DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2010 str. 87     <-- 87 -->        PDF

godine zaključuje devastiranje brežuljaka, a taj negativni
trend traje do današnjih dana. U cijelom poglavlju
naglašena je čvrsta veza između grada i njegovih parkšuma.
Nakon teksta slijedi 25 fotografija.


Stanični uvjeti Park-šuma grada Zagrebaje poglavlje
kojega su autori (Seletković,Tikvić i Ugarković)
podijelili u tri podpoglavlja, a dodali su mu i tri
kli madijagrama.


U podpoglavlju Klimatska obilježja govore da na
stanišna i klimatska obilježja zagrebačkih šuma odluču jući
utjecaj ima Medvednica, a bitan je i utjecaj savske
doline. Podatke o klimi bazirali su na mjerenjima od
1961. do 2004. godine na meteorološkim postajama Maksimir,
Grič i Puntijarka. Posebno ističu utjecaj tem perature
zraka i oborina na razvoj vegetacije.


U podpoglavlju Obilježja reljefa ukazuju da su
Park-šume grada Zagreba reljefno obilježene obroncima
Medvednice i dijele ih u tri glavna dijela (zapad ni,
središnji i sjeveroistočni). Na kraju napominju da to
cijelo područje obiluje mnoštvom potoka značajnim za
reljef i vegetaciju.


U podpoglavlju Geološka podlogai tla navedeni su
tipovi tala i geološka podloga.
Čitavo poglavlje završava upozorenjem da su ove
šume pod velikim utjecajem onečišćenja zraka i tla.


PoglavljeBiljni svijet Park-šuma grada Zagreba
napisali su Franjić i Škvorc. Područje zagrebačkih šu ma
pripada u eurosibirsko-sjevernoameričku vegetacijsku
regiju, njenu europsku subregiju bukve s dva vegetacijska
pojasa. U nizinskom vegetacijskom pojasu najznačajnija
je šuma hrasta lužnjaka i običnoga graba.Autori
ovu zajednicu detaljno opisuju uz navode 6 značajnijih
vrsta u sloju drveća, 10 vrsta u sloju grmljai29 vrsta u
sloju niskoga rašća.


Većina park-šuma grada Zagreba nalazi se u brežuljkastom
vegetacijskom pojasu, čija je glavna vrsta hrast
kitnjak, a podijeljen je u dvije vegetacijske zone. Naj značajnija
je biljna zajednica ilirska šuma hrasta kit njaka
i običnoga graba s karakterističnim vrstama u
svim slojevima.Autori ističu da se ova zajednica odliku
je bogatijim flornim sastavom od srodnih europskih
hra stovo-grabovih šuma i navode 27 vrste u niskom slo ju.
Čitava je zajednica podijeljena u tri subasocijacije.


Uz navedenu još su opisane šuma hrasta kitnjaka s
be kicom, šuma hrasta kitnjaka i pitomoga kestena, te
šuma crne johe s drhtavim šašem.


Autori navode da u park-šumama grada Zagreba do-
laze brojne zanimljive vrste. U jednom dijelu ukazuju
na vrste i važnost proljetnica. Na kraju ističu negativan
antropogeni utjecaj na ove šume. Pozitivno se osvrću
na stručnu sadnju za Medvednicu neautohtonih vrsta, a
pogotovo na unošenje rijetkih, ugroženih i zaštićenih
vrsta. Poglavlju je pridružena 31 fotografija.


Šume u urbanom tkivu Zagreba– ekološko uporište
gradanapisao je Prpić i podijelio ga učetiripodpoglavlja.
U prvom govori o općekorisnoj ulozi
zagrebačkih park-šuma. U početku o prirodnoj razgradnji
otpada u šumama i poremećenosti iste razgradnje
pod antropogenim utjecajem u zagrebačkim šumama.
Posebno ističe da Zagreb zahvaljujući tim šumama ima
čist zrak i obilje pitke vode. Jasno objašnjava vrlo različite
funkcije tih šuma uz tumačenje manje poznatih
pojmova. Nadalje govori o zagađivačima i iznosi podatke
koliko zagrebačke park-šume apsorbiraju ugljika,
odnosno CO, a koliko nam daju kisika. Naglašava


2


zdravstvenu, rekreacijsku i socijalnu funkciju istih.
U drugom podpoglavlju naglašava važnost šumskih
rubova kao ekoloških niša za životinjski svijet, njihov
značaj za stvaranje mikroklime i odvođenje nečistoga
zraka u više slojeve atmosfere.
U trećem podpoglavlju upozorava da su u gotovo
svim zagrebačkim park-šumama ustanovljene štete od
utjecaja promjena kemijske klime (industrijski polutanti,
umjetna gnojiva i dr.). Na kraju ukazuje da uzgojnim
postupcima te šume treba održavati u optimalnom
stanju kako bi obavljale sve općekorisne funkcije.
U završnom podpoglavlju autor analizira ranije reče
no. K tomu navodi podatke o bržem umiranju zagađivačima
oštećenih stabala, upozorava na obnovu i
zaštitu istih, pogotovo onih u privatnom vlasništvu. Posebice
ističe općekorisne funkcije šuma, te zakljičuje
da su po europskim normama zagrebačke park-šume u
smislu općekorisnih funkcija procijenjene na 4,03 mld.
kuna i da će im vrijednost stalno rasti.
AutorMatić napisao je poglavljeNjega, održavanje
i obnova park-šuma kao temeljni preduvjet njihove
vječnosti. Radi se o središnjem, opširnom i izuzetno važnom
poglavlju.Autor ga je podijelio u pet podpoglavlja.
U opširnom uvodnom dijelu autor polazi od povijesnog
razvoja organiziranog šumarstva temeljenog na


Rasadnik Šumarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na terasama
u Dotrščini