DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2010 str. 47     <-- 47 -->        PDF

IZVORNI I ZNANSTVENI ČLANCI – ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERSŠumarski list br. 5–6, CXXXIV (2010), 249-259
UDK 630* 629 (001)


PRIMJENA GEOSTATISTIKE U UREĐIVANJU ŠUMA


USING GEOSTATISTICS IN FOREST MANAGEMENT


Damir KLOBUČAR*


SAŽETAK: Cilj rada je istražiti i prikazati neke mogućnosti primjene geostatistike
u uređivanju šuma u svrhu unaprjeđivanja dosadašnjeg pristupa korištenja
i kartiranja podataka uređajne inventure šuma Republike Hrvatske.
Geostatistička analiza podataka uređajne inventure šuma provedena je na dije
lu gospodarske jedinice “Banov Brod”, šumarije Pitomača za tri strukturna
ele menta: broj stabala (N), temeljnicu (G) i obujam (V).


Kontinuirana karta raspodjele vrijednosti strukturnih elemenata izrađena
je metodom običnog kriginga i inverzne udaljenosti. Dobivene karte ukazuju
da je procjenjivanje krigingom pouzdanije od metode inverzne udaljenosti. U
radu je prikazana korisnost geostatističkih alata (semivariogramska površina,
semivariogram, semivariogramski oblak) u analizi podataka uređajne inventure
šuma i njihove prostorne zavisnosti. Geostatističkim pristupom može se
pro matrati bilo koja varijabla pridobivena tijekom uređajne inventure, po vrsti
drveća ili ukupno, a omogućava svrsishodnije i racionalnije korištenje ovih in-
for macija u prostoru i vremenu u svrhu boljeg gospodarenja šumama.


Ključne riječi:uređivanje šuma, uređajna inventura šuma, strukturni
elementi, geostatistika, kriging, semivariogram.


1. UVOD – Introducion
Danas su značajno unaprijeđene mogućnosti praće-na varijablu koja se obrađuje (Andričevićet al.
nja šuma, pomoću georeferenciranih karta (engl. Geore-2007).Geostatistika se temelji na konceptu regionaliziferenced
Map), primjenom daljinskih istraživanja (engl.rane varijable (što znači da vrijednost varijable zavisi od
Remote Sensing), razvojem umjetne inteligencije (engl.mjesta uzorkovanja). Dio je primijenjene statistike us Artificial
Intelligence), uporabom globalnog pozicijskogmje rene na opisivanje prostornih podataka (uzoraka) i
sustava (engl.GlobalPositioningSystem) i geografskogpro cjenjivanje vrijednosti na neuzorkovanim lokacija ma.
informacijskog sustava (engl. Geographic InformationGeostatistički pristup pretpostavlja da odnosi izme đu po-
System). Štoviše, točna pozicija (x, y) mjerenja (varija-dataka uzorkovanja ovise samo o njihovom pro stornom
ble) određenog obilježja (Z) u šumi omogućuje praćenjeod nosu (prostornoj lokaciji), kao što su udalje nost i
informacija i analizu tzv. kontinuiranoga modela pro-smjer. Za prostorno bliže uzorke, varijacije su pret postor
ne varijacije, za razliku od diskretnog modela pro-stav ljeno manje nego li kada se uspoređuju prostor no
storne varijacije, koji pretpostavlja homogenost.uda ljeniji uzorci (princip prostorne autokorelacije).
Od uvođenja geostatistike u geološke znanostiDok statističke analize prostornih podataka uzimaju
(Kri ge1951,Matheron1965), ona se primijenjuje uvrijednost na lokaciji za vanjskog (eksternog) čimbemnogim
područjima čiji je interes analiza prostornih nika, prostorna analiza prepoznaje lokaciju kao svojpodataka.
Danas je geostatistika postala prihvaćenastvo i logičnu povezanost u prostornoj interakciji
znan stvena metoda prostorne analize, bez obzira na di-podataka. Stoga je prostorna analiza koristan alat u
men ziju prostora u kojemu se promatrani proces nalazi i
istraživanju prirodnih resursa (Payni dr.1999).
Akhavani Zobeiri(2007) navode da je prvo


*


Dr. sc. Damir Klobučar, znanstveni suradnik,


istraživanje primjene geostatistike u inventuri šuma uči


“Hrvatske šume” d.o.o., Lj. F.Vukotinovića 2, 10 000 Zagreb,


nio Guibal(1973) u procjeni drvne zalihe tropskih


e-mail:damir.klobucar@hrsume.hr
ŠUMARSKI LIST 5-6/2010 str. 48     <-- 48 -->        PDF

D. Klobučar: PRIMJENA GEOSTATISTIKE U UREĐIVANJU ŠUMAŠumarski list br. 5–6, CXXXIV (2010), 249-259
šuma Gabona. Od tada su načinjena i druga istraživanja
u pogledu primjene geostatistike u inventuri šuma, procjeni
sastojinskih parametara i utvrđivanju njihovog međusobnog
prostornog odnosa.


