DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2010 str. 23     <-- 23 -->        PDF

IZVORNI I ZNANSTVENI ČLANCI – ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. 9–10, CXXXIV (2010), 461-474


UDK 630* 156 (001)


LOVCI U HRVATSKOJ KAO SOCIJALNO-GEOGRAFSKASKUPINA
I NJIHOVE DEMOSOCIJALNE KARAKTERISTIKE


HUNTERS IN CROATIAASASOCIO-GEOGRAPHIC GROUPAND THEIR
SOCIO-DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS


1 22


Dane PEJNOVIĆ, Krešimir KRAPINEC, Maja SLAMAR


SAŽETAK: U radu su prikazani rezultati istraživanja lovaca u Hrvatskoj kao
socijalno-geografske skupine i njihovih demosocijalnih značajki. U okviru toga
pobliže su razmotreni kriteriji izdvajanja lovaca kao socijalno-geografske skupi ne,
kretanje broja lovaca u Hrvatskoj 1962–2001. i njihov razmještaj po župa ni jama
2001., lovno-geografski i lovno-demografski intenzitet na razini županija,
te temeljne demogeografske i socijalne karakteristike hrvatskih lovaca 2007. go-
di ne. Metodološki pristup temelji se na prostornoj analizi i sintezi relevantnih
indikatora, odnosno anketnim istraživanjem prikupljenih podataka o demografskim
i socijalnim obilježjima. Anketom su obuhvaćena 2.132 lovca iz 44 lovačke
udruge iz gotovo svih hrvatskih županija. Rezultati pokazuju sljedeće: 1. lovci u
Hr vatskoj predstavljaju razmjerno brojnu (više od 50.000 članova) socijalnu
sku pinu s jasno izraženim značajkama socijalno-geografske grupe, koju u recentnom
razdoblju karakterizira brzi porast broja članova; 2. najvećim brojem
lovaca na razini županija ističe se Istarska, a najmanjim Varaždinska županija,
najveći lovno-geografski intenzitet karakterizira Međimursku, a najmanji Viroviti
čko-podravsku županiju, dok se najvećim lovno-demografskim intenzitetom
iz dva ja Ličko-senjska, a najmanjim, poslije Grada Zagreba, Varaždinska županija.
Ličko-senjska županija bilježi i najveći koeficijent iskorištenosti lovno-demografskog
potencijala među hrvatskim županijama, a najmanji, poslije Grada
Zagreba, Varaždinska županija; 3. glavni nositelji lovne aktivnosti u Hrvatskoj
su muškarci u dobi između 45 i 65 godina, s težištem na dobnoj skupini 50–54
godine, prosječne starosti 49 godina, od kojih većina ima srednju stručnu spremu
i u radnom su odnosu, a pretežno žive u ruralnim područjima. Za razdoblje
2001–2007. utvrđen je blagi, ali postojan i statistički signifikantan rast broja lovaca
(r = 0,66; p <0,05). Najveća povezanost dobivena je između odnosa lovaca
prema broju stanovnika te gustoći naseljenosti (r = 0,93; p <0,05), odnosno pro-
sječnom broju stanovnika po naselju (r = 0,90; p <0,05). Ovo nedvojbeno pokazuje
kako udio lovaca u stanovništvu signifikantno pada, što je koncentracija
stanovnika po jedinici površine veća. Tako je 2001. godine odnos lovaca prema
ukupnom stanovništvu bio 1:117, da bi 2007. ovaj odnos bio 1:73 stanovnika, odnosno
prema tome se nalazimo na sredini ljestvice europskih zemalja.


