DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2010 str. 73     <-- 73 -->        PDF

PREGLEDNI ČLANCI – REVIEWSŠumarski list br. 5–6, CXXXIV (2010), 275-286
UDK 630* 624 + 568


VIŠEKRITERIJSKO ODLUČIVANJE KAO PODRŠKAU
GOSPODARENJU ŠUMAMA– MODELI I ISKUSTVA


MULTIPLE CRITERIA DECISION MAKING IN FORESTRY –
METHODS AND EXPERIENCES


Mario ŠPORČIĆ, Matija LANDEKIĆ, Marko LOVRIĆ,
Saša BOGDAN, Ksenija ŠEGOTIĆ1


SAŽETAK: U radu su prikazani višekriterijski modeli koji u šumarstvu mogu
poslužiti kao podrška u planiranju i odlučivanju. Ukratko je opisano i us poređe
no više metoda među kojima su: analiza omeđivanja podataka, anali tički hijerarhijski
proces, jednostavno višeatributno rangiranje, metode vi šeg ranga i
dr. Cilj je bio pojasniti za koje se vrste zadataka i problema takve metode mogu
primijeniti u šumarstvu. Time je omogućen uvid u karakteristike pojedinih metoda
i pomoć u odabiru potencijalnih metoda kod eventualne primje ne. Uloga i
značaj višekriterijskih modela u šumarstvu opisani su brojnim primjerima i izvo
rima u kojima su primijenjeni različiti modeli. U radu se tako đer kroz prikaz
istraživanja provedenih na primjeru “Hrvatskih šuma” d.o.o. Zagreb daje uvid
u mogućnosti te svrsishodnost i opravdanost primjene vi šekriterijskih matematičkih
modela. Zaključuje se da razvoj i primjena mode la višekriterijskog odluči
vanja može pridonijeti lakšem analiziranju, planiranju i predviđanju pri
gospodarenju šumama.


Ključne riječi:višekriterijsko odlučivanje, planiranje, šumarstvo,
AOMP, AHP


1. UVOD – Introduction
U posljednjih se dvadesetak godina opći okvir šum-tode i modele, potrebna u planiranju i predviđanju, ali i
skog gospodarenja dramatično promijenio. Višestrukianalizi rezultata poslovanja u šumarstvu.
ciljevi danas su tipični u šumarstvu. Gospodarenjem šu-


Planiranje i odlučivanje se u hrvatskom šumarstvu u
mama mora se proizvesti određeni prihod dok se u isto


prošlosti učestalo obavljalo na temelju zdravog razuma
vrijeme trebaju promovirati zaštita i očuvanje šuma, re


i/ili prošlih iskustava. Dok u nekim slučajevima ovakav
kreacijske usluge i sl. Uz proizvodnju i pridobivanje


pristup može biti dovoljan, s pozicije složenosti danadrva
drugim se kriterijima, u odabiru načina upravljanja


šnjeg poslovnog okruženja i imperativa stalnog povećašumama,
pridaje sve veća težina. Drugim riječima,


nja uspješnosti poslovanja, nužno je korištenje novih
šume se istovremeno koriste u mnogostruke svrhe.Vi


modela i preciznijih metoda. Isto tako, istraživanja su
šestruke koristi i brojne dobrobiti koje pružaju šume


pokazala da je šumarski sektor u Hrvatskoj prilično trom
kao i netržišna priroda dijela takvih proizvoda, pritom


u pogledu usvajanja novih podloga i alata za donošenje
čine planiranje i odlučivanje u šumarstvu posebno zah


odluka u gospodarenju šumama (Šporčić2007).
tjevnim.To je dovelo do potrebe za modelima koji se


U zemljama razvijenoga šumarstva, jednostavne nu


mogu primijeniti u višefunkcionalnom gospodarenju


me ričke simulacije i optimizacije već se duže vrijeme


šumama. Posebice je takva podrška, kroz različite me


smat raju nedovoljnima u pouzdanom planiranju šums


ko ga gospodarenja. Današnje šumarstvo, s brojnim ci-
Doc. dr. sc. Mario Šporčić, Matija Landekić, dipl. ing. šum.,


lje vima i zadaćama te više uključenih i zainteresiranih


Marko Lovrić, dipl. ing., doc. dr. sc. Saša Bogdan, prof. dr. sc.


stra na često s različitim interesima, traži fleksibilniju i


Ksenija Šegotić; Šumarski fakutet Sveučilišta u Zagrebu,
sporcic@sumfak.hr
svestraniju podršku u donošenju odluka od one koju
ŠUMARSKI LIST 5-6/2010 str. 74     <-- 74 -->        PDF

M. Šporčić, M. Landekić, M.. Lovrić, S. Bogdan, K. Šegotić: VIŠEKRITERIJSKO ODLUČIVANJE ...Šumarski list br. 5–6, CXXXIV (2010), 275-286
mogu pružiti ‘tradicionalni’alati i pokazatelji. Općenito,
pod donošenjem odluke podrazumijeva se izbor neke od
alternativa kojima se rješava dani problem. U problemu
odlučivanja postoje ciljevi koji se žele postići odlukom,
kriteriji kojima se mjeri postizanje tih ciljeva, težine tih
kriterija koje odražavaju njihovu važnost i alternativna
rje šenja problema. U procesu odlučivanja, oni koji do-
no se odluke rangiraju set alternativnih rješenja i odabiru
ono koje po vlastitim preferencijama smatraju najboljim.


Da bi se rangiranje moglo obaviti, moraju se postaviti
kriteriji koji su relevantni i po mišljenju donositelja
odluke značajni za određeni problem. U rangiranju razli čitih
alternativa, svaka od alternativa treba se ocijeniti s
obzirom na svaki od postavljenih kriterija. Modeli i me tode
višekriterijskog odlučivanja pritom mogu poslužiti
za analizu situacije odlučivanja i pomoći u donošenju
najbolje moguće ili barem zadovoljavajuće odluke.


1.1. Planiranje i odlučivanje u šumarstvu
Planning and decision making in forestry


Planiranje šumskoga gospodarenja je instrument od
središnje važnosti, jednako za usmjeravanje šumskih
uprava i poduzeća u gospodarenju šumama, kao i za osiguranje
javnoga interesa u donošenju odluka vezanih uz
šumarstvo. Cilj planiranja u šumarstvu je pružanje pot-
pore za donošenje odluka na način da se postigne najbolji
omjer inputa i outputa u gospodarenju šumama, a
kojim će se istovremeno najpovoljnije ispunjavati kriteriji
i zahtjevi postavljeni pred određeno šumsko-gospodar
sko područje. Planiranje u šumarstvu može se
promatrati na više razina. Osnovne razine mogu predstavljati
strateško, taktičko i operativno planiranje. Strateški
planovi najčešće se pripremaju ne samo za duže
razdoblje, već i za veća područja nego taktički. Štoviše,
iz praktičnih razloga, planske kalkulacije nisu toliko detaljne
kao pri taktičkom planiranju.Taktičko planiranje
u šumarstvu obično obuhvaća razdoblje od 5–20 godina,
a pri strateškome planiranju ono se odnosi na razdoblje
do 50 i 100 godina.U taktičkome planiranju broj alternativnih
planova gospodarenja, svaki s određenom
kombi nacijom mjera i zahvata te rasporeda njihovaizvođenja
u šumskim sastojinama, može biti značajan,
praktički beskonačan. Uobičajeno, krajnji rezultat šumarskoga
planiranja je plan upravljanja koji predstavlja
preporučeni akcijski plan za određeno šumsko područje,
s predviđenim rezultatima i posljedicama njegova pro


vođenja. Šumarski postupci pritom imaju dugoročne
ekonomske, ekološke i socio-kulturne učinke.


