DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2010 str. 42     <-- 42 -->        PDF

T. Jakovljević, G. Pánczél, M. Manninger, N. Potočić, I. Seletković, T. Dubravac, M. Gradečki-Poštenjak: LIŠĆE ... Šumarski list br. 7–8, CXXXIV (2010), 361-370
368


graf usporedbe metodaA(hrvatskilaboratorij) ime-
todaB(mađarskilaboratorij) za određivanja ukup-
nog dušika pokazuje velike oscilacije rezultata


oko 30 %rezultatiodređivanjaukupnogdušikame-
todomBsuizvanspecifikacijskihgranica


regresijskomanalizomdobivenikoeficjentikorela-
cijerzametodeodređivanjadušikaiugljikagovore
osrednjepozitivnojpovezanosti


t-Testomje potvrđeno, darezultatidobivenidvjema
metodamazaodređivanjeukupnogdušikaiugljika
uzrazinupouzdanostiod95 % značajnosurazličiti.


svi rezultati određivanja ukupnogdušikametodom
A su unutar specifikacijeskih granica referentnog
materijala (bukva)


grafusporedbezaodređivanjeukupnogugljikapo-
kazuju za metodu B veće vrijednosti od rezultata
dobivenihmetodomA


svirezultatimetodeAiBzaodređivanjeukupnog
ugljika su unutar specifikacijskihgranica referent-
nogmaterijal(bukva)
Slika 4. Kontrolni grafikoni za dušik i ugljik određeni Metodom B
Figure 4 Control charts for nitrogen and carbon determinated by Method B155
ZAKLJUČCI – Conclusions