DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2010 str. 92     <-- 92 -->        PDF

KNJIGE I ČASOPISI BOOKS AND MAGAZINES
(Scientific and professional)


SLIJEDEĆI TRAGOVE PITOMOG KESTENA(Castaneaspp.)
Uzgoj i kultura, folklor i povijest, tradicija i korištenje


FOLLOWING CHESTNUT FOOTPRINTS(Castanea spp.)
Cultivation and Culture, Folklore and History, Traditions and Uses


U izdanju ISHS-a (International Society for Horticultural
Science), u Scripta Horticulture broj 9, 2009.
godine objavljena je publikacija pod naslovom “Slijedeći
tragove pitomog kestena (Castaneaspp.) – Uzgoj i
kultura, folklor i povijest, tradicija i korištenje”. Dvojezično,
na talijanskom i engleskom jeziku, s različitih
gledišta prikazan je pitomi kesten u 27 zemalja, s pet
kontinenata. Publikacija je prigodno izdana i predstav


1. L.Iannamico:Argentina
Pitomi kesten uArgentinu su donijeli europski useljenici
u 17. stoljeću na zapad i u 19. stoljeću na jug zemlje.
Komercijalni nasadi nalaze se na površini od oko 160 ha,
ali je još puno malih voćnjaka ili grupa stabala u ruralnim
područjima. Danas za potomke useljenika (Španjolaca,
Talijana, Francuza, Portugalaca i Hrvata) pitomi kesten
više nije uobičajena hrana, te se može reći da se donekle


ljena na Prvom europskom kongresu o pitomom kes te nu,
koji je održan od 13. do 16. listopada 2009. godine u
Cuneu u Italiji. Svi članci, poredani po abecednom redoslijedu
zemalja, imaju ista poglavlja: Povijesni pregled,
Vrste i rasprostranjenost, Ekonomski i tehnički podaci,
Korištenje i tradicija. U nastavku ćemo navesti najzanimljivije
podatke za zemlje zastupljene u publikaciji.


izgubila tradicija njegove konzumacije.To je objašnjeno
dosta lošom kvalitetom plodova na tržištu, jer su nasadi
većinom iz sjemena, a ne oplemenjene sorte (maruni).
Prosječni urod po hektaru je nizak, oko 1000 kg, a godišnja
nacionalna proizvodnja je oko 150.000 kg. Zanimljivo
je da plodovi pitomog kestena u Južnoj Americi
dozrijevaju tijekom ožujka i travnja.


2.A.Avagyan, M.Harutyunyan, M.Hovhanisyan:Armenija
Šume pitomog kestena nalaze se u jugoistočnom dijelu
Armenije, posebno na području rezervata Shikahogh.
Osim toga, uzgaja se u nasadima, odnosno
voćnjacima. Pitomi kesten se uArmeniji nalazi na popisu
ugroženih vrsta, u Crvenoj knjizi, a kao prijetnja se


3. J.Casey, B.Casey:Australija
Pitomi kesten uAustraliju je stigao 1850-ih godina,
a najstarija se stabla nalaze uz rudnike zlata. Međutim,
tek je nakon II svjetskog rata, s doseljenicima iz južne
Europe, većinomTalijanima i Grcima, počela veća pro iz
vodnja kestena, u voćnjacima na farmama, dok se komer
cijalna proizvodnja razvila od 1980-ih godina.
Većinom su to stabla europskog pitomog kestena,Cas ta
nea sativai njegovi križanci s japanskim (C. crenata)
i kineskim pitomim kestenom (C. mollissima). U zad


4. O. I.Mujić,V. J.Živković,A. Vildana, Z.T
M.Idžojtić:Bosna i Hercegovina
U Bosni i Hercegovini pitomi kesten rasprostranjen
je na oko 36.000 ha, u tri glavna područja: sjeverozapad
na Bosna (u Unsko-savskom kantonu), sjeveroistočna
Bos na (u dolini rijeke Drine, oko Srebrenice i Bratun ca)
i u Hercegovini (u dolini rijeka Drine i Rame).Autohtonim
se smatra kesten na području sjeveroistočne
Bosne, dok je na ostalim područjima vjerojatno antro


navode mrazovi, oštre zime, sječa, oluje, suša, kao i nepravilno
gospodarenje, što je zajedno dovelo do degradacije
šumskih ekosustava.Tradicionalno, osim pečenih
i kuhanih plodova, od njih se proizvodi i brašno. Osim
ploda koristi se i drvo.


njih se 20 godina puno radi na selekciji novih sorti.
Ukupna proizvodnja u 2009. godini bila je oko 1.200 t,
a prosječna cijena 4,5AUD/kg. UAustraliji ima oko


95.000stabala pitomog kestena, na oko 1.000 ha i više
od 340 komercijalnih proizvođača, koji imaju nacionalnu
udrugu ChestnutsAustralia Incorporated.Velika je
sre ća da u Australiji nisu prisutne najopasnije bolesti
(osim Phytophthora cinnamoni) niti štetnici pitomog
kes tena, a zabranjen je uvoz sadnog materijala.
uzlak, S.Novak-Agbaba, Ž.Prgomet,


pogenog porijekla. U Unsko-sanskom kantonu 2001.
godine na domaće podloge cijepljene su sorte (maruni)
porijeklom izToskane, ali se najviše plodova sakuplja
u šumama i zatim se svježi konzumiraju ili prerađuju.
Tradicionalno se osim plodova koristi i drvo za različite
proizvode, a pitomi je kesten značajan i kao pčelinja
paša za proizvodnju kvalitetnog meda.
ŠUMARSKI LIST 5-6/2010 str. 93     <-- 93 -->        PDF

