DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2010 str. 40     <-- 40 -->        PDF

T. Jakovljević, G. Pánczél, M. Manninger, N. Potočić, I. Seletković, T. Dubravac, M. Gradečki-Poštenjak: LIŠĆE ... Šumarski list br. 7–8, CXXXIV (2010), 361-370


F-Test– testiranojedalisemetodaAimetodaB preciznija. Za ugljik, izračunati F prelazi kritičnu vrirazlikujuusvojojpreciznosti(
F.1). Nultahipotezaje jednost i nulta hipoteza je odbačena .Varijanca metode
istinitatj. vrijednostFblizu1. U sličaju količine dušika Aje značajno veća od metode B s 95 % vjerojatnošću.
on je različit od 1. Izračunati F prelazi kritičnu vrijed-Metoda B za ugljikje preciznija,iako su sve vrijednosti
nost i nulta hipoteza je odbačena,ali varijanca metode ugljika i za metodu a unutar specifikacijskih granica
Aje manja od varijance metode B. Stoga je metodaA (Tablica 5).


Tablica 5. Rezultati F-testa:Varijance za dušik i ugljik određenih dvjema različitim laboratorijima


Table 5 Results of F test: Variance for nitrogen and carbon obtained by two different labs


F-testzadušikiugljik/
F-TestTwo-Sample for
Variances of nitrogen
and carbon
dušik
Metoda A/Method A
nitrogen
Metoda B/Method B
ugljik
Metoda A/Method A
carbon
Metoda B/Method B
Mean 50,0288 50,5854 19,866 21,2234
Variance 1,457333224 0,443788 0,3186163 2,060937184
Observations 50 50 50 50
df 49 49 49 49
F 3,283850002 0,1545978
P(F<=f) one-tail 2,81444E-05 5,113E-10
F Critical one-tail 1,607289464 0,6221655


S obzirom da je regresijskom analizom dobiveni
koeficjentikorelacijerzametodeodređivanjadušikai
ugljika(Tablica6) govoreosrednjepozitivnojpovezanosti
(0,40-0,50) dviju metoda (Vasilj, 2000). Nadalje
smo razmatralida li je koeficjent korelacije r stvarno signifikantan.
Signifikantnost korelacija testirana je t-tes tom.
t-Testom (Tablica 7) je potvrđeno, da rezultati
dobiveni dvjema metodama za određivanje ukupnog dušika
i ugljika uz razinu pouzdanosti od 95 %su značajno


Tablica6.Regresijskaanalizazametodeodređivanjadušikai


različiti. Utvrđeno da je vrijednost t veća od kritične vrijednosti
za p= 0,005,pa je stoga nulta hipoteza da su
metode iste odbačena.


Boxplotsnampokazujesimetrijupodatakaidistribuciju
ponovljenih mjerenja (Slika 3). Kod određivanja
dušikavidljivojedakodmetodaAminimumimaksimalnevrijednostinisutakoraspršenekaokodmetodeB.
KodugljikajevidljivodasurezulatatimetodeAvišeraspršeni,
alisusvirezultatiunutarspecifikacijskihgra


ugljika


Table6 Regessionanalysisformethodsofdeterminationnitrogenandcarbon


analiza/analysis dušik/nitrogen ugljik/carbon
r 0,451845021 0,455041042
R
2
0,204163923 0,20706235
Standardna pogreška - Standard Error 0,508772051 1,086116407
Broj uzoraka -Sample number 50 50


nica. Metoda pokazuje manje razlikekodponovljenihmjerenja.


Kontrolne karte za metodu B
(Slika4) napravljenesunaosnovi
50 mjerenja iz kojih je izračunata
srednja vrijednost (Xm) i standardnadevijacijalaboratorijskogrefe


Tablica7.Rezultatit–testa: SrednjevrijednostikoncentracijadušikaiugljikaodređenemetodomAi metodom B u različitim
laboratorijima


Table 7 Results of t-test: Paired two sample for means concentartion of nitrogen and carbon determinating in different labs


t- Testzadušikiugljik/
t-Test: Paired Two Sample for
Means for nitrogen
dušik
Metoda A/Method A
nitrogen
Metoda B/Method B
ugljik
Metoda A/Method A
carbon
Metoda B/Method B
Mean 19,866 21,2234 50,0288 50,5854
Variance 0,318616327 2,060937184 1,457333224 0,443788
Observations 50 50 50 50
Pearson Correlation -0,451845021 -0,455041042
Hypothesized Mean Difference 0 0
df 49 49
t Stat -5,441061629 -2,42550166
P(T<=t) one-tail 8,38988E-07 0,009508391
t Critical one-tail 1,676550893 1,676550893
P(T<=t) two-tail 1,67798E-06 0,019016783
t Critical two-tail 2,009575199 2,009575199