DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2010 str. 77     <-- 77 -->        PDF

M. Šporčić, M. Landekić, M.. Lovrić, S. Bogdan, K. Šegotić: VIŠEKRITERIJSKO ODLUČIVANJE ...Šumarski list br. 5–6, CXXXIV (2010), 275-286
tljivom. Kod tzv. ‘borda glasanja’(engl. Borda Count)
svaki glasač daje n glasova za, po njemu, najbolju opciju,
n – 1 glasova za sljedeću i tako dalje dok ne preostane
jedan glas za onu najlošiju. Navedene tehnike tek
su primjeri velikog broja načina glasanja.


Glasačke tehnike razvijene su za obradu situacija s
niskom kvalitetom podataka o preferencijama. Jednostavnost
i obuhvatnost glasačkih tehnika njihova je glav na
prednost, posebice pri grupnom planiranju i
odlučivanju. Uključivanjem većeg broja informacija one


sve više sliče SMARTmetodi. Općeniti je stav pritom da
glasačke tehnike ne treba modificirati i dodatno komplicirati
za primjene za koje već postoje posebne višekriterijske
aplikacije. ‘Metoda višekriterijskog odobrenja’
(engl.Multicriteria Approval method) je metoda koja je
zasnovana na glasačkoj tehnici odobrenja i primijenjena
je u šumarstvu (Laukkaneni dr. 2002, Kangasi
Kangas2004). Glasačke tehnike još su primijenili npr.
Shieldsi dr.(1999) iHiltuneni dr(2008).


2.6.Analiza stohastičke višekriterijske prihvatljivosti
Stochastic multicriteria acceptability analysis (SMAA)


Slično kao i SMART, analiza stohastičke višekriterijske
prihvatljivosti (SMAA) zapravo predstavlja skup
metoda. Prvotno su razvijene za diskretne višekriterijske
probleme s nepotpunim i/ili nepouzdanim kriterijima
gdje, zbog nekih razloga, od donositelja odluka nije bilo
moguće dobiti podatke o težinama i preferencijama.
SMAAmetode su zasnovane na određivanju onih vrijednosti
težina koje će svaku od alterantiva učiniti najboljom
ili joj dati određeni rang. Glavni pokazatelji SMAA
proračuna uključuju tzv. indekse prihvatljivosti, koji opisuju
vjerojatnost rangiranja određene alternative.
Naime, ako težine ili važnosti kriterija nisu unaprijed
određene, indeksi prihvatljivosti prikazuju dominantnost
alternativa u svim mogućim težinskim kombinacijama


kriterija. Indeks ukupne prihvatljivosti može se izračunati
npr. kao težinski prosjek vjerojatnih rangova različitih
alternativa, s najvećom težinom za prvo mjesto, zatim
drugo i tako dalje. Ovakav način blizak je šumarstvu,
gdje se može reći da se uslijed snažne nesigurnosti u planiranju,
najčešće niti jedna od razmatranih alternativa ne
može sa sigurnošću proglasiti najboljom.


Prve primjene SMAAmetoda u šumarstvu provedene
su u kontekstu planiranja upravljanja šumskim
ekosustavom (Kangasi dr.2003, Kangasi Kan-
gas2004). Budući su mnoge karakteristike SMAA
metode korisne u današnjem upravljanju prirodnim resursima,
sve je veći interes za njih i u šumarstvu (Kangasi
dr 2006,Diaz-BalteiroiRomero2008).


2.7.AOMPi druge metode višekriterijskog odlučivanja
DEA and other multi-criteria decision models


Kratki opis nekih metoda višekriterijskog odlučivanja
i njihove primjene pokazuje da se one znatno razlikuju.
Očito je pritom da različitim situacijama i
problemima najbolje odgovaraju različite metode. Niti
jedna metoda nije univerzalna i najbolja, čak ni primijenjiva,
u svim slučajevima. Izbor najbolje ili jednostavno


odgovarajuće metode za potporu u odlučivanju zahtijeva
poznavanje više modela, njihovih postavki, predno
sti i ograničenja, kao i karakteristika te zahtjeva
specifičnih situacija i problema u planiranju i odlučivanju.
U tablici 1 prikazane su karakteristike nekih meto da
višekriterijskog odlučivanja i njihova usporedba.


Tablica 1.Karakteristike metoda višekriterijskog odlučivanja (prema Sarkis iWeinrach 2001)


Table 1Multiple criteria evaluation technique characteristics (Sarkis i Weinrach 2001)


Metoda
Evaluation
technique
Troškovi
Cost of
implementation
Zahtjev za
podacima
Data
reqiurement
Osjetljivost
Ease of
sensitivity
Razumljivost
Management
understanding
Matematička
složenost
Mathematical
complexity
Fleksibilnost
Parameter
mixing-
flexibility
AOMP-DEASSNNVS
AHPSSNSNV
Ekspertni sustavi
Expert systemsVVNSVV
Ciljno programiranje
Goal programSSSNVN
MAUTVVSSSV
Metode višeg ranga
OutrankingSSNNSS
Simulacije
SimulationVVVVVS
Scoring modeli
Scoring modelsNNNVNV


V– visoko -high; S – srednje -medium; N – nisko -low


279