5. O. K. Yamanishi, G. R.Sobierajski, S. C. S.Bueno, C.V.Pommer:Brazil
Pitomi kesten u Brazil su iz Europe donijeli portugal ski
useljenici 1530-ih godina. Sadnju kestena potaknu la
je vlada Sao Paula 1910. godine kada su u ra sadnicima
proizveli biljke i distribuirali ih u područja u kojima
može uspješno uspijevati.Vlada je 1970-ih godina nasta
vila poticati sadnju kestena, većinom japanske vrste,
Castanea crenatai križanacaC. crenata×C. sativa. Kesten
se najbolje adaptirao u planinskim područjima na
jugu i jugoistoku zemlje. Od 1980-ih godina iz rasad


nika je distribuirano preko 20.000 cijepljenih biljaka 13
sorti srednjih do velikih plodova, koje su se pokazale
najbolje prilagođenima na tropske i suptropske uvjete.
Dozrijevanje plodova tih sorti je od studenog do svibnja.
Tradicionalno, najveća je potražnja za kestenom uoči
Božića, kada cijena kilograma plodova doseže od 11 do
14 USD. I dalje je značajan uvoz plodova iz Portugala,
koji čini oko 60 % količine na tržištu, ali je i sve veći in-
teres domaćih proizvođača za podizanje novih plantaža.


6. S.Bratanova-Doncheva, N.Chipev:Bugarska
U Bugarskoj je površina šuma pitomog kestena 3.356
ha, što čini oko 0,1 % ukupne šumske površine. U jugozapadnoj
Bugarskoj, Makedoniji i Grčkoj bilo je jedno
od glacijalnih pribježišta te se kesten na tom području
smatra autohtonom vrstom.Većinom je rasprostranjen u
južnom dijelu zemlje i zapadnobalkanskom planinskom


lancu, na nadmorskoj visini od 420 do 950 m. Do 1995.
godine pitomi kesten bio je zaštićena vrsta i bile su zabranjene
bilo kakve intervencije u kestenovim šumama,
koje su u lošem stanju, pri čemu se misli na zdravstveno
stanje, mali prirast i slabu kvalitetu drveta, a dolazi i do
neželjene supstitucije drugim, manje vrijednim vrstama.


7.P.Haltofova, L.Hozova, L.Jankovsky:Češka
Iako nije autohtona vrsta, pitomi kesten u Češkoj je
prisutan već više stoljeća. Prema istraživanju rađenom
od 2001. do 2006. godine, preko 800 stabala zabilježeno
je na 285 lokacija, a procjenjuje se da u Češkoj
ima oko 1.000 stabala pitomog kestena, koja dolaze pojedinačno
te u manjim ili većim grupama, većinom na


8. L.Qin,Y.Feng:Kina
Kina je zemalja s vrlo starom poljoprivrednom tradicijom,
iz koje potječu brojne kultivirane biljke. Kineski
pitomi kesten (C. mollissima) vrlo je važna gospodarska


vrsta, koja se osim u Kini uzgaja i u drugim zemljama,
odlične je kvalitete, okusa i mirisa, a razvila je veliku otpornost
na rak kestenove kore. Raste na nadmorskoj
visini od 30 m (aluvijalne ravnice u pokrajinama Shandong
i Jiangsu) do 2.800 m (pokrajinaYunnan). Osim te
vrste, u Kini su autohtone još dvije,C. henryiiC. seguinii,
a ima nasada i japanskog (C. crenata), kao i europskog
pitomog kestena (C. sativa). Kineska, japanska i


9. J.Medak, M.Idžojtić, S.Novak-Agbaba,
D.Juretić, Ž.Prgomet:Hrvatska
PitomikestenuHrvatskojjerasprostranjenudva
glavna, rascjepkanaareala, urazličitimklimatskimpodručjima,
napovršinivećojod135.000 ha. Veći dio
areala pruža se središnjom Hrvatskom, od slovenske
granice do granice s BiH. Kesten nalazimo na svim masivima
ovoga područja, a najveće i najljepše sastojine su
na Zrinskoj i Petrovoj gori te na Medvednici.Tu kesten
najčešće nalazimo u mješovitim hrastovim, bukovim ili
grabovim šumama. Čiste kestenove panjače na ovome
po dručju zauzimaju oko 15.000 ha. Drugi dio kestenovog
areala pripada submediteranskom području, a obuhvaća
Istru te otoke Cres i Krk. Osim šumskih sastojina,
na području Učke i Cresa nalaze se i nasadi maruna za


nadmorskoj visini do 500 m. Ima i oko 30 ha šumskih
sastojina i oko 3 ha plantaža. Pitomi kesten u Češkoj
ve ćinom je porijeklom iz sjeverne Italije. Rak kesteno ve
kore prvi je put zabilježen 2002. godine. Proizvod nja
plodova ima malu gospodarsku važnost, a na tržištu
se uglavnom nalaze plodovi uvezeni iz Italije.


