određene su otvorene i neotvorene površine. Relativna
se otvorenost izračunava za tri inačice duljine uža vitla
tipaAdler – 30, 45 i 60 metara, montiranog na skider
Timberjack 240 C. Primjenjuje se metoda omeđenih po-


Tablica 1.Modificirani sustav procjene sekundarne relativ ne
otvorenosti (Pentek 2002)


Table 1
Modified sistem of secondary relative openness
evaluation


Relativna otvorenost
Relative openness
Ocjena otvorenosti
Evaluation of openness
< 60 %
nedovoljna otvorenost (1)
insufficient openness (1)
60 - 70 %
slaba otvorenost (2)
weak openness (2)
70 - 80 %
jedva dobra otvorenost (3)
barely good openness (3)
80 - 90 %
vrlo dobra otvorenost (4)
very good openness (4)
> 90 %
odlična otvorenost (5)
excellent openness (5)


Pri ocjeni i komentaru sekundarne relativne otvorenosti
koristit će se modificirani sustav procjene sekundarne
relativne otvorenosti (Pentek2002).


– Openning of unopened areas
vršina, pri čemu je odabrane duljine uža vitla potrebno
umanjiti zbog horizontalnih prepreka (dubeća stabla, stijene,
pomladne površine, vodene prepreke i slično) te
zbog nagiba terena u smjeru privitljavanja drva.


REZULTATI ISTRAŽIVANJA– Research results


Uspostava katastra sekundarnih šumskih prometnica


Establishing a secondary forest roads cadastre


Slika 2.Postojeća šumska prometna infrastruktura


Figure 2Existing forest traffic infrastructure
ŠUMARSKI LIST 5-6/2010 str. 43     <-- 43 -->        PDF

T. Pentek, H. Nevečerel, K. Dasović, T. Poršinsky, M. Šušnjar, I. Potočnik: ANALIZASEKUNDARNE ...Šumarski list br. 5–6, CXXXIV (2010), 241-248
Za potrebe su ovoga istraživanja snimljeni svi trak-oda bran cjeloviti dio gospodarskih šuma g.j. “Bovantorski
putovi i traktorske vlake gospodarske jediniceJelar” ukupne površine 942,10 ha.
“Bovan-Jelar”. Snimljeno je 176 sekundarnih šumskih


Svakoj je sekundarnoj šumskoj prometnici pridjeprometnica
ukupne duljine 64.539 metara. Mala sekun


ljena šifra – njezin katastarski broj sukladno metodolodarna
otvorenost rezultat je velike površine istraživanog


giji izrade katastra sekundarnih šumskih prometnica
područja koje je proglašeno zaštitnim i gdje nikada nisu


(Pentek2008).
građene šumske prometnice. Stoga je za istraživanje


Raščlamba sekundarne relativne otvorenosti


Secondary relative openness analysis


Slika 3.Otvorenost postojećim i novoplaniranim sekundarnim šumskim prometnicama


Figure 3Openness for existing and newly planned secondary forest roads


Na odabranim su površinama utvrđena 123 traktor-vanja izrađenih drvnih sortimenata. U obzir su uzete
ska puta ukupne duljine 46.656 metara, što na površinipovršinske prepreke, prostorni razmještaj dubećih staod
942,10 ha čini sekundarnu otvorenost od 49,52 m/ha. bala u sastojini te usmjereno rušenje stabala.