Također, potrebno je naglasiti da rukovođenje bilo
kojom organizacijom zahtijeva sposobnost učinkovite
procjene i analize informacija generiranih u poslovnome
procesu. Kod organizacija, kakve su šumarske tvrtke,
koje gospodare prirodnim resursima i donošenjem poslovnih
odluka utječu na okoliš, isto je s gledišta ekološke
obazrivosti i okolišnog menadžmenta još kritičnije.
Razvoj i primjena metoda koje do sada nisu tradicionalno
korištene u rukovođenju takvih organizacija i djelatnosti,
menadžmentu pruža novi alat koji može biti
vrijedna pomoć na strateškoj i operativnoj razini odlučivanja.
Naglasak je pritom na nužnosti da se prijedlog
odluke utemelji na racionalnim argumentima. Jedna od
metoda koja je u tom smislu posljednjih godina doživjela
široku primjenu je npr. analiza omeđivanja podataka
(AOMP),engl. Data Envelopment Analysis (DEA).
U nastavku rada prikazat će se osnovne postavke i značajke
analize omeđivanja podataka ali i drugih višekriterijskih
metoda koje se mogu primijeniti u šumarstvu.
Također će se kroz kratki prikaz istraživanja provedenih
na primjeru “Hrvatskih šuma” d.o.o. Zagreb pružiti uvid
u mogućnosti te svrsishodnost i opravdanost primjene
višekriterijskih matematičkih modela kao snažne podrške
planiranju i odlučivanju u šumarstvu.


2. MODELI VIŠEKRITERIJSKOG ODLUČIVANJA
Multiple criteria decision making models
Kao što sugerira njihov naziv, modeli višekriterij


2


skog odlučivanjasu razvijeni da bi omogućili analize
u višekriterijskim situacijama odlučivanja. Obično se
pri mjenjuju u takvim slučajevima gdje je potrebno ho li
stički razmotriti i ocijeniti različite alternative u odluka
ma, pri čemu je sveobuhvatna analiza posebice
ote žana mno gobrojnošću teško usporedivih kriterija i
suprotstavljenih interesa koji utječu na proces odlučivanja.
Na taj je način, primjenom višekriterijskih modela
odlučivanja, izazove u današnjem zahtjevnom i složenom
planiranju šumskoga gospodarenja moguće ola


engl. Multiple Criteria Decision Making (MCDM) ili
MCD Support (MCDS) ili MCDAid (MCDA)


kšati i umanjiti. O istome pišu mnogi autori, npr.Tarpi
Helles1995,Krč1999,KangasiKangas2005,
HerathiPrato2006. i dr.


Višekriterijsko odlučivanje spada u široki spektar
me toda operacijskih istraživanja. Razvijene su mnogobroj
ne metode, pri čemu svaka od njih ima svoje specifi čne
karakteristike i različite tehnike koje su primjenjive
u odgovarajućim situacijama i slučajevima. Na primjer,
neke su metode posebno namijenjene za upravljanje rizikom
i nesigurnošću, ili za ne-linearne procjene, dok su
druge usmjerene na primjenu u upravljanju konfliktnim
zadacima i ciljevima ili u korištenju nepotpunih ili nekvalitetnih
informacija. Mnoge metode također dolaze
s raz ličitim postavkama i u različitim verzijama (npr.
ŠUMARSKI LIST 5-6/2010 str. 75     <-- 75 -->        PDF

M. Šporčić, M. Landekić, M.. Lovrić, S. Bogdan, K. Šegotić: VIŠEKRITERIJSKO ODLUČIVANJE ...Šumarski list br. 5–6, CXXXIV (2010), 275-286
‘fuzzy’ili stohastičke verzije i sl.). Neke su isto tako donekle
modificirane kako bi što bolje odgovorile na zadatke
i probleme u određenim područjima, pa tako i
šumarstvu. Svakako da operacijska istraživanja pritom
ne mogu riješiti sva pitanja i probleme u šumarstvu, ali
višekriterijske metode odlučivanja mogu poslužiti kao
platforma na kojoj se rezultati različitih znanstvenih područja
mogu sveobuhvatno iskoristiti u procesu odlučivanja.
Za detaljniji prikaz operacijskih istraživanja i
metoda višekriterijskog odlučivanja upućujemo na neke
od mnogobrojnih izvora (Vincke1992, Triantaphyllou
2000,KoksalaniZionts2001,Kahraman2008.
i dr.).


Postupak višekriterijskog odlučivanja uključuje,
prvo, razradu nekoliko alternativa koje se ne mogu više
poboljšati po nekom kriteriju, a da se istovremeno ne
pokvare po nekom drugom kriteriju (tzv. pareto optimal


2.1.Analiza omeđivanja podataka
Analiza omeđivanja podataka (AOMP) posljednjih
je godina postala jedna od središnjih tehnika u analizama
produktivnosti i učinkovitosti. Korištena je pri
uspoređivanju organizacija (Sheldon2003), tvrtki
(Galanopoulosi dr.2006) te regija i zemalja (Vennesland
2005). U određivanju učinkovitosti poslovanja
primijenjena je u bankarstvu (Davosir2006),
po ljoprivredi (Bahovec, Neralić2001), školstvu
(Glassi dr.1999), drvnoj industriji (Diaz-Balteiro
i dr. 2006), šumarstvu (LeBel1996, Kao1998, Bogetoft
i dr.2003,Šporčići dr.2007, 2008, 2009) i
dr. O njenom razvoju i značaju govori bibliografija analize
omeđivanja podataka koja bilježi preko 3200 radova
objavljenih do 2001. godine (Tavares2002).


AOMPje metodologija određivanja relativne učinkovitosti
proizvodnih i neproizvodnih jedinica kao donositelja
odluke (od engl.Decision Making Unit, DMU)
koje imaju iste inpute i outpute, a razlikuju se prema
ra zini resursa kojima raspolažu i razinama aktivnosti
unu tar procesa transformacije. Na temelju podataka o
korištenim inputima i ostvarenim outputima svih promatranih
jedinica AOMP konstruira empirijsku granicu
učinkovitosti i računa relativnu učinkovitost svake jedinice.
Najuspješnije jedinice su one koje određuju granicu
učinkovitosti, a stupanj neučinkovitosti ostalih jedinica
mjeri se na temelju udaljenosti njihovog input-output
omjera u odnosu na granicu učinkovitosti.


2.2.Analitički hijerarhijski proces
Analitički hijerarhijski proces (AHP) je često primjenjivana
i vrlo popularna metoda u mnogim područjima,
uključujući i gospodarenje prirodnim resursima.
MendozaiSprouse(1989),MurrayiGadow
(1991),Kangas(1992) neki su od autora koji suAHP
primijenili u šumarstvu, a broj aplikacija se kontinuirano
povećava (Pykalaineni dr.1999,Anandai


nost ili efikasnost). Usporedba odabranih alternativa
pro vodi se obzirom na sve prethodno postavljene kriterije
i karakteristike koje imaju utjecaja na odabir određenoga
rješenja. Kao rezultat sveobuhvatne usporedbe
utvrđuje se prioritet i rang promatranih alternativa. Kod
grupnog planiranja i odlučivanja, pojedinci mogu ovisno
o osobnim kriterijima različito rangirati određene alternative.
Cjelovite usporedbe pritom se mogu obaviti
pri davanjem različitih težina pojedinim kriterijima, ali i
mišljenjima pojedinih sudionika. Time se obuhvaća
utje caj različitih kriterija i individualnih stajališta koji se
u analizama skupa uzimaju u razmatranje.