europska vrsta vrlo lako se križaju. Do sada je u Kini selekcionirano
više od 300 kultivara (sorti) za pro iz vodnju
plodova. Najveća područja u kojima se uz gaja kineski
pitomi kesten nalaze se u dolinama Žute rijeke i rijeke
Jangce (Duge rijeke). Kina je najveći svjet ski pro izvođač
plodova pitomog kestena. Proizvodna površina je
oko 130.000 ha. Proizvodnja je 2007. go dine bila


925.000 t, a izvoz 2006. godine 62.489.000 USD i u
stal nom je porastu. Pitomi kesten je duboko ukorijenjen
u kinesku tradiciju i kulturu te je osim u kulinarstvu prisu
tan i u mnogim običajima, izrekama i sl.
M.Ćurković-Perica, I.Mujić, I.Poljak,
uzgoj ploda. Maruni su se izvozili još u 17. stoljeću, pa
su uz masline, vino i trešnje predstavljali kulture od
kojih je stanovništvo ovoga kraja stoljećima živjelo.
Izvoz je doživio svoj vrhunac u 19. stoljeću, nakon čega
slijedi stagnacija te potom i zapuštanje nasada, pa ih je
nažalost sve manje.


Još u davnoj prošlosti kestenove šume bile su bogati
izvor sirovina. Kestenovo drvo je lagano, tehnološki
lako obradivo, cjepko i trajno zbog velikog sadržaja tanina.
Iz panjača nižih ophodnji (2-8 godina) dobivao se
sitni materijal za obruče i košare, sitno kolje te štapove
i držalice za poljoprivredne alatke, kao i za kišobrane,
koje su još u 19. stoljeću proizvodileTvornice štapova
ŠUMARSKI LIST 5-6/2010 str. 94     <-- 94 -->        PDF

u Zagrebu, Glini, Pakracu i Samoboru, kao i poznati
“špancir štapovi” iz Karlovca. Od ogrijevnog drva i panjeva
proizvodio se ugljen koji je služio za kovačke
vatre. Krupnije kestenovo drvo koristilo se za motke,
kolje za vinograde, bačve za vino i pivo, stupove, letve,
rudničko drvo, tanje građevno drvo, uske daske, tanin i
dr. U prošlom stoljeću radile su tri tvornice tanina za
koje je kesten bio najvažnija sirovina, u Sisku, Belišću
i Đurđenovcu, ali su sada sve zatvorene. Kestenov listinac
koristio se za steljarenje, a plod od davnina za prehranu
ljudi i stoke. Plodovi kestena sakupljali su se za
otkup u prehrambenoj industriji, za preradu u pire, bra-
šno i konzerviranje. Na području Zrinske gore 1980-ih
godina sakupilo se godišnje 2.000 do 4.000 t ploda za
potrebe prehrambeno-prerađivačke industrije.


Ovakvo intenzivno korištenje kroz povijest ostavilo
je trajne posljedice na fizionomiju kestenovih šuma.
Uzgajanje kestena u čistim panjačama degradiralo je
stanište i narušilo stabilnost ekosustava, a biološku raznolikost
znatno smanjilo. U naletu parazitske gljive
Cryphonectria parasiticakestenici su se sušili na velikim
površinama, a takve tendencije pokazuju i danas.
Sušenje kestena te smanjeni interes za kestenovim drvetom
sve slabije kvalitete, rezultiralo je smanjenjem
površina šuma ove plemenite vrste.


Pitomi kesten u kontinentalnoj Hrvatskoj najčešće
nalazimo u mješovitim ili čistim šumama. U državnom
je vlasništvu oko 55 %, a u privatnom 45 % kestenovih
šuma. Drvo iz šuma u državnom vlasništvu uglavnom je
loše kvalitete (okružljivo) i najvećim se dijelom izvozi u
susjednu Sloveniju za proizvodnju tanina. Drvo se kori


10.B.Hennion:Francuska
Krajem 19. stoljeća u Francuskoj je proizvodnja
plo dova pitomog kestena bila oko 500.000 t, a tijekom


20. stoljeća značajno je smanjena (na 15.000 t 1983.
godine, a danas tek 7.000–10.000 t godišnje) zbog pojave
bolesti, promijenjenog načina života, napuštanja
nasada i dr. Danas su u uzgoju tradicionalne sorte, čija
se proizvodnja sve više smanjuje i nove, hibridnog porijekla,
koje ih postupno zamjenjuju. Tradicionalne
sorte pripadaju vrstiC. sativa, dobro su prilagođene lokalnim
uvjetima i imaju dobar okus, ali su osjetljive na
bolesti. Najčešće su ‘Comballe’, ‘Bouche Rouge‘,
‘Montagne’i ‘Sardonne’. U jugozapadnom dijelu zemlje
brojni su napušteni stari nasadi, dok je drukčija slika
u jugoistočnom dijelu, gdje se oni održavaju i nose oznaku
kvalitete, a obnova, odnosno rejuvenilizacija, radi
11. Z.Bobokashvili, D.Maghradze:Gruzija
Pitomi kesten autohtona je vrsta u Gruziji i dolazi
na površini od oko 72.800 ha. Godišnja proizvodnja
plodova procjenjuje se na 24.000–25.000 t. Prosječna
masa plodova je 6–8 g. U Gruziji nema komercijalnih
nasada kestena, a osim šumskih sastojina kesten je pri