Ključne riječi:lovac, lovište, Hrvatska, socijalno-geografska skupi na,
županije, lovno-geografski intenzitet, lovno-demografski intenzitet, koefici jent
iskorištenosti lovno-demografskog potencijala, demografske ka rakteristike, socijalne
karakteristike


1


Prof. dr. Dane Pejnović, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu,
Geografski odsjek, Marulićev trg 19, 10 000 Zagreb, e-mail: dapejno@geog.pmf.hr


2


Doc. dr. sc. Krešimir Krapinec, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,
Zavod za zaštitu šuma i lovno gospodarenje, PP422, Zagreb, e-mail: krapinec@sumfak.hr


3


Maja Slamar, prof. geografije i povijesti, e-mail: maja.slamar@gmail.com
ŠUMARSKI LIST 9-10/2010 str. 24     <-- 24 -->        PDF

D. Pejnović, K. Krapinec, M. Slamar: LOVCI U HRVATSKOJ KAO SOCIJALNO-GEOGRAFSKASKUPINA... Šumarski list br. 9–10, CXXXIV (2010), 461-474


UVOD – Introduction


Prema podacima Hrvatskog lovačkog saveza, u Hrvatskoj
je 2007. godine registrirano 50.688 lovaca, što
čini 1,14 % od ukupnog broja njezinih stanovnika.
Unatoč relativno malom broju i zastupljenosti u ukupnom
stanovništvu, zbog svoje funkcionalne posebnosti
oni tvore jasno izdvojenu socijalnu skupinu koja je,
zbog svojih prostornih učinaka, istovremeno i socijalno-
geografska grupa.


PremaPinet (1995) do sada je objavljeno mnogo
znanstvenih radova s područja lovstva. Oni se uglavnom
bave ekologijom divljači, odnosno divljih životinja,
međutim, vrlo je malo znanstvenih istraživanja
koja se bave sociološkim i ekonomskim zakonitostima
glede samih lovaca. Stoga je literatura s kojom bi se
po daci u ovom radu usporedili vrlo oskudna.


Značenje lova kao aktivnosti i lovaca kao njezina
nositelja s vremenom je doživjelo osjetnu transformaciju
– od nekadašnje egzistencijalne potrebe, preko
razonode samo za privilegirane slojeve društva, do današnjeg
lova kao oblika aktivne rekreacije. U tom smislu,
lov je danas moguće tretirati kao oblik aktivnosti u
sklopu funkcije “ponašanje u slobodno vrijeme”. Ta
funkcija jedna je od pet osnovnih funkcija ljudskog izražavanja
opstojanja, aktivnosti i djelovanja koja su
imanentna svim društvenim slojevima, prostorno i vremenski
su mjerljiva, mogu se statistički obuhvatiti i djeluju
na prostor.Tosu stanovanje i život u zajednici, rad,
opskrba, obrazovanje i ponašanje u slobodno vrijeme
(Ruppert isur.,1981.).


Sličnu preobrazbu doživjela je i funkcija “ponašanje
u slobodno vrijeme”. S razvojem društva i gospodarstva,
u modernom industrijskom i uslužnom društvu, funkcija
rada postupno je gubila na važnosti u životu pojedinaca i
društva, a njezino je mjesto sve više zauzimala funkcija
“ponašanje u slobodno vrijeme”. U svom razvoju prešla
je put od jednostavne funkcije “odmarati se”,do razgranate
funkcije zadovoljavanja potreba urbaniziranog društva
za iskorištavanjem slobodnog vremena. Po svom
prostornom utjecaju, izraženom u funkcionalnoj diverzifikaciji
i razvoju odgovarajućih struktura koje su sastavni
dio kulturnog pejzaža, ona je danas gotovo jednako
značajna kao i funkcija “raditi”.


Istaknuto mjesto u okviru korištenja slobodnog vremena
ima i funkcija rekreacije, kao potreba urbaniziranog
društva za uspostavljanjem radne sposobnosti. Pod
tim pojmom pobliže se podrazumijeva obnavljanje psihofizičkih
snaga, pretežito uz pomoć odmora i razonode
na aktivan ili pasivan način. Aktivan oblik rekreacije
okuplja određen broj ljudi s jednakim načinom korištenja
slobodnog vremena, ali zahtijeva određen prostor i


Suautorica članka – Maja Slamar registrirana je lovkinja; lovački


ispit položila je 2001. godine, a aktivna je članica lovačkog


društva “Šljuka” – Lasinja, u Karlovačkoj županiji.


infrastrukturu za odvijanje aktivnosti – na taj način nas


ta je prostorni oblik organizacije pojedine aktivnosti.