Članak se nastavlja kratkim pregledom i usporedbom
nekih metoda višekriterijskog odlučivanja. Sve prikaza ne
metode ispitane su i primijenjene u šumarstvu, a za
de taljnije proučavanje određenih metoda i njihove primje
ne u šumarstvu, navodimo relevantne izvore.


– Data envelopment analysis (DEA)
Dok su tipični statistički pristupi karakterizirani kao
pristupi središnje tendencije koji procjenu izvode u odnosu
na prosječnu proizvodnu jedinicu,AOMPse temelji
na ekstremnim vrijednostima i svaku proizvodnu
jedinicu uspoređuje samo s onom najboljom. Osnovna
je pretpostavka pritom da ako određena jedinica može s
X ulaznih resursa (inputa) proizvestiYizlaznih proizvoda
(outputa), isto bi trebale moći učiniti i ostale jedinice
ukoliko rade učinkovito. Središte analize leži u
pronalaženju ‘najbolje’ virtualne proizvodne jedinice
za svaku realnu jedinicu.Ako je virtualna jedinica bolja
od originalne, bilo da postiže više outputa s istim inputima
ili da ostvaruje iste outpute s manje inputa, tada je
ova neučinkovita.
Šumarskim stručnjacima, menadžerima i istraživačimaAOMPrješenja
relativne učinkovitosti mogu biti
interesantna zbog tri svojstva metode:izravna usporedba jedinica s višestrukim inputima i
outputima, pri čemu ne treba znati eksplicitni oblik
veze između inputa i outputa koji mogu biti iskazani
u različitim jedinicama mjere,

karakterizacija svake organizacijske jedinice jednim
rezultatom relativne učinkovitosti,

poboljšanja koja model predlaže neučinkovitim jedi
ni cama bazirana su na ostvarenim rezultatima organi
zacijskih jedinica koje posluju učinkovito.
– Analitical hierarchy process (AHP)
Herath2003, Wolfslehneri dr.2005,Šegotići
dr. 2003, 2007).
AHPima nekoliko prednosti sa stajališta višekriterijskog
i grupnog planiranja. Objektivne informacije,
stručno znanje i subjektivne preferencije se pomoću


AHP metode mogu razmatrati skupno i istovremeno.
Također se u obzir mogu uzeti i kvalitativni kriteriji,
ŠUMARSKI LIST 5-6/2010 str. 76     <-- 76 -->        PDF

M. Šporčić, M. Landekić, M.. Lovrić, S. Bogdan, K. Šegotić: VIŠEKRITERIJSKO ODLUČIVANJE ...Šumarski list br. 5–6, CXXXIV (2010), 275-286
dok ostale metode obično traže kvantitativne kriterije
za izbor neke od alternativa.


Rješavanje složenih problema odlučivanja pomoću
ove metode temelji se na njihovom rastavljanju na
komponente: cilj, kriterije (podkriterije) i alternative.
Ti elementi se potom povežu u model s više razina(hijerarhijsku
strukturu) pri čemu je na vrhu cilj, a na prvoj
nižoj razini su glavni kriteriji. Kriteriji se mogu rastaviti
na podkriterije, a na najnižoj razini nalaze se alternative.
Druga važna komponenta je matematički model pomoću
kojeg se računaju prioriteti (težine) elemenata koji su na
istoj razini hijerarhijske strukture. Metoda je zasnovana
na usporedbama parova alternativa, svaka sa svakom, pri
čemu se izražava intenzitet, težina preferencije jedne alternative
u odnosu na drugu. Na isti način uspoređuju se
i kriteriji pri čemu se preferencije izražavaju uz pomoć
Saaty-jeve skale (Saaty1977, 1980).


Nedostatak metode je u tome što ne dozvoljava okli jevanje
i iskazivanje nesigurnosti u usporedbama. U


upravljanju prirodnim resursima velik dio informacija i
podataka na kojima se temelji planiranje i odlučivanje
karakterizira određena razina nesigurnosti i neizvjesnosti.
Nadalje, broj usporedbi se značajno povećava s brojem
alternativa i kriterija, što može biti vrlo skupo i
zahtjevno.AHPpritom ne omogućava dubinske analize
usporebi. Da bi se prevladala ova ograničenja, razvijeni
su različitiAHPmodeli kakvi su npr.A’WOTkoji predstavlja
kombinacijuAHPmetode i poznate SWOTanalize
(Kurttilai dr.2000),analitički mrežni proces
(Analytical network process, ANP) koji je svojevrsna nadogradnja
osnovne verzijeAHP(Saty2001) i dr.Takvi
hibridni modeli pritom polaze od iste ideje usporedbe parova
kao praktičnoga, pedagoškog i intuitivnog pristupa.
Popularnost metode temelji se u prvom redu na činjenici
da je vrlo bliska načinu na koji pojedinac intuitivno rješava
složene probleme rastavljajući ih na jednostavnije.


2.3. Jednostavno višeatributno rangiranje
Simple multi-attribute rating technique (SMART)


Metoda jednostavnog višeatributnog rangiranja
(SMART) razvijena je početkom 1970-ih u okviru višeatributne
teorije korisnosti (MAUT,multiattribute utility
theory). SMART tehnika ima mnoge sličnosti sa
osnovnom idejomAHPmetode, no glavna razlika je u
tome što SMARTne koristi usporedbu u parovima, već
rangiranje alternativa obavlja izravno. Izravno rangiranje
znači da se kriterijima izravno dodjeljuju numeričke
vrijednosti razmjerno njihovoj važnosti. U skladu s tim
izbor alternativa isto se provodi jednostavnim pridavanjem
relativnih numeričkih vrijednosti koje opisuju njihov
prioritet, s obzirom na svaki kriterij odlučivanja.
Najčešće se nakon odabira kriterija prvo određuje glavni


2.4. Metode ‘višeg ranga’–
Metode ‘višeg ranga’predstavljaju europsku, odnosno
Francusku školu u višekriterijskom odlučivanju.
Razvijeno je više različitih metoda, a u šumarstvu se primijenjene
PROMETHEE i ELECTRE (Kangasi dr.
2001). Ove metode uspoređuju alternative u parovima,
na osnovi tzv. pseudo-kriterija. Pseudokriterije čine
dvije granične vrijednosti,prag indiferencijeiprag preferencije
koje opisuju razliku u težini preferencija između
dvije alternative. Ako je razlika, s obzirom na
određeni kriterij, manja od praga indiferencije, alternative
se drže indiferentima po tom kriteriju.Ako je raz


2.5. Glasačke tehnike–
Glasanje je poznati način iskazivanja mišljenja i utjecanja
u važnim pitanjima. Glasačke tehnike se u vi šekriterijskom
odlučivanju mogu primijeniti pri utvrđivanju
kriterija, npr. kriterij koji dobije najviše glasova smatra
se najvažnijim. Drugi primjer može biti glasanje o pri


kriterij kojemu se dodjeljuje vrijednost 100. Svim ostalim
kriterijima dodjeljuju se vrijednosti između 0 i 100
ovis no o njihovoj važnosti prema glavnom kriteriju.
Pre ma istom načelu pojedinim alternativama se po svakom
od kriterija pridaju određene vrijednosti. Najboljoj
alternativi se daje vrijednosti 100, a svim ostalima vrijednosti
između 0 i 100.