Mandalaz(1993) koristi geostatistiku u određivanju
veličine uzorka švicarske nacionalne inventure, te
primjenom kriginga bez utjecaja na točnost, veličinu
uzorka smanjuje za 30 %.Biondii dr.(1994) provode
geo statističko modeliranje promjera, temeljnice, kao i
periodičkog prirasta temeljnice u zrelim sastojinama
žutog bora (Pinus ponderosaDougl.) u SAD.Gunnarson
i dr.(1998) u Švedskoj istražuju mogućnosti primjene
geostatistike u uređivanju šuma.Uutterai dr.
(1998) primjenjuju variogram u uspoređivanju šuma
(koriste nekoliko obilježja) prema vlasništvu u Finskoj.
U dijelu ciriškog kantona,Mandalaz(2000) daje primjer
primjene metode krigina u inventuri šuma.Stendahl
(2001) u Švedskoj geostatističkim pristupom
istražuje unutar sastojinsku varijabilnost crnogoričnih
sastojina različite starosti i stupnja razvoja. Koristeći podatke
nacionalne inventure šuma Španjolske (NFI-2) u
šumama primorskog bora (Pinus pinasterAit.) geostatističku
predikciju distribucije promjera provode (Nanos
iMontero,2002), odnosno predikciju visina / promjer
modela (engl. height/diameter models) istražujuNanos
i dr. (2004). Tuomineni dr.(2003) u Finskoj, koriste
daljinska istraživanja, podatke ranijih inventura i geostatističku
interpolaciju u iznalaženju metoda koje će unaprijediti
točnost procjenjivanja varijabli. U istočnoj
Španjolskoj,Montesi dr.(2005) geostatističkim pristupom
analiziraju produkciju hrasta plutnjaka (Quercus


suberL.). Akhavani Zobieri(2007) primjenjuju


obič ni kriging u procjeni drvne zalihe u Kaspijskom


području.Palmeri dr.(2009) us po ređuju četiri interpo
lacijske tehnike u procjeni produk tivnosti (proiz vodnosti)
kalifornijskog bora (Pinus radiataDon.) za
područje No vog Zelanda.


Provedena su istraživanja i u drugim područjima šumarstva:
daljinska istraživanja (Franklini dr.1992,
Bo wersidr.1994, Lévesquei King1999, Zawadzki
i dr.2005). entomologija (Liebholdi dr.
1993), produkcija i ishrana (Payni dr.1999), procjena
oštećenosti šuma (KöhliGertner1997,Seidlingi
dr. 2000), pedologija (Borůvkai dr.2005), analiza
primjene kriginga u interpolaciji distribucije vrsta s ICP
ploha (Tröltzschi dr.2009).


Cilj ove geostatističke analize numeričkih podataka
je istraživanje i prikaz nekih mogućnosti primjene geostatistike
u uređivanju šuma, a u svrhu unaprjeđivanja
dosadašnjeg pristupa korištenja i kartiranja podataka
uređajne inventure šuma Republike Hrvatske. Geostatistička
analiza provedena je na dijelu gospodarske jedinice
“Banov Brod”, šumarije Pitomača za tri strukturna
elementa: broj stabala (N), temeljnicu (G) i obujam (V).
Analizom tih podataka odredili bi se: anizotropija izradom
karata semivariogramske površine, eksperimentalni
semivariogrami, teorijski semivariogrami, usporedili
eksperimentalni i teorijski semivariogrami, analizirane
varijable kartirale tehnikom običnog kriginga te inverzne
udaljenosti, usporedile karte dobivene metodama
kriginga i inverzne udaljenosti, primjenjivost izrade semivariogramskog
oblaka u prostornoj analizi podataka.


2. MATERIJAL I METODE – Material and methods
Istraživanje je provedeno na području UŠP Kopriv ni
ca, šumarije Pitomača, gospodarske jedinice “Banov
Brod”. Istraživanjem su obuhvaćeni odjeli/odsjeci 9 a,
d, e, te 10 a, b (slika 1.), ukupne površine 69, 57 ha.


Upotrijebljeni su podaci izmjere šuma sa sustavno
položenih ploha (100 x 100 m) (slika 1). Na svakoj plo hi
stabla prsnog promjera 10–29 cm mjerena su na kru


2


gu polumjera 5,0 m (78, 5 m), a stabla prsnog promjera
30 cm i više mjerna su na krugu polumjera 12,0 m (452,
16 m. 0,05 ha).


Slika 1. Prostorni raspored primjernih ploha


Figure 1 Spatial arrangement of sampling plots


Tablica 1.Elementi strukture istraživanih sastojina


Table 1Structural element’s of the research stands


Odsjek
Subcompartment
Površina (ha)
Area (ha)
Broj stabala (ha)
Trees number (ha)
Temeljnica ( m
2
/ha)
Basal area ( m2/ha)
Obujam (m
3
/ha)
Volume (m3/ha)
9a10,6852932,72403
9d17,7049826,38323
9e11,9550327,60334
10a21,2049429,43369
10b8,0445231,46405
ŠUMARSKI LIST 5-6/2010 str. 49     <-- 49 -->        PDF

D. Klobučar: PRIMJENA GEOSTATISTIKE U UREĐIVANJU ŠUMAŠumarski list br. 5–6, CXXXIV (2010), 249-259
Za plohe polumjera 5 m broj stabala je projiciran na


površinu kruga polumjera 12 m, te su dobiveni podaci


o broju stabala i temeljnici. Drvna zaliha za pojedinu
plohu je izračunata na temelju utvrđenog tarifnog niza.
Ukupan broj ploha je 69.
Iz tablice 1 uočljivo je da se vrijednosti strukturnih


3


elemenata nalaze u rasponu od 323 do 405 mza obujam
po hektaru, odnosno 452 do 529 za broj stabla po hek


2


taru, te za temeljnicu od 26,38 do 32,72 mpo hektaru.
Geostatističkim pristupom (IsaaksiSrivastava
1989, Goovaerts1997, Andričevići dr.2007,
Mal vić2008) analizirana su tri uzorkovana strukturna
elementa (tri varijable): obujam, broj stabala i temeljnica.
U svrhu određivanja anizotropije najprije su izrađene
karte semivariogramskih površina za svaki od navedenih
elemenata. Semivariogram je korišten kao
mjera prostorne ovisnosti između izmjerenih točaka, te
su izračunati eksperimentalni i teorijski semivariogra mi.
Eksperimentalni semivariogram za svaki strukturni
element dobiven je nakon višekratnog ispitivanja veličine
koraka. Iz modela teorijskih semivariograma dobiveni
su parametri koji su korišteni za interpolaciju
običnim krigingom određenog strukturnog elementa, te
je izrađena kontinuirana karta raspodjele vrijednosti
strukturnih elemenata.
Provedena je i interpolacija strukturnih elemenata
me todom inverzne udaljenosti (engl. inverse distance).
Kod metode inverzne udaljenosti vrijednost u odabranim
točkama se procjenjuje na temelju jednostavnog
matematičkog izraza, gdje je utjecaj svake točke obra


tno proporcionalan njezinoj udaljenosti od lokacije na
kojoj se procjenjuje vrijednost.


