DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2010 str. 10     <-- 10 -->        PDF

D. Degmečić, T- Florijančić, K. Krapinec, D. Domić: ROGOVLJE SRNJAKAKAO SMJERNICA... Šumarski list br. 7–8, CXXXIV (2010), 335-346


sen 1953, Nečas 1960, Kurt 1965 i 1967, Nikolandić
1968 i 1971,Danilkin 1996,Andersen i
dr. 1998). Takav teritorijalan način života i izrazita povezanost
za mjesto lanjenja ne daje prostora većim migracijama.
Nikolandić (1971) u sklopu istraživanja
teritorijalizma kod srneće divljači navodi podatak da su
tri i više godina stari srnjaci, koji su markirani kao lanad,
odstreljivani na udaljenosti u prosjeku 800 m od mjesta
markiranja. Nadalje napominje kako su grla koja su se
spašavala čamcima prilikom velikih poplava, markirana
i puštena u područje zaštićeno nasipom od poplave, odstreljivana
ponovo u poplavnom dijelu, po prilici na
mjestima gdje su uhvaćena prilikom poplave. Dakle, pojedina
odrasla grla su se znala vratiti i do devet kilometara
nazad (obala Hulovskog kanala) u područje gdje su
olanjena i podignuta kao pomladak. Spomenut ćemo i
eksperimentalne manipulacije koje opisuje Danilkin
(1996) kada su odrasla grla uhvaćena u poljskom staništu
puštena u šumu.Ta grla su se ubrzo vratila u polje.


Jednako tako su i lanad šumskog tipa srna koja su se olanila
u polju ubrzo vratila u šumu. Kod vrsta s takvim izraženim
teritorijalizmom i malim migracijskim kretanjima
možemo govoriti i o lokalnim populacijama. Takve lokalne
populacije koje su ili načinom života ili stanišnim
uvjetima odijeljene od dugih lokalnih populacija, su relativno
izolirane pa rijetko i nedovoljno izmjenjuju svoj genetski
materijal s drugim lokalnim populacijama (Bolen
iRobinson 2003). Relativna izoliranost pojedinih lokalnih
populacija nastala je u smislu njenog socijalnog
života i teritorijalnog ponašanja koje usmjerava srneću
divljač pomoću unutarpopulacijskih mehanizama na
formiranje prvo malih porodičnih skupina, zatim većih
rodbinskih skupina i na kraju do formiranja lokalnih populacija.
Cilj rada je kroz razvoj rogovlja ukazati na razlike
između lokalnih populacija unutar pojedinih lovnih
područja u Baranji. Razlike u smislu dostizanja određenih
vrijednosti kako u masi rogovlja, tako i u vrijednosti
CIC – točaka.


2. MATERIJAL I METODE – Material and Methods


Uzorci za istraživanje prikupljeni su na području Baranje
od 1964. do 1991. godine. Baranja je smještena na
sjeveroistočnom dijelu Republike Hrvatske između rijeka
Dunava i Drave (slika 1.). Oba vodotoka svojom hidrodinamikom
djeluju i pozitivno i negativno na floru i
faunu baranjske regije. Istraživano je nizinsko lovno područje
s nadmorskom visinom između 82 do 89 metara.
Klima ovog područja nalazi se na granici između kontinentalne
klime srednjeeuropskog tipa i kontinentalne
klime panonske nizine. Srednja godišnja temperatura
zraka je 11,1 oC. Najnižu srednju – mjesečnu temperaturu
ima siječanj, -3,8 oC. Srednja godišnja količina padavina
iznosi 701 mm. Prosječno godišnje snijeg pada
26 dana, a zadržava se na zemlji u prosjeku 35 dana.Visina
snježnog pokrivača iznosi u prosjeku 20 cm. Kao
bitan i dominantan ekološki faktor šumsko-lovnog područja
Baranje je režim poplavnih i podzemnih voda.
Iako postoje razlike u režimu voda Dunava, Drave i s
njima povezanih vodenih tokova ili odvojenih starih korita,
bara i ritova, nema velikih florističkih razlika u vegetaciji
terena pod utjecajem ovih dviju rijeka. Međutim,
postoje velike razlike u vegetaciji terena zaštićenih nasi-
pom od onih ostavljenih punom utjecaju Dunava i Dra ve.
Autohtona vegetacija ovog područja sastoji se od
najvlažnijih, hidrofilnih, vodenih zajednica do kserotermnih
livadskih i šumskih fitocenoza. Zahvaljujući
vrlo velikim površinama pod utjecajem tekućih i stajaćih
voda, vodena i močvarna vegetacija je vrlo bujna.


Istraživanje je podijelilo Baranju na tri područja i
unutar njih na devetnaest lokaliteta (tablica 1.). Za
istraživanje je korištena lovna evidencija odstrijeljenih
srnjaka u lovnom turizmu tijekom navedenog razdoblja
(1964–1991) (izvor: arhiva mr. sc. Đuro Nikolandić).
Lovnu evidenciju čine elementi ocjene rogovlja srnjaka
prema formuli “Međunarodnog savjeta za lovstvo
i zaštitu prirode”(CIC). Elementi korišteni u istraživanju
su: masa trofeja u gramima, CIC – vrijednost u
točkama i duljina grana u centimetrima, te procjena ljepote
rogovlja u točkama: vrhovi parožaka, boja grana
rogovlja, ikričavost rogovlja te oblik ruža. Starost je
procijenjena na temelju osam elemenata: izmjena i rast
zuba, stupanj istrošenost pretkutnjaka i kutnjaka u donjoj
vilici, rožište (visina, promjer i kut), čeoni šavovi
(sraslost, gustina i ispupčenost), stupanj sraslosti klinaste
kosti, pregrada nosne kosti (okoštalost hrskavice),
završeci nosne kosti (dugački, šiljasti, tupi i kratki) te
debljina kostiju lubanje (orbitalni dio). Ovom metodom
nije moguće utvrditi starost točno na godinu,već
govorimo npr. o starosti pet godina (+ - 1 godina), no
ista je metoda primijenjena na čitavom uzorku jednako.
Starost je utvrđena procjenom svih elemenata te uvažavanjem
starosti na koju je ukazivala većina elemenata
(npr. ako je šest od osam elemenata ukazivalo da je


Tablica 1.Prikaz područja istraživanja i pripadajućih lovnih
područja – lokaliteta


Table 1 Research areas and localities


Baranjsko
podravlje
Središnja
baranja
Baranjsko
podunavlje
1. Medrović 11. Haljevo 15. Siget
2. Židopustara 12. Kovač salaš 16. Bat-siget
3. Repnjak 13. Kozarac 17. Dvorac
4. Prud 14. Koha 18. Zlatna Greda
5. Topolje 19. Monjoroš
6. Babin grob
7. Budvaj
8. Staro selo
9. Bezdan
10. Biljski rit