DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2010 str. 37     <-- 37 -->        PDF

T. Jakovljević, G. Pánczél, M. Manninger, N. Potočić, I. Seletković, T. Dubravac, M. Gradečki-Poštenjak: LIŠĆE ... Šumarski list br. 7–8, CXXXIV (2010), 361-370


Ovako pripremljeni uzorak poslan je u ForestFoliar gućnosti za izborne parametre (željezo, bakar, olovo,
Co–ordinatingCentreuBeč, odaklejedistribuiranou kadmij, bor, cink). Za svaki pojedini element ICPFo29
europskihzemalja, 43 laboratorija koji su sudjelo


rest određuje dozvoljeno odstupanje koje se kreće od
vali u međulaboratorijskim usporedbama.Nacionalni


5–30 % (Tablica 1).Lišće obične bukve pokazuje ujelaboratoriji
uključeni u program ICP Forests moraju


dno i dobar odnos biogenih elemenata.
sudjelovati u međulaboratorijskim ispitivanjima te pro-


Kako bi se poboljšala kvaliteta analiza biljnog mavesti
analize obveznih parametara (dušik, sumpor,
terijala međulaboratorijske usporebe provode se svake
ugljik, fosfor, kalij, kalcij i magnezij) te ako imaju mo-godine.


Tablica 1.Srednja vrijednosti dozvoljena odstupanja koncentracija biogenih elemenatau referentnom uzorku lišću obične
bukve – Hrvatska (prema UN-ECE ICPForests, 2007)


Table 1
Mean concentration of biogen elements and tolerable variationsin thereference sample of beech leaves – Croatia
(modified from UN-ECE ICP Forests, 2007)


element -element N mg/g Pmg/g K mg/g S mg/g C % Ca mg/g Mg mg/g
Srednje vrijednosti/
Mean values 20.17 1.24 5.25 1.40 50.65 7.16 2.55
Dozvoljena odstupanja/
Tolerable variations ± 10 % ± 15 % ± 15 % ± 20 % ± 5 % ± 15 % ± 15 %


Metode određivanja dušika i ugljika u biljnom materijalu u hrvatskom i mađarskom laboratoriju


Methods for determination of total nitrogen and carbon in croatian and hungarian laboratory


Metode, koju primjenjuje laboratorij Šumarskog in-ocijenjene za predviđenu uporabu,moraju odgovarati
stituta, Određivanje ukupnog dušika i ugljika u biljnom


potrebama šumarstva.
materijalu, akreditirane su prema međunarodnoj normi


Prema zahtjevima norme laboratorij mora imati poza
ispitne laboratorije HRN EN ISO/IEC 17 025 te kao


stupke za praćenje kvalitete rezultata ispitivanja. Kvatakve
podliježu godišnjem nadzoru Hrvatske akredita-liteta se prati uključivanjem u programe ispitivanja
cijske agencije. Područje i točnost vrijednosti koje se osposobljenosti i ako je to moguće sudjelovanjem u bi


mogu dobiti iz ovako validiranih metoda (npr. nesigur


lateralnimmeđulaboratorijskim usporedbama.
nost rezultata, selektivnost metode, linearnost, granice


Stoga su ukupni dušik i ugljik određivaniICPFoponovljivosti
ili obnovljivosti, neosjetljivost na vanj


rest referentnom metodom na elementarnom analizaske
utjecaje, osjetljivost na matrice uzoraka) kako su toru CNS 2000 u hrvatskom Šumarskom institutu


Tablica2.PregledkarakteristikametodazaodređivanjeukupnogdušikaiugljikauHrvatskojiMađarskoj


Table2
Overview of method specifications for the determination of total nitrogen and carbon in Croatia and Hungary


instrument -instrument
CNS 2000
(Hrvatska -Croatia)
Metoda A- Method A
EA3000
(Mađarska -Hungary)
Metoda B-Method B
princip-princip suho spaljivanje -dry combustion suho spaljivanje -dry combustion
temperatura-temperature 1250 °C max 1000 °C
detekcija-detection
C = infracrvena spektrometrija
infrared spectrometry
N = termalna provodljivost
thermal conductivity
C = plinska kromatografija
gas chromatograpy
N = termoprovodljivost
thermal conductivity
plinovi-gasses
kisik-oxigen
helij-helium
komprimirani zrak
compressed air
helij -helium
kisik-oxigen
referentni materijal
reference material
količina dušika i ugljika u
referentnom materijalu za kalibraciju
concentration of nitogen and carbon
in reference material for calibration
odvaga za kalibraciju
calibration weight
raženo brašno -RYE flour
C % 45,06 ± 0,20
N % 1,71 ± 0,02
100 mg - 400 mg
BBOT
2,5 – bis(5-terc-butil-2benzo-
oksal-2-il)tiofen
C % 72,53 ± 0,20
N % 6,51 ± 0,02
0,05 mg - 6 mg
masa uzorka-sample weight ~200 mg 2 mg - 4 mg