DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2010 str. 14     <-- 14 -->        PDF

M. Pandža, V. Krpina: ŠUMSKAVEGETACIJAVRGADSKIH OTOČIĆAI VRGADE (DALMACIJA, HRVATSKA) Šumarski list br. 9–10, CXXXIV (2010), 447-459


Teucrium polium L. . + . +.2 . . . +.2
Cistus incanusL. . . 1.2 . . . . +.2
Helichrysum italicum(Roth) G. Don. . . . + . . . +.2
Salvia officinalisL. . . . . . . +.2 .
Prunus mahalebL. . + . . . . . .
Cistus salviifoliusL. . . . . +.2 . . .


Floristički sastavas.Fraxino orno-Quercetum ilicis
naVrgadi prikazan je u Tablici 3 s dvije fitocenološke
snimke u kojima je zabilježeno ukupno 19 vrsta. U
snimkama je nazočno 13 sintaksonomski karakterističnih
vrsta. Od njih se svojom pokrovnošću ističu vrste:
Quercus ilex,Fraxinus ornusiPhillyrea latifoliate u
snimci 2Juniperus oxycedrusssp.oxycedrus. Pratilica
je šest vrsta,od kojih se pokrovnošću ističe travaBrachypodium
retusumte u snimci 1 vrstaSalvia officinalis,
a u snimci 2 vrsteCistus incanusiPistacia terebinthus.


Mješovite šume crnike i crnog jasena razvijene su
na Vrgadi na padini Platnjaka i izložene su utjecaju
bure. Gustoća vegetacijskog pokrova u njima je 70 %.


Iz svezeOleo-Ceratonionkoja je vezana za stenomediteransku
vegetacijsku zonu naVrgadi i vrgadskim
otočićima razvijena je zajednica tršlje i somine (as.Pistacio-
Juniperetum phoeniceae)imješovite šume alepskog
bora s različitim udjelom crnike (as.Querco ilici-
Pinetum halepensis).


Floristički sastav zajednice tršlje i somine (Pistacio-
Juniperetum phoeniceae)sastavljen je na temelju
12 fitocenoloških snimaka i predočen je u Tablici 4.
Snimke potječu sVrgade i otočića: Gire (sl. 5), Oblika
(sl. 8), Šipnate i Kozine. U 12 fitocenoloških snimaka
zabilježeno je ukupno 36 vrsta,te se po jednoj fitocenološkoj
snimci broj vrsta kreće između 8 i 15 vrsta,
prosječno11,6 vrsta po snimci.


U svim snimkama svojom pokrovnošću dominira karakteristična
vrsta asocijacije somina (Juniperus phoenicea,
sl. 5) koja za sada raste kao dobro razvijen grm, a u
pojedinim snimkama i kao niže drvo. Od karakterističnih
vrsta svezeOleo-Ceratonionnazočno je sedam vrsta,od
kojih se u svim snimkama i s velikom pokrovnošću ističe
tršlja (Pistacia lentiscus). Od karakterističnih vrsta reda


Tablica 3. (Table 3)Fraxino orno-Quercetum ilicis H-ić (1956) 1958


Broj snimke (No. of relevé):
Površina (m
2
) (Surface):
Pokrovnost (%) (Total cover):
Nagib (o) (Iclination) :
Ekspozicija (Exposition):
Broj vrsta u snimci (No. of Species):
1
100
70
40
NW
14
2
100
70
30
E
14
Karakteristična vrsta asocijacije (Char.Ass.):
Fraxinus ornusL.
Quercion ilicis, Quercetalia ilicis,
Quercetea ilicis(Char. O., Cl.):
Quercus ilexL.
Phillyrea latifoliaL.
Juniperus oxycedrusL. ssp.oxycedrus
Viburnum tinusL.
Smilax asperaL.
Asparagus acutifoliusL.
Pistacia lentiscusL.
Pinus halepensisMill. juv.
Rubia peregrina L.
Juniperus phoeniceaL.
Lonicera implexaAiton
Arbutus unedoL.
Pratilice (Comp.):
Brachypodium retusum (Pers.) P.Beauv.
Salvia officinalisL.
Geranium purpureumVill.
Cistus incanusL.
Pistacia terebinthusL.
Coronilla emerus L. ssp.emeroides Boiss. et Spruner
1.2
3.3
+-1.2
+.2
+.2
+
+
+.2
+.2
+
.
.
.
2.2
1.2
+
.
.
+.2
1.2
2.2
1.2
1-2.2
+.2
+
+
.
.
.
+.2
+
+.2
1.2
.
+
+-1.2
+-1.2
.