Svaka takva socijalna skupina čija aktivnost sadrži
neku prostorno-oblikovnu komponentu, odnosno na bilo
koji način sudjeluje u oblikovanju prostora po svom je
karakteru socijalno-geografska skupina. U literaturi se,
ovisno o obliku uvjetne homogenosti, izdvajaju različiti
tipovi socijalno-geografskih skupina; od onih koje povezuje
isti/sličan način života, preko istog/sličnog nači na
ponašanja do akcijsko-prostornih skupina (Ruppert
isur., 1981). Zajedničko im je prostorno relevantno djelovanje
koje, preko vrednovanja prostornih resursa, dovodi
do nastanka odgovarajućih struktura, odnosno
“s prostorom sraslih sustava”, koji kontinuirano mijenjaju
značajke i vrijednost prostora. Lovci zadovoljavaju
kriterij za socijalno-geografsku skupinu s obzirom
na sva tri kriterija uvjetne homogenosti, kao i po naznače
nom prostornom utjecaju.


S obzirom da je geoprostor sa svojim resursima podložan
stalnom vrednovanju ljudskim motivacijama,
način njegova vrednovanja uvelike je determiniran i demografskim
obilježjima pojedinih socijalno-geograf s kih
skupina.To se ne odnosi samo na promjenu bro ja
njegovih pripadnika, već i strukturna i dinamička obilježja
skupine. Kad je riječ o prostornim organizacijskim
oblicima, posebno značenje imaju dobna i obra zovna
struktura odnosne skupine.


Kako demografska obilježja lovaca, kao posebne socijalno-
geografske skupine, u Hrvatskoj do sada nisu
istraživana, temeljni je cilj ovog rada istražiti okvirne
socio-demografske značajke lovaca u Hrvatskoj. U okvi ru
toga pobliže će biti obrazložene determinante lovaca
kao socijalno-geografske skupine, kretanje njihova broja
1962–2006, broj i udiolovaca po županijama 2001. go-
dine, te najrelevantnija socio-demografska obilježja promatrane
skupine, s težištem na dobnoj, ekonomskoj i
obrazovnoj strukturi.


Na osnovi prethodnog poznavanja lovstva i lovaca,
čemu je pomogla iinsajderskauloga suautorice ovog


4


članka, moguće je postaviti sljedeće radne hipoteze:


1. lovci u Hrvatskoj predstavljaju jasno izdvojenu skupinu
s izrazitim obilježjima socijalno-geografske
grupe;
2. prostorna distribucija lovaca u visokoj mjeri korelira
sa stupnjem ruralnosti županija;
3. u biološkom (dobno-spolnom) sastavu hrvatskih lovaca
prevladavaju muškarci starijih podskupina srednje
životne dobi;
4. u ekonomskoj strukturi hrvatskih lovaca prevladavaju
radno aktivni, a u obrazovnoj oni sa srednjom


stručnom spremom.


Izložene hipoteze bit će provjerene kroz istraživački


postupak, a rezultati izloženi u završnom dijelu rada.
ŠUMARSKI LIST 9-10/2010 str. 26     <-- 26 -->        PDF