Kada su utvrđene važnosti pojedinih kriterija i prioriteti
u alternativama, u SMARTtehnici se primijenjuju
isti računski postupci kao uAHPmetodi. Primjeri primjene
SMART metode u upravljanju prirodnim resursima
su Venteri dr(1998),Kajanusi dr(2004).


Outranking methods


lika veća od praga preferencije, bolja alternativa se bez
sumnje smatra boljom.Ako je razlika veća od praga indiferencije,
ali manja od praga preferencije, prioritet između
alternativa nije siguran.


Proračuni se provode na različite načine u PROMETHEE
i ELECTRE, a obje metode imaju više verzija
koje odgovaraju različitim situacijama. Glavna
prednost ovih metoda je u tome što ne zahtijevaju kompletne
podatke o preferencijama kao npr.AHPmetoda.
Međutim, nedostatak je što su to prilično nejasne metode
koje je dosta teško shvatiti i interpretirati.


Voting methods


kladnosti alternativa s obzirom na određeni kriterij. Glasanje
može biti provedeno po principu “jedan čovjek,
jedan glas” ili se jednome glasaču daje više glasova. U
slučaju glasačke tehnike ‘odobrenja’(engl.Approval Voting)
daje se glas za svaku opciju koja se smatra prihva
ŠUMARSKI LIST 5-6/2010 str. 77     <-- 77 -->        PDF

M. Šporčić, M. Landekić, M.. Lovrić, S. Bogdan, K. Šegotić: VIŠEKRITERIJSKO ODLUČIVANJE ...Šumarski list br. 5–6, CXXXIV (2010), 275-286
tljivom. Kod tzv. ‘borda glasanja’(engl. Borda Count)
svaki glasač daje n glasova za, po njemu, najbolju opciju,
n – 1 glasova za sljedeću i tako dalje dok ne preostane
jedan glas za onu najlošiju. Navedene tehnike tek
su primjeri velikog broja načina glasanja.


Glasačke tehnike razvijene su za obradu situacija s
niskom kvalitetom podataka o preferencijama. Jednostavnost
i obuhvatnost glasačkih tehnika njihova je glav na
prednost, posebice pri grupnom planiranju i
odlučivanju. Uključivanjem većeg broja informacija one


sve više sliče SMARTmetodi. Općeniti je stav pritom da
glasačke tehnike ne treba modificirati i dodatno komplicirati
za primjene za koje već postoje posebne višekriterijske
aplikacije. ‘Metoda višekriterijskog odobrenja’
(engl.Multicriteria Approval method) je metoda koja je
zasnovana na glasačkoj tehnici odobrenja i primijenjena
je u šumarstvu (Laukkaneni dr. 2002, Kangasi
Kangas2004). Glasačke tehnike još su primijenili npr.
Shieldsi dr.(1999) iHiltuneni dr(2008).


2.6.Analiza stohastičke višekriterijske prihvatljivosti
Stochastic multicriteria acceptability analysis (SMAA)


Slično kao i SMART, analiza stohastičke višekriterijske
prihvatljivosti (SMAA) zapravo predstavlja skup
metoda. Prvotno su razvijene za diskretne višekriterijske
probleme s nepotpunim i/ili nepouzdanim kriterijima
gdje, zbog nekih razloga, od donositelja odluka nije bilo
moguće dobiti podatke o težinama i preferencijama.
SMAAmetode su zasnovane na određivanju onih vrijednosti
težina koje će svaku od alterantiva učiniti najboljom
ili joj dati određeni rang. Glavni pokazatelji SMAA
proračuna uključuju tzv. indekse prihvatljivosti, koji opisuju
vjerojatnost rangiranja određene alternative.
Naime, ako težine ili važnosti kriterija nisu unaprijed
određene, indeksi prihvatljivosti prikazuju dominantnost
alternativa u svim mogućim težinskim kombinacijama


kriterija. Indeks ukupne prihvatljivosti može se izračunati
npr. kao težinski prosjek vjerojatnih rangova različitih
alternativa, s najvećom težinom za prvo mjesto, zatim
drugo i tako dalje. Ovakav način blizak je šumarstvu,
gdje se može reći da se uslijed snažne nesigurnosti u planiranju,
najčešće niti jedna od razmatranih alternativa ne
može sa sigurnošću proglasiti najboljom.


Prve primjene SMAAmetoda u šumarstvu provedene
su u kontekstu planiranja upravljanja šumskim
ekosustavom (Kangasi dr.2003, Kangasi Kan-
gas2004). Budući su mnoge karakteristike SMAA
metode korisne u današnjem upravljanju prirodnim resursima,
sve je veći interes za njih i u šumarstvu (Kangasi
dr 2006,Diaz-BalteiroiRomero2008).


2.7.AOMPi druge metode višekriterijskog odlučivanja
DEA and other multi-criteria decision models


Kratki opis nekih metoda višekriterijskog odlučivanja
i njihove primjene pokazuje da se one znatno razlikuju.
Očito je pritom da različitim situacijama i
problemima najbolje odgovaraju različite metode. Niti
jedna metoda nije univerzalna i najbolja, čak ni primijenjiva,
u svim slučajevima. Izbor najbolje ili jednostavno


odgovarajuće metode za potporu u odlučivanju zahtijeva
poznavanje više modela, njihovih postavki, predno
sti i ograničenja, kao i karakteristika te zahtjeva
specifičnih situacija i problema u planiranju i odlučivanju.
U tablici 1 prikazane su karakteristike nekih meto da
višekriterijskog odlučivanja i njihova usporedba.


Tablica 1.Karakteristike metoda višekriterijskog odlučivanja (prema Sarkis iWeinrach 2001)


Table 1Multiple criteria evaluation technique characteristics (Sarkis i Weinrach 2001)


Metoda
Evaluation
technique
Troškovi
Cost of
implementation
Zahtjev za
podacima
Data
reqiurement
Osjetljivost
Ease of
sensitivity
Razumljivost
Management
understanding
Matematička
složenost
Mathematical
complexity
Fleksibilnost
Parameter
mixing-
flexibility
AOMP-DEASSNNVS
AHPSSNSNV
Ekspertni sustavi
Expert systemsVVNSVV
Ciljno programiranje
Goal programSSSNVN
MAUTVVSSSV
Metode višeg ranga
OutrankingSSNNSS
Simulacije
SimulationVVVVVS
Scoring modeli
Scoring modelsNNNVNV


V– visoko -high; S – srednje -medium; N – nisko -low


279
ŠUMARSKI LIST 5-6/2010 str. 78     <-- 78 -->        PDF

M. Šporčić, M. Landekić, M.. Lovrić, S. Bogdan, K. Šegotić: VIŠEKRITERIJSKO ODLUČIVANJE ...Šumarski list br. 5–6, CXXXIV (2010), 275-286
Iz tablice 1 vidljivo je da npr.AOMPu više karakteristika
nije dominantna nad ostalim metodama. Njena
primjena je umjereno skupa s obzirom na troškove osposobljavanja
i prikupljanja podataka. Osjetljivost metode
na promjene u podacima je mala, a razumijevanje od
strane menadžmenta je relativno nisko, uglavnom zbog
njene matematičke složenosti. Rezultate je lako shvatiti,
jer uspoređivane jedinice rangira prema učinkovitosti, a
fleksibilnost omogućava uključivanje više parametara i
čimbenika u analize.


