DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 7-8/2010 str. 21     <-- 21 -->        PDF

IZVORNI I ZNANSTVENI ČLANCI – ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. 7–8, CXXXIV (2010), 347-359
UDK 630* 116 + 425 (001)


UTJECAJ ODLAGALIŠTA OTPADAPRUDINEC/JAKUŠEVEC
NAONEČIŠĆENJE OKOLIŠA


IMPACT OF THE PRUDINEC/JAKUŠEVEC LANDFILL
ON ENVIRONMENT POLLUTION


Damir BARČIĆ*, Valentina IVANČIĆ**


SAŽETAK: Neuređena odlagališta otpada osnovni su problem zaštite okoliša
u Hrvatskoj. U svezi navedenim, komunalni otpad i odlagališta kao Jakuševec
prestavljaju za pojedine gradove iznimno velike troškove. Njihov utjecaj na okoliš
je nepovoljan jer uzrokuje zagađenje voda, tla i zraka uz stalnu opasnost za
zdravlje ljudi. Početak rješavanja problema započinje sanacijom neuređenih
odlagališta otpada. Nakon toga potreban je zaokret u odnosu prema otpadu.
Uspostava cjelovitog sustava gospodarenja otpadom sastavni je doprinos svih
zakonskih mjera i propisa. U tom sustavu smanjuje se otpad i povećava uporaba,
što donosi materijalnu i energetsku korist. Na razini grada Zagreba i cijele
države, u današnjim okolnostima provedba sustava daje višestruku korist u ekološkom
i gospodarskom pogledu. U radu je dan prikaz odlagališta otpada Jakuševec,
koje je složeni difuzni izvor onečišćenja i veliki je problem u pogledu
mogućeg štetnog utjecaja na sve elemente okoliša, te je sanacija svakako bila
neophodna. Zaštita podzemnih voda i zaštita zraka glavni su razlozi za uređenje
odlagališta. Odlagalište otpada Jakuševec-Prudinec služilo je kao odlagalište
komunalnog, neopasnog i industrijskog otpada Grada Zagreba i njegove okolice.
Nekontrolirano odlaganje otpada na području današnjeg odlagališta otpada započelo
je 1965. godine, a 1995. godine prostor odlagališta zauzima 80 ha. U tom
je razdoblju neprimjereno odloženo 4,5 milijuna m3otpada, a do 2000. godine
volumen odloženog otpada iznosio je 8 milijuna m3. Sanacija neuređene deponije
otpada u uređeno sanitarno odlagalište završena je krajem 2003. godine. Odlagalište
Jakuševec-Prudinec je od 1965. godine do početka devedesetih godina
prošloga stoljeća zauzelo i zagadilo gotovo milijun m3tla (zemljanog materijala)
i ozbiljno ugrozilo kakvoću pitke podzemne vode. Ovim istraživanjem prikazan je
utjecaj odlagališta na podzemne vode te postupno širenje zagađenja prema
istoku, što je potvrđeno pomicanjem granične linije zagađenja od Jakuševca
prema Mičevcu, osobito u vrijeme promjenjivih hidrodinamičkih uvjeta u vodonosnom
sloju. U radu su prikazani rezultati istraživanja uzročno-posljedične
veze između odlagališta otpada Jakuševec i zagađenja podzemne vode (vidi slike
1–5). Sastav organskih zagađivala na odlagalištu Jakuševec upućuje na to da je
ondje uz komunalni otpad, odlagan i otpad industrijskog podrijetla, koji sadrža va
brojne antropogene spojeve koji mogu nepovoljno utjecati na kakvoću pod zem
ne vode. Stoga je nužno stalno praćenje dominantnih antropogenih spojeva u
deponiranom otpadu i procjednim vodama.


Ključne riječi:procjedne vode, odlagališni plin, sustav gospodarenja
otpadom, grad Zagreb


*


Doc. dr. sc. Damir Barčić, Zavod za ekologiju i uzgajanje šuma, Šumarski fakultet Sveučilišta
u Zagrebu, Svetošimunska 25, 10 000 Zagreb, E-pošta: damir.barcic@zg.htnet.hr


**


Valentina Ivančić, dipl. ing. agr. – uređ.krajobraza, E-pošta: val.ivancic@gmail.com