sti u poljoprivredi za vinogradarsko kolje i izradu bačvi
za vino, zatim u tokarstvu, kolarstvu i stolarstvu. U građevinarstvu
se koristi za podove i parkete, za drvene
konstrukcije, mostove, skele, šindru za krovišta, krovnu
građu, rudničko i tunelsko drvo. Također se koristi za
že ljezničke pragove, u brodogradnji za šipove, u drvnoj
industriji za panel-ploče, šperploče, iverice i furnir.


Šume u privatnom vlasništvu najčešće se koriste za
proizvodnju ploda. Na Kozjači, nadomak Karlovca,
2005. godine podignuta je prva plantaža površine oko
2 ha različitih sorti europskog pitomog kestena i eurojapanskih
križanaca.


Dugogodišnja tradicija vezana za kesten u Hrvatskoj
prepoznatljiva je pod imenom “Marunada” u Lovranu
i “Kestenijada” u Hrvatskoj Kostajnici. To su
fes tivalska događanja koja se organiziraju u listopadu u
vrijeme dozrijevanja plodova, a redovito uključuju vrlo
bogatu gastronomsku ponudu različitih slastica i jela
od kestena.


Kesten cvjeta tijekom lipnja te je vrlo važan za razmjerno
kasnu pčelinju pašu i dobivanje specifičnog
meda, nektara i polena. S područja Zrinske gore (polovica
ukupnog kestenovoga areala u Hrvatskoj) godišnja
proizvodnja kestenovog meda je oko 400 tona.


DanasjepitomikestenuHrvatskojizuzetnovažan
zaočuvanjekrajobrazneibiološkeraznolikosti. Bez
obzirananjegovutrenutačnosmanjenugospodarsku
ulogu, pitomikesten, ponajprijezbogsvojihukusnih
plodovanegubipopularnost, anjegovesu šumekod
nassvakejesenizasigurnonajposjećenije.


se jakim orezivanjem stabala iznad mjesta cijepljenja
ili katkada cijepljenjem starih sorti na izdanke nakon
sječe starih stabala. Pri tome veliku pozornost treba posvetiti
raku kestenove kore. Nove sorte dobivene su
križanjemC. sativas japanskom vrstomC. crenataili
kineskom C. mollissima, a najviše se uzgajaju u južnom
dijelu zemlje. One su manje osjetljive na bolesti
Phytophthoraspp. i Cryphonectria parasitica. Cijenjene
su rane sorte s velikim plodovima, od kojih su
najčešće zastupljene ‘Bouche de Betizac’(većinom se
cijepi na ‘Marsol’; ima velike plodove, 50–60 u kg;
osim na rak otporan je i na kestenovu osu šiškaricu koja
je nova velika prijetnja kestenu u Europi), ‘Marigoule’,
‘Bournette’i ‘Precoce Migoule’.


sutan pojedinačno ili u grupama u vrtovima, za vlastite
potrebe. Tradicionalno, kesten se najviše konzumira
kuhan, a katkada i pečen. Osim plodova, vrlo je važna
proizvodnja kestenovog meda i drveta koje se koristi za
različite proizvode.
ŠUMARSKI LIST 5-6/2010 str. 95     <-- 95 -->        PDF

12.V.A.Bouffier,W. D.Maurer:Njemačka
Pitomi kesten na područje današnje Njemačke do


nijeli su Rimljani, a uvijek je bio usko vezan za krajeve


u kojima se uzgajala vinova loza. Danas raste na površini
od oko 7.500 ha, većinom u jugozapadnom dijelu
zemlje.Veliki dio tradicionalno gospodarenih panjača
preveden je u produktivne visoke šume, ophodnje 6080
godina. Nalazimo ga u čistim ili mješovitima sastojinama,
sPinus sylvestris,Quercus rubra,Abies albai
Pseudotsuga menziesii. Komercijalni nasadi za proiz


13.S.Diamandis:Grčka
U Grčkoj pitomi kesten dolazi na području cijele
zemlje, od sjevera do Krete, na tlima s niskom pH vrijednošću.
Prema inventuri šuma iz 1992. godine, niske
šume dolaze na površini od 33.051 ha, a nasadi za proizvodnju
plodova zauzimaju oko 10.000 ha. Osim čistih
kestenovih panjača, on raste i pomiješano s drugim listačama
(običnom bukvom i hrastovima, većinom sladunom
i kitnjakom), a može se naći i s četinjačama (crnim
borom, Borisovom i grčkom jelom). Iako ima veliku vrijednost,
kesten zauzima samo 0,51 % od ukupne površine
šumskog zemljišta u Grčkoj. Grčka uvozi plodove


