DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2010 str. 80     <-- 80 -->        PDF

M. Šporčić, M. Landekić, M.. Lovrić, S. Bogdan, K. Šegotić: VIŠEKRITERIJSKO ODLUČIVANJE ...Šumarski list br. 5–6, CXXXIV (2010), 275-286
blizu ili daleko od njezine optimalne veličine. SE iznosi


0,919, što znači da bi analizirane šumarije svoju rela


tivnu učinkovitost povećale prosječno za 8 % kada bi
svoju veličinu, odnosno opseg djelovanja prilagodile
optimalnoj veličini. Prikaz glavnih rezultataAOMPanalize
nalazi se u tablici 3.


Uspoređivanjem relativne učinkovitosti šumarija po
veličini, regiji, strukturi etata i drugim čimbenicima utvrđeno
je da prosječno najvišu razinu učinkovitosti imaju
šumarije s površinom od 10 do 15000 hektara, odnosno


3


šumarije koje gospodare s 200 – 300 m/ha drvne zalihe.
Također je utvrđeno da je najveća prosječna učinkovitost
postignuta u upravama šumaVinkovci, Zagreb i Gospić,


odnosno na području ravničarskih poplavnih šuma. Za
detaljniji prikaz provedenih istraživanja upućujemo na
radoveŠporčić2007 iŠporčići dr.2009.


PrimjenaAOMPmetode omogućava menadžmentu
da na osnovi analize i usporedbe rezultata relativne
učin kovitosti rangira organizacijske jedinice. Za neučin kovite
jedinice utvrđuju su projekcije na granicu učinkovitosti
kao i izvori i iznosi neučinkovitosti. Na taj se
način utvrđuju potencijalne promjene inputa i/ili outputa
potrebne za postizanje relativne tehničke učinkovitosti i
određuju ciljevi koje bi neučinkovite jedinice trebale
ostvariti kako bi postale učinkovite.


4. RASPRAVAI ZAKLJUČCI – Discussion and conclusions
Planiranje i odlučivanje u šumarstvu je naglašeno
kompleksno uslijed višestrukih ciljeva gospodarenja šu-
mama. Načelo održivog razvoja pretpostavlja upravljanje
i uporabu šuma i šumskog zemljišta na način da se
održava njihova biološka raznolikost, produktivnost,
sposobnost obnavljanja, vitalnost i potencijal da bi šume
ispunile sada i u budućnosti bitne gospodarske, ekološke
i socijalne funkcije. Sve nabrojeno svakodnevno zaoštrava
uvjete poslovanja u šumarstvu, a menadžmentu
nalaže stalne analize svih relevantnih pokazatelja gos po darenja.
Pritom su naglasci najčešće na standardiziranim
naturalnim i financijskim pokazateljima proizvodnje i
poslovanja. U ovom izrazito dinamičnom razdoblju gospodarenja
prirodnim resursima šumarskim stručnjacima
su pak potrebni modeli kojima se različiti
računovodstveni i financijski podaci pretvaraju u upotrebljive
informacije. U takvim su okolnostima od velike
važnosti metode i tehnike koje mogu doprinijeti pouzdanijem
planiranju i objektivnijem odlučivanju s jedne
strane, te modeli objektivne analize i ocjenjivanja rezultata
gospodarenja šumama s druge strane.


U radu su prikazani modeli koji u razmatranje istodobno
uzimaju više kriterija tako da mogu dati obuhvatniju
mjeru poslovanja i poslužiti kao podrška u
planiranju i odlučivanju. Cilj je bio pojasniti za koje se
vrste zadataka i problema takve metode mogu primijeniti
u šumarstvu. Time je omogućen uvid u karakteristike
pojedinih metoda i pomoć u odabiru potencijalnih
metoda kod eventualne primjene.Vrijedna informacija o
ulozi i značaju višekriterijskih modela u šumarstvu dana
je citiranim radovima i posebno konkretnim primjerom
primjene takvih modela kroz istraživanja provedena u
Hrvatskim šumama.


U primjeni višekriterijskog odlučivanja posebnu pozornost
treba posvetiti kvaliteti i dostupnosti informacija
koje su prema postavljenim kriterijima potrebne za
analizu i ocjenu alternativnih odluka. Odgovarajuća metoda
treba biti odabrana na način da se svi podaci koji su
dostupni uz razuman napor i zalaganje mogu što bolje
iskoristiti.Također je dobro primijeniti modele koje do


nositelji odluka i drugi sudionici mogu razumijeti i
shvatiti te čije je rezultate i proračunske postupke lako
interpretirati i ilustrirati. Nažalost, višekriterijske aplikacije
su često isuviše tehničke, pa ili previše pojednostavljuju
stvarne slučajeve ili su presložene za primjenu,
razumijevanje i tumačenje. U takvim uvjetima njihova
primjena često zahtijeva posebna znanja i/ili pomoć
osposobljenih stručnjaka. Isto tako, pojedinci su različito
opremljeni za sudjelovanje u analizama i odlukama
te se razlikuju u znanjima i vještinama. Novije studije
ukazuju na hibridne pristupe ili korištenje više modela i
tehnika istovremeno. Interaktivna primjena više metoda
pridonosi učinkovitosti analiza, odnosno objektivnosti i
pouzdanosti procjena, ali i učenju i osposobljavanju.


U šumarstvu se vrlo često pri planiranju i odlučivanju
moramo osloniti na više ili manje nepotpune podatke,
nedostatne informacije ili ponekad na čisto
deskriptivne podatke. Na taj način u gospodarenju šu-
mama baratamo s mnogo nesigurnosti, neizvjesnosti i rizika
koji ne dozvoljavaju precizne procjene i planove.
Upravo se u tom smislu smatra da metode ‘višekriterijskog
odobrenja’,AHP, SMAA i dr. imaju potencijala za
šire prihvaćanje u šumarstvu i da će njihova primjena u
budućnosti još rasti. Višekriterijski modeli pritom ne
mogu zamijeniti tradicionalne alate i postupke u planiranju
šumskog gospodarenja. Umjesto toga, oni se trebaju
nadopunjavati.Tako su, numeričke simulacije i optimizacije
važne za procjene budućih proizvodnih mogućnosti
i donošenje proizvodnih planova, iako možda ne
uspijevaju pokriti sve probleme višefunkcionalnog gospodarenja
šumama. U takvim slučajevima njihove procjene
i rezultati, kao i drugi informacijski izvori kakvi su
GIS, stručne prosudbe, subjektivne preferencije ili deskriptivni
podaci, mogu se koristiti u zajedničkom okviru
s metodama višekriterijskog odlučivanja.


Istraživanja i primjena višekriterijskih modela posljednjih
su godina znatno zastupljeni u mnogim područjima,
a posebice u upravljanju prirodnim resursima. Dodatno,
pridobili su zanimanje ne samo znanstvenika i istraživača,
već i stručnjaka i praktičara. U šumarstvu su primi