DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2010 str. 75     <-- 75 -->        PDF

M. Šporčić, M. Landekić, M.. Lovrić, S. Bogdan, K. Šegotić: VIŠEKRITERIJSKO ODLUČIVANJE ...Šumarski list br. 5–6, CXXXIV (2010), 275-286
‘fuzzy’ili stohastičke verzije i sl.). Neke su isto tako donekle
modificirane kako bi što bolje odgovorile na zadatke
i probleme u određenim područjima, pa tako i
šumarstvu. Svakako da operacijska istraživanja pritom
ne mogu riješiti sva pitanja i probleme u šumarstvu, ali
višekriterijske metode odlučivanja mogu poslužiti kao
platforma na kojoj se rezultati različitih znanstvenih područja
mogu sveobuhvatno iskoristiti u procesu odlučivanja.
Za detaljniji prikaz operacijskih istraživanja i
metoda višekriterijskog odlučivanja upućujemo na neke
od mnogobrojnih izvora (Vincke1992, Triantaphyllou
2000,KoksalaniZionts2001,Kahraman2008.
i dr.).


Postupak višekriterijskog odlučivanja uključuje,
prvo, razradu nekoliko alternativa koje se ne mogu više
poboljšati po nekom kriteriju, a da se istovremeno ne
pokvare po nekom drugom kriteriju (tzv. pareto optimal


2.1.Analiza omeđivanja podataka
Analiza omeđivanja podataka (AOMP) posljednjih
je godina postala jedna od središnjih tehnika u analizama
produktivnosti i učinkovitosti. Korištena je pri
uspoređivanju organizacija (Sheldon2003), tvrtki
(Galanopoulosi dr.2006) te regija i zemalja (Vennesland
2005). U određivanju učinkovitosti poslovanja
primijenjena je u bankarstvu (Davosir2006),
po ljoprivredi (Bahovec, Neralić2001), školstvu
(Glassi dr.1999), drvnoj industriji (Diaz-Balteiro
i dr. 2006), šumarstvu (LeBel1996, Kao1998, Bogetoft
i dr.2003,Šporčići dr.2007, 2008, 2009) i
dr. O njenom razvoju i značaju govori bibliografija analize
omeđivanja podataka koja bilježi preko 3200 radova
objavljenih do 2001. godine (Tavares2002).


AOMPje metodologija određivanja relativne učinkovitosti
proizvodnih i neproizvodnih jedinica kao donositelja
odluke (od engl.Decision Making Unit, DMU)
koje imaju iste inpute i outpute, a razlikuju se prema
ra zini resursa kojima raspolažu i razinama aktivnosti
unu tar procesa transformacije. Na temelju podataka o
korištenim inputima i ostvarenim outputima svih promatranih
jedinica AOMP konstruira empirijsku granicu
učinkovitosti i računa relativnu učinkovitost svake jedinice.
Najuspješnije jedinice su one koje određuju granicu
učinkovitosti, a stupanj neučinkovitosti ostalih jedinica
mjeri se na temelju udaljenosti njihovog input-output
omjera u odnosu na granicu učinkovitosti.


2.2.Analitički hijerarhijski proces
Analitički hijerarhijski proces (AHP) je često primjenjivana
i vrlo popularna metoda u mnogim područjima,
uključujući i gospodarenje prirodnim resursima.
MendozaiSprouse(1989),MurrayiGadow
(1991),Kangas(1992) neki su od autora koji suAHP
primijenili u šumarstvu, a broj aplikacija se kontinuirano
povećava (Pykalaineni dr.1999,Anandai


nost ili efikasnost). Usporedba odabranih alternativa
pro vodi se obzirom na sve prethodno postavljene kriterije
i karakteristike koje imaju utjecaja na odabir određenoga
rješenja. Kao rezultat sveobuhvatne usporedbe
utvrđuje se prioritet i rang promatranih alternativa. Kod
grupnog planiranja i odlučivanja, pojedinci mogu ovisno
o osobnim kriterijima različito rangirati određene alternative.
Cjelovite usporedbe pritom se mogu obaviti
pri davanjem različitih težina pojedinim kriterijima, ali i
mišljenjima pojedinih sudionika. Time se obuhvaća
utje caj različitih kriterija i individualnih stajališta koji se
u analizama skupa uzimaju u razmatranje.


Članak se nastavlja kratkim pregledom i usporedbom
nekih metoda višekriterijskog odlučivanja. Sve prikaza ne
metode ispitane su i primijenjene u šumarstvu, a za
de taljnije proučavanje određenih metoda i njihove primje
ne u šumarstvu, navodimo relevantne izvore.


– Data envelopment analysis (DEA)
Dok su tipični statistički pristupi karakterizirani kao
pristupi središnje tendencije koji procjenu izvode u odnosu
na prosječnu proizvodnu jedinicu,AOMPse temelji
na ekstremnim vrijednostima i svaku proizvodnu
jedinicu uspoređuje samo s onom najboljom. Osnovna
je pretpostavka pritom da ako određena jedinica može s
X ulaznih resursa (inputa) proizvestiYizlaznih proizvoda
(outputa), isto bi trebale moći učiniti i ostale jedinice
ukoliko rade učinkovito. Središte analize leži u
pronalaženju ‘najbolje’ virtualne proizvodne jedinice
za svaku realnu jedinicu.Ako je virtualna jedinica bolja
od originalne, bilo da postiže više outputa s istim inputima
ili da ostvaruje iste outpute s manje inputa, tada je
ova neučinkovita.
Šumarskim stručnjacima, menadžerima i istraživačimaAOMPrješenja
relativne učinkovitosti mogu biti
interesantna zbog tri svojstva metode:izravna usporedba jedinica s višestrukim inputima i
outputima, pri čemu ne treba znati eksplicitni oblik
veze između inputa i outputa koji mogu biti iskazani
u različitim jedinicama mjere,

karakterizacija svake organizacijske jedinice jednim
rezultatom relativne učinkovitosti,

poboljšanja koja model predlaže neučinkovitim jedi
ni cama bazirana su na ostvarenim rezultatima organi
zacijskih jedinica koje posluju učinkovito.
– Analitical hierarchy process (AHP)
Herath2003, Wolfslehneri dr.2005,Šegotići
dr. 2003, 2007).
AHPima nekoliko prednosti sa stajališta višekriterijskog
i grupnog planiranja. Objektivne informacije,
stručno znanje i subjektivne preferencije se pomoću


AHP metode mogu razmatrati skupno i istovremeno.
Također se u obzir mogu uzeti i kvalitativni kriteriji,