14.G.Bounous:Italija
Za vrijeme Rimskog carstva legije su proširile uzgoj
pitomog kestena na cijeliApeninski poluotok, ali i na
druge europske zemlje.Tako je već u Srednjem vijeku
kesten postao dominantna vrsta drveća u mnogim talijanskim
pokrajinama te je ljudima značio život, jer je
osiguravao hranu i drvo. Početkom 20. stoljeća proizvodnja
plodova bila je na vrhuncu, oko 650.000 t godišnje.
Međutim, došlo je do zapuštanja nasada i sječe velikih
površina radi dobivanja drva i proizvodnje tanina, a bolesti
koje su slijedile to su stanje dodatno pogoršale.
Zahvaljujući višestrukim koristima, unatrag tridesetak
godina postupno se vraća interes za uzgoj kestena u cijeloj
Italiji. Današnja je proizvodnja oko 55.000 t plodova
godišnje, od kojih se 75 % konzumira svježe, a ostatak
se prerađuje. Izvoz je 20.000 t godišnje (većinom u
SAD, Kanadu, Francusku, Njemačku, Švicarsku iAustriju),
a uvoz oko 12.000 t. Najveće su proizvodne površine
u Kampaniji, Laciju i Kalabriji, a zatim slijede
Pijemont iToskana. Ukupna je površina oko 660.000 ha,
od čega je 385.000 ha panjača, 65.000 ha visokih šuma i


vodnju plodova u Njemačkoj imaju lokalnu ili regionalnu
važnost, dok su u prošlosti bili puno značajniji.
Danas se radi na očuvanju genofonda starih, selekcioniranih,
autohtonih sorti i revitalizaciji starih nasada.
Na inicijativu šumara i dendrologa 2005. godine osnovana
je udruga “IG Edelkastanie”, koja okuplja profesionalce
i amatere zainteresirane za pitomi kesten kao
vrstu koja ima višestruku gospodarsku korist te dodatno
oplemenjuje prostor u kojemu raste.


izTurske i Portugala, a proizvode od kestena iz Francuske
i Španjolske.Tek se u novije vrijeme može vidjeti
trend vraćanja mladih ljudi na stara imanja i obnavljanje
zapuštenih nasada i šuma, kao i podizanje novih, modernih,
navodnjavanih nasada s cijepljenim biljkama poznatih
sorti, koji su visoko produktivni i osiguravaju
dobar prihod. Pitomi je kesten dio grčke tradicije, a na
Kreti postoji pjesma:


“Ako te boli srce, dođi ja ću te izliječiti.


Za tebe ću, moja ljubavi, ispeći kestene!”


210.000ha nasada, ali se od njih samo 76.000 obrađuje.
Vremenom je selekcionirano više od 300 različitih sorti.
Za dobivanje kvalitetnog drva cijenjene su npr. sorte
‘Politora’i ‘Cardaccio’. Za plodove koji se konzumiraju
svježi važna obilježja su: rano dozrijevanje, veličina, dopadljiv
okus i izgled. Za preradu plodova, npr. za proizvodnju
glaziranih maruna (marrons glacés), plodova u
sirupu ili alkoholu, sušenih plodova, plodova za brašno,
kesten-pirea i dr., važne su karakteristike: lako ljuštenje,
mali udio dvostrukih sjemenki u plodu i sl. Osim tradicionalnih
talijanskih sorti (maruna ili marona), zastupljene
su i sorte (kultivari) euro-japanskih križanaca
koje zahtijevaju svježe, plodno tlo i plantažni uzgoj uz
korištenje mehanizacije i agrotehničkih mjera. Najčešće
sađene takve sorte su: ‘Bournette’, ‘Précoce Migoule’,
‘Bouche de Bétizac’, ‘Marsol’ i ‘Primato’. Osim o izbo ru
sorte treba voditi računa o odgovarajućim podlogama,
razmaku sadnje, orezivanju, oprašivačima (jer su mnoge
sorte androsterilne) i dr. Vrijeme dozrijevanja sorti je
različito, od kraja kolovoza, pa sve do studenog.
15.E.Bellini, S.Nin(Italija):Kesten u povijesti, umjetnosti i literaturi
U ovome članku autori obrazlažu etimologiju naziva
Castanea, izuzetno poučno prikazuju prisutnost
kestena u umjetnosti, različitim kulturama, religijama i


16.T.Saito:Japan
U Japanu postoji višetisućljetna tradicija korištenja
i uzgoja pitomog kestena.Autohtona vrsta je japanski
pitomi kesten, C. crenata, rasprostranjena od južnih


dijelova Hokaida na sjeveru do otoka Kyushu na jugu.


običajima, simbolizam, legende, gastronomske običaje
i još puno toga.