Općenito je teško izravno usporediti različite mode le.
Svaki ima svoje prednosti i nedostatke. Primjena čes to
ovisi o situaciji odlučivanja, pri čemu dostupnost
podatka, vrijeme i troškovi utječu na odabir određene
metode. U svakom slučaju, prilikom primjene u analiza ma
istraživači, stručnjaci i menadžeri trebaju biti svjes ni
njihovih ograničenja.


3. PRIMJER HRVATSKIH ŠUMA– Example of Croatian forests
Putem analize omeđivanja podataka ocijenjena je
učinkovitost organizacijskih jedinica “Hrvatskih šuma”


d.o.o.Zagreb. U istraživanja su uključene odabrane šumarije
kao predstavnici četiri glavnih regija u hrvatskom
šumarstvu: 1) ravničarskih poplavnih šuma, 2) brdskih
šuma središnjeg dijela, 3) gorskih šuma i 4) šuma
krša/mediterana. Svaka je regija zastupljena u analizama
s dvije Uprave šuma Podružnice (UŠP), odnosno sa šest
šumarija iz svake Uprave (slika 1). U istraživanju su pri


3


mijenjeni osnovni CCR i BCCmodeli orijentirani outputima,
tj. usmjereni su na određivanje maksimalnih
outputa koje je moguće postići uz korištenje zadane količine
inputa.


Uzorak istraživanja –Sample
Ravničarske
poplavne šume
Lowwland flood-
prone forest
Brdske šume
središnjeg dijela
Hilly forest of
the central part
Gorske šume
središnjeg dijela
Mountainous
forest
Šume krša/
mediterana
Mediterranean-
Karst forest
UŠP
F. department
Vinkovci
UŠP
F. department
N. Gradiška
UŠP
F. department
Zagreb
UŠP
F. department
Koprivnica
UŠP
F. department
Delnice
UŠP
F. department
Gospić
UŠP
F. department
Buzet
UŠP
F. department
Split
Šumarije
F. office
Gunja
Otok
Strizivojna
Strošinci
Vinkovci
Županja
Šumarije
F. office
N. Gradiška
N. Kapela
Novska
Okučani
Slav. Brod
Trnjani
Šumarije
F. office
D. Stubica
Krapina
Novoselec
Popovača
Samobor
Zagreb
Šumarije
F. office
Čakovec
Ivanec
Koprivnica
Križevci
Ludbreg
Varaždin
Šumarije
F. office
Gerovo
Gomirje
Klana
Mrkopalj
Prezid
Rav. Gora
Šumarije
F. office
Brinje
D. Lapac
Gospić
Gračac
Korenica
Udbina
Šumarije
F. office
Buje
Buzet
Cres-Lošinj
Opatija
Poreč
Rovvinj
Šumarije
F. office
Brač
Dubrovnik
Makarska
Sinj
Šibenik
Zadar
Slika 1.Shema uzorka organizacijskih jedinica obuhvaćenih istraživanjima


Figure 1Sample of the forestry organizational units involved in the research


Utvrđivanje inputa i outputa, uz izbor osnovnogKao inputi u model su uključeni:
mo dela, smatra se jedinim elementom unošenja subjek-


Površina – ukupna površina šuma i šumskih zemljišta
tivnosti uAOMP. Oni su u primjeru izabrani tako da


određene šumarije,
odražavaju poslovanje šumarija kao temeljnih organi-


Drvna zaliha – bruto obujam svih stabala koja su pre


zacijskih jedinica hrvatskog šumarstva u kojima se


koračila taksacijsku granicu,


ostvaruju stručno-tehničke zadaće i većina prihoda i iz-


Troškovi – ukupno ostvareni troškovi poslovanja šu


ravnih troškova gospodarenja šumama.


marija,
Zaposlenici – ukupan broj zaposlenih radnika u pojedi-


CCR – po autorima Charnes-Cooper-Rhodes
BCC – po autorima Banker-Charnes-Cooper


nim šumarijama.
ŠUMARSKI LIST 5-6/2010 str. 79     <-- 79 -->        PDF

M. Šporčić, M. Landekić, M.. Lovrić, S. Bogdan, K. Šegotić: VIŠEKRITERIJSKO ODLUČIVANJE ...Šumarski list br. 5–6, CXXXIV (2010), 275-286
Kao outputi u model su uključeni:Biološka obnova šuma – površina na kojoj su provede


ni radovi uzgoja i zaštite.


Prihodi – ukupno ostvareni prihodi poslovanja šumarija,
U tablici 2 dana je deskriptivna statistika inputa i


Etat – ostvareni neto obujam etata,
outputa uključenih u analizu.


Investicije u infrastrukturu – duljina novoizgrađenih


šum skihcesta,


Tablica 2.Statistika inputa i outputa uključenih uAOMPmodel


Table 2Descriptive statistics of the variables used in the DEA model


Varijabla -VariableSrednja vrijednost -MeanSt. Devijacija -St. deviationMin -MinMax -MaxUkupno -Total
Inputi- Inputs
Površina, 10
3
ha
Area, 103ha11,4210,362,6049,87547,96
D. zaliha, m
3
/ha
G. stock, m3/ha214,9891,9451,85418,00-
Troškovi, 10
5
kn
Costs, 105kn152,3593,6123,24470,317312,99
Zaposleni, N
Employees, N422181002007
Outputi- Outputs
Prihod, 10
5
kn
Income, 105kn157,20106,4021,12538,417545,68
Etat, m
3
/ha
Harvest, m3/ha3,062,190,008,78-
Investicije, km
Investments, km2,244,290,0022,59107,48
B. obnova, ha
B. renewal, ha422,26606,3430,213846,3420268,47


Za rješavanje CCR i BCC modela korišten je programski
paket DEA Excel Solver, pri čemu je relativna
tehnička učinkovitost utvrđena posebno za svaku šumariju.
Prosječna CCR učinkovitost promatranih šumarija
iznosi 0,829, što znači da prosječna (pretpostavljena) šumarija,
ako želi poslovati na granici učinkovitosti treba
koristiti samo 82,9 % količine inputa koju trenutno koristi
i proizvoditi istu količinu outputa koju trenutno
proizvodi. Odnosno, trebala bi, ako želi poslovati učin-


Tablica 3.Rezultati osnovnihAOMPmodela


Table 3Results obtained with the base case DEA models


kovito, uz korištenu razinu inputa proizvoditi 20,6 %
više outputa. Prema BCC modelu, učinkovitost prosječno
iznosi 0,904. To znači da prosječna šumarija, ako
želi biti učinkovita treba koristiti samo 90,4% postojećih
inputa i proizvoditi istu količinu outputa. Odnosno, tre


5


bala bi proizvoditi 10,6%više outputa uz jednake inpute.
Učinkovitost s obzirom na opseg djelovanja (scale
efficiency, SE – omjer rezultata CCR i BCC učinkovitosti)
pokazuje koliko je veličina promatrane jedinice


CCR modelBCC modelSE -scale efficiency
Broj šumarija, N
Number of forest offices, N484848
Relativno učinkovite šumarije, N
Relatively efficient forest offices, N152416
Relativno učinkovite šumarije, %
Relatively efficient forest offices, %31 %50 %33 %
Prosječna relativna učinkovitost, E
Average relative efficiency, E0,8290,9040,919
Maximum –maksimum1,0001,0001,000
Minimum –minimum0,4070,5240,501
Standardna devijacija–St. deviation1,1700,1290,138
Šumarije s učinkovitosti manjom od E, N
F. offices with efficiency lower than E, N231812


45


Lako se dobije da je 20,6 % = (1 – 0,829)/0,829Lako se dobije da je 10,6 % = (1 – 0,904)/0,904


281
ŠUMARSKI LIST 5-6/2010 str. 80     <-- 80 -->        PDF

M. Šporčić, M. Landekić, M.. Lovrić, S. Bogdan, K. Šegotić: VIŠEKRITERIJSKO ODLUČIVANJE ...Šumarski list br. 5–6, CXXXIV (2010), 275-286
blizu ili daleko od njezine optimalne veličine. SE iznosi


0,919, što znači da bi analizirane šumarije svoju rela


tivnu učinkovitost povećale prosječno za 8 % kada bi
svoju veličinu, odnosno opseg djelovanja prilagodile
optimalnoj veličini. Prikaz glavnih rezultataAOMPanalize
nalazi se u tablici 3.


