DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2010 str. 69     <-- 69 -->        PDF

IZVORNI I ZNANSTVENI ČLANCI – ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. 7–8, CXXXIV (2010), 395-401
UDK 630* 232.3 + 441 (001)


UČINKOVITOST I SELEKTIVNOST NEKIH HERBICIDAU
RASADNIČKOJ PROIZVODNJI SADNICATOPOLA


EFFICIENCYAND SELECTIVITY OF SOME HERBICIDES IN
NURSERY PRODUCTION OF POPLAR SEEDLINGS


Verica VASIĆ, Zoran GALIĆ, Milan DREKIĆ*


SAŽETAK: Tijekom 2005. i 2006. godine istraživana je učinkovitost i selektivnost
kombinacije herbicida acetoklor + flurokloridon, acetoklor + metribu
zin i acetoklor + prometrin u rasadničkoj proizvodnji sadnica topola.
Pokusi su postavljeni na dvije sistematske jedinice tla, s različitim fizičko-kemijskim
osobinama.


Rezultati istraživanja pokazali su da su sve istraživane kombinacije herbicida
smanjile brojnost korova na istraživanim površima. Najbolja učinkovitost
u suzbijanju korova na obje istraživane površine postignuta je primjenom
kombinacije herbicida acetoklor + prometrin. Herbicid flurokloridon je na
obje istraživane površi izazvao prolaznu klorozu na sadnicama topola, dok je
herbicid metribuzin fitotoksično djelovanje iskazao samo na zemljištu s većim
učešćem ukupnog pijeska.


Ključne riječi:topola, rasadnik, herbicidi, korovi


UVOD – Introduction
Zbog širokog međurednog prostora, otvorenog sklo -korov bujan,vrlo često dolazi do propadanja i sušenja čipa
u ranim fazama razvoja,rasadnici topola predstavljaju ta ve biljke (Zekić 1983).
idealno mjesto za razvoj floristički bogate i raznovrsne


Danas postoji više načina suzbijanja korova u rasad korovne
vegetacije. S obzirom na mjere njege koje se


ni cima,međutim, sve se više teži da one budu zamije nje primjenjuju,
korovi u šumskim rasadnicima vrlo su slični


ne bržim i učinkovitijim načinom suzbijanja. Pri mijeni
korovskim vrstama njivskih okopavina (Konstanti


herbicida kao jednoj od mjera borbe protiv korova u šunović
1999). Kontrola zakorovljenosti vrlo je važna,


marstvu pridaje se sve veće značenje. Uporabom herbipo
sebice u rasadničkoj proizvodnji šumskog sadnog ma


cida smanjuje se zakorovljenost, posebice u početnim
terijala,jer je kvalitetan sadni materijal osnovni predu


fazama razvoja šumskih sadnica, kada je nepovoljan
vjet za uspjeh u podizanju nasada topola i drugih


utjecaj korova na sadnice i najveći.Također, mogu se izšumskih
vrsta (Marković et al. 1986, Galić et al.


bjeći mehanička oštećenja sadnica, a vrlo često se do2006,
Galić et al. 2007). Korovne biljke rastu brže,


gađa da je u ranim fazama razvoja sadnica onemogućena
oduzimaju mladim šumskim biljkama životni prostor,


bilo kakva mehanička obrada zbog velike vlažnosti zemzasjenjuju
ih i guše, a voda i hranjive tvari uzimaju se na


ljišta (Milenković 1989). Za rješavanje problema zaračun
uzgojenih biljaka. Uslijed prisutnosti korova,sad


korovljenosti ulažu se velika materijalna sredstva i radna
nice zaostaju u rastu, dolazi do pojave kloroze i smanjuje


snaga, a time se i povećavaju ukupni troškovi proizvose
otpornost na biljne bolesti i štetočine, dolazi do odu


dnje. Na ekonomičnost primjene herbicida u rasadnicima
miranja pojedinih dijelova grana ili krošnji, a ukoliko je


ukazuje više autora, Anselmi (1984), Myatt and
Vorwerk (1985),Zekić(1984),Sixtoetal. (2001).


*
Selektivnost nije apsolutno svojstvo bilo kojeg her-


Mr.VericaVasić – istraživač suradnik, e-mail: vericav@uns.ac.rs
Dr. Zoran Galić – viši znanstveni suradnik,


bicida. Postoji cijeli niz čimbenika koji u međusobnoj
Mr. Milan Drekić – istraživač suradnik,


kombinaciji izravno ili neizravno utječu na selektivna


Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu iu Novom Sadu,


svojstva herbicida, odnosno, od kojih ovisi, s jedne


Antuna Čehova 13, 21000 Novi Sad – Srbija