Vremenom su selekcionirani brojni kvalitetni kultivari.
Međutim, 1941. godine pojavio se opasni štetnik, kestenova
osa šiškarica,Dryocosmus kuriphilus, koji se
brzo proširio po cijeloj zemlji i uništio neotporne kulti
ŠUMARSKI LIST 5-6/2010 str. 96     <-- 96 -->        PDF

vare.Tako je daljnje oplemenjivanje bilo usmjereno na
dobivanje otpornih kultivara, a kvaliteta ploda i količina
uroda bili su u drugom planu. Nakon introdukcije
prirodnog neprijatelja ose šiškarice, 1975. godine iz
Kine, šteta je značajno smanjena. Proizvodnja je 2005.
godine bila 22.000 t plodova, a proizvodna površina


17.R.Y.Nuwayhid:Libanon
Pitomi kesten u Libanonu dolazi na površini od oko
235 ha, a procjenjuje se da je duž cijele zemlje raspršeno
oko 5.000 stabala.Ta stabla nalaze se ili u nasadima (na
nadmorskoj visini od oko 1.600 m) ili u prirodi, također
u planinskom području na preko 1.000 m n.v. Proizvod


18.D.Klinac, R.Knowles:Novi Zeland
Na Novi Zeland europski pitomi kesten došao je s
useljenicima tijekom 19. stoljeća, a nešto kasnije unesene
su i azijske vrste. Danas su osimC. sativaprisutni i


spontani euro-japanski križanci.Veći interes za komercijalne
nasade vidi se u zadnjih 30-ak godina, kada su


19.J.Gomes-Laranjo,F.Peixoto, R.Costa,
Iako je autohtona vrsta, za širenje pitomog kestena u
Portugalu zaslužni su Rimljani. Kesten uglavnom raste
u gorskom području sjevernog i središnjeg dijela zemlje,
gdje je dugo vremena bio jedan od glavnih izvora hrane
ruralnog stanovništva. Početkom 20. stoljeća rastao je
na oko 85.000 ha, no stotine tisuća stabla osušilo se zbog
bolesti Phytophthra cinnamomii P. cambivora, te je
1970-ih godina površina bila oko 15.000 ha. Europska


20.M.Botu:Rumunjska
Pitomi kesten u Rumunjskoj dolazi u jugozapadnom
i sjeverozapadnom dijelu zemlje. Najstarija stabla
redovito se nalaze uz manastire. Šume zauzimaju površinu
manju od 3.000 ha, a nasadi oko 100 ha. Od 1990.
godine pitomi je kesten, kao i obični orah, zaštićena


23.000 ha. Prema tome, kesten se nalazi na četvrtom
mjestu, nakon agruma, jabuka i kakija. Koliko se proizvede,
još se toliko plodova uveze, od čega 80 % iz Kine
i 20 % iz Koreje. Uz to, uveze se i oko 700 t prerađenih
proizvoda od kestena.
nja se procjenjuje na desetak tona godišnje, a cijena u
maloprodaji je oko 3 USD/kg. Ako se proizvodnja u
slje dećem razdoblju i poveća, nikada neće biti unosna
kao npr. proizvodnja pinjola, čija je cijena u ljusci oko
20 USD/kg.


selekcionirane novozelandske sorte (koje se na žalost
teško ljušte), a razvila se i prerađivačka industrija. Zbog
vrlo strogih karantenskih propisa na Novom Zelandu
nema raka kestenove kore niti kestenove ose šiškarice,
ali u nekim nasadima ima problema sPhytophthoraspp.


J.Ferreira-Cardoso:Portugal
unija financirala je podizanje nasada pa se ta površina
udvostručila, ali i dalje su negativni abiotski i biotski
faktori veliki problem. Nova je strategija da se portugalske
sorte cijepe na podloge križanaca koje su otporne na
bolesti. Najpopularnije sorte su: ‘Longal’, ‘Judia’ i
‘Martaínha’. Kao i u drugim mediteranskim zemljama s
tradicijom uzgoja kestena, i ovdje postoji problem čišćenja,
orezivanja i obnove starih nasada.


vrsta. Iz prirodnih populacija selekcionirano je 7 sorti.
Ve liki problem predstavlja rak kestenove kore, a u suradnji
s drugim zemljama provode se programi biološ ke
zaštite zajedno sa silvikulturnim mjerama.


21.M.V.Pridnja,A.V.Romashin, M. D.Pinkovskij:Rusija
U Rusiji se pitomi kesten nalazi na području Kavkaza,
a šume u kojima raste imaju površinu od oko


100.000ha. Bioraznolikost tih šuma vrlo je velika, jer
uključuje više stotina različitih vrsta biljaka, životinja,
gljiva i mikroorganizama. Prosječna starost stabala je
100–160 godina, a ima primjeraka koji su stari 250–300
22.M.Bolvansky, D. Tarinova:Slovačka
Pitomi kesten je jedna od najstarijih introduciranih
vrsta drveća na područje Slovačke. Smatra se da su ga
Rimljani donijeli zajedno s vinovom lozom. Kasnije je
bilo još nekoliko većih introdukcija, a istraživanja pokazuju
da osim sApeninskog poluotoka dio populacija potječe
izTurske. U Slovačkoj se nasadi stabala iz sjemena
nalaze na jugu zemlje, na površini od oko 130 ha(200–
400 m n.v.), s godišnjom proizvodnjom plodova oko


godina. Na površini od 1 ha proizvodnja plodova je oko
1 t, a proizvodnja meda 200–250 kg. Cijena kestenovih
plodova je 2–4 puta veća od cijene oraha ili lješnjaka.
Do sada je selekcionirano 8 kasnocvjetajućih sorti velikih
plodova.


