DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2010 str. 65     <-- 65 -->        PDF

A. Mešić, T. Gotlin Čuljak, T. Miličević: DINAMIKAPOPULACIJE INVAZIVNE VRSTE ... Šumarski list br. 7–8, CXXXIV (2010), 387-394


RASPRAVA– Disscusion


Za određivanje broja generacija u provedenim istraživanjima
praćena je pojava mužjaka kestenovog moljca
minera, čija su rezulatati prikazani u grafikonima 1–3 i
tablici 2. U provedenim istraživanjima zabilježeno je
kako u središnjoj Hrvatskoj kestenov moljac minerrazvija
četiri, rjeđe tri generacije godišnje. U prikazanim
grafikonima vrijednost nula na krivuljama minimalne
vrijednosti ulova mužjaka tijekom rujna sugerira kako je
u pojednim godinama izostala četvrta generacija.


Prema ranijim opažanjima (Maceljski i Bertić
1995) u Zagrebu su zabilježene tri generacije godišnje,
iako autori smatraju da je vjerojatna i pojava četvrte generacije
koja njihovim istraživanjem nije potvrđena. Pojava
četvrte generacije potvrđena je u našem istraživanju.


Iz prikupljenih rezultata ulova leptira na feromonskim
kolpkama, na svim promatranim lokacijama u Hrvatskoj
uglavnom je uočen porast brojnosti populacije


C.ohridelladruge generacije u odnosu na prvu i treću
generaciju, što su u Njemačkoj zabilježiliJohnei sur.
(2004). Ukoliko je i zabilježen razvoj četvrte generacije,
ona je uvijek bila značajno manje brojnosti nego
pret hodnegeneracije.


Usporede li se rezultati praćenja dinamike leta mužjaka
kestenovog moljca minera u grafikonima 1–3 i tablici
2 prikupljeni u Hrvatskoj tijekom ovog istraživanja
s rezultatima prikupljenim u ostalim zemljama središnje
Europe (Kindl i sur. 2002), razvidno je da se tijekom
promatranog perioda let prve generacije leptira u kontinentalnoj
Hrvatskoj vremenski približno podudarao s
letom prve generacijeC. ohridella,koji je zabilježen u
ostalim zemljama središnje Europe, s tim da u Hrvatskoj
let druge generacije leptira počinjao približno sedam
dana ranije nego u Češkoj i Njemačkoj. Let mužjaka kestenovog
moljca koji je zabilježila Šeferová (2001,
cit. Mirchevai Subchev2003) približno se u potpunosti
podudara s podacima prikupljenim u Hrvatskoj u istom
razdoblju, s tim da Šeferová u Češkoj nije zabilježila pojavu
četvrte generacije.


U Sofiji,MirchevaiSubchev(2003), teSubchev
i sur. (2004, 2005) zabilježili su kako leptiri prve
(prezimljujuće) generacije započinju let početkom prve
ili druge polovice travnja, što je u prosjeku bilo nešto
ranije nego u Hrvatskoj, a njihov let trajao je do kraja
svibnja i početka lipnja kao i u Hrvatskoj. Let druge ge-


LITERATURAAkimov, I.A., M. D.Zerova, Z. S.Gershenson,


N. B. Narolsky, O. M. Kochanez, S. V.
Sviridov,2003:The first record of horse-chestnut
leaf-minerCameraria ohridella(Lepidoptera:
Gracillariidae) on Aesculus hippocastanum
(Hippocastanaceae) in Ukraine.Vestnik zoologii


1:3–12, Kyiv.


neracije (prve ljetne) leptira u Sofiji zabilježen je u trećoj
dekadi lipnja (približno kad i u Hrvatskoj) i dosegao je
vrhunac sredinom srpnja. U Hrvatskoj se treća generacija
javlja tijekom kolovoza, a u Bugarskoj, krajem kolovoza
i traje do kraja rujna. Krajem rujna je u središnjoj Hrvatskoj
često zabilježena i pojava četvrte generacije.


U Sloveniji suMilevoj iPivk (2004) zabilježile
dinamiku leta leptira sve tri generacije kestenovog
moljca koja se podudara s rezultatima zabilježenima u
našem istraživanju, ali nisu zabilježile pojavu četvrte
generacije.


MaceljskiiBertić(1995) zabilježeli su početak
leta prve generacije leptira krajem travnja i početkom
lipnja a prve mine krajem svibnja, što je potvrđeno i u
našem istraživanju. Isti autori zabilježili su let leptira
druge generacije krajem lipnja, što je sredina leta zabilježena
našim istraživanjem. Prema Maceljskom i
Bertiću (1995), u Zagrebu su 1995. godine opaženi
jaki rojevi leptira treće generacije u kolovozu, a u našim
istraživanjima također je zabilježena pojava brojne treće
generacije tijekom kolovoza.


U Zagrebu smo proveli i istraživanja praćenja raličitih
razvojnih stadija kestenovog moljca minera. Prikup ljeni
rezultati podudarju se s istraživanjima trajanja
razvoja različitih životnih stadija kestenovog moljca
minera pri konstantnim temperaturama koja su proveli
FreiseiHeitland(2004).


Nakon iskustava stečenih proučavanjem biologije
vrs teC. ohridellau kontinentalnoj Hrvatskoj i uspored be
prikupljenih rezultata s dostupnom literaturom inozemnih
i domaćih autora, smatramo da vrstaC. ohri della
na divljem kestenu ne može razviti više od četi ri generacije
godišnje, kako tvrde Skuhravy (1999), te Del
BeneiGargani(2004) jer gubitak lisne mase uslijed
kraja vegetacije divljeg kestena i niže temperature krajem
jeseni to onemogućavaju. Pritom treba uzeti u obzir
kako svi spomenuti autori nisu koristili istu metodu praćenja
pojave populacije kestenovog moljca minera.


Provedenim istraživanjem doprinijelo se poznavanju
biologijeC. ohridellau Hrvatskoj.Ta istraživanja treba
nastaviti, jer je kestenov moljac miner novija vrsta u Hrvatskoj
koja će tijekom godina postati dio hranidbenih
lanaca različitih predatora i parazitoida, koji će utjecati
na njegovu štetnost i biologiju.


– References


Aiëns, M., 2004: Development of the Cameraria
ohridella population in the city of Rotterdam,


st


Netherlands. 1 International Cameraria Symposium
– Cameraria ohridella and other invasive
leaf-miners in Europe, IOCB Prague, March
24–27, 2004, Book ofAbstracts: 1., Prag.