DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2010 str. 23     <-- 23 -->        PDF

IZVORNI I ZNANSTVENI ČLANCI – ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. 9–10, CXXXIV (2010), 461-474


UDK 630* 156 (001)


LOVCI U HRVATSKOJ KAO SOCIJALNO-GEOGRAFSKASKUPINA
I NJIHOVE DEMOSOCIJALNE KARAKTERISTIKE


HUNTERS IN CROATIAASASOCIO-GEOGRAPHIC GROUPAND THEIR
SOCIO-DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS


1 22


Dane PEJNOVIĆ, Krešimir KRAPINEC, Maja SLAMAR


SAŽETAK: U radu su prikazani rezultati istraživanja lovaca u Hrvatskoj kao
socijalno-geografske skupine i njihovih demosocijalnih značajki. U okviru toga
pobliže su razmotreni kriteriji izdvajanja lovaca kao socijalno-geografske skupi ne,
kretanje broja lovaca u Hrvatskoj 1962–2001. i njihov razmještaj po župa ni jama
2001., lovno-geografski i lovno-demografski intenzitet na razini županija,
te temeljne demogeografske i socijalne karakteristike hrvatskih lovaca 2007. go-
di ne. Metodološki pristup temelji se na prostornoj analizi i sintezi relevantnih
indikatora, odnosno anketnim istraživanjem prikupljenih podataka o demografskim
i socijalnim obilježjima. Anketom su obuhvaćena 2.132 lovca iz 44 lovačke
udruge iz gotovo svih hrvatskih županija. Rezultati pokazuju sljedeće: 1. lovci u
Hr vatskoj predstavljaju razmjerno brojnu (više od 50.000 članova) socijalnu
sku pinu s jasno izraženim značajkama socijalno-geografske grupe, koju u recentnom
razdoblju karakterizira brzi porast broja članova; 2. najvećim brojem
lovaca na razini županija ističe se Istarska, a najmanjim Varaždinska županija,
najveći lovno-geografski intenzitet karakterizira Međimursku, a najmanji Viroviti
čko-podravsku županiju, dok se najvećim lovno-demografskim intenzitetom
iz dva ja Ličko-senjska, a najmanjim, poslije Grada Zagreba, Varaždinska županija.
Ličko-senjska županija bilježi i najveći koeficijent iskorištenosti lovno-demografskog
potencijala među hrvatskim županijama, a najmanji, poslije Grada
Zagreba, Varaždinska županija; 3. glavni nositelji lovne aktivnosti u Hrvatskoj
su muškarci u dobi između 45 i 65 godina, s težištem na dobnoj skupini 50–54
godine, prosječne starosti 49 godina, od kojih većina ima srednju stručnu spremu
i u radnom su odnosu, a pretežno žive u ruralnim područjima. Za razdoblje
2001–2007. utvrđen je blagi, ali postojan i statistički signifikantan rast broja lovaca
(r = 0,66; p <0,05). Najveća povezanost dobivena je između odnosa lovaca
prema broju stanovnika te gustoći naseljenosti (r = 0,93; p <0,05), odnosno pro-
sječnom broju stanovnika po naselju (r = 0,90; p <0,05). Ovo nedvojbeno pokazuje
kako udio lovaca u stanovništvu signifikantno pada, što je koncentracija
stanovnika po jedinici površine veća. Tako je 2001. godine odnos lovaca prema
ukupnom stanovništvu bio 1:117, da bi 2007. ovaj odnos bio 1:73 stanovnika, odnosno
prema tome se nalazimo na sredini ljestvice europskih zemalja.


Ključne riječi:lovac, lovište, Hrvatska, socijalno-geografska skupi na,
županije, lovno-geografski intenzitet, lovno-demografski intenzitet, koefici jent
iskorištenosti lovno-demografskog potencijala, demografske ka rakteristike, socijalne
karakteristike


1


Prof. dr. Dane Pejnović, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu,
Geografski odsjek, Marulićev trg 19, 10 000 Zagreb, e-mail: dapejno@geog.pmf.hr


2


Doc. dr. sc. Krešimir Krapinec, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,
Zavod za zaštitu šuma i lovno gospodarenje, PP422, Zagreb, e-mail: krapinec@sumfak.hr


3


Maja Slamar, prof. geografije i povijesti, e-mail: maja.slamar@gmail.com