380 t. Kestenove šume zauzimaju površinu od 1.405
ha.To su većinom mlade čiste ili mješovite sastojine, a
postoje i starije, od kojih je ona kod dvorca Gymesh
površine 15 ha, s prosječnom starošću stabala 110–170
godina i godišnjim prinosom 18–22 t ploda.
ŠUMARSKI LIST 5-6/2010 str. 97     <-- 97 -->        PDF

23.A.Solar, Z.Grecs, G.Seljak, G.Osterc,F.Štampar, D.Jurc:Slovenija
Šumske površine na kojima je prisutan pitomi kes ten
u Sloveniji zauzimaju 253.000 ha, uglavnom u
istočnom i središnjem dijelu zemlje. Rak kestenove
kore u Sloveniji je prisutan od 1950. godine, u 10-ak se
godina proširio na sve šumske sastojine i sve do danas
uzrokuje velike štete. Vrlo opasan štetnik, kestenova
osa šiškarica unesena je 2004. godine iz Pijemonta sa
sadnim materijalom. Iako je 2005. godine bila iskorijenjena,
ponovo je uvezena i od tada se stalno širi. U pro


ljeće 2009. godine bila je prisutna na oko 800 kmu sjeverozapadnom
dijelu zemlje. Tri su glavne aktivnosti
koje provode slovenski znanstvenici kako bi se povećala
proizvodnja kestena: razvoj odgovarajuće metode
razmnožavanja za komercijalnu rasadničku proizvodnju,
istraživanje genofonda autohtonih kestena radi selekcije
najboljih individua i testiranje stranih sorti kako
bi se izabrale one najbolje prilagođene pedoklimatskim
uvjetima u Sloveniji.


24.S.Pereira-Lorenzo, M. B.Diaz-Hernandez,A. M.Ramos-Cabrer:Španjolska
Pitomi kesten autohtona je vrsta u Španjolskoj, ali su
za njeno širenje i kultiviranje zaslužni Grci i Rimljani.
Tijekom srednjega vijeka podignuti su brojni nasadi
radi proizvodnje plodova i drveta. U 18. stoljeću mnoge
su plantaže sječom starih stabala prevedene u panjače.
Najveći problem i prijetnja pitomom kestenu, slično
kao i u drugim zemljama predstavljaju bolesti (Phytophthoraspp.
iCryphonectria parasitica) kao i zapuš ta
nje starih nasada. Tijekom vremena selekcionirane su


25.S.Pereira-Lorenzo, D.Rios-Mesa,A. J.
Španjolska – Kanarski otoci


Pitomi kesten na Kanarima je prisutan od kolonizacije
u 15. stoljeću. Uzgaja se na površini od oko 2.000 ha,
u malim nasadima ili mješovitim plantažama, većinom


26.M.Conedera,P.Krebs:Švicarska
O porijeklu pitomog kestena na području Švicarske
još se uvijek vode znanstvene rasprave. Sigurno je da su
velik utjecaj na njegovo širenje imali Rimljani.Tradicionalni
uzgoj kestena napuštan je sredinom 20. stolje ća
zbog pojave raka kestenove kore, ali i zbog općenitih
socio-ekonomskih promjena. Danas je epidemija raka


brojne autohtone sorte, a istraživački programi usmjereni
su i na dobivanje hibridnih sorti pogodnih za podloge otporne
na bolesti. Ukupna površina čistih kestenovih
šuma bila je 2006. godine 124.053 ha, a mješovitih šuma


55.416 ha. Godišnja proizvodnja plodova je preko
3


60.000 t, a s proizvodnjom drveta od 113.790 mkesten
je na četvrtom mjestu, iza eukaliptusa, topola i hrastova.
Oko polovice plodova prodaje se svježe, a druga polovica
prerađuje se u preko 30 tvornica.
Gonzalez-Diaz,A. M.Ramos-Cabrer:


na otocimaTenerife i La Palma. Nasadi su podignuti od
različitih lokalnih sorti.


pod kontrolom, što pomaže obnovi nasada. Površina kestenovih
šuma je 27.100 ha, a još je 6.800 ha mješovitih
šuma s udjelom kestena manjim od 50 %. Većina tih
šuma nalazi se u južnom dijelu zemlje. Površina nasada
je 3.400 ha.


27.A.Soylu, Ü.Serdar, E.Ertan, C.Mert:Turska
Pitomi kesten uTurskoj dolazi u tri velike regije: uz
Crno, uz Mramorno i uz Egejsko more. Mješovite šumske
sastojine s listačama čine 77,5 % površine, mješovite
sastojine s četinjačama 9,5 %, a čiste sastojine 13 %.
Osim šumskih sastojina, kesten se uzgaja i u nasadima, u
kojima se cijepe autohtone sorte.Turska proizvodi oko


50.000t kestenovog ploda godišnje, dok je prije 20-ak
28.K.Russel:Velika Britanija
UVelikoj Britaniji pitomi kesten prisutan je već oko
2.000godina i toliko je važna vrsta da ima status “počasno
autohtone vrste”. Dolazi na nadmorskoj visini do
300 m, a komercijalni nasadi za proizvodnju drva nalaze
se na visini do 150 m. Iako dolazi sve do Škotske, većina
površina pod kestenom (96 %) nalazi se u jugoistočnoj
Engleskoj. Na sreću, u Britaniju nije unesen rak kestenove
kore. Površina kestenovih šuma je 18.788 ha, od
godina ta proizvodnja bila oko 90.000 t. Ovako drastično
smanjenje uzrokovano je velikim sušenjima zbog raka
kestenove kore. Najstarije stablo kestena uTurskoj raste
u selu Kumari. Njegova je starost procijenjena na oko