Testiranje modela interpolacije provedeno je primje nom
numeričke metode krosvalidacije (engl. cross-validation).
Metoda se temelji na uklanjanju vrijednosti
mjerene na odabranom mjestu i određivanje nove vrijednosti
na istome mjestu, uzevši u obzir preostale podatke.
Postupak se ponavlja za sve lokacije i na kraju se izračuna
korijen srednje kvadratne pogreške (engl. root
mean square error, abbr. RMSE):


gdje je:
RMSE– srednja kvadratna pogreška (krosvalidacija)
procjene odabrane metode
izmj.vrij.– izmjerena vrijednost odabrane varijable
proc.vrij.– procijenjena vrijednost odabrane varijable


Takva vrijednost izračunata je za karte dobivene
kako metodom kriginga, tako i inverzne udaljenosti.
Provedeno je i dodatno testiranje modela interpolacije
primjenom analize varijance ponovljenih mjerenja.


Na kraju, prikazana je korisnost izrade semivariogramskog
oblaka (engl. semivariogram cloud) u prostornoj
analizi strukturnih elemenata.


U radu su korištena tri programa:VARIOWIN 2.21 (Pa


TM


nnatier 1996, slobodni program), SURFER 8.0(li cenc i


TM


ra ni program) i STATISTICA7.1(licencirani paket).


3. REZULTATI ISTRAŽIVANJA– Research results
Karte semivariogramskih površina za tri analizirana
strukturna elementa nisu ukazivale na postojanje anizotropije.
Na slici 2. prikazana je karta semivariogramske
površine obujma na kojoj se slabo ukazuje anizotropija
u smjeru SZ – JI.


Kako nije utvrđena anizotropija, nakon testiranja veličine
koraka (engl. lag distance) izračunat je eksperimentalni
neusmjereni semivariogram za udaljenost koraka od


100 m kod semivariograma obujma i temeljnice, odnos no
90 m kod semivariograma broja stabala (slika 3).


Svi eksperimentalni semivariogrami mogu se smatrati
pouzdanim, jer sadrže velik broj parova podataka.
Zajedničko im je i postojanje velikog odstupanja (engl.
nugget), tj. razlike u vrijednostima bliskih uzoraka ili
same pogreške mjerenja, kao i doseg, koji je veći od intervala
uzorkovanja. Naime, u slučaju da je doseg manji


od intervala uzorkovanja, rješenje se
mora tražiti u većem broju uzoraka
na manjoj udaljenosti. Eksperimentalni
neusmjereni semivariogrami
obujma i temeljnice počinju vrlo
brzo pravilno oscilirati, čime pokazuju
da je doseg (kružnica, elipsoid)
prostorne autokorelacije relativno
mali (slike 3a, b). Najmanji doseg
(prostorna korelacija) je izračunat za
broj stabala. Eksperimentalni neusmjereni
semivariogram broja sta


bala relativno brzo raste, te ovaj


Slika 2.Karta semivariogramske površine obujma s brojevima parova podataka
Figure 2Semivariogram surface map of tree volume with numbers of data pairsstrukturni element pokazuje slabiju
ŠUMARSKI LIST 5-6/2010 str. 50     <-- 50 -->        PDF

D. Klobučar: PRIMJENA GEOSTATISTIKE U UREĐIVANJU ŠUMAŠumarski list br. 5–6, CXXXIV (2010), 249-259
252
Slika 3.Eksperimentalni (s brojem parova podataka) i teorijski semivariogrami; a) obujma, b) temeljnice, c) broja stabala
Figure 3Experimental (with number of data pairs) and a theoretical semivariograms; volume, b) basal area, c) tree number
a)b)
c)
Tablica 2.Vrijednosti teorijskih semivariograma za analizirane strukturne elemente
Table 2Theoretical semivariograms values for analyzed structural element
Strukturni element–Structure elementModel–ModelOdstupanje–NuggetDoseg–RangePrag–Sill
Obujam (m
3
/0,05ha)
Volume (m3/0,05ha)Eksponencijalni10,5632432,82
Temeljnica (m
2
/0,05ha)
Basal area (m2/0,05ha)Eksponencijalni0,132940,21
Broj stabala (/0,05ha)
Trees number (/0,05ha)Sferični34,420485,14
Slika 4.Karta prostorne raspodjele uzoraka obujma
Figure 4Map of the spatial distribution of volume samples
prostornu korelaciju (slika 3c), kao i
temeljnica koja ima veći doseg, ali i
odstupanje.
Eksperimentalni semivariogra mi
aproksimirani su teorijskim (sli ka 3).
Modeli teorijskih semivariograma
po strukturnim elementima s pripa-
da jućim vrijednostima prikazani su u
tablici 2.
Kod modela teorijskih semivario -
grama, najveće odstupanje dobive no
je kod temeljnice (61 % pra ga), dok
je ovaj udio manji kod broja stabala
(40 %), odnosno za obujam (32 %).
Parametri (model, prag, doseg) u ta-
blici 2. korišteni su za izračun ma-
trica kriginga, odnosno težinskih
Slika 4.Karta prostorne raspodjele uzoraka obujma
Figure 4Map of the spatial distribution of volume samples
prostornu korelaciju (slika 3c), kao i
temeljnica koja ima veći doseg, ali i
odstupanje.
Eksperimentalni semivariogra mi
aproksimirani su teorijskim (sli ka 3).
Modeli teorijskih semivariograma
po strukturnim elementima s pripa-
da jućim vrijednostima prikazani su u
tablici 2.
Kod modela teorijskih semivario -
grama, najveće odstupanje dobive no
je kod temeljnice (61 % pra ga), dok
je ovaj udio manji kod broja stabala
(40 %), odnosno za obujam (32 %).
Parametri (model, prag, doseg) u ta-
blici 2. korišteni su za izračun ma-
trica kriginga, odnosno težinskih


