DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2010 str. 74     <-- 74 -->        PDF

M. Šporčić, M. Landekić, M.. Lovrić, S. Bogdan, K. Šegotić: VIŠEKRITERIJSKO ODLUČIVANJE ...Šumarski list br. 5–6, CXXXIV (2010), 275-286
mogu pružiti ‘tradicionalni’alati i pokazatelji. Općenito,
pod donošenjem odluke podrazumijeva se izbor neke od
alternativa kojima se rješava dani problem. U problemu
odlučivanja postoje ciljevi koji se žele postići odlukom,
kriteriji kojima se mjeri postizanje tih ciljeva, težine tih
kriterija koje odražavaju njihovu važnost i alternativna
rje šenja problema. U procesu odlučivanja, oni koji do-
no se odluke rangiraju set alternativnih rješenja i odabiru
ono koje po vlastitim preferencijama smatraju najboljim.


Da bi se rangiranje moglo obaviti, moraju se postaviti
kriteriji koji su relevantni i po mišljenju donositelja
odluke značajni za određeni problem. U rangiranju razli čitih
alternativa, svaka od alternativa treba se ocijeniti s
obzirom na svaki od postavljenih kriterija. Modeli i me tode
višekriterijskog odlučivanja pritom mogu poslužiti
za analizu situacije odlučivanja i pomoći u donošenju
najbolje moguće ili barem zadovoljavajuće odluke.


1.1. Planiranje i odlučivanje u šumarstvu
Planning and decision making in forestry


Planiranje šumskoga gospodarenja je instrument od
središnje važnosti, jednako za usmjeravanje šumskih
uprava i poduzeća u gospodarenju šumama, kao i za osiguranje
javnoga interesa u donošenju odluka vezanih uz
šumarstvo. Cilj planiranja u šumarstvu je pružanje pot-
pore za donošenje odluka na način da se postigne najbolji
omjer inputa i outputa u gospodarenju šumama, a
kojim će se istovremeno najpovoljnije ispunjavati kriteriji
i zahtjevi postavljeni pred određeno šumsko-gospodar
sko područje. Planiranje u šumarstvu može se
promatrati na više razina. Osnovne razine mogu predstavljati
strateško, taktičko i operativno planiranje. Strateški
planovi najčešće se pripremaju ne samo za duže
razdoblje, već i za veća područja nego taktički. Štoviše,
iz praktičnih razloga, planske kalkulacije nisu toliko detaljne
kao pri taktičkom planiranju.Taktičko planiranje
u šumarstvu obično obuhvaća razdoblje od 5–20 godina,
a pri strateškome planiranju ono se odnosi na razdoblje
do 50 i 100 godina.U taktičkome planiranju broj alternativnih
planova gospodarenja, svaki s određenom
kombi nacijom mjera i zahvata te rasporeda njihovaizvođenja
u šumskim sastojinama, može biti značajan,
praktički beskonačan. Uobičajeno, krajnji rezultat šumarskoga
planiranja je plan upravljanja koji predstavlja
preporučeni akcijski plan za određeno šumsko područje,
s predviđenim rezultatima i posljedicama njegova pro


vođenja. Šumarski postupci pritom imaju dugoročne
ekonomske, ekološke i socio-kulturne učinke.


Također, potrebno je naglasiti da rukovođenje bilo
kojom organizacijom zahtijeva sposobnost učinkovite
procjene i analize informacija generiranih u poslovnome
procesu. Kod organizacija, kakve su šumarske tvrtke,
koje gospodare prirodnim resursima i donošenjem poslovnih
odluka utječu na okoliš, isto je s gledišta ekološke
obazrivosti i okolišnog menadžmenta još kritičnije.
Razvoj i primjena metoda koje do sada nisu tradicionalno
korištene u rukovođenju takvih organizacija i djelatnosti,
menadžmentu pruža novi alat koji može biti
vrijedna pomoć na strateškoj i operativnoj razini odlučivanja.
Naglasak je pritom na nužnosti da se prijedlog
odluke utemelji na racionalnim argumentima. Jedna od
metoda koja je u tom smislu posljednjih godina doživjela
široku primjenu je npr. analiza omeđivanja podataka
(AOMP),engl. Data Envelopment Analysis (DEA).
U nastavku rada prikazat će se osnovne postavke i značajke
analize omeđivanja podataka ali i drugih višekriterijskih
metoda koje se mogu primijeniti u šumarstvu.
Također će se kroz kratki prikaz istraživanja provedenih
na primjeru “Hrvatskih šuma” d.o.o. Zagreb pružiti uvid
u mogućnosti te svrsishodnost i opravdanost primjene
višekriterijskih matematičkih modela kao snažne podrške
planiranju i odlučivanju u šumarstvu.


2. MODELI VIŠEKRITERIJSKOG ODLUČIVANJA
Multiple criteria decision making models
Kao što sugerira njihov naziv, modeli višekriterij


2


skog odlučivanjasu razvijeni da bi omogućili analize
u višekriterijskim situacijama odlučivanja. Obično se
pri mjenjuju u takvim slučajevima gdje je potrebno ho li
stički razmotriti i ocijeniti različite alternative u odluka
ma, pri čemu je sveobuhvatna analiza posebice
ote žana mno gobrojnošću teško usporedivih kriterija i
suprotstavljenih interesa koji utječu na proces odlučivanja.
Na taj je način, primjenom višekriterijskih modela
odlučivanja, izazove u današnjem zahtjevnom i složenom
planiranju šumskoga gospodarenja moguće ola


engl. Multiple Criteria Decision Making (MCDM) ili
MCD Support (MCDS) ili MCDAid (MCDA)


kšati i umanjiti. O istome pišu mnogi autori, npr.Tarpi
Helles1995,Krč1999,KangasiKangas2005,
HerathiPrato2006. i dr.


Višekriterijsko odlučivanje spada u široki spektar
me toda operacijskih istraživanja. Razvijene su mnogobroj
ne metode, pri čemu svaka od njih ima svoje specifi čne
karakteristike i različite tehnike koje su primjenjive
u odgovarajućim situacijama i slučajevima. Na primjer,
neke su metode posebno namijenjene za upravljanje rizikom
i nesigurnošću, ili za ne-linearne procjene, dok su
druge usmjerene na primjenu u upravljanju konfliktnim
zadacima i ciljevima ili u korištenju nepotpunih ili nekvalitetnih
informacija. Mnoge metode također dolaze
s raz ličitim postavkama i u različitim verzijama (npr.