Pri analizi sekundarne relativne otvorenosti oda-


Analizom postojećega stanja, u odabranim odsjebrane
su tri različite vrijednosti pristupa površini: 30,


cima gospodarske jedinice “Bovan-Jelar”, dobiveni su
45 i 60 metara, koje predstavljaju duljine uža vitla ski


podaci o nedovoljnoj sekundarnoj relativnoj otvorenodera.
Odabrane su duljine uža vitla zbog nagiba terena i


sti (ocjena 1) bez obzira na odabranu duljinu uža vitla.
površinskih prepreka smanjene za 10 %. Određeni su


Potrebno je daljnje fino otvaranje područja istražinagibi
traktorskih putova i izračunati poprečni nagibi


vanja s ciljem optimiziranja sekundarne mreže šums terena
(nagibi terena okomiti na trasu traktorskih pu


kih prometnica i dosezanja odlične otvorenosti.
tova) koji predstavljaju smjer izvlačenja uža i privitla-


Tablica 2.Raščlamba postojeće sekundarne relativne otvorenosti istraživanog područja za odabrane inačice duljine uža vitla


Table 2Analyses of existing secondary relative openness for selected winch rope lengths


Duljina uža
Winch rope length
Korigirana duljina uža
Corrected winch rope length
Otvorena površina
Opened area
Relativna otvorenost
Relative opennessOcjena relativne otvorenosti
Evaluation of relative openness
mha%
3027332,2535,271
4540,5454,2148,211
6054543,1057,651


Planiranje novih sekundarnih šumskih prometnica– Planning of new secondary forest roads
Pri unaprijeđenju (nadogradnji) postojećeg sekun-na, odabrana je duljina uža vitla od 60 m. Za tu je inadarnog
šumskog transportnog sustava, kao mjerodav -čicu projektirano (idejne trase) 66 novih traktorskih pu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2010 str. 44     <-- 44 -->        PDF

T. Pentek, H. Nevečerel, K. Dasović, T. Poršinsky, M. Šušnjar, I. Potočnik: ANALIZASEKUNDARNE ...Šumarski list br. 5–6, CXXXIV (2010), 241-248
tova ukupne duljine 40.285,07 metara. Novoprojekti-što je gotovo odlična otvorenost.Takva je sekundarna
rana mreža sekundarnih šumskih prometnica daje se-relativna otvorenost postignuta s gustoćom od samo
kundarnu relativnu otvorenost od 89,79 % (ocjena 4)92,28 m/ha traktorskih putova.


Tablica 3.Raščlamba unaprijeđenog sekundarnog šumskog transportnog sustava za odabranu duljinu uža vitla od 60 m


Table 3Analyses of improved secondary forest transport system for selected winch rope length of 60 m


Duljina uža
Winch rope length
Korigirana duljina uža
Corrected winc rope length
m
Otvorena površina
Opened area
ha
Relativna otvorenost
Relative openness
%
Ocjena relativne otvorenosti
Evaluation of relative openness
3027524,8556,801
4540,5721,0376,533
6054845,9489,794


Raščlamba sekundarne relativne otvorenosti za duljine
uža vitla od 30 i 45 m dala je očekivane (loše) rezultate;
naime daljnje sekundarno otvaranje proveli


RASPRAVABudući se u Republici Hrvatskoj pridobivanje drva
obavlja po zemlji kretnim strojevima, šumske su žičare
vrlo rijetke, a helikopteri i drugi oblici zračnog trans porta
nisu ušli u širu primjenu, naglašena je potreba za
dobrom primarnom i poglavito sekundarnom otvorenoš
ću šuma šumskim prometnicama. Pri privlačenju se
drva u šumskim područjima sličnima istraživanom,
zbog svekolikih sastojinskih i stanišnih uvjeta te troškovnih
pokazatelja koriste skideri.
Uspoređujući dobivene rezultate s prijašnjim istraživanjima
u sličnim stojbinskim uvjetima (Rebula
1983 iZdjelar1990) polučena je optimalna (gotovo
odlična) sekundarna relativna otvorenost sa manjom
ukupnom duljinom sekundarnih šumskih prometnica
(za duljinu uža vitla od 60 m sekundarna relativna otvorenost
područja istraživanja iznosi 89,79 % uz gustoću
traktorskih putova od 92,28 m/ha).
Po obavljenoj raščlambi postojeće sekundarne relativne
otvorenosti i utvrđenoj nedovoljnoj (1) otvorenosti
za sve odabrane duljine uža vitla, pristupilo se
daljnjem sekundarnom otvaranju za duljinu uža vitla od
60 m, te je dostignuta vrlo dobra (skoro odlična) sekundarna
relativna otvorenost od 89,79 % i to s 92,28 m/ha
traktorskih putova. Želi li se, prije svega zbog humanizacije
rada, provesti optimizacija mreže sekundarnih