ŠUMARSKI LIST 5-6/2010 str. 51     <-- 51 -->        PDF

D. Klobučar: PRIMJENA GEOSTATISTIKE U UREĐIVANJU ŠUMAŠumarski list br. 5–6, CXXXIV (2010), 249-259
koeficijenata koji pripadaju mjernim
podacima. Na taj je način običnim
krigingom dobivena karta prostorne
raspodjele obujma (slika 4), temeljni
ce (slika 5) i broja stabala (slika 6).


Karte raspodjele (slike 4, 5, 6)
pred stavljaju procijenjenu vrijednost
strukturnih elemenata na bilo kojoj
koordinati (x, y). Iz predočenih procjena
(karata) razvidna je nejednoličnost
na razini pojedinog odsjeka.
Prostorni raspored pojedinog strukturnog
elementa (kartirane varijable),
odnosno njegovu nejednoličnu prostornu
strukturu nije moguće uočiti iz
zbirnih podataka terenske izmjere,
koji pretpostavljaju homogenost i jedinstvenu
vrijednost na cijeloj površini
odsjeka/odjela (tablica 3).


Procjene strukturnih elemenata
metodama kriginga i inverzne udaljenosti
testirane su krosvalidacijom,
a kao mjera točnosti procjene
korišten je korijen srednje kvadratne
pogreške (tablica 4).


Srednje kvadratne pogreške me-
to da procjene vrlo su slične (neznatno
manje kod metode inverzne
udaljenosti) i na temelju njih nije moguće
zaključiti koja je interpolacijska
tehnika prihvat ljivija. Stoga je primje
nom anali ze varijance ponovljenih
mjerenja provedeno testiranje


Slika 5.Karta prostorne raspodjele uzoraka temeljnice


Figure 5Map of the spatial distribution of basal area samples


Slika 6.Karta prostorne raspodjele uzoraka broja stabala


Figure 6Map of the spatial distribution of tree number samples


Tablica 3.Srednje vrijednosti uzoraka istraživanih sastojina (Osnova gospodarenja)


Table 3Means of samples’ values of the research stands (Management Plan)


Odsjek
Subcompartment
Broj stabala (/0,05ha)
Trees number (/0,05ha)
Temeljnica (m
2
/0,05ha)
Basal area (m2/0,05ha)
Obujam (m
3
/0,05ha)
Volume (m3/0,05ha)
9a241,4818
9d231,1915
9e231,2515
10a221,3317
10b201,4218


Tablica 4.Statistika procjene metodom kriginga (K) i metodom inverzne udaljenosti (IU)


Table 4Assessment statistics through kriging method (K) and inverse distance method (ID)


Strukturni element
Structure element
Sredina
Average
Min.
Min.
Mak.
Max.
Mak – Min.
Max – Min.
SD
SD
CV
CV
RMSE
RMSE
Metoda -MethodKIU-IDKIU-IDKIU-IDKIU-IDKIU-IDKIU-IDKIU-ID
Obujam (m
3
/0,05ha)
Volume (m3/0,05ha)16,3716,3010,1413,8722,2718,9312,135,062,871,150,180,076,875,79
Temeljnica (m
2
/0,05ha)
Basal area (m2/0,05ha)1,311,300,841,121,801,500,960,380,230,090,170,070,560,49
Broj stabala (/0,05ha)
Trees number (/0,05ha)2222141833251974,761,370,220,069,699,73


*SD–Standardna Devijacija/Standard Deviation, CV–Koeficijent varijacije/Coefficient of Variation


ŠUMARSKI LIST 5-6/2010 str. 52     <-- 52 -->        PDF

D. Klobučar: PRIMJENA GEOSTATISTIKE U UREĐIVANJU ŠUMAŠumarski list br. 5–6, CXXXIV (2010), 249-259
Tablica 5.Rezultati analize varijance ponovljenih mjerenja
taka izmje re i interpoliranih vrijedno


razlike u vrijed nostima između poda-


Table 5Results of repeated measures analaysis of variance


G.J. “Banov Brod” –M. U. “Banov Brod”
sti tri strukturna elementa (obujam,


3


Obujam –Volume(m/0,05ha)


temeljnica i broj stabala).Vidljivo je
(tablica 5) kako statistički značajna
razlika između podataka izmjere i interpolacijskih
metoda kriginga i inverznih
udaljenosti nije utvrđena.


SSdfMSFp
Intercept55368,06155368,064536,9770,000000
Error829,856812,20
MODEL0,3420,170.0120,988473
Error1991,5113614,64


Kod procjene vrijednosti struktur-
2


Temeljnica - Basal area(m/0,05ha)


nih elementa (tablica 4, slike 7, 8, 9)
razvidna je visoka podudarnost aritmetičkih
sredina interpolacijskih modela
sa srednjom vrijednošću izmjere


Intercept353,22031353,22034577,2780,000000
Error5,2474680,0772
MODEL0,003720,00190,0190,981391
Error13,41541360,0986


za sva tri strukturna elementa.Tako-
Broj stabala -Trees number(0,05ha)


đer je uočljivo da procjena krigingom
ima veću podudarnost s rasponom
vrijednosti izmjere za sva tri strukturna
elementa, dok procjene meto-


Slika7.Aritmetičke sredine i 95 %-tni intervali pouzdanosti
obujma za izmjeru, kriging i inverznu udaljenost


Figure 7Means and 95% confidence intervals of volume for mea-
surement, kriging and inverse distance


Slika8.Aritmetičke sredine i 95 %-tni intervali pouzdanosti te-
meljnice za izmjeru, kriging i inverznu udaljenost


Figure 8Means and 95% confidence intervals of basal are for
measurement, kriging and inverse distance


Intercept100176,81100176,82410,2620,000000
Error2826,36841,6
MODEL1,720,80,0230,976781
Error4816,613635,4


dom inverzne udaljenosti imaju znatno manji raspon vrijednosti
(odnosno procjena u ćelijama modela se više kreće
oko srednje vrijednosti ulaznih podataka). Stoga se u ovom
istraživanju kriging smatra prihvatljivijom interpolacijskom
metodom u odnosu na metodu inverzne udaljenosti.


