DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2010 str. 109     <-- 109 -->        PDF

Na zgradi Šumarskog doma u podrumskom dijelu
napravljeni su soboslikarski radovi sanacije od
vlage. Četiri krovna prozora na dijelu zgrade koje
koriste Hrvatske šume d.o.o. u potpunosti su propala
i potrebno ih je što hitnije izmijeniti. Kako se
radi o relativno malom iznosu (oko 20 000 kuna) i
hitnoći postupka, radovi su ponuđeni tvrtki “Krovorad”,
koja ima Ugovor o održavanju s Hrvatskim
šumama d.o.o. Za procjenu ostalih potrebnih radova
na krovnim prozorima, koji će ući u Plan za 2011.
godinu, formirati će se Povjerenstvo u sastavu:
predsjednik UO mr. sc. Petar Jurjević, predsjednik
NO Hranislav Jakovac, voditeljica financija HŠD-a
Biserka Marković i tajnik HŠD-a Damir Delač.
UO odobrio je kupnju električnog klavira, koji je već
imao promociju na Skupštini HŠD-a, te prijenosnog
računala i PC monitora za potrebe Stručnih službi.
U skladu sa zaključcima 1. sjednice Upravnog i Nadzornog
odbora HŠD-a, na Redovitoj izbornoj sjednici
Skupštine HŠD-a, formirana je Sekcija za
kulturu, sport i rekreaciju. Predsjednik te sekcije tre bao
se izabrati na idućoj tj. ovoj sjednici Upravnog i
Nadzornog odbora. U raspravi su istaknuta dva kan


didata; dopredsjednik HŠD-a Oliver Vlainić, dipl.
ing. i voditelj informatičke radionice HŠD-a Branko
Meštrić, dipl. ing. Odlučeno je da se članovi Upravnog
odbora, pismenim putem do sljedeće sjednice
izjasne tajniku o svom izboru između navedenih kandidata.


Davor Butorac, dipl. ing. otvorio je problematiku
Bolonjskog procesa u visokom obrazovanju šumarske
struke, poglavito prvostupnika za koje praksa
nema adekvatnih radnih mjesta. U raspravi u kojoj su
sudjelovali prof. dr. sc. Milan Glavaš, mr. sc. Josip
Dundović, izv. prof. dr. sc. Ivica Tikvić, izv. prof. dr.
sc. IgorAnić, Hranislav Jakovac, dipl. ing., Oliver
Vlainić, dipl. ing. i mr. sc. Petar Jurjević, usuglašeno
je da je sadašnji sustav školovanja šumarskih stručnjaka,
3+2, neprimjeren šumarskoj visokoškolskoj
tradiciji i potrebama prakse. Zaključak je da se formira
povjerenstvo: izv. prof. dr. sc. Ivica Tikvić, izv.
prof. dr. sc. Igor Anić i mr. sc. Petar Jurjević, koje će
u nadležnim institucijama, MRRŠVG, Šumarskog
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i HKIŠDT, aktualizirati
navedeni problem.


Ad 4.


IZVRŠENJE PLANAHŠD


01.01. 2010. – 30. 06. 2010.


HŠD UKUPNO


plan izvršenje %
PRIHODI
Prihodi od usluga 0 134.264
Prihodi od članarina 750.000 302.633 40,4 %
Prihodi od kamata 25.000 15.146 60,6 %
Prihodi od imovine 1.900.000 959.471 50,5 %
Prihodi od donacija: Proračun 150.000 0 0,0 %
Prihodi od donacija: Ostalo 200.000 162.444 81,2 %
Prihodi od pretplate na ŠL 450.000 275.468 61,2 %
Prihodi – ostalo 200.000 7.115 3,6 %
UKUPNO PRIHODI 3.675.000 1.856.541 50,5 %
RASHODI
Rashodi za zaposlene
Plaće, porezi, prirezi, doprinosi 830.000 403.950 48,7 %
Ostali rashodi za zaposlene 25.000 19.354 77,4 %
Materijalni rashodi
Rashodi za službena putovanja 30.000 9.643 32,1 %
Rashodi za materijal i energiju 55.000 40.163 73,0 %
Rashodi za usluge: Pošta i tel. 60.000 29.701 49,5 %
Rashodi za usluge: Održavanje 220.000 66.084 30,0 %
Rashodi za usluge: Komunalne 310.000 17.679 5,7 %
Rashodi za usluge: Intelektualne 300.000 122.986 41,0 %
Rashodi za usluge: Računalne 50.000 16.230 32,5 %
Rashodi za usluge: Grafičke 365.000 153.113 41,9 %
Rashodi za usluge: Ostale 20.000 34.308 171,5 %
Ostali rashodi poslovanja
Premije osiguranja 30.000 17.774 59,2 %
Reprezentacija 480.000 291.259 60,7 %
Članarine 30.000 3.933 13,1 %
Stručna putovanja, savjetovanja 650.000 406.745 62,6 %
Stručna literatura 30.000 42.274 140,9 %
Troškovi vanjskih suradnika 80.000 31.064 38,8 %
Amortizacija 55.000 27.289 49,6 %
Bankovne usluge 15.000 7.201 48,0 %
Ostali rashodi 40.000 95.976 239,9 %
UKUPNO RASHODI 3.675.000 1.836.725 50,0%