smo za duljinu uža vitla od 60 m, pa su za manje du


ljine uža vitla, (između otvorenih omeđenih površina)


ostajala uska neotvorena područja.


– Discussion
šumskih prometnica za duljinu uža vitla od 45 ili 30 m,
cjelokupan postupak otvaranja (nadogradnje postojeće
sekundarne transportne mreže) treba provesti od početka.
Pri tome je potrebno uvažiti troškovnu sastavnicu
postupka otvaranja.
U prijašnjim je istraživanjima (Penteki dr.2008),
na sličnim terenima (gospodarska jedinicaVeprinačke
šume, šumarija Opatija, UŠPBuzet) obavljena optimizacija
mreže sekundarnih šumskih prometnica, za četiri
odabrane duljine uža vitla: 30, 40, 50 i 60 metara. Zbog
konfiguracije terena, horizontalnih prepreka, postojeće
mreže sekundarnih šumskih prometnica (količine i prostornog
razmještaja) te humanizacije rada, odabrana je
duljina uža vitla od 40 m. Postojeća je sekundarna relativna
otvorenost iznosila 78,42 %. Projektiranjem
23,03 km novih traktorskih putova, postignuta je odlična
sekundarna relativna otvorenost od 90 % uz klasič nu
sekundarnu otvorenost od 113,47 m/ha. Koeficijent
ko rekcije duljine uža vitla iznosio je 20 %.
Uspoređujući dobivene rezultate s novijim istraživanjima
(Penteki dr.2008), uz uvažavanje posebnosti
pojedinih područja istraživanja, zamjetan je trend
stalnog razvijanja metoda procjene postojeće i optimizacije
buduće mreže sekundarnih šumskih prometnica.


ZAKLJUČCI – Conclusions


Terenska izmjera sekundarnih šumskih prometnica
GPS prijemnikom uz primjenu povratne metode snimanja
predstavlja dovoljno brzu i točnu metodu za
uspostavu katastra sekundarne šumske prometne infrastrukture
(za ucrtavanje sekundarnih šumskih prometnica
na digitalne zemljovide do M 1:5.000).


Primijenjena je metodologija izrade katastra sekundarnih
šumskih prometnica jamstvo daljnje uporabe
jednoobraznog sustava šifriranja sastavnica na razini
čitave Republike Hrvatske te predstavlja vrlo dobar
alat za inventarizaciju postojećih prometnih resursa.


Izrada je katastra sekundarnih šumskih prometnica,
u g.j. “Bovan-Jelar”, putokaz šumarskim stručnjacima
na koji način te kojim metodama treba pristupiti izradi
katastra sekundarnih šumskih prometnica na razini javnog
poduzeća “Hrvatske šume”, d.o.o. Zagreb, a zatim
i u šumama privatnih i ostalih šumovlasnika.


Koristi su od katastra sekundarnih šumskih prometnica
brojne; dobivamo uvid u stvarne infrastrukturne
resurse, a omogućena je i analiza kvalitete postojeće
sekundarne šumske prometne infrastrukture te po potre
bi definiranje smjernica daljnjeg finog otvaranja.
ŠUMARSKI LIST 5-6/2010 str. 45     <-- 45 -->        PDF

T. Pentek, H. Nevečerel, K. Dasović, T. Poršinsky, M. Šušnjar, I. Potočnik: ANALIZASEKUNDARNE ...Šumarski list br. 5–6, CXXXIV (2010), 241-248
Katastar također može poslužiti kao dobra podloga pri
odabiru izvoditelja radova koji raspolažu odgovarajućim
strojevima i opremom za obavljanje istih.