Rezultati krosvalidacije mogu se smatrati očekivanim
u smislu neprocjenjivanja referentnih (izmjerenih)
malih i velikih vrijednosti strukturnih elementa. Nai me,
rezultati interpolacije imaju manji raspon vrijednosti.
Razlog je da su referentno manje vrijednosti precjenjivane
(engl. overestimate), odnosno da su veće referentne
vrijednosti podcijenjene (engl. underestimate), a
broj interpoliranih točaka znatno je veći od točaka s
mjernim vrijednostima, pa se taj učinak osjetio.


Izrada semivariogramskog oblaka koristan je postupak
(alat) jer je na interaktivnom sučelju omogućeno
promatranje razlika pojedine varijable (strukturnog ele-


Slika 8.Aritmetičke sredine i 95 %-tni intervali pouzdanosti broja
stabala za izmjeru, kriging i inverznu udaljenost


Figure 9Means and 95% confidence intervals of tree number for
measurement, kriging and inverse distance


*I. U. – Inverzna udaljenost,I. D. – Inverse distance


ŠUMARSKI LIST 5-6/2010 str. 53     <-- 53 -->        PDF

D. Klobučar: PRIMJENA GEOSTATISTIKE U UREĐIVANJU ŠUMAŠumarski list br. 5–6, CXXXIV (2010), 249-259
menta) kao funkciju udaljenosti
(pri kazane na apscisi) između mjerenih
podataka (na ordinati se nalaze
semivariogramske vrijednosti izme đu
parova) u analiziranom pros toru
(prikaz šumskoga područja s lokacijama
na kojima su posto jala mjerenja).
Kao što je vid ljivo iz primjera
(slika 10) prostorno bliske točke
imaju značajne razlike u obujmu.


U drugom primjeru (slika 11) na
većoj udaljenosti uočljiva je homogenost
(male semivariogramske
razlike) u temeljnici kod većeg bro ja
primjernih ploha.


Slučajno odabrani primjer (slika
11) i njegovo tumačenje odgovara
stvarnom stanju istraživanog područja,
odnosno podacima izmjere.
Nai me, svojstva mjerenih varijabli
(u primjeru temeljnica) slična su i na
većim udaljenostima unutar analizirane
šumske površine. Znači da je
varijanca vrlo reprezentativan ulaz ni
skup, a prostorna korelacija bližih
mjerenja tek nešto bolja od iste vrijednosti
za mjerenja koja su apsolutno
udaljenija.


Slika 10.Semivariogramski oblak obujma (1. primjer)


Figure 10Volume semivariogram cloud (example 1)


Slika 11.Semivariogramski oblak temeljnice (2. primjer)


Figure 11Basal area semivariogram cloud (example 2)


4. RASPRAVA– Discussion
Prema Pravilniku o uređivanju šuma (NN 111/06;
NN 141/08) podaci o strukturnim elementima pridobivaju
se terenskom izmjerom na primjernim površinama.
Elementi strukture sastojine iskazuju se prema vrstama
drveća po hektaru i ukupno, posebice za sva ki odsjek.
Kartiranje strukturnih elemenata nije predviđeno.


Naime, danas se prilikom provođenja uređajne in-
venture na primjernim plohama izmjere vrijednosti
strukturnih elemenata i za te plohe GPS uređajem odrede
koordinatna središta. Poslije se u obradi prostorne informacije
(podaci o koordinatama primjerenih površina s
pripadajućim mjernim obilježjima) ne koriste, već se na
sastojinskoj razini (odsjek/odjel) provodi osrednjavanje
svih primjernih ploha. Stoga nije moguće analizirati njihovu
prostornu ovisnost (korelaciju), niti je moguće izraditi
kartu strukturnog elemenata ili bilo kojeg drugog
obilježja. Dakle, pristup osrednjavanja na sastojinskoj
razini ima u tom pogledu nedostatke. S druge strane
jasno je da izrada kontinuiranog modela (karte) koji bi
u potpunosti ispravno (točno) prikazivao prostornu
strukturu i stanje šume, nemoguće.


No, karta ima svrhu poopćiti i sažeti uz zadržavanje
pouzdanosti. Ma kakva bila njihova svrha, karte i modeli
moraju svijet pojednostaviti jednako toliko koliko
ga odražavaju (Gleick1996).