Uspoređivanjem relativne učinkovitosti šumarija po
veličini, regiji, strukturi etata i drugim čimbenicima utvrđeno
je da prosječno najvišu razinu učinkovitosti imaju
šumarije s površinom od 10 do 15000 hektara, odnosno


3


šumarije koje gospodare s 200 – 300 m/ha drvne zalihe.
Također je utvrđeno da je najveća prosječna učinkovitost
postignuta u upravama šumaVinkovci, Zagreb i Gospić,


odnosno na području ravničarskih poplavnih šuma. Za
detaljniji prikaz provedenih istraživanja upućujemo na
radoveŠporčić2007 iŠporčići dr.2009.


PrimjenaAOMPmetode omogućava menadžmentu
da na osnovi analize i usporedbe rezultata relativne
učin kovitosti rangira organizacijske jedinice. Za neučin kovite
jedinice utvrđuju su projekcije na granicu učinkovitosti
kao i izvori i iznosi neučinkovitosti. Na taj se
način utvrđuju potencijalne promjene inputa i/ili outputa
potrebne za postizanje relativne tehničke učinkovitosti i
određuju ciljevi koje bi neučinkovite jedinice trebale
ostvariti kako bi postale učinkovite.


4. RASPRAVAI ZAKLJUČCI – Discussion and conclusions
Planiranje i odlučivanje u šumarstvu je naglašeno
kompleksno uslijed višestrukih ciljeva gospodarenja šu-
mama. Načelo održivog razvoja pretpostavlja upravljanje
i uporabu šuma i šumskog zemljišta na način da se
održava njihova biološka raznolikost, produktivnost,
sposobnost obnavljanja, vitalnost i potencijal da bi šume
ispunile sada i u budućnosti bitne gospodarske, ekološke
i socijalne funkcije. Sve nabrojeno svakodnevno zaoštrava
uvjete poslovanja u šumarstvu, a menadžmentu
nalaže stalne analize svih relevantnih pokazatelja gos po darenja.
Pritom su naglasci najčešće na standardiziranim
naturalnim i financijskim pokazateljima proizvodnje i
poslovanja. U ovom izrazito dinamičnom razdoblju gospodarenja
prirodnim resursima šumarskim stručnjacima
su pak potrebni modeli kojima se različiti
računovodstveni i financijski podaci pretvaraju u upotrebljive
informacije. U takvim su okolnostima od velike
važnosti metode i tehnike koje mogu doprinijeti pouzdanijem
planiranju i objektivnijem odlučivanju s jedne
strane, te modeli objektivne analize i ocjenjivanja rezultata
gospodarenja šumama s druge strane.


U radu su prikazani modeli koji u razmatranje istodobno
uzimaju više kriterija tako da mogu dati obuhvatniju
mjeru poslovanja i poslužiti kao podrška u
planiranju i odlučivanju. Cilj je bio pojasniti za koje se
vrste zadataka i problema takve metode mogu primijeniti
u šumarstvu. Time je omogućen uvid u karakteristike
pojedinih metoda i pomoć u odabiru potencijalnih
metoda kod eventualne primjene.Vrijedna informacija o
ulozi i značaju višekriterijskih modela u šumarstvu dana
je citiranim radovima i posebno konkretnim primjerom
primjene takvih modela kroz istraživanja provedena u
Hrvatskim šumama.


U primjeni višekriterijskog odlučivanja posebnu pozornost
treba posvetiti kvaliteti i dostupnosti informacija
koje su prema postavljenim kriterijima potrebne za
analizu i ocjenu alternativnih odluka. Odgovarajuća metoda
treba biti odabrana na način da se svi podaci koji su
dostupni uz razuman napor i zalaganje mogu što bolje
iskoristiti.Također je dobro primijeniti modele koje do


nositelji odluka i drugi sudionici mogu razumijeti i
shvatiti te čije je rezultate i proračunske postupke lako
interpretirati i ilustrirati. Nažalost, višekriterijske aplikacije
su često isuviše tehničke, pa ili previše pojednostavljuju
stvarne slučajeve ili su presložene za primjenu,
razumijevanje i tumačenje. U takvim uvjetima njihova
primjena često zahtijeva posebna znanja i/ili pomoć
osposobljenih stručnjaka. Isto tako, pojedinci su različito
opremljeni za sudjelovanje u analizama i odlukama
te se razlikuju u znanjima i vještinama. Novije studije
ukazuju na hibridne pristupe ili korištenje više modela i
tehnika istovremeno. Interaktivna primjena više metoda
pridonosi učinkovitosti analiza, odnosno objektivnosti i
pouzdanosti procjena, ali i učenju i osposobljavanju.


U šumarstvu se vrlo često pri planiranju i odlučivanju
moramo osloniti na više ili manje nepotpune podatke,
nedostatne informacije ili ponekad na čisto
deskriptivne podatke. Na taj način u gospodarenju šu-
mama baratamo s mnogo nesigurnosti, neizvjesnosti i rizika
koji ne dozvoljavaju precizne procjene i planove.
Upravo se u tom smislu smatra da metode ‘višekriterijskog
odobrenja’,AHP, SMAA i dr. imaju potencijala za
šire prihvaćanje u šumarstvu i da će njihova primjena u
budućnosti još rasti. Višekriterijski modeli pritom ne
mogu zamijeniti tradicionalne alate i postupke u planiranju
šumskog gospodarenja. Umjesto toga, oni se trebaju
nadopunjavati.Tako su, numeričke simulacije i optimizacije
važne za procjene budućih proizvodnih mogućnosti
i donošenje proizvodnih planova, iako možda ne
uspijevaju pokriti sve probleme višefunkcionalnog gospodarenja
šumama. U takvim slučajevima njihove procjene
i rezultati, kao i drugi informacijski izvori kakvi su
GIS, stručne prosudbe, subjektivne preferencije ili deskriptivni
podaci, mogu se koristiti u zajedničkom okviru
s metodama višekriterijskog odlučivanja.