D. Pejnović, K. Krapinec, M. Slamar: LOVCI U HRVATSKOJ KAO SOCIJALNO-GEOGRAFSKASKUPINA... Šumarski list br. 9–10, CXXXIV (2010), 461-474
464
vačkog ispita prethodno mora platiti uslugu lova određe-
nom lovozakupniku ili postati članom neke lovačke
udruge. Kao član lovačke udruge, uz godišnju članarinu i
radne obveze unutar lovišta dobiva pravo na odstrel
određenog broja i vrsta divljači koje obitavaju u nekom
lovi štu. Teritorij Hrvatske podijeljen je na 1.060 lovišta,
od kojih je 315 državnih, 745 zajedničkih (Izvor: Mini-
starstvo regionalnog razvoja šumarstva i vodnoga go-
spodarstva, 01. travnja 2010.), a predstavljaju akcijske
prostore za 841 lovačku udrugu i 37 pojedinačnih lovo-
zakupnika.
Određenost prostornim učincima
Za razliku od ostalih oblika aktivne rekreacije, lov
razmjerno neznatno utječe na transformaciju prostora.
Činjenica da su bogatstvo divljači i uspješnost lova ovis -
ni upravo o minimalnom antropogenom utjecaju unutar
staništa, lovci nastoje minimalno utjecati na fizio nomiju
prostora i stupanj njegove kultivacije. Prostor ni učinci te
socijalno-geografske skupine ponajprije se očituju u lov -
nogospodarskim i lovnotehničkim objektima te remiza -
ma. Specifičnost je lovne infrastrukture da se nastoji
maksimalno uklopiti u prirodni krajobraz, što se očituje
u pomnom izboru lokaliteta za postavljanje lovnogospo-
darskih i lovnotehničkih objekata te kroz biranje materi-
jala od kojih se grade. Utjecaj lovaca na prostor očituje
se i kroz unošenje alohtonih vrsta i podizanjem uzgajali-
šta za pojedine vrste, što može dovesti do pretjeranog
uništavanja biljnog pokrova, ugrožavanja postojećih po-
ljoprivrednih kultura, te ugrožavanja nekih autohtonih
vrsta divljači i drugih životinja kroz pojavu novog oblika
predatorstva ili kompeticije(Bolton i sur.,1997).
Kretanje broja lovaca u Hrvatskoj 1962–2006. i lovno-geografski intenzitet županija 2001.
Trends in the number of hunters in Croatia 1962.–2006. and hunting-geographical intensity by couties in 2001
Grafikon 1. Kretanje broja lovaca u Hrvatskoj 1962–2006.
Figure 1 Trends in the number of hunters in Croatia 1962–2006
Izvor: Državni zavod za statistiku
Kretanje broja lovaca u Hrvatskoj 1962–2006.
Polazeći od raspoloživih podataka, kretanje broja lo-
vaca na razini Hrvatske moguće je pratiti od početka
1960-ih godina (Grafikon1).Ako se trend promatra ge-
neralno tada nema statistički značajnog kretanja. Među-
tim, mogu se izdvojiti tri razdoblja različite dinamike
broja pripadnika promatrane skupine: prvo, 1962–1990.
s više-manje kontinuiranim i statistički značajnim po-
većanjem broja lovaca (r = 0,977; p <0,05), drugo,
1991–2000., u odnosu na prvo razdoblje obilježeno
osjetnim padom i kolebanjem njihova broja okvirno iz-
među 30 000 i 40 000, te treće,2001–2007.s blagim, ali
broj lovaca/number of hunters


ŠUMARSKI LIST 9-10/2010 str. 25     <-- 25 -->        PDF

D. Pejnović, K. Krapinec, M. Slamar: LOVCI U HRVATSKOJ KAO SOCIJALNO-GEOGRAFSKASKUPINA... Šumarski list br. 9–10, CXXXIV (2010), 461-474


METODE RADA– Work methods


Prvi dio istraživanja odnosi se na otkrivanju zakoni


tosti koje utječu na brojnost lovaca na nekom području.


U tu su svrhu uzeti podaci (broj lovaca, popis stanovniš
tva 2001. godine, struktura stanovništva s obzirom na
stručnu spremu, broj stanovnika po naselju) iz statistič kih
godišnjaka (službene stranice Državnog zavoda za
statistiku – www.dzs.hr). Načinjena je korelacija između
odnosa lovaca prema ukupnom broju stanovnika,
koeficijenta iskorištenosti lovnogeografskog potenci


2


jala, te broja lovaca na 100 km u odnosu na gustoću
naseljenosti, površinu županija, te veličinsku i obrazovnu
strukturu naselja.


Podaci su obrađeni u programskom paketu Statis tica
7.1.


Demografska obilježja hrvatskih lovaca kao specifič ne
socijalno-geografske skupine dobivena su na temelju
anketnog istraživanja provedenog u lovačkim udrugama
na razini Hrvatske. Anketnim upitnikom nastojalo se
obuhvatiti nešto više od 10%lovačke populacije ravnomjerno
raspoređene po svim županijama, odnosno županijskim
lovačkim savezima. Lovačke udruge unutar
pojedinog županijskog saveza birane su metodom slučajnog
uzorka tako da se unutar pojedine županije anketom
obuhvati 250–300 lovaca.Zbog težnje da se osigura
reprezentativnost rezultata istraživanja, anketiranje je
dogovoreno sa 77 ili 9%lovačkih udruga, pri čemu je
trebalo obuhvatiti 6.174 lovca, odnosno 12%od ukupnog
broja registriranih lovaca u Hrvatskoj.


