DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2010 str. 11     <-- 11 -->        PDF

M. Pandža, V. Krpina: ŠUMSKAVEGETACIJAVRGADSKIH OTOČIĆAI VRGADE (DALMACIJA, HRVATSKA) Šumarski list br. 9–10, CXXXIV (2010), 447-459


22


Obrovanj – 0.04 km,Artina 0.033 km, V. Školjić – Zavoda za statistiku Zadarske županije na Vrgadi su


22


0.03km, M. Školjić – 0.013 km te hridi Rakita,Vrtlić,
Lončarić, Kamičić sjeverno i južno odVrgade) pripadajuzadarskom
arhipelagu i južnohrvatskom (dalmatinskom)
otočju(sl. 1).Vrgada i otočići imaju dinarski
smjer pružanja od sjeverozapada prema jugoistoku.Vrgada
je građena od rudistnih vapnenaca senona i dolomitaALB-
cenomana. Na pojedinim dijelovima otoka
izmjenjuju se vapnenci i dolomiti s hondrodontama
(Mamužić etal. 1975).


Otok Vrgada je smješten između otoka Pašmana i
Murtera. Male je površine i jedan je od najmanjihnaseljenih
hrvatskih otoka. NaVrgadi je istoimeno naselje
smješteno na sjeveru otoka(sl. 2). Prema podacima iz


2001. g. živjela 242 stanovnika. Na Vrgadi je malo


obradivih površina, koje se koriste kao maslinici, vino


gradi i vrtovi.Tla su antropogeno utjecana,te je velik
dio antropogenih tala (maslinika i vinograda) zapušten.


Vrgadski otočići su nenastanjeni,osimV.Školjića,
na kojem od1999. g.žive čuvari okolnih kaveza za marikulturu.


Za otokVrgadu nema klimatoloških podataka pa su
uzeti klimatološki podaci najbliže klimatološke postaje
Biograda na kopnu. Po Köppenovoj klasifikaciji Vrgada
se nalazi u C klimatskoj zoni označenoj kao


sa


„klima masline“. Prema interpretacijiŠegote (1963)
Köppen-ovu C klimu karakteriziraju blage zime i


sa


vruća ljeta.
U Biogradu prema podacima Hidrometeorološkoga
zavoda Republike Hrvatske za razdoblje 1981–2000.g.,
srednja godišnja temperatura bila je15 °C, a količina
oborina iznosila je 814,2 mm.Apsolutni minimum zabilježen
je u prosincu (- 8,0 °C), a apsolutna maksimalna
temperatura u istraživanom razdoblju iznosi 38,5 °C.
Godišnja količina oborina nije jednoliko razdijeljena
na sve mjesece i godišnja doba.Veći dio godišnje količine
oborina pada u hladnijem dijelu godine (X-III. mjeseca),
što je jedna od karakteristika maritimnog
oborinskog režima kojemu otokVrgada pripada (Pen-


Slika 2. Uvala Sv.Andrija (sjeverna strana otokaVrgade s dijelom
naselja)


Figure 2The Cove of St. Andrija (north side of the island of Vrgada
with a part of the settlement)


zar B. i I. 1979/80, 1981). Najmanje kiše palo je u srp nju,
prosječno 24 mm. Neravnomjeran raspored oborina
tijekom godine dovodi do izrazito sušnoga ljeta i zastoja
vegetacije u tom razdoblju.


MATERIJAL I METODE – Material and Methods


Vegetacijska istraživanja vršena su po metodi BraunBlanquet-
a (usp. Horvat 1949; Horvat et al. 1950;
Braun-Blanquet1964).


U ovom radu izvršena je analiza šumskevegetacije
otokaVrgades pripadajućih otočića. Načinjenaje31fi tocenološka
snimaka (tijekom vlastitih fitocenoloških
istraživanja).


Uz fitocenološke snimke provedena je numerička –
klasterska analiza i multidimenzionalno skaliranje
(Sharma 1996; McGarigal etal. 2000). Numerička
analiza provedena je programskim paketom SYNTAX
2000 koji se koristi u taksonomiji i sinekologiji
(Podani 2001). U ovoj analizi Braun-Blanquet-ova
kombinirana skala za procjenu abundancije i pokrovnosti
transformirana je u Van der Maarel-ovu ordinal nu
skalu (usp. Van derMaarel1979).


Nomenklatura vrsta u fitocenološkim tablicama
usklađena je poNikolić(1994–2000, 2010), a fitocenološka
nomenklatura usklađena je prema “Kodeksu
fitocenološke nomenklature” (Weber etal. 2002).Uz
imena asocijacija su i šifre iz nacionalne klasifikacije
staništa–NKS(Topić etal. 2006).


Vrstesuufitocenološkim tablicamagrupiranepre mapripadnostiodređenimsintaksonomskimkategorijama,
odasocijacije, prekosveze, redairazreda.


Sintaksonomski pregled šumske vegetacije otoka Vrgade i okolnih otočića


Sintaxonomic review of the forest vegetation of the Island of Vrgada and surrounding Islets


RAZRED:ERICO-CISTETEATrinajstić 1985


RED:Cisto-EricetaliaH-ić 1958
Sveza:Cisto-EricionH-ić 1958
As.Erico-Cistetum creticiH-ić 1958(NKS– D.3.4.2.1.)


RAZRED:QUERCETEA ILICIS Br.-Bl. 1947


Red:Quercetalia ilicis Br.-Bl. (1931) 1936