Istraživanja i primjena višekriterijskih modela posljednjih
su godina znatno zastupljeni u mnogim područjima,
a posebice u upravljanju prirodnim resursima. Dodatno,
pridobili su zanimanje ne samo znanstvenika i istraživača,
već i stručnjaka i praktičara. U šumarstvu su primi
ŠUMARSKI LIST 5-6/2010 str. 81     <-- 81 -->        PDF

M. Šporčić, M. Landekić, M.. Lovrić, S. Bogdan, K. Šegotić: VIŠEKRITERIJSKO ODLUČIVANJE ...Šumarski list br. 5–6, CXXXIV (2010), 275-286
jenjeni s namjerom boljega odgovora današnjim izazovima
u gospodarenju šumama. Složenost poslovnog
okruženja, imperativ ekološke prihvatljivosti i poslovne
uspješnosti, uz istovremeno održivo gospodarenje šu-
mama, nalaže potrebu za novim i preciznijim modelima i
tehnikama. Razvojem i primjenom analize omeđivanja
podataka i drugih modela višekriterijskog odlučivanja


LITERATURAAnanda,J., G.Herath,2003:The use ofAnalytic
Hierarchy Process to incorporate stakeholder
preferences into regional forest planning. Forest
Policy and Economics, 5, (1): 13–26.
Bahovec,V., L.Neralić,2001: Relative efficiency
of agricultural production in county districts of
Croatia. Mathematical Communications – Supplement1
(2001), 1: 111–119.
Bogetoft,P., B. J.Thorsen, N.Strange,2003:
Efficiency and merger gains in the Denish Forestry
Extension Service. Forest Science, 49 (4):
585–595.
DavosirPongrac,D., 2006: Efikasnost osiguravajućih
društava u Republici Hrvatskoj. Magistarski
rad, Ekonomski fakultet, Zagreb, str. 1–139 + III.
Diaz-Balteiro,L., A. C. Herruzo, M. Martinez,
J.González-Pachón,2006: Ananalysis
of productive efficiency and innovation
activity using DEA: An application to Spain’s
wood-based industry. Forest Policy and Economics,
vol. 8 (7): 762–773.
Diaz-Balteiro,L., C.Romero,2008: Making forestry
decisions with multiple criteria:Areview
and an assessment. Forest Ecology and Management,
255 (8–9): 3222–3241.
Galanopoulos,K., S. Aggelopoulos, I. Kamenidou,
K.Mattas,2006:Assesing the effects
of managerial and production practices on
the efficiency of commercial pig farming. Agricultural
Systems 88 (2–3): 125–141.
Glass, J.C., D. G. McKillop, G. O’Rourke,
1999:Acost indirect evaluation of productivity
change in UK universities. J ProdAnal 10 (2):
153–75.
Herath,G., T.Prato,2006: Using multi-criteria decision
analysis in natural resource management.
Ashgate publishing, 239 p., Hampshire, England
Hiltunen,V., J.Kangas, J.Pykäläinen,2008:
Voting methods in strategic forest planning – Experiences
from Metsähallitus. Forest Policy and
Economics, 10 (3): 117–127.
Kahraman,C., 2008: Fuzzy multi-criteria decision
making: theory and applications with recent developments.
591 p., Berlin/Heidelberg.


moguće je obogatiti šumarsku znanost i praksu pristupom,
koji bi trebao pridonijeti lakšem analiziranju, planiranju
i predviđanju pri gospodarenju šumama. Općenito
se smatra da višekriterijski modeli u šumarstvu, jednako
kao u mnogim drugim poslovnim sustavima, mogu biti
vrlo snažna podrška planiranju i odlučivanju.


– References
Kajanus,M., J.Kangas, M.Kurttila,2004: The
use of value focused thinking and theA’WOT
hybrid method in tourism management.Tourism
Management, 25 (4): 499–506.
Kangas,J., 1992: Multiple-use planning of forest resources
by using analytic hierarchy process.
Scan. J. For. Res., 7: 259–268.
Kangas,A., J. Kangas, J. Pykalainen,2001:
Outranking methods as tools in strategic natural
resources planning. Silva fenn. 35: 215–227.
Kangas,J., J. Hokkanen,A. Kangas, R. Lahdelma,
P.Salminen,2003: Applyingstochastic
multicriteria acceptability analysis to forest
ecosystem management with both cardinal and
ordinal criteria. For. sci. 49: 928–937.
Kangas,J., A.Kangas,2004: Multicriteria approval
and SMAA-O in natural resource decision
analysis with both cardinal and ordinal criteria.


J.multi-criteria decision anal., 12: 3–15.
Kangas,J., A.Kangas,2005: Multiple criteria decision
support in forest management – the appro ach,
methods applied, and experiences gained.
Forest ecology and management, (207): 133–143.
Kangas,A., J.Kangas, R.Lahdelma,P.Salminen,
2006: Using SMAA-2 method with dependent
uncertainties for strategic forest planning.
Forest Policy and Economics, 9, (2): 113–125.
Kao,C., 1998: Measuring the efficiency of forest districts
with multiple working circles. Journal of
the Operational Research Society, 49: 583–590.
Koksalan, M.M., S.Zionts,2001: Multiple criteria
decision making in the new millennium.
Springer, 478 p., Berlin/Heidelberg.
Krč,J., 1999:Večkriterijalno dinamično vrednotenje
tehnoloških, ekonomskih, socialnih in ekoloških
vplivov na gospodarjenje z gozdovi. Disertacija,
Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 174
str. Ljubljana.
Kurttila,M., M.Pesonen, J.Kangas, M.Kajanus,
2000: Utilizing the analytical hierarchy process
(AHP) in SWOT analysis – a hybrid met hod
and its application to a forest certification case.
For. policy econ., 1: 41–52.
ŠUMARSKI LIST 5-6/2010 str. 82     <-- 82 -->        PDF

M. Šporčić, M. Landekić, M.. Lovrić, S. Bogdan, K. Šegotić: VIŠEKRITERIJSKO ODLUČIVANJE ...Šumarski list br. 5–6, CXXXIV (2010), 275-286
Laukkanen,S., A. Kangas, J. Kangas,2002:
Applying voting theory in natural resource management:
a case of multiple-criteria group decision
support. J. environ. manage., 64: 127–137.


LeBel, L.G., 1996: Performance and efficiency
evaluation of logging contractors using Data
envelopment analysis. Dissertation,Virginia Polytechnic
Institute and State University. Blacks burg,
201 p.


Mendoza, G.A.,Sprouse,W.,1989: Forest planning
and decision making under fuzzy environments:
an overview and illustrations. For. sci.,


35:481–502.
Murray, D.M., K. Gadow,1991: Prioritizing
mountain catchment areas. J. environ. manage.,


32:357–366.
Pykalainen,J., J.Kangas,T.Loikkanen,1999:
Interactive decision analysis in participatory strategic
forest planning: experiences from state
owned boreal forests. J. for. econ., 5: 341–364.
Sarkis,J., J. Weinrach,2001: Using data envelopment
analysis to evaluate environmently conscious
waste treatment technology. Journal of
Cleaner Production, 9 (5): 417–427.
Saty, T.L., 1977: A scaling method for priorities
in hierarhical structures. J.mathemat.psych. 15:
234–281.
Saty, T.L., 1980: The analytical hierarchy process.
McGraw-Hill, NewYork.
Saty,T.L., 2001: Decision making with dependance
and feedback – the analytic network process.
RWS Publications, Pittsburgh.
Sheldon, G.M., 2003:The efficiency of public employment
services. A nonparametricmatching
function analysis for Switzerland. Journal of
ProductivityAnalysis, 20: 49–70.
Shields, D.J., B.Tolwinski, B. M. Keny, 1999: Models
for conflict resolution in ecosystem management.
Socio-Econ. Plann. sci., 33: 61–84.
Šegotić,K., M.Šporčić, I.Martinić,2003: The
choice of a working method in forest stand thinning.
SOR ‘03 Proceedings –The 7th International
Symposium on Operational Research in
Slovenia, Podčetrtek, Slovenia, September 2426,
2003., p. 153–159.
Šegotić,K., Šporčić,M., Martinić,I., 2007:
Ranking of the mechanisation working units in
the forestry of Croatia. SOR ‘07, Proceedings of
the 9th International Symposium on Operational
Research, Nova Gorica, Slovenia, September
26–28, 2007., p. 247–251.