Istraživanje je provedeno od 4. studenog (kada je po
svim lovačkim udrugama započeo skupni lov) do 2. pro-
sin ca 2007. godine, pri čemu su anketni upitnici dijeljeni
prisutnim članovima/lovcima na ispunjavanje u pet
skupnih lovova. Anketiranjem su obuhvaćeni lovci iz
svih županija, izuzev Karlovačke i Dubrovačko-neretvanske
županije, čiji se lovački savezi nisu uključili u
suradnju, teVukovarsko-srijemske županije čije se lov ne
udruge nisu odazvale anketiranju. Anketni upitnik
ispunila su 2.132 lovca iz 44 lovačke udruge, što je 35%
od očekivanog broja lovaca i 57%od predviđenih lovač kih
udruga. Manji broj anketiranih od predviđenih ispita nika
posljedica je objektivnih (nesudjelovanje pojedinih
lovaca u svih pet skupnih lovova) i subjektivnih slabosti
(neispunjavanje anketnih upitnika od strane određenog
broja lovaca).


Unatoč manjem broju obuhvaćenih ispitanika (4,2%
od ukupnog broja registriranih lovaca u Hrvatskoj) rezultati
ankete signifikantni su za ciljeve istraživanja
ovog rada i dobra su osnova za uopćavanje zaključnih
postavki o demografskim i ostalim relevantnim karakteristikama
hrvatskih lovaca.


REZULTATI ISTRAŽIVANJAI RASPRAVA – Results of research and discussion


Lovci kao specifična socijalno-geografska skupina


Sukladno naznačenim odrednicama u uvodnom dijelu
rada, lovci predstavljaju specifičnu socijalno-geografsku
skupinu po tome što ih karakterizira sličan
na čin ponašanja u lovištu kao akcijskom prostoru, što
se posljedično odražava u odgovarajućim prostornim
organizacijskim oblicima, procesima i strukturama.


Određenost sličnim načinom ponašanja


Lov kao oblik aktivne rekreacije vezan je uz oružje i
streljivo, te takvu opremu koja može biti izvor ozbiljnog
ozljeđivanja. Zbog toga je lovna aktivnost, za razliku
od ostalih oblika rekreacije, popraćena brojnim
zakonskim odredbama, sadržanima u Zakonu o lovstvu
(Anon., 2005) i Zakonu o oružju (Anon., 2007a),
od nosnonormiranalovačkim kodeksomponašanja. Pripadnost
ovoj specifičnoj skupini zahtijeva određenu
psihofizičku sposobnost pojedinca te stjecanje određenog
znanja putem lovačkog ispita prije samog početka
bavljenja navedenom aktivnošću. Postoje i određena
ne pisana pravila ponašanja i lovački običaji, kao npr.
način odijevanja (odjeća u zelenoj i smeđoj boji), davanje
počasti divljači, lovačko krštenje, ponašanje na pogre
bu umrlom lovcu i sl. Određena vrsta divljači
određuje način lova (pojedinačni i skupni lov) i način
ponašanja pojedinca u lovu. Za razliku od ostalih
oblika rekreacije, koje čovjek bira prema vlastitoj volji


–Hunters as a specifical socio-geographical group
i potrebi te se bavi njome kontinuirano ili povremeno
kroz kraće ili dulje razdoblje, više-manje uvijek na isti
način, lovna aktivnost obuhvaćaniz aktivnosti koje su
karakteristične za određeno razdoblje lovne godine, ci


klički se izmjenjuju i provode u određenom periodu, a
uvjetovane su biološkim ritmom pojedinevrste divljači


–vremenom parenja, trajanjem bređosti kod ženki i odhranjivanja
mladunčadi, te sazrijevanjem rogovlja kod
mužjaka. U vrijeme donošenja mladunčadi,kao i u vrijeme
sazrijevanja rogovljalov se ne provodi,već je zamijenjen
drugim aktivnostima poput obnove ili gradnje
novih lovnogospodarskih i lovnotehničkih objekata i
sadnjom te održavanjem remiza. Biti članom lovačke
udruge podrazumijeva određeni način pona šanja – zahtijeva
novčane i radne obveze koje se manifestiraju neposredno
u prostoru lovišta, a posred no na divljači kroz
njihovu brojnost, dobno-spolnu i trofejnu strukturu.


