DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2010 str. 78     <-- 78 -->        PDF

M. Šporčić, M. Landekić, M.. Lovrić, S. Bogdan, K. Šegotić: VIŠEKRITERIJSKO ODLUČIVANJE ...Šumarski list br. 5–6, CXXXIV (2010), 275-286
Iz tablice 1 vidljivo je da npr.AOMPu više karakteristika
nije dominantna nad ostalim metodama. Njena
primjena je umjereno skupa s obzirom na troškove osposobljavanja
i prikupljanja podataka. Osjetljivost metode
na promjene u podacima je mala, a razumijevanje od
strane menadžmenta je relativno nisko, uglavnom zbog
njene matematičke složenosti. Rezultate je lako shvatiti,
jer uspoređivane jedinice rangira prema učinkovitosti, a
fleksibilnost omogućava uključivanje više parametara i
čimbenika u analize.


Općenito je teško izravno usporediti različite mode le.
Svaki ima svoje prednosti i nedostatke. Primjena čes to
ovisi o situaciji odlučivanja, pri čemu dostupnost
podatka, vrijeme i troškovi utječu na odabir određene
metode. U svakom slučaju, prilikom primjene u analiza ma
istraživači, stručnjaci i menadžeri trebaju biti svjes ni
njihovih ograničenja.


3. PRIMJER HRVATSKIH ŠUMA– Example of Croatian forests
Putem analize omeđivanja podataka ocijenjena je
učinkovitost organizacijskih jedinica “Hrvatskih šuma”


d.o.o.Zagreb. U istraživanja su uključene odabrane šumarije
kao predstavnici četiri glavnih regija u hrvatskom
šumarstvu: 1) ravničarskih poplavnih šuma, 2) brdskih
šuma središnjeg dijela, 3) gorskih šuma i 4) šuma
krša/mediterana. Svaka je regija zastupljena u analizama
s dvije Uprave šuma Podružnice (UŠP), odnosno sa šest
šumarija iz svake Uprave (slika 1). U istraživanju su pri


3


mijenjeni osnovni CCR i BCCmodeli orijentirani outputima,
tj. usmjereni su na određivanje maksimalnih
outputa koje je moguće postići uz korištenje zadane količine
inputa.


Uzorak istraživanja –Sample
Ravničarske
poplavne šume
Lowwland flood-
prone forest
Brdske šume
središnjeg dijela
Hilly forest of
the central part
Gorske šume
središnjeg dijela
Mountainous
forest
Šume krša/
mediterana
Mediterranean-
Karst forest
UŠP
F. department
Vinkovci
UŠP
F. department
N. Gradiška
UŠP
F. department
Zagreb
UŠP
F. department
Koprivnica
UŠP
F. department
Delnice
UŠP
F. department
Gospić
UŠP
F. department
Buzet
UŠP
F. department
Split
Šumarije
F. office
Gunja
Otok
Strizivojna
Strošinci
Vinkovci
Županja
Šumarije
F. office
N. Gradiška
N. Kapela
Novska
Okučani
Slav. Brod
Trnjani
Šumarije
F. office
D. Stubica
Krapina
Novoselec
Popovača
Samobor
Zagreb
Šumarije
F. office
Čakovec
Ivanec
Koprivnica
Križevci
Ludbreg
Varaždin
Šumarije
F. office
Gerovo
Gomirje
Klana
Mrkopalj
Prezid
Rav. Gora
Šumarije
F. office
Brinje
D. Lapac
Gospić
Gračac
Korenica
Udbina
Šumarije
F. office
Buje
Buzet
Cres-Lošinj
Opatija
Poreč
Rovvinj
Šumarije
F. office
Brač
Dubrovnik
Makarska
Sinj
Šibenik
Zadar
Slika 1.Shema uzorka organizacijskih jedinica obuhvaćenih istraživanjima


Figure 1Sample of the forestry organizational units involved in the research


Utvrđivanje inputa i outputa, uz izbor osnovnogKao inputi u model su uključeni:
mo dela, smatra se jedinim elementom unošenja subjek-


Površina – ukupna površina šuma i šumskih zemljišta
tivnosti uAOMP. Oni su u primjeru izabrani tako da


određene šumarije,
odražavaju poslovanje šumarija kao temeljnih organi-


Drvna zaliha – bruto obujam svih stabala koja su pre


zacijskih jedinica hrvatskog šumarstva u kojima se


koračila taksacijsku granicu,


ostvaruju stručno-tehničke zadaće i većina prihoda i iz-


Troškovi – ukupno ostvareni troškovi poslovanja šu


ravnih troškova gospodarenja šumama.


marija,
Zaposlenici – ukupan broj zaposlenih radnika u pojedi-


CCR – po autorima Charnes-Cooper-Rhodes
BCC – po autorima Banker-Charnes-Cooper


nim šumarijama.