Intenzivnim gospodarenjem (sječe, građenje šumskih
prometnica i sl.) čovjek uzrokuje nagle promjene u
šumi. Promjenama u većoj ili manjoj mjeri doprinose i
poremećaji uzrokovani bolestima, insektima, elementarnim
nepogodama (požari, izvale i sl.), kao i naposljetku
zajedničko djelovanje većeg broja nepovoljnih čimbenika
koji uzrokuju propadanje šuma. Jasno, te promjene
utječu na određeno obilježje (strukturni element) u smislu
njegovog ponašanja kao regionalizirane varijable.
Naravno, uz navedeno u obzir treba uzeti i utjecaj fiziografskih
i topografskih značajki određenog područja. S
druge strane, uzgojni zahvati ujednačavaju sastojinu
(npr. sječom podrasta, predrasta, gospodarski nepoželjnih
vrsta), odnosno umanjuju sastojinsku varijabilnost.
Zato se smatra da bi geostatistički pristup imao najbolje
rezultate u prostornoj analizi obilježja, čije se vrijednosti
u prostoru mijenjaju postupno (Tuomineni dr.
2003,AkhavaniZobeiri2007).
ŠUMARSKI LIST 5-6/2010 str. 54     <-- 54 -->        PDF

D. Klobučar: PRIMJENA GEOSTATISTIKE U UREĐIVANJU ŠUMAŠumarski list br. 5–6, CXXXIV (2010), 249-259
Nadalje, u gospodarskim šumama, veličina odsje ka/
odjela je u funkciji prostorne korelacije. Naime, prili
kom inventure šuma, kada je srednja udaljenost
između primjernih ploha (uzoraka) manja od veličine
odsjeka/odjela (kao u primjeru), podaci će, uglavnom,
biti prostorno korelirani. Gunnarssoni dr.(1998)
navo de da sastojinske varijable: ukupna drvna zaliha,
godišnji volumni prirast, srednji promjer i starost,
uglavnom pokazuju pozitivnu autokorelaciju unutar
do sega od nekoliko stotina metara. I u ovom istraživanju
utvrđene su navedene postavke, odnosno prostorna
korelacija obujma, temeljnice i broja stabala u dosegu
od nekoliko stotina metara.


Interpolacija blizu granica odsjeka/odjela dijelom je
problematična zbog mogućih naglih promjena vrijednosti
varijabli (Gunnarssoni dr.1998, Nanosi
Montero2002).


Određivanje koordinatnog središta primjernih ploha
korištenjem GPS može utjecati na pouzdanost interpoliranih
karata. Naime, treba težiti da informacija o sastojini
bude povezana sa što točnijim koordinatnim
vrijednostima (mjestom u šumi na koje se odnosi informacija),
odnosno da određivanje koordinata ima što
manje odstupanje.


U slučaju lošije procjene krigingom (tj. kada postoje
metode koje daju primjerenije karte), geostatistički
pristup i dalje daje velik broj informacija.Tada je
obilježje (strukturni element) koje pokazuje slabu prostornu
korelaciju, odnosno veliku varijabilnost na
maloj udaljenosti, moguće utvrditi analizom semivariogramskog
oblaka (velike semivariogramske razlike
na maloj udaljenosti) ili semivariograma (veliko odstupanje,
mali doseg).


Opisivanje varijabli i procesa ovisi od intenziteta
uzorkovanja, tj. skale na kojoj je provedeno mjerenje.


Naime, u geostatistici veličina prostora i obilježje


(va rijabla) nije ograničavajući element (Malvić2008).


Stoga se geostatistički pristup u uređajnoj inventuri
šuma može primjenjivati na veličini (površini) jedne ili
većeg broja primjernih ploha, odsjeka/odjela, manjeg
(kao u ovom istraživanju) ili većeg dijela gospodarske
jedinice, odnosno na razini gospodarske jedinice, kao i
pri regionalnim ili nacionalnim inventurama. Geostatističkim
pristupom može se promatrati bilo koja varijabla
pridobivena tijekom uređajne inventure, po vrsti drveća
ili ukupno. Jedini uvjet je da se između njih pretpostavi
nekakav oblik autokorelacije.


Prilagodljivo gospodarenje (engl. adaptive management)
šumskim ekosustavima je nemoguće bez njihovog
praćenja. Izostanak ili nezadovoljavajuće praćenje
dovode do neispravnih zaključaka koji generiraju pogrešne
gospodarske aktivnosti.Analiza i vrednovanje
uspješnosti dosadašnjeg gospodarenja iznimno je bitna
za buduće gospodarenje šumama (Bončinai Čavlović,
2009).


Budući da se uređajna inventura provodi periodički,
geostatistički pristup uz mogućnost praćenja šuma u
prostoru (prostorna struktura), daje mogućnost praćenja
šuma i u vremenu. Na taj se način, kontinuiranim kartiranjem
dvije ili više sukcesivnih izmjera, može pratiti
kretanje varijable(i) u vremenu i prostoru (kretanje vrijednosti
strukturnih elemenata po vrstama drveća i
ukupno, zdravstveno stanje šuma i dr.), kao i samo gospodarenje.
Uz navedeno, opisani pristup omo gućuje i
kontrolu izmjere šuma.


Uređajnom inventurom pridobivaju se brojne in formacije
o stanju šuma. Geomatematički alati (geosta tistički
i neuronski), omogućavaju svrsishodnije i
racionalnije korištenje ovih informacija u prostoru i
vremenu u svrhu boljeg gospodarenja šumama.


5. ZAKLJUČCI – Conclusions
Na temelju provedenog istraživanja može se zaključiti
da geostatistički pristup omogućava naprednu analizu
i kontrolu podataka uređajne inventure šuma u
prostoru (struktura, korelacija) i vremenu (praćenje gospodarenja).
Kontinuirane karte raspodjele vrijednosti
strukturnih elemenata (obujam, temeljnica, broj stabala)
izrađene su metodom običnog kriginga i inverzne udaljenosti.
Dobivene karte i statističke analize ukazuju da
je procjenjivanje krigingom pouzdanije od metode in


verzne udaljenosti. Karta semivariogramske površine,
semivariogram, semivariogramski oblak korisni su geostatistički
alati u analizi podataka uređajne inventure
šuma i njihove prostorne zavisnosti. Provedenom geostatističkom
analizom za sva tri strukturna elementa
utvrđena je prostorna korelacija.


Mogućnosti primjene geomatematičkih alata (geostatistički
i neuronski) u uređivanju šuma nisu dovoljno
istražene, što je cilj budućeg rada.


6. LITERATURA– References
Akhavan,R., M. Zobeiri,2007: Application of
geostatistics for estimation of forest growing
stock in the Caspian region of Iran.Areview of
forests, wood products and wood biotechnology
of Iran and Germany, 102–111. Göttingen.