Određenost akcijskim prostorom


Kao aktivni oblik rekreacije, lov ima specifičan zahtjev
za prostorom – to je prostor koji uključuje povr šine
pod šumom, poljoprivrednim kulturama, šikare, kamenjare
i vodotoke, odnosno površine koje su staništa divljači.
Akcijski prostor svakog pojedinog lovca, odnosno
lovačke skupine, jasno je definiran. Naime, da bi se
mogao aktivno baviti lovom, lovacnakon položenog lo
ŠUMARSKI LIST 9-10/2010 str. 27     <-- 27 -->        PDF

D. Pejnović, K. Krapinec, M. Slamar: LOVCI U HRVATSKOJ KAO SOCIJALNO-GEOGRAFSKASKUPINA... Šumarski list br. 9–10, CXXXIV (2010), 461-474


postojanim i statistički signifikantnim rastom broja lo


vaca (r= 0,66; p<0,05).


U tridesetogodišnjem razdoblju, od početka 1960-ih
do početka 1990-ih godina, broj lovaca prosječno se
godišnje povećavao za 2.655 člana, odnosno po stopi
10,2%, da bi 1990. godine dosegao broj od 100.409 regi
striranih lovaca. Otuda proizlazi da je u prosjeku jedan
lovac dolazio na svakih 48 stanovnika (prema popisu iz
ožujka 1991.), što je 2,3 puta više od prosjeka za 2001.
(kada jedan lovac dolazi na svakih 112 stanov nika).
Tako velik broj lovaca početkom 1990-ih godina posljedica
je enormnog povećanja njihove brojnosti samo u
razdoblju1989–1990., gotovo za petinu (18,58%), što je
očito povezano sa zaoštravanjem političko-sigurnosne
situacije, pa i priprema za rat koji je potom uslijedio.


Već 1991. uslijedio je drastičan pad (od 67%), tako
da se broj lovaca smanjuje na 1/3 njihova broja iz 1990.


(33.211lovaca).Temeljni razlog ovakvog pada ratna su
zbivanja uHrvatskoj, pri čemu je 52,9%lovišta bilo
izloženo ratnim operacijama, od čega ih je 30%okupirano,
a 20 %se nalazilo u zoni sukoba (Raguž i sur.,
1993).Tome valja dodati i ratnim zbivanjima uzrokovano
nefunkcioniranje lovačkih udruga koje su gospodarile
lovištima. Naime, za odnosnu lovnogospodarsku
godinu prikupljeni su podaci, uključujući i oni o broju
lovaca, za samo 55%općina koje su pokrivale 47,1%
po vršine lovišta u Hrvatskoj.


Uz ratno, iskazano kolebanje broja lovaca i u poratnom
razdoblju, do 2000. godine, rezultat je neredovite
dostave statističkih podataka iz područja lovne djelatnosti
od strane lovačkih udruga, odnosno jedinica lokalne
samouprave, koje su po zakonu to bile dužne
napraviti.Validnost podataka o broju lovaca povećava
se boljim reguliranjem rada upravnih službi, nakon
2000. godine.


U recentnom vremenu broj lovaca u Hrvatskoj u stalnom
je porastu. Samo u razdoblju 2001.–2007. ukupno
je porastao za 10.916, odnosno 27,5%, što je prosječni
godišnji porast od 1.819 lovaca, odnosno 4,6 %.


Broj lovaca i lovno-geografski intenzitet po županijama
2001. godine


Prostorni razmještaj lovaca rezultat je interferencije
više čimbenika, od prirodno-geografskih obilježja (reljefne
dinamike, klimatsko-ekoloških obilježja, stupnja
pošumljenosti itd.), preko gustoće naseljenosti, razine
društveno-ekonomskog razvoja, stupnja urba niza ci je/
ruralnosti, funkcionalne usmjerenosti prostora, do
mjesta i uloge lovačke tradicije u regionalnom sustavu
vrijednosti.