Planiranje mreže sekundarnih šumskih prometnica
značajno je određeno postojećom sekundarnom šumskom
prometnom infrastrukturom koja često usmjerava
daljnje otvaranje. Faza je planiranja, kao inicijalna faza
uspostavljanja optimalne mreže sekundarnih šumskih
prometnica na terenu, važna i nezaobilazna iz razloga


LITERATURAAnderson, A.E., J.Nelson,2004: Projecting vector-
based road networks with a shortest path algorithm.
Canadian Journal of Forest Research, 1
July 2004, vol. 34, no. 7, p. 1444–1457.
Clark, M. M,1998:The forest harvesting problem:
Integrating operational and tactical planning.
Ph.D. Diss.,Auburn University., p. 150.
Ertl,G., 1998: Shortest path calculation in large road
networks, OR Spectrum (Historical Archive),
Volume 20, Issue 1, Mar 1998, p. 15–20.
Jeličić,V.,1983: Šumske ceste i putevi, SIZ odgoja i
usmjerenog obrazovanja šumarstva i drvne industrije
SRH, Zagreb, str. 1–193.
Karlsson,J., M. Rönnqvist, J. Bergström,
2004:An optimization model for annual harvest
planning. Canadian Journal of Forest Research,
1August 2004, vol. 34, no. 8, p. 1747–1754.
Košir,B., 2000: Where to Place and Build Forest
Roads — Experience From the Model. Journal
of Forest Engineering, vol. 11 no. 1.
LIRO Forestry Solutions, 1999: Forest Roading Manual.
Logging Industry Research Organisation,
Rotorua, New Zealand., p. 404.
Murray, A.T.,1998: Route planning for harvest site
access. Can. J. for. Res. 28:1084-1087.
Nevečerel,H., T. Pentek, D. Pičman, I. Stankić,
2007:Traffic load of forest roads as a criterion for


their categorization-GIS analysis. Croatian Journal
of Forest Engineering. 28 (2007), 1; p.27–38.
Pentek, T.,2002: Računalni modeli optimizacije


mreže šumskih cesta s obzirom na dominantne
utjecajne čimbenike, Disertacija, Šumarski fakultet
Sveučilišta u Zagrebu, str. 46–82.


Pentek,T., D.Pičman,A.Krpan,T.Poršinsky,
2003: Inventory of primary and secondary forest
communications by the use of GPS in Croatian
mountainous forest, Proceedings ofAustro 2003
CD/DVD MEDIJ – HighTech Forest Operations
for MountainousTerrain Schlaegl, Austrija, 5–9.


10. 2003. / Karl, Stampfer (ur.). – Viena: University
of Natural Resources andApplied Life SciencesViena,
2003, p. 1–12.
uštede značajnih financijskih sredstava kako u izgradnji,
tako i u kasnijim popravcima pojedinih sastavnica.


Pravilan odabir tehnike/tehnologije rada na određenom
području (uz kvalitetno obavljeno planiranje i projektiranje)
osnovni je preduvjet za uspostavljanje
kvalitetne mreže primarnih i sekundarnih šumskih prometnica
na terenu te racionaliziranje budućih troškova
održavanja i popravaka.