1.000godina, visoko je 25 m, promjera 8 m, a svake go-
dine donosi 500 kg ploda.
čega su 10.875 visoke šume, a 7.913 ha panjače. Nema
komercijalnih nasada za uzgoj plodova. Radi unapređenja
proizvodnje i kvalitete pitomog kestena u Britaniji i
Irskoj, 1999. godine osnovano je udruženje Sweet
Chestnut Group.
ŠUMARSKI LIST 5-6/2010 str. 98     <-- 98 -->        PDF

29.H. J.Craddock:SAD
Na području SjeverneAmerike autohtone su tri vrste
pitomog kestena:C. dentata,C. ozarkensisiC. pumila.
Najvažniju od njih, vrstuC. dentata, koja je imala veliki
areal u istočnom dijelu SAD-a, nazivamo američki pitomi
kesten. U povijesti šumarske fitopatologije učinak
raka kestenove kore na ovu vrstu bilježi se kao jedna od
najvećih ekoloških katastrofa. Cryphonectria parasiticaprvi
je put uočena u NewYorku 1904. godine. U
slijedećih 40 godina ona je dovela gotovo do nestanka


C.dentata, koji je do tada bio dominantna šumska vrsta
drveća i jedna od najvažnijih i najkorisnijih listača SjeverneAmerike.
Danas su komercijalni nasadi kestena u
SAD-u podignuti gotovo isključivo od stranih vrsta i
križanaca, a nalaze se na zapadnoj i na istočnoj obali.
Njihova je površina oko 1.350 ha. Na zapadu prevladavaju
kultivariC. sativai euro-japanski križanci, dok se
na istoku najviše sade kultivari i križanciC. mollissima.
Ipak, proizvedene količine nisu značajne te se većina
kestenovih plodova uvozi iz Italije i Kine. Multidisciplinarna
istraživanja kestena u SAD-u imaju za cilj povratakC.
dentatana nekadašnju poziciju važne vrste u
šumskim ekosustavima.


Marilena Idžojtić, Marko Zebec, Igor Poljak,
Jasnica Medak, BožicaTutić


LOVSTVO U BOSNI I HERCEGOVINI KRAJEM 19. STOLJEĆA
U ISTOIMENOM DJELU FR. B. LASKE


Vjerodostojnu sliku lovnih prilika i stanja lovne
divljači u Bosni i Hercegovini krajem 19. i s početka


20.st. sadrži knjiga “Lovstvo u Bosni i Hercegovini”
autora Fr. B. Laske, čije je drugo izdanje nakon gotovo
jednog stoljeća izišlo u Sarajevu 2009. u nakladi Udruženja
inženjera i tehničara šumarstva Federacije Bosne
i Hercegovine. Podijeljena u ukupno pet osnovnih poglavlja,
knjiga daje iscrpan prikaz lova kako u prošlosti,
tako i za vrijeme Austro-ugarske okupacije. U
detalje su opisani načini lovljenja, lovačkih psi brakirci
kojima se domaći lovac najviše koristio, te vrste, rasprostranjenost
i brojnost divljači koja se u to vrijeme
lovila. S ciljem da se priroda primjerena državnom bogatstvu
adekvatno i zaštiti, usporedo s donošenjem zakona,
ustanovljeno je šest velikih državnih rezervata
čijemu opisu i divljači koja u njima obitava, autor posvećuje
gotovo trećinu svoje knjige.
Sve pohvale autoru Laski


Sve do austro-ugarske okupacije Bosna i Hercegovina
(BiH) bila je preko 400 godina (1463–1878) pod
turskom vlašću. Kroz cijelo to vrijeme, u njoj kao “turskom
pašaluku”, nisu vrijedili nikakvi lovni propisi.
Lov je bio slobodan, a divljač smatrana “res nullius”,
redovito u vlasništvu “primo occupanti”, prvog okupatora.
Donošenjem Zakona o lovu 5. kolovoza 1893. lov
je prvi puta u BiH postao državno vladarsko pravo, državni
regal. Pravo lova određeno je uvođenjem lovne
karte, dopuštenja za lov.


O lovnim prilikama i stanju lovne divljači u toj napaćenoj
zemlji na smjeni dvaju stoljeća, s kraja 19. i
početka 20. st., pravi uvid i vjerodostojnu sliku nala


zimo u djelu “Lovstvo u Bosni i Hercegovini i tamošnji


državni rezervati za divljač” autora Fr. B. Laske,koji


je kao carski i kraljevski kapetan proveo punih 11 go


dina u tada po Austro-Ugarskoj okupiranoj Bosni i


1


Hercegovini . Prvo izdanje knjige na njemačkom je-


Slika1.Druga stranica naslovnice novog izdanja knjige Fr.B.
Laske u prijevoduAnele Selmanović, tiskane u 1000 primjeraka,
Sarajevo 2009.