Kao rezultanta prostorno različite kombinacije navedenih
čimbenika, Hrvatsku karakterizira izrazita nera


vnomjernost u prostornom razmještaju lovaca. U prilog


tomu svjedoči broj lovaca po županijama, pri čemu u


Istarskoj i Ličko-senjskoj broj pripadnika odnosne sku-


pi ne nadmašuje više od3.000 članova, dok se uVirovitičko-
podravskoj i Varaždinskoj županiji kreće između
skromnih 500 i 700 članova, a raspon u broju lovaca
između članstvom najmalobrojnije – Virovitičko-podravske
županije – i one s najvećim brojem članova –
Istar ske, kreće u omjeru 1 : 6,2 (Tablica 1).


Činjenica da se gotovo četvrtina od ukupnog broja
hrvatskih lovaca nalazi u samo tri županije – Istarskoj,
Primorsko-goranskoj i Splitsko-dalmatinskoj – ima jako
uporište u prostornoj strukturi i funkcionalnoj usmjerenosti
tih dijelova Hrvatske, iako je kod svake od njih u
pitanju drukčija ponderiranost. Tako se u Istri posljednjih
desetljeća lov razvija kao sve važnija selektivna
vrsta turizma, u Primorsko-goranskoj županiji predisponiran
je bogatom i raznovrsnom resursnom osnovom
(ponajprije, Gorski kotar, ali i kvarnerski otoci), dok je u
Splitsko-dalmatinskoj županiji velik broj lovaca posljedi
ca njezine površine (druga po veličini hrvatskažupani
ja), velikog udjela morfološki rašlanjenih krških
terena i rijetko naseljene ruralne periferije (Dalmatinska
zagora).S druge pak strane, najmanjim brojem lovaca
ističu seVirovitičko-podravska, Varaždinska i Dubrovačko-
neretvanska županija u kojima se preklapa više
ograničavajućih čimbenika za razvoj lovne aktivnosti,
od visoke gustoće naseljenosti (Varaždinska), preko visokog
udjela agrarno kultiviranog zemljišta u strukturi
površina i zaostajanja u društveno-gospodarskom razvoju
Hrvatske (Virovitičko-podravska), do nepovoljne
prostorne konfiguracije i prevladavajuće usmjerenosti
na različite selektivne oblike urbanog turizma(Dubrovačko-
neretvanska županija).


S geografskog stajališta temeljno značenje ima proučavanje
prostornih razlika u lovnom intenzitetu, kako
lovno-geografskom (broj lovaca na jediničnu površinu),
tako i lovno-demografskom intenzitetu (broj lovaca na


1.000stanovnika). Iz prvog se iščitavaju razlike u stupnju
lovne opterećenosti, a posredno i prostorni učinci
lovne aktivnosti, a iz drugoga značenje lova u vrijednosnom
sustavu, odnosno socijalno-ekonomskoj strukturi
društvenih zajednica pojedinih županija.


Komparativna analiza na razini županija pokazuje
da najveći lovno-geografski intenzitet karakterizira
Međimursku županiju, koja bilježi za 2,7 puta veći prostorni
intenzitet od prosjeka Hrvatske, zatim Grad Zagreb
i Istru. Nasuprot tomu, najmanjim intenzitetom
izdvajaju seVirovitičko-podravska županija, koja u podjednakom
omjeru zaostaje za prosjekom države, za tim
Ličko-senjska i Zadarska županija. Iskazana
polarizacija rezultanta je razlika u gustoći naseljenosti,
ali i općoj razini društveno-gospodarske razvijenosti
na vedenihžupanija.


