DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2010 str. 32     <-- 32 -->        PDF

D. Barčić, V. Ivančić: UTJECAJ ODLAGALIŠTA OTPADAPRUDINEC/JAKUŠEVEC NAONEČIŠĆENJE ... Šumarski list br. 7–8, CXXXIV (2010), 347-359


Ozbiljnost problema otpada i odlagališta otpada zahtijeva
strogo provođenje zakonskih propisa od Zakona o
otpadu, Strategije gospodarenja otpadom i Plana gospodarenja
otpadom, Zakona o zaštiti okoliša, Zakon o zaštiti
zraka, Zakona o fondu za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost, Zakona o prostornom uređenju do raznih
uredbi i pravilnika koji se odnose na otpad. U svakom
slučaju otpad je potrebno smanjivati mjerama odvojenog
prikupljanja i obrade, te intenzivnom oporabom. Nadalje
ostaje rješavanje problema neuređenih odlagališta otpada,
što je posljedica dugotrajnog zanemarivanja zaštite
okoliša. Prema Nacionalnoj strategiji zaštite okoliša i
Nacionalnom planu djelovanja za okoliš iz 2002. godine
neodgovarajuće gospodarenje otpadom identificirano je
kao najveći problem zaštite okoliša u Republici Hrvatskoj.
Putem zakonske regulative potrebno je nametnuti
striktno provođenje propisa, postupno povećati financijsko
opterećenje proizvođača otpada, tako da zbrinjavanje
otpada prestane biti subvencionirana djelatnost, te poticajnim
i drugim mjerama nametati modernu hijerarhiju
postupanja s otpadom. U svezi sazaštitom i očuvanjem
okoliša ciljevi su: materijalno i energetsko vrednovanje
otpada, izbjegavanje nastanka otpada, odlaganje samo
ostatnoga otpada, te primjena ekonomskih mjera kroz
uspostavu sustava gospodarenja otpadom.


5. LITERATURA– References


Ahel, M., S. Terzić, N. Tepić, 2006: Organska
onečišćenja u odlagalištu otpada Jakuševec i njihov
utjecaj na podzemne vode, Arh Hig Rada
Tok sikol, 57: 307–315., Zagreb.


Barčić, D., Ž. Španjol,V. Vujanić, R. Rosavec,
2005: Problematika zaštite voda i mora u
Re publici Hrvatskoj, Šum. list, 129 (11–12):
611–622, Zagreb.


Defregger,F.,2004: Bavarski koncept cjelovitog gospodarenja
otpadom, U: Z. Milanović (ur.), VIII.
Međunarodni simpozij gospodarenje otpadom,
Gospodarstvo i okoliš d.o.o., 33–45, Zagreb.


Fundurulja,D., M.Mužinić,2004: Stanje odlagališta
otpada u Republici Hrvatskoj (srpanj
2004. godine), U: Z. Milanović (ur.), VIII. Među
narodni simpozij gospodarenje otpadom, Gos po
darstvo i okoliš d.o.o., 47–59, Zagreb.


Golubić,S., 2006: Perspektive i mogućnosti odlaganja
otpada na području Međimurske županije na
primjeru odlagališta “Totovec”, Šum. list, 130
(1–2): 21–30, Zagreb.


Gradski zavod za prostorno uređenje, 2006: Izvješće o
stanju okoliša grada Zagreba.


Milanović,Z., 1992: Deponij – trajno odlaganje otpada,
JP “Zbrinjavanje gradskog otpada”, 199
str., Zagreb


Milanović,Z., S.Radović,V.Vučić,2002: Ot pad
nije smeće, Gospodarstvo i okoliš, Mtg-topgraf,
144 str.,Velika Gorica


Nacionalna strategija zaštite okoliša (Narodne Novine
46/02).


Nacionalni plan djelovanja za okoliš (Narodne Novine
46/02).


Nakić,Z., M.Prce, K.Posavec,2007: Utjecaj od lagališta
otpada Jakuševec-Prudinec na kakvo ću
podzemne vode, Rudarsko-geološki naft ni zbor


nik, 19:35–45, Zagreb.


Plan gospodarenja otpadom 2007–2015 (Narodne No-
vine85/07).


Plan gospodarenja otpadom u Gradu Zagrebu za razdoblje
do 2015. godine, 2009.


Potočnik, V., 1997: Obrada komunalnog otpada –
svjetska iskustva, MTG Consulting, ZGO d.o.o.,
Državna uprava za zaštitu okoliša, 99 str., Zagreb.


Radović,S., R.Nujić,2003: Strategija gospodarenja
otpadom za Republiku Hrvatsku, Gospodarstvo
i okoliš, 60: 37.,Velika Gorica.


Simončič,V., 2001: Zbrinjavanje otpada, Ekološki
leksikon, “Barbat”i Ministarstvo zaštite okoliša
i prostornog uređenja RH, 143–159, Zagreb.


Simončič, V., 2008: Da li je potrebno promijeniti
dosadašnju praksu postupanja s otpadom i dosadašnju
praksu sanacije starih odlagališta? U: Z.
Mi lanović (ur.), X. Međunarodni simpozij gospo darenje
otpadom, Gospodarstvo i okoliš d.o.o.,
77–100, Zagreb.


Schaller,A., D.Subašić,2004: Odlaganje i stanje
odlagališta otpada u Republici Hrvatskoj – pokazatelji
brige lokalne zajednice za okoliš, U: Z.
Milanović (ur.), VIII. Međunarodni simpozij gospodarenje
otpadom, Gospodarstvo i okoliš d.o.o.,
19–32, Zagreb.


Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske
(Narodne Novine 130/05).


Waste Management in Bavaria, Balances, 2002: Bavarian
Agency for Environmental Protection,
Augsburg.


ZGO, poduzeće za zaštitu okoliša i gospodarenje otpadom:
Uređenje smetlišta Jakuševec, Elektroprojekt
inženjering d.d., Zagreb.


Zakon o fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovi


tost (Narodne Novine 107/03).


Zakon o otpadu (Narodne Novine 178/04).


Zakon o prostornom uređenju (Narodne Novine 30/94).


Zakon o prostornom uređenju i gradnji (Narodne No-


vine76/07).


Zakon o zaštiti okoliša (Narodne Novine 110/07).


Zakon o zaštiti zraka (Narodne Novine 178/04).