– References
Pentek,T., D. Pičman, I. Potočnik, P. Dvorščak,
H. Nevečerel,2005a:Analysis of an
existing forest road network. // Croatian journal
of forest engineering. 26 (2005), 1; 39–50.
Pentek,T., D. Pičman, H. Nevečerel,2005b:
Planiranje šumskih prometnica – postojeća situa cija,
determiniranje problema i smjernice budu ćeg
djelovanja. Nova mehanizacija šumarstva. 26
(2005); str. 55–63.
Pentek, T.,H.Nevečerel, T.Poršinsky,D.
Horvat, M.Šušnjar, Ž.Zečić,2007: Quality
planning of forest road network – precondition
of building and maintenance cost
rationalisation. Meeting the Needs of Tomorrows
´ Forests – New Developments in Forest
Engineering. Beč, BOKU, 2007.
Pentek, T.,H.Nevečerel, T.Poršinsky,D.
Pičman, K. Lepoglavec, I. Potočnik,
2008: Methodology for Development of Seconda
ry Forest Traffic Infrastructure Cadastre. Cro atian
Journal of Forest Engineering. 29 (2008),
1, p. 75–83.
Pičman,D., T. Pentek, H. Nevečerel,2006a:
Otvaranje šuma šumskim cestama – odabir potencijalnih
lokacija trasa budućih šumskih cesta.
Glasnik za šumske pokuse. 1 (2006), Posebno iz danje
5; str. 617–633.
Pičman,D., T. Pentek, H. Nevečerel,2006b:
Katastar šumskih prometnica – postojeće stanje,
metodologija izradbe i polučene koristi. Glasnik
za šumske pokuse. 1 (2006), Posebno izdanje 5;
str. 635–646.
Rebula,E., 1983: Optimalna gustoća traktorskih
vlaka, Mehanizacija šumarstva, Zagreb, 8 (3–4),
str. 317–321.
Šikić, D.i dr.,1989:Tehnički uvjeti za gospodarske
ceste, znanstveni savijet za promet JAZU, Zagreb,
str. 1–40.
Tan, J., 2000:Application of Dynamic Programming
to Optimum Location of a Forest Road. Journal
of Forest Engineering,Vol. 11 No. 2.
ŠUMARSKI LIST 5-6/2010 str. 46     <-- 46 -->        PDF

T. Pentek, H. Nevečerel, K. Dasović, T. Poršinsky, M. Šušnjar, I. Potočnik: ANALIZASEKUNDARNE ...Šumarski list br. 5–6, CXXXIV (2010), 241-248
Tucek,J., E.Pacola,1999:Algorithms for skiddingCongress. Proceedings of theTechnical Sessions
distance modelling on a raster digital terrainof Subject Group 3.06: p. 103–110.
model. Journal of Forest Engineering 10 (l): p.


Zdjelar,M., 1990: Utjecaj metoda gradnje traktor67–
79.


skih vlaka na proizvodnost i ekonomičnost rada,
Yoshimura,T., K. Kanzaki,1996: Method ofoštećivanje stabala i naprezanje radnika, Meha


planning a forest-road network using the degreesnizacija šumarstva, Zagreb, 15 (1990) 1–2, str.


of slope failure potentials. IUFRO XX World3–26.


ABSTRACT: For quality and rational forest ecosystem management the
existence of an optimal spatial laid network of primary and secondary forest
traffic infrastructure is necessary. There are different parameters for the
quantitative and qualitative assessment of the existing network of forest traffic
infrastructure as well as to define unopened or insufficiently open forest
areas. The relative openness (primary or secondary) in combination with the
GIS buffer tools, is a very effective tool in analyzing quantity and quality of
primary and secondary forest roads, but also very distinct and descriptive
overview of results of the analysis. Research is conducted in management unit
“Bovan-Jelar” Forest office Perušić located in the mountainous region of
Lika. GIS study area is formed and the cadastre of primary and secondary forest
roads was established. Analysis of a secondary openness was performed
of skidder type Timberjack 240 C equipped with Adler two-drum winch rope
length 30, 45 and 60 m. Unopened areas are defined and, in selected subcompartments,
for the length of the winch rope of 60 m, the proposed route of the
future skid roads that will improve the existing secondary forest roads network.
Secondary openness analysis is performed again a and obtained results
are compared with the current state of secondary openness.


Key words:relative openness, road density, secondary forest roads,
planning, hilly area, GIS