DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2010 str. 73     <-- 73 -->        PDF

V. Vasić, Z. Galić, M. Drekić: UČINKOVITOST I SELEKTIVNOST NEKIH HERBICIDAU RASADNIČKOJ ... Šumarski list br. 7–8, CXXXIV (2010), 395-401


metribuzin registrirane su promjene. U varijanti acetoklor
+ metribuzin promjene su se manifestirale u vidu nekroza
lišća,što je dovelo do sušenja i propadanja manjeg
broja ožiljenica. Do pojave fitotoksičnosti na ožiljenicama
topola došlo je uslijed djelovanja herbicida metribuzin,
koji je kao lako rastvorljiv i vrlo pokretljiv na
pjeskovitom zemljištu (Ahrens 1994) dospio u dublje
slojeve zemljišta,u zonu korjenovog sustava, a potom
izazvao oštećenja. Na preživjelim ožiljenicama topole u
vrijeme druge ocjene,nisu zabilježeni simptomi fitotoksičnosti,
a sadnice topole su se nesmetano razvijale bez
vidnih promjena. U drugoj godini istraživanja potvrđen
je prethodno dobiven negativan učinak metribuzina na
razvoj sadnica topola. Vasići Konstantinović(2008) is tra
živali su utjecaj metribuzina na razvoj sadnica topola i
ustanovili da je herbicid metribuzin primijenjen u količini
od 0,750 kg/ha na zemljištu lakšeg mehaničkog sastava
izazvao fitotoksično djelovanje na sadnice topola.
Primijenjena niža doza metribuzina (0,500 kg/ha) je
također izazvala fitotoksično djelovanje na zemljištu lak šeg
mehaničkog sastava. U varijanti acetoklor + flurokloridon,
odnosno herbicid flurokloridon je tijekom obje
godine istraživanja izazvao klorozu lišća topola. Promjene
kloroze registrirane su u vrijeme prve ocjene učinkovitosti
herbicida,međutim nakon 30 dana klorotične
promjene nisu registrirane, što znači da su se biljke oporavile
nakon početne fitotoksičnosti,a herbicid nije imao
utjecaja na daljnji porast topola.


Za razliku od herbicida metribuzin,koji je doveo do
sušenja i propadanja određenog broja sadnica topola, a
posljedice su manji broj sadnica na kraju vegetacije,
herbicid flurokloridon je izazvao samo prolaznu klorozu
lišća, što nije utjecalo na ožiljavanje reznica, a
time i na smanjen broja sadnica topola od očekivanog.


Na sadnicama topola tretiranim kombinacijom herbicida
acetoklor + prometrin nisu zabilježena fitotoksična
djelovanja. U 2005. godini na likalitetu Petrovaradinsko,
u vrijeme prve ocjene,najbolja učinkovitost u suzbijanju
korova postignuta je također kombinacijom herbicida
acetoklor + prometrin, koja je iznosila 94,50 %. Nešto
nižu učinkovoitost izazvale su ostale istraživane kombinacije
herbicida a učinkovitost se kretala u granicama od
82,87 do 85,63 %. U vrijeme druge ocjene učinkovitost
kombinacije acetoklor + prometrin je i dalje bila visoka
90,16 %,dok se djelotvornost ostalih istraživanih kombinacija
herbicida kretala u granicama od 80,32 do 81,96 %.


Na lokalitetu Petrovaradinsko u 2006. godini u vrijeme
prve ocjene kombinacijom herbicida acetoklor +
prometrin postignuta je vrlo dobra učinkovitost u suzbijanju
korova tijekom obje ocjene 90,78 %, odnosno
89,35 %. Učinkovitost kombinacija herbicida acetoklor


+flurokloridon i acetoklor + metribuzin u vrijeme prve
ocjene kretala se u granicama od 79,80 do 82,27 %, a u
vrijeme druge ocjene od 80,23 do 82,16 %.


U godinama istraživanja na lokalitetu Petrovaradinsko
herbicid metribuzin nije izazvao fitotoksišno djelovanje
na sadnice topola. S obzirom da je u pitanju
zemljište s visokim sadržajem frakcije prah + glina i ve ćim
sadržajem humusa u odnosu na prethodni lokalitet,
herbicid metribuzin primijenjen u količini od 0,500 kg/ha
nije izazvao oštećenja na sadnicama topola. Herbicid
flurokloridon je na lokalitetu Petrovaradinsko izazvao
fitotoksične promjene na sadnicama topola koje su se u
vrijeme prve ocjene učinkovitosti herbicida manifestirale
u obliku kloroze. Međutm, biljke su se regenerirale
u vrijeme druge ocjene nisu zabilježene vidljive promjene.
Tla za rasadničke proizvodnje topola moraju posjedovati
dobre osobine, da su rastresita, humozna,
prozračna i da su dobro opskrbljena hranjivima. Iako se
proizvodnja sadnica topola odvija i na tlima kao što su
humoglej, pseudoglej i dr., zemljišta fluvisol i humofluvi
sol su prirodna zemljišta topola i najpogodnija za pro iz
vodnju sadnog materijala topola (Marković et al.
1986,Galićetal. 2006,Galićetal. 2007).


Rezultati dobiveni istraživanjem učinkovitosti i selektivnosti
herbicida u rasadničkoj proizvodnji sadnica
topola,pokazali su da prilikom primjene herbicida svakako
treba voditi računa o mehaničkom sastavu zemljišta,
jer ukuoliko se herbicidi primjene na zemljištu
lakšeg mehaničkog sastava,herbicid može dospjeti u
zonu korjenovog sustava i oštetiti sadni materijal. Iz
tog razloga se uporaba herbicida metribuzin na zemljištu
lakšeg mehaničkog sastava ne preporuča.


ZAKLJUČAK – Conclusion


Na temelju dvogodišnjih rezultata dobivenih istraživanjem
učinkovitosti i selektivnosti herbicida u rasadničkoj
proizvodnji sadnica topola, mogu se izvesti
sljedeći zaključci:


– Razlike u fizičko-kemijskim osobinama tala imale
su utjecaja na različit sastav korovne vegetacije izme
đu ispitivanih površina, kao i na ponašanje i djelo
vanje istraživanih herbicida.
– Na oba istraživana lokaliteta dominantne su bile širokolisne
korovne vrste, dok su uskolisne bile zastup ljene
u manjoj mjeri.


– Sve istraživane kombinacije herbicida reducirale su
broj korova na istraživanom lokalitetima. Najbolja
učinkovitost u suzbijanju korova postignuta je primjenom
kombinacije herbicida acetoklor + prometrin.
Herbicid metribuzin je na zemljištu lakšeg
mehaničkog sastava izazvao oštećenja na sadnicama
topola, te se njegova primjena na zemljištu lakšeg
mehaničkog sastava ne preporuča.Herbicid flurokloridon
je u godinama istraživanja na oba lokaliteta
izazvao prolaznu klorozu na sadnicama topola.