Andričević,R., H. Gotovac, I. Ljubenkov,
2007: Geostatistika: Umijeće prostorne analize.
Split.


Biondi,F., D. E. Myers., C. C.Avery,1994:Geostatistically
modeling stem size and increment
ŠUMARSKI LIST 5-6/2010 str. 55     <-- 55 -->        PDF

D. Klobučar: PRIMJENA GEOSTATISTIKE U UREĐIVANJU ŠUMAŠumarski list br. 5–6, CXXXIV (2010), 249-259
in an old-growth forest. Can. J. For. Res. 24:


1354–1368.


Bončina,A., J. Čavlović,2009: Perspectives of
Forest Management Planning: Slovenian and
Croatian Experience. Croatian Journal of Forest
Engineering 1: 77–87.


Borůvka,L., L. Mládková, O. Drábek, R.
Vašát,2005: Factors of spatial distribution of
forest floor properties in the Jizerské Mountains.
Plant soil environ., 51 (10): 447–455.


Bowers, W.,S., Franklin, J. Hudak, G. J.
McDermid,1994: Forest structural damage
analysis using image semivariance. Canadian
Journal of Remote Sensing 20: 28–36.


Franklin, S.E., W. Bowers, J. Hudack, G. J.
McDermid,1992: Estimating structural damage
in balsam fir stands using image semiva


th


riance. In Proceedings of the 15Canadian


Symposium on Remote Sensing, British Colum


bia, 96–99,Vancouver.


Gleick,J., 1996: Kaos: stvaranje nove znanosti, Zagreb.Goovaerts,P.,1997: Geostatistics for natural resources
evaluation (applied Geostatistics Series).
New York.


Guibal,D., 1973: L’ estimation des oukoumés du
Gabon, note interne 333, centre de Morphologie
Mathématique, Fontainebleau, France.


Gunnarsson, F., S. Holm, P. Holmgren,T.
Thuresson,1998: On the Potential of Kriging
for Forest Management Planning. Scandinavian
Journal of Forest Research 13: 237–245.


Isaaks,E., R.Srivastava,1989: AnIntroduction
toApplied Geostatistics, NewYork.


Köhl,M., G. Gertner, 1997: Geostatistics in evaluating
forest damage surveys: considerations on
methods for describing spatial distributions. Forest
Ecology and Management 95, 131–140.


Krige, D.G., 1951:AStatisticalApproach to Some
Basic MineValuation Problems on theWitwatersrand.
Journal oft he Chemical, Metallurgical and
Mining Society of SouthAfrica, 52, 119–139.


Lévesque,J., D. J.King,1999:Airborne digital camera
image semivariance for evaluation of forest
structural damage at an acid mine site.
Remote Sensing of Environment 68: 112–124.


Liebhold, A.M., R. E.Rossi,W.P.Kemp,1993:
Geostatistics and Geographic Information System
inApplied Insect Ecology.Annual Review


of Entomology, 38: 303–327.


Malvić, T.,2008: Primjena geostatistike u analizi


geoloških podataka, Zagreb.


Mandallaz,D., 1993: Geostatistical methods for
double sampling scheme. Chair of Forest Inventory
and Planning, ETH Zürich.


Mandallaz,D., 2000: Estimation of the spatial covariance
in Universal Kriging. Environmental
and Ecological Statistics 7: 263–284.


Matheron,G., 1965: LesVariables Régionalisées et
leur Estimation, Paris.


Montes, F., M. J. Hernandez, I. Canellas,
2005:Ageostatistical approach to cork production
sampling in Quercus suber forests. Can. J.
For. Res. 35: 2787–2796.


Nanos,N., G.Montero,2002: Spatial prediction of
diameter distribution models. Forest Ecology
and Management, 161, 147–158.


Nanos,N., R. Calama, G. Montero, L. Gil,
2004: Geostatistical prediction of height/diameter
models. Forest Ecology and Management,


195:221–235.
Palmer, D.J., B. K.Höck, M. o.Kimberley, M.
S. Watt, D. J.Lowe,T.W.Payn,2009: Comparison
of spatial prediction techniques for developing
Pinus radiata productivity surfaces across
New Zealand. Forest Ecology and Management,
258:2046–2055.
Pannatier,Y.,1996:Variowin: Software for spatial
data analysis in 2D. NewYork.
Payn,T.W., R. B.Hill, B. K.Höck, M.F.Skinner,
A.J.Thorn.,W. C. Rijkse, 1999: Potential
for the use of GIS and spatial analysis techniques
as tools for monitoring changes in forest productivity
and nutrition, a New Zealand example. Forest
Ecology and Management, 122, 187–196.
Seidling,W.,V.Mues,R.Fischer,2000.Spatial
variation of crown condition of main European
tree species. Work report of the Institute for
World Forestry 2003/8. Federal Research Centre
for Forestry and Forest Products, Hamburg. Available
online at: http://bfafh. de/bibl/ pdf/i_03_08. pdf(
accessed 05.10.08).
Stendahl, J.2001: Spatial variability within managed
forest stands. Proceedings of the first international
precision forestry cooperative
symposium. 35–42, Seattle.
Tuominen,S., F. Stuart, S. Poso,2003: Combining
remote sensing, data from earlier inventories,
and geostatistical interpolation in
multisource forest inventory Canadian Journal of
Forest Research 33: 624–634.
Tröltzsch,K., J. VanBrusselen, A.Schuck,
2009: Spatial occurrence of major tree species
groups in Europe derived from multiple data
sources. Forest Ecology and Management, 257:
294–302.
ŠUMARSKI LIST 5-6/2010 str. 56     <-- 56 -->        PDF

D. Klobučar: PRIMJENA GEOSTATISTIKE U UREĐIVANJU ŠUMAŠumarski list br. 5–6, CXXXIV (2010), 249-259
Uuttera,J., M.Maltamo, S.Kurki, S.Mykrä,vestigations of Forest Ecosystems Using Re1998:
Differences in forest structure and land-mote Sensing Imagery. Silva Fennica 39(4):
scape patterns between ownership groups in599–617.
Central Finland. Boreal Env. Res. 3: 191–200.


