DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2010 str. 9     <-- 9 -->        PDF

IZVORNI I ZNANSTVENI ČLANCI – ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERSŠumarski list br. 5–6, CXXXIV (2010), 211-228
UDK 630* 188 (001)


ALTIMONTANSKO - SUBALPSKASMREKOVAŠUMAS OBRUBLJENIM
GLADCEM (Laserpitio krapfii-Piceetum abietisass. nova)
NASJEVERNOM VELEBITU (HRVATSKA)


ALTIMONTANE - SUBALPINE SPRUCE FORESTWITH LASERPITIUM
KRAPFII (Laserpitio krapfii-Piceetum abietisass. nova)
IN NORTHERN VELEBIT (CROATIA)


122


Joso VUKELIĆ, Antun ALEGRO, Vedran ŠEGOTA


SAŽETAK: U subalpskom (manjim dijelom u altimontanskom)vegetacijskom
pojasu sjevernoga Velebita utvrđena je nova smrekova asocijacija s
obrubljenim gladcem –Laserpitio krapfii-Pi ceetumass. nova. Rasprostire se na
visinama od 1200 do 1600 m, na vap nenačkim sjevernim, sjenovitim i svježim
padinama koje se spuštaju od vrho va prema vrtačama pod snažnim lokalnim
mikroklimatskim utjecajima.


U istraživanjima je primijenjena metoda ciriško-monpelješke fitocenološke
škole sa šestostupanjskom skalom. Asocijacija je prikazana na temelju dvanaest
fitocenoloških snimaka (analitička tablica I) i usporedbe s poznatim srodnim
asocijacijama dinarskoga gorja Hrvatske i susjednih područja (sinoptička tab li
ca II). Pripada podsvezi Vaccinio-PiceenionOberdorfer 1957, svezi Vaccinio-
PiceionBr.-Bl. 1938, redu Vaccinio-Piceetalia Br.-Bl. in Br.-Bl. et al. 1939,
razredu Vaccinio-Piceetea Br.-Bl. in Br.-Bl. et al. 1939 em. Zupančič 1976.


Smrekova fitocenoza s obrubljenim gladcem razvijena je kao trajni stadij,
najčešće u pojasu pretplaninske bukove šume. Ona obuhvaća samo dio opisa
Horvatove makroasocijacije Piceetum subalpinum croaticum(Horvat 1950,
1962, Horvat i dr. 1974), pa istraživanja drugih obilježja i areal treba proširiti
na ostali dio Dinarida. Pojedine su sastojine veoma produktivne, no u velikom
dijelu areala zajednica je zaštitnoga karaktera.


Ključne riječi:Picea abies, Laserpitio krapfii-Piceetumass. nova,
fitocenološke značajke, sjeverni Velebit, Hrvatska


UVOD – Introduction
Smrekove šume subalpskoga (manjim dijelom alti-smreke (Piceetum montanum croaticumHorvat 1938),
montanskoga) pojasa sjevernogaVelebita rasprostiru seda se moraju odijeliti u obliku posebne asocijacije”.
u disjunktnom arealu na približno 2200 ha (Vukelići


Pod spomenutim nazivom asocijacije prvi fitocenolo-
Rukavina2005). S vegetacijskoga gledišta nedosta


ški snimci objavljeni su u sintetskom obliku 1964. gotno
su istražene. Smrekove predalpske šume u Hrvatskoj


dine u disertaciji D. Cestara (snimke i tablicu priredio je
Ivo Horvat (1950) opisuje kao makroasocijaciju pod


I.Horvat). Nažalost, u tablici nisu navedeni mnogi elenazivom
Piceetum croaticum subalpinum(hrvatska
menti bitni za fitocenološku analizu, broj snimaka, lokapretplaninska
smrekova šuma). Ističe da se “u pretpla


liteti snimanja i drugo. PotomHorvat, Glavači
ninskom pojasu, u dubokim hladnim vrtačama nalaze


Ellen berg(1974)prikazuju u sintetskom obliku 19 fišume
smreke, koje se toliko razlikuju od gorske šume


tocenoloških snimaka iz Gorskoga kotara. Prema nazoč


nosti i stupnju udjela velikoga broja vrsta identični su


1


Prof. dr sc. JosoVukelić, Šumarski fakultet Sveučilišta u
Zagrebu, Svetošimunska 25, 10000 Zagreb
ranijim snimcima iz Cestarove disertacije, no razlikuju
e-mail: jvukelic@sumfak.hr


se u desetak veoma važnih vrsta, što sve skupa onemogu


2


Doc. dr. sc. AntunAlegro,Vedran Šegota, dipl. ing.,


ću je vjerodostojnu usporedbu. PotomVukelić(1985)


Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu,
Marulićev trg 20/II, 10000 Zagreb


na Risnjaku i Vukelići Tomljanović(1990) na