DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2010 str. 73     <-- 73 -->        PDF

PREGLEDNI ČLANCI – REVIEWSŠumarski list br. 5–6, CXXXIV (2010), 275-286
UDK 630* 624 + 568


VIŠEKRITERIJSKO ODLUČIVANJE KAO PODRŠKAU
GOSPODARENJU ŠUMAMA– MODELI I ISKUSTVA


MULTIPLE CRITERIA DECISION MAKING IN FORESTRY –
METHODS AND EXPERIENCES


Mario ŠPORČIĆ, Matija LANDEKIĆ, Marko LOVRIĆ,
Saša BOGDAN, Ksenija ŠEGOTIĆ1


SAŽETAK: U radu su prikazani višekriterijski modeli koji u šumarstvu mogu
poslužiti kao podrška u planiranju i odlučivanju. Ukratko je opisano i us poređe
no više metoda među kojima su: analiza omeđivanja podataka, anali tički hijerarhijski
proces, jednostavno višeatributno rangiranje, metode vi šeg ranga i
dr. Cilj je bio pojasniti za koje se vrste zadataka i problema takve metode mogu
primijeniti u šumarstvu. Time je omogućen uvid u karakteristike pojedinih metoda
i pomoć u odabiru potencijalnih metoda kod eventualne primje ne. Uloga i
značaj višekriterijskih modela u šumarstvu opisani su brojnim primjerima i izvo
rima u kojima su primijenjeni različiti modeli. U radu se tako đer kroz prikaz
istraživanja provedenih na primjeru “Hrvatskih šuma” d.o.o. Zagreb daje uvid
u mogućnosti te svrsishodnost i opravdanost primjene vi šekriterijskih matematičkih
modela. Zaključuje se da razvoj i primjena mode la višekriterijskog odluči
vanja može pridonijeti lakšem analiziranju, planiranju i predviđanju pri
gospodarenju šumama.


Ključne riječi:višekriterijsko odlučivanje, planiranje, šumarstvo,
AOMP, AHP


1. UVOD – Introduction
U posljednjih se dvadesetak godina opći okvir šum-tode i modele, potrebna u planiranju i predviđanju, ali i
skog gospodarenja dramatično promijenio. Višestrukianalizi rezultata poslovanja u šumarstvu.
ciljevi danas su tipični u šumarstvu. Gospodarenjem šu-


Planiranje i odlučivanje se u hrvatskom šumarstvu u
mama mora se proizvesti određeni prihod dok se u isto


prošlosti učestalo obavljalo na temelju zdravog razuma
vrijeme trebaju promovirati zaštita i očuvanje šuma, re


i/ili prošlih iskustava. Dok u nekim slučajevima ovakav
kreacijske usluge i sl. Uz proizvodnju i pridobivanje


pristup može biti dovoljan, s pozicije složenosti danadrva
drugim se kriterijima, u odabiru načina upravljanja


šnjeg poslovnog okruženja i imperativa stalnog povećašumama,
pridaje sve veća težina. Drugim riječima,


nja uspješnosti poslovanja, nužno je korištenje novih
šume se istovremeno koriste u mnogostruke svrhe.Vi


modela i preciznijih metoda. Isto tako, istraživanja su
šestruke koristi i brojne dobrobiti koje pružaju šume


pokazala da je šumarski sektor u Hrvatskoj prilično trom
kao i netržišna priroda dijela takvih proizvoda, pritom


u pogledu usvajanja novih podloga i alata za donošenje
čine planiranje i odlučivanje u šumarstvu posebno zah


odluka u gospodarenju šumama (Šporčić2007).
tjevnim.To je dovelo do potrebe za modelima koji se


U zemljama razvijenoga šumarstva, jednostavne nu


mogu primijeniti u višefunkcionalnom gospodarenju


me ričke simulacije i optimizacije već se duže vrijeme


šumama. Posebice je takva podrška, kroz različite me


smat raju nedovoljnima u pouzdanom planiranju šums


ko ga gospodarenja. Današnje šumarstvo, s brojnim ci-
Doc. dr. sc. Mario Šporčić, Matija Landekić, dipl. ing. šum.,


lje vima i zadaćama te više uključenih i zainteresiranih


Marko Lovrić, dipl. ing., doc. dr. sc. Saša Bogdan, prof. dr. sc.


stra na često s različitim interesima, traži fleksibilniju i


Ksenija Šegotić; Šumarski fakutet Sveučilišta u Zagrebu,
sporcic@sumfak.hr
svestraniju podršku u donošenju odluka od one koju