DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2010 str. 12     <-- 12 -->        PDF

M. Pandža, V. Krpina: ŠUMSKAVEGETACIJAVRGADSKIH OTOČIĆAI VRGADE (DALMACIJA, HRVATSKA) Šumarski list br. 9–10, CXXXIV (2010), 447-459


Sveza:Quercion ilicis Br.-Bl. (1931) 1936


As:Myrto-Quercetum ilicis (H-ić 1963)Trinajstić (1976) 1985(NKS– E.8.1.3.)
As:Fraxino orno-Quercetum ilicis H-ić (1956) 1958(NKS- E.8.1.1.)


Sveza:Oleo-CeratonionBr.-Bl. 1931


As:Pistacio-Juniperetum phoeniceae Trinajstić 1987 (NKS– E.8.2.3.)


As.Querco ilici-Pinetum halepensisLoisel 1971(NKS– E.8.2.7.)


REZULTATI I RASPRAVA– Results and discussion


U više navrata tijekom 2009. i 2010. godine obavljena
su vegetacijska istraživanja otokaVrgade i okolnih
otočića. Sintaksonomskim istraživanjem utvrđeno
je pet jasno diferenciranih šumskih zajednica (usp.
tab.1–5; sl. 3 i 4).


U opsegu razredaErico-Cisteteana istraživanom području
nazočne su zajednice gariga, male površine, sastavljene
od heliofilnih elemenata u kojima se svojom
pokrovnošću ističe vrstaCistus incanus. Razvijaju se na
Vrgadina travnjacima i zapuštenim maslinicima. Floristički
sastav zajednice prikazan je u tablici 1 s pet fitocenoloških
snimaka koje potječu s Vrgade. U snimkama
nedostaje karakteristična vrsta asocijacije Erica manipuliflora.
Vrste rodaEricanisu nazočne u floriVrgade i
vrgadskih otočića (Piljac-Kosović & Pandža
2009). U svih pet fitocenoloških snimaka zabilježene su
ukupno 32 vrste, a broj vrsta kreće se od 11 do 19.
Ukupno su nazočne tri karakteristične vrste sveze, reda i
razreda. Od pratilica učestalošću se ističu vrste razreda
Quercetea iliciskojih je 14 vrsta (43,8 %).Velik je udio
drvenastih vrsta, što govori o prirodnoj progresiji u
smjeru vazdazelene makije crnike. Od ostalih pratilica
svojom pokrovnošću ističe se travaBrachypodium retusum(
snimke 1 i 4), teSalvia officinalisu snimci 1.


Tablica 1. (Table 1)Erico manipulflorae-Cistetum cretici


NaVrgadi i vrgadskim otočićima nalazimo u okviru
razredaQuercetea ilicissastojine dviju sveza (Quercion
ilicisiOleo Ceratonion) koje su ovisne o lokalnim mikroklimatskim
uvjetima. Unutar sveze Quercion ilicis
naVrgadi dolaze čiste sastojine crnike (as. Myrto-Quercetum
ilicis), a na većoj nadmorskoj visini miješovita
makija crnike i crnog jasena (as.Fraxino orno-Quercetum
ilicis). Floristički sastav zajednice Myrto-Quercetum
ilicispredočen je uTablici 2,koja je sastavljena od
osam fitocenoloških snimaka koje potječu s otočića Rakite
(snimka 1, sl. 7)i Murvenjaka (snimka 2), a ostale
snimke su sVrgade. Kako se može zamijetiti iz Tablice
2, zabilježeno je ukupno 27vrsta. Broj vrsta je od sedam
do 15 ili prosječno 12,3 vrste po snimci. Nazočno je 16
(59,3 %) sintaksonomski karakterističnih vrsta. Svojom
pokrovnošću u svim snimkama ističu se vrste Myrtus
communis,Pistacia lentiscusiQuercus ilex. U pojedinim
snimkama veliku pokrovnostima vrstaPhillyrea latifolia(
snimke 1, 2, 5 i 7).Nazočno je 11vrsta pratilica i
sve one su s malom pokrovnošću osim vrsteCistus incanusu
snimci 3.


H-ić 1958


Broj snimke (No. of relevé): 1 2 3 4 5
Površina (m
2
) (Surface): 20 100 80 100 50
Pokrovnost (%) (Total cover): 90 80 80 90 100
Nagib (o) (Inclination): 15 0 0 10 0
Broj vrsta u snimci (No. of Species): 14 16 17 19 11
Karakteristična vrsta asocijacije (Char.Ass.):
Cistus incanusL. 2.2 3.3 3.3 3.3 2.2
Cisto-Ericion, Cisto-Ericetalia,
Cisto-Ericetea(Char. O., Cl.):
Fumana ericoides(Cav.) Gand. . 1.2 +.2 +.2 .
Cistus salviifoliusL. 1.2 . . . 2.2
Pratilice razreda Quercetea ilicis:
Smilax asperaL. 1.2 +.2 +.2 +.2 +.2
Pistacia lentiscusL. +-1.2 1.2 2.2 +.2 .
Quercus ilexL. +.2 +.2 +.2 1.2 .
Asparagus acutifoliusL. + +.2 . +.2 +.2
Juniperus oxycedrusL. ssp.oxycedrus 1.2 . 1.2 . .
Pistacia terebinthus L. . +.2 1.2 . .
Lonicera implexaAiton + . + . .
Rhamnus alaternusL. +.2 . . . +.2
Allium subhirsutumL. . + . . +