Šporčić,M., 2007: Ocjena uspješnosti poslovanja
organizacijskih cjelina u šumarstvu neparametarskim
modelom. Disertacija, Šumarski fakultet
Sveučilišta u Zagrebu, str. 1–112 + VIII.


Šporčić,M., I. Martinić, K. Šegotić,2007:
Ocjena efikasnosti radnih jedinica u šumarstvu
analizom omeđivanja podataka. Nova mehanizacija
šumarstva, vol. 28: 3–15.


Šporčić,M., I.Martinić, M.Landekić, M.Lovrić,
2008:Analiza omeđivanja podataka kao
metoda efikasnosti – mogućnosti primjene u šumarstvu.
Nova mehanizacija šumarstva, vol. 29:
51–59.


Šporčić,M., I. Martinić, M. Landekić, M.
Lov rić,2009: Measuring efficiency of organisational
units in Forestry by nonparametric
model. Croatian Journal of Forest Engineering,
vol. 30 (1): 1–13.


Tarp, P., F. Helles,1995: Multi-criteria decision
making in forest management planing. J. For.
Econ. 53, 53–70.


Tavares,R., 2002:Abibliography of Data envelopment
analysis (1978–2001). Ructor Research
Report.


Triantaphyllou,E., 2000: Multi-criteria decision
making methods: a comparative study. Kluwer,
288 p., Dordrecht, Netherlands.


Vennesland,B., 2005: Measuring rural economic
development in Norway using data envelopment
analysis. Forest Policy and Economics 7 (2005):
109–119


Venter, S.N., A.L.Kühn, J.Harris,1998: Amethod
for the prioritization of areas experiencing
microbial pollution of surface water. Water
Science andTechnology, 38, (12): 23–27.


Vincke,Ph., 1992: Multi-criteria decision aid.Wiley,
New York.


Wolfslehner,B., H.Vacik, M. J. Lexer, 2005: Application
of the analytic network process in
multi-criteria analysis of sustainable forest management.
Forest Ecology and Management,
207 (1–2): 157–170.
ŠUMARSKI LIST 5-6/2010 str. 83     <-- 83 -->        PDF

M. Šporčić, M. Landekić, M.. Lovrić, S. Bogdan, K. Šegotić: VIŠEKRITERIJSKO ODLUČIVANJE ...Šumarski list br. 5–6, CXXXIV (2010), 275-286
SUMMARY: Planning and decision making in forestry is characterized
with a high degree of complexity due to multiple goals of forest management.
The principle of the sustainable development is incorporated in management
and utilization of forests and forest land in a way that adheres to biological diversity,
productivity, regeneration capacity, vitality and potential of the forest
to fulfill, now and in the future, its important economical, ecological and social
functions. All of the above complicates the performing of daily forestry
operations, while managers are conditioned to perform constant analyzes of
all relevant management indicators. The emphasis in these analyzes is put on
standardized natural and financial indicators of production and management.
In this highly dynamical period for the management of natural resources forestry
experts need models in which different accounting and financial data is
transformed into easily usable information. In such circumstances methods
and techniques that can contribute to more reliable planning and to more objective
decision making are of great importance, as are the models of objective
analysis and management result-scoring methods.


This paper provides an overview of models which take into consideration
simultaneously several criteria, so that they can provide more comprehensive
measures of management, and to serve as a background for planning and decision
making. Several methods of multiple-criteria decision making has been
described and compared. Brief description and comparison presented in the
paper includes following multi-criteria methods: data envelopment analysis
(DEA), analytic hierarchy process (AHP), simple multi-attribute rating technique
(SMART), outranking methods, voting methods and stochastic multicriteria
analysis (SMAA). The goal is to explain for which types of tasks and
problems these methods can be applied in the field of forestry. That provides
an insight into characteristics of the respective methods and a guideline to
eventual choice of which method to apply. A valuable contribution on the role
and significance of the multiple-criteria decision making models in forestry is
provided through cited papers, and specially through concrete example of the
application of such models through the research performed within “Hrvatske
šume” Ltd. Zagreb. In this research the efficiency of organizational units in
the Croatian forestry is evaluated by applying DEA. The results of relative efficiency
are based on calculation of output oriented CCR and BCC models.
Frequency of efficient units in reference set of inefficient units is given. The
sources and values of inefficiencies are established and the impact of structural
characteristics on relative efficiency of forest offices is shown. Forest offices
are also grouped by Forest Administrations and regions they belong to.


In the selection and application of multiple-criteria decision making methods
a special attention must be paid to the quality and availability of information
which are needed for the analysis and grading of alternatives,
according to the set criteria. An appropriate method must be chosen in a way
in which all the data available with the reasonable amount of effort and dedication
could be utilised as fully as possible. It is also good to apply models
which decision makers and other stakeholders can understand, and whose results
and calculations they can easily illustrate and interpret. However, practical
multiple-criteria decision making applications are usually too
“technical”, so real cases and situations are either over-simplified, or they
are too complex for application, comprehension and interpretation. In such
conditions their application in decision making and management often needs
special knowledge and/or help of trained experts. At the same time, the differences
in the types of individuals involved in the process of planning and decision
making has to be also taken into consideration. People differ between
each other in knowledge and skills, and they are differently prepared do participate
in analyzes and decision making. Recent studies demonstrate to the
ŠUMARSKI LIST 5-6/2010 str. 84     <-- 84 -->        PDF

M. Šporčić, M. Landekić, M.. Lovrić, S. Bogdan, K. Šegotić: VIŠEKRITERIJSKO ODLUČIVANJE ...Šumarski list br. 5–6, CXXXIV (2010), 275-286
usage of hybrid methods, or to the usage of several models and techniques simultaneously.
Interactive application of several methods contributes to the efficiency
of the analyzes, that is to the objectivity and to the reliability of
estimates, but also to learning and raising capacities.


In forestry, planning and decision making is often based on more or less incomplete
information, missing information, or sometimes on purely descriptive
information. In that way the process of forest management is tackled with
much of insecurity, incertitude and risk, which does not allow precise estimates
and planning. In that context the methods of multiple-criteria decision making,
such as AHP and SMAA, have potential for the wider acceptance in
forestry and natural resource management. Multiple-criteria models cannot
replace traditional tools and procedures in forest planning; on the contrary,
they should be complementary. In that sense, the numerical simulations and
optimizations are important for the estimation of future production abilities
and decision making related to production planning, although they may not be
able to enlist all the relative problems of multi-functional forest management.
In that cases their estimations and results, as any other information sources
(such as GIS, expert judgments, subjective preferences of descriptive data)
can be used within a common framework with the methods of multiple-criteria
decision making.


In the last few years, the research and the application of multiple-criteria
decision making models has been widely represented in many areas, and especially
in the management of natural resources. Additionally, besides scientists
and researchers these methods have gained interest of experts and practitioners.
In forestry they are applied with an intention of better responding to current
challenges in forest management. The complexity of business
environment, the imperative of ecological acceptability and business success
with simultaneous sustainable management of forests creates a demand for
new and more precise models and techniques in forestry. Through development
and application of analysis which encompasses different models of multiple-
criteria decision making it is possible to contribute to more simplified
analysis, planning and foreseeing in forest management. Generally, it is considered
that multiple-criteria decision making models in forestry, as in other
business systems, can be very strong support to planning and decision making.Key words:Multiple criteria decision making, forestry, forest management,
DEA, AHP