DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2010 str. 111     <-- 111 -->        PDF

IN MEMORIAM
ANTON BRUKETA(1932 – 2009)


Nakon kratkotrajne teške bolesti
napustio nas je početkom 2009. god.
Anton Bruketa, istaknuti građevinski
stručnjak u domeni izgradnje
šumskih prometnica. Otišao je jedan
od posljednjih rukovodećih struč nja
ka prve generacije samostalnog
područnog šumarstva, koji je svojim
kvalitetnim, i nadasve odgovornim
ra dom, umnogome doprinjeo njego vurazvoju.


Anton “Tonić” Bruketa rođen je
u Križišću u Hrvatskom primorju


13.6. 1932. god. u skromnoj više čla
noj obitelji oca Ivana, zidara i
majke Slave Grbac, domaćice. U po trazi
za poslom njegov otac odlazi u
svijet, pa cjelokupno kućanstvo i
odgoj djece postaje briga njegove
majke. Niže razrede osnovne škole
završio je u svom rodnom mjestu, a
više razrede i malu maturu u susjednom
Hreljinu.Za školovanja u Hrelji
nu svakodnevno pješači i po
nekoliko kilometara, što je poveza no
i s određenim fizičkim naporom.Od
svih predmeta u školi iskazuje najviše
afiniteta prema matematici,
koja će i pri izboru daljnjeg školovanja
odigrati važnu ulogu. U nastav ku
školovanja uspješno završava srednju
građevinsku školu, a potom
odlazi na odsluženje vojnog roka. Po
izlasku iz vojske zapošljava se u po duzeću
“Hidroelektra”Zagreb 1953.
god. na izgradnji akumulacije Sabljaci
i tunela Gojak kraj Ogulina.
Mladi ambiciozniAnton ističe se u
radu, pa je ubrzo promaknut za rukovoditelja
velikog gradilišta tunela
Gojak, gdje je zaposleno gotovo tisu
ću radnika. Nakon višegodišnjeg
te renskog rada i odvojenog života
do lazi u Novi Vinodolski 1958.god.
na pozivVilima Hiblera,dipl.ing.
šum. upravitelja tamošnje Šuma rije.
U to vrijeme upravo jezapočelaizgradnja
moderne zgrade Šumarije s
odgovarajućim uredskim prostorima
i dva stana za rukovodeće osoblje,
koja je pod njegovim neposrednim
nadzorom i uspješno završena. Sa
svojomobitelji dolazi u NoviVinodolski,
koji će od tada postati njegovo
stalno mjesto boravka.


Neposredno po osnutku Šums kog
gospodarstva Senj 1960.god. s
pripadajućim šumarijama ukazala se
potreba za osnivanjem dvajuposebnih
pogona, i to građevinarstva i
transporta 1962. god., pa je Anton
iza bran za upravitelja Pogona za
gra đevinarstvo sa sjedištem u Senju.
Otvorenost visokih šuma je skrom na,
pa šumarije počinju izdvajati
znat no veća sredstva za šumske ces te.
Ovaj zahtjevni posao izgradnje
šumskih prometnicapovjeren jePogonu
za građevinarstvo, koji će se
jošprije dva desetljeća dopuniti s izgradnjom
protupožarnih prosjeka s
elementima šumskih cesta na priobalnom
kršu i susjednim otocima. U
početnom intervalu izgradnje šumskih
cesta dominirala je ručna izrada,
koja je zahtijevala velik broj
osposobljenih radnika za različite
vrste građevinskihposlova. Na svakom
gradilištu pojedine šumske ces tepodižu
se radničke barake sa svim
popratnim sadržajima. O cjelokupnoj
pripremi, svakodnevnom životu
na tim gradilištimai radu na terenu
brine upravitelj Anton, uz pomoć
ma lobrojnog tehničkog osoblja. Izra
da takvih šumskih prometnica
vrlo je skupa, jer zahtijeva na pojedinoj
dionici nekad više i od pedesetak
radnika. Međutim,postepenim uvođe
njem mehanizacije smanjuje se
broj radnika, pa danas Pogon ukup no
zapošljava 25 radnika, sa suvremenom
mehanizacijom od devet
različitih građevinskih strojeva i tri
kamiona. Pogon je u početku bio
smješ ten u skučenom prostoru s neadekvatnom
mehaničkom radionicom,
pa zahvaljujući ponajviše
upraviteljuAntonu izgrađena je najprije
moderna mehanička radionica
1982.god. u industrijskoj zoni grada
Senja, a potom i upravna zgrada
1985. god. s uredskim prostorima,
modernom menzom i sobama za
smještaj radnika. Zahvaljujući do-
brim rješenjima financiranja krškog
šumarstva prije četiri desetljeća započeo
je Pogon s izgradnjom protupožarnih
prosjeka s elementima
šumskih cesta na kopnenom dijelu
primorskog krša i pripadajućim otocima,
koja će se osobito intenzivirati
nakon osnutka J.P. “Hrvatske šume”
1991. godine.


Prema pedantno vođenoj eviden ciji
upraviteljaAntona, za njego vog
rukovođenja Pogonom za građevinarstvo
od 1962–1991. god. ukupno
jeizgrađeno326 km šumskih cesta
ili prosječno godišnje 11.5 km i za
osam godina 56 km protupožarnih
prosjeka s elementima šumskih ces ta.
Uz to, obavljeni su i ostali radovi,
i to:riperanje na pripremi pošumljavanja
krša, različite rekonstrukcije
cesta i pripremni radovi prijeasfaltiranja
šumskih, regionalnih i lokalnih
cesta. Uz to,kod izgradnje različitih
građevinskih objekata na području
senjske šumske uprave bio mu je
uvijek povjeren stručni nadzor. Zah