Osnova gospodarenja za g. j. “Banov Brod”.
ISSN 1239-6095.


Pravilnik o uređivanju šuma (NN 111/06; NN 141/08).
Zawadzki,J., C. J.Cieszewski, M.Zasada, R.


C.Lowe,2005:Applying Geostatistics for In-
SUMMARY: The possibilities of forest measurements have been significantly
improved nowadays, by using georeferenced maps, implementing remote
sensing, developing artificial intelligence, using the global positioning
system and geographical information system. Moreover, the exact position (x,
y) of the measurement (of variables) of the specific location (Z) in the forest
allows the monitoring of the information and the analysis of the so called continuous
model of spatial variation, as opposed to the discrete model of spatial
variation which is assumed to be homogeneous.


Ever since geostatistics was introduced to geoscinces (Krige 1951, Matheron
1965), it has been implemented in many areas whose interest lies in analyzing
spatial data. Geostatistics is based on the concept of regionalized
variable (which means that the value of the variable depends on the sampling
area).


The goal was research and presentation of using geostatistics in the forest
management, with the aim of improving the present approach to using and
mapping the forest inventory data for Croatia. The geostatistical analysis was
performed on a part of an management unit “Banov Brod”, Pitomača forestry
administration, for three structural elements (variables): number of trees (N),
basal area (G) and volume (V). The research included the compartments /subcompartments
9a, d, e, 10 a, b (Figure 1), with the total area of 69, 57 ha.


In order to determine the anisotropy, semivariogram surface maps of each
of the elements were made. The semivariograms were used as a measure of
spatial dependence, and experimental and theoretical semivariograms were
calculated. The experimental semivariogram for each structural element was
calculated after multiple fitting of number and width of lags. The parameters
used for Ordinary Kringing interpolation of each of the structural elements
were obtained from the theoretical semivariogram model.


The interpolation of structural elements was also conducted by using the
inverse distance method. The testing of the interpolation model was done by
using a numeric cross-validation approach. Furthermore, the usefulness of
making a variogram cloud in the spatial structural elements’ analysis was
shown. Three programs were used during this project: VARIOWIN 2.21; SURFER
8.0™, and STATISTICA 7.1 ™.


Semivariogram surface maps for the three analyzed structural elements
did not indicate the presence of anisotropy (Figure 2). As anisotropy was not
determined and omnidirectional experimental semivariogram were calculated
(Figure 3). All experimental semivariograms can be considered reliable because
they contain a great number of pairs of data. What they have in common
is the existence of hardly explainable high nugget, that is the difference in the
values of close samples or measurement errors, as well as the range, which is
bigger than the sampling interval. The omnidirectional experimental semivariogram
of the tree volume and basal area (Figures 3a, b) start oscillating
very soon, which shows that there is no large range of these two structural elements
in any direction. The omnidirectional experimental semivariogram of
ŠUMARSKI LIST 5-6/2010 str. 57     <-- 57 -->        PDF

D. Klobučar: PRIMJENA GEOSTATISTIKE U UREĐIVANJU ŠUMAŠumarski list br. 5–6, CXXXIV (2010), 249-259
the number of trees increases relatively quickly so this structural element
shows the poorest spatial correlation (Figure 3c). The omnidirectional experimental
semivariogram is approximated with the theoretical (Table 2, Figure
3). Sample distribution maps (Figures 4, 5 and 6) show an estimated value of
structural elements on either coordinates (x, y).


Structural elements’ assessments through kriging and inverse distance
method are tested with cross-validation and a root mean square error was
used as an accuracy benchmark (Table 4). The mean square errors of assessment
methods are very similar and therefore inconclusive when determining
which interpolation method is more acceptable. Thus, a testing of the value
differences between the measured data and interpolation methods for the
three structural elements (number of trees, basal area and volume) was done
by using the analysis of variance of repeated measurements. As visible in
Table 5, statistically significant difference between the measurement data and
interpolation methods of kriging and inverse distance was not determined.


During the assessment of structural elements’ value (Figures 7, 8, 9) it is
visible that the kriging assessment is more compatible with range of measurement
values for all three structural elements, while inverse distance method
measurements have a significantly lower value range (in other words model
cells assessment tend to be around the mean value of incoming data). Consequently,
this research considers kriging as the acceptable interpolation method
when compared to inverse distance method.


The making of semivariogram cloud is a useful tool because it allows the
observation of each variable (structural element) as a distance function
(shown on the x-axis) between measured data (variogram values between
pairs are shown on the y-axis) within the analyzed area (view of the forest are
with locations where measurements were done) on an interactive interface.


In geostatistics the size of area and variable is not a limiting element. Any
variable obtained through forest inventory, by tree type or total, can be observed
by using a geostatistical analysis. The only condition is that some form of
autocorrelation is assumed between them.


Since forest inventory is conducted periodically, the geostatistical method
which allows the possibility of monitoring forests in space (spatial structure),
also allows monitoring forests in time. The changes of variable(s) in space
and time (change of structural elements’ values by tree type and total, health
of forests, etc.), as well as the forest management itself, can thus be monitored
by continuously mapping two or more successive measurements. In addition,
the above mentioned approach also enables the control of forest measurements.


By doing the forest inventory, a lot of information is gathered on the state
of forests. Geomathematical tools (geostatistical and neural) enable the data
to be used in a more relevant and rational way in space and time, in order to
manage forests in a more optimal way.


Key words:forest management, forest inventory, structural elements,
geostatistics, kriging, semivariogram.