DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2010 str. 116     <-- 116 -->        PDF

Sl.1. Okrugli izlazni otvori na debeloj smrekovoj kori na Sl.2. Uklanjanje površinskog dijela kore otkriva razvijen
prvi pogled ukazuju na napad potkornjaka. galerijski sustav u mrtvom dijelu kore ispunjen
Fig. 1 Round exit holes on thick bark of spruce indicatetamnim zrnatim izmetom.


bark beetle attack at first sight. Fig. 2Peeling of surface layer reveals galleries in dead
layers of bark filled with dark granular excrements.


Sl.3.Ličinke kuckara jednostavno se razlikuju od ličinki
potkornjaka po tome što imaju tri para prsnih nogu,
a tijelo im je savijeno u obliku slova “C”.


Fig. 3 Anobiid larvae are easily distinguished from thoseof bark beetles. They have thoracic legs and curltheir body in a form of a letter “C”.


Sl. 4. Imago kuckaraAnobium emarginatum
Duftschmid, 1825.


Fig. 4 Adult anobiid beetle Anobium emarginatum
Duftschimd, 1825.


(Tekst i fotografije: B. Hrašovec)


U potrazi za ranim znacima napada potkornjaka tijekom proljetne ili ljetne doznake smrekova sanitara,ponekad
se može dogoditi da nas simptomi prisutnosti nekih drugih šumskih kukaca navedu na pogrešno označavanje
smreke napadnutom. Jedna od šumarski indiferentnih vrsta koja se razvija u debeloj mrtvoj kori zrelih smrekovih
stabala je i kuckarznanstvenog imenaAnobium emarginatumDuftschmid, 1825. Pripadnik je ksilofagne porodice
kuckara -Anobiidae čije se ličinke u pravilu razvijaju u mrtvom drvu i uglavnom ih poznajemo kao štetnike
drvene građe, drvne stolarije i ponajviše, starog drvenog namještaja. Vrsta koju ovdje predstavljamo osobita je,
jer joj ličinke žive u mrtvim dijelovima smrekove kore pa nemaju nikakva utjecaja na vitalitet stabla u kojemu se
razvijaju. Nakon kukuljenja, odrasli kuckari izgrizaju okrugle izlazne otvore koji u kombinaciji s piljevinom
(koja se ponekad može naći na površini kore) mogu dovesti do zabune i pogrešne dijagnoze. Nedoumicu možemo
jednostavno razjasniti pažljivim skidanjem slojeva kore. Hodnici ovog kuckara nikada ne ulaze u živi (vlažni) dio
kore, a njihove ličinke, za razliku od potkornjaka, imaju prsne noge.


During the early spring or summer search for bark beetle attacked spruces, sometimes we can be led to a wrongdiagnosis, proclaiming a spruce attacked by bark beetles on the basis of similar symptoms caused by some other forestinsects. One of such species is a dead bark dwelling beetle Anobium emarginatum Duftschimd, 1825. It is a member ofxylophagous family of anobiid beetles, its larvae developing mostly in dead wood and causing structural damages insawn timber, carpentry and wooden furniture. The species presented here is somehow specific, its larvae developing inthe thick, dead layers of spruce bark with no influence on the tree’s vitality. After the pupation, adult anobiids leavebark through round exit holes which, in combination with a bore dust (sometimes visible on bark surface) may lead toa wrong conclusion and misidentification of a bark beetle attack. Things can be cleared out easily by careful bark peeling.
Galleries of this beetle never enter bast, and their larvae, unlike bark beetle larvae, have thoracic legs.


IZDAVAČ: HRVATSKOŠUMARSKODRUŠTVO uz financijsku pomoć


Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske i Hrvatskih šuma d.o.o.
Publisher: Croatian Forestry Society – Editeur: Société forestiere croate –
Herausgeber: Kroatischer Forstverin


Grafička priprema: ŽUPANČIĆ HR d.o.o. – Zagreb
Tisak: EDOK – Zagreb