S druge pak strane, najvećim lovno-demografskim
intenzitetom izdvaja se Ličko-senjska županija, više
nego trostruko većim od prosjeka Hrvatske, nakon koje
slijede Šibensko-kninska i Karlovačka županija.Visok
ŠUMARSKI LIST 9-10/2010 str. 28     <-- 28 -->        PDF

D. Pejnović, K. Krapinec, M. Slamar: LOVCI U HRVATSKOJ KAO SOCIJALNO-GEOGRAFSKASKUPINA... Šumarski list br. 9–10, CXXXIV (2010), 461-474


Tablica 1. Broj lovaca te lovno-geografski i lovno-demografski intenzitet po županijama Hrvatske 2001. godine


Table 1 Number of hunters, hunting-geographic and hunting-demographic intensity by counties in Croatia in 2001


Prostorna jedinica
(Hrvatska, županije)/
Spatial unit
(Croatia, counties)
Broj
lovaca
2001./
Number of
hunters
in 2001
Lovno-geografski
intenzitet
(broj lovaca/
100 km
2
površine)/
Hunting-geographic
intensity (no. of
hunters/100 km2)
Lovno-demografski
intenzitet (broj lovaca/
1 000 stanovnika)/
Hunting-demographic
intensity (no. of
hunters/1,000
inhabitants)
Udio lovaca u
populaciji (1
lovac:broj stanovnika)/
Ratio of hunters
to general
population (no. of
persons per hunter)
Hrvatska/
Croatia 37 931 67,4 8,6 1:117
I – Zagrebačka 1 541 50,1 5,0 1:201
II – Krapinsko-zagorska 1 344 109,3 9,4 1:106
III – Sisačko-moslavačka 2 843 63,9 5,3 1:65
IV– Karlovačka 2 464 68.0 17,4 1:58
V–Varaždinska 703 55,8 3,8 1:263
VI – Koprivničko-križevačka 1 065 61,4 8,6 1:117
VII – Bjelovarsko-bilogorska 1 719 65,2 12,9 1:77
VIII – Primorsko-goranska 3 005 83,7 9,8 1:102
IX – Ličko-senjska 1 495 27,9 27,9 1:36
X –Virovitičko-podravska 521 25,8 5,6 1:179
XI – Požeško-slavonska 1 179 64,7 13,7 1:73
XII – Brodsko-posavska 2 122 104,7 12,0 1:83
XIII – Zadarska 1 046 28,7 6,5 1:155
XIV– Osječko-baranjska 2 736 65,9 8,3 1:121
XV– Šibensko-kninska 2 038 68,1 18,1 1:55
XVI –Vukovarsko-srijemska 2 407 98,3 11,8 1:85
XVII – Splitsko-dalmatinska 2 960 65,4 6,4 1:157
XVIII – Istarska 3 246 115,4 15,7 1:64
XIX – Dubrovačko-neretvanska 994 55,8 8,1 1:124
XX – Međimurska 1 353 185,3 11,4 1:88
XXI – Grad Zagreb 1 150 179,7 1,5 1:678


Izvor: Obrazac LOV-11, Statistički ljetopis RH 2001., Državni zavod za statistiku, 2002.


Source: Form LOV-11, Statistical Yearbook 2001, Central bureau of statistic, 2002


lovno-demografski intenzitet ponajprije je posljedica
prevladavajućih ruralnih karakteristika u navedenim županijama.
Tako u Ličko-senjskoj ruralna područja zapremaju
100 % površine, u Karlovačkoj 49,6 %, a u
Šibensko-kninskoj županiji 46,0 % ukupne površine.
Tome treba dodati i razmjerno istaknuto mjesto oružja u
sustavu vrijednosti stanovništva tradicionalnih regija u
sastavu tih triju jednica regionalne samouprave. Za razliku
od toga, najmanji lovno-demografski intenzitet karakterizira
dijelove Središnje Hrvatske, Grad Zagreb,
Varaždinsku, Zagrebačku i Sisačko-moslavačku županiju.
Takvo njihovo obilježje posljedica je kumulativnog
utjecaja više čimbenika, među kojimatemeljno značenje
imaju razmjerno velik broj stanovnika i viši stupanj urbaniziranosti.
Pritom postoji osjetna razlika između
Grada Zagreba (100%urbanog stanovništva) i ostalih,
naglašenije ruralnih, županija, s visokim udjelom ruralnih
područja u ukupnoj površini (od 49,0 %uZagrebačkoj,
preko 59,6%uSisačko-moslavačkoj, do 65,6%
ruralnih područja uVaraždinskoj županiji).


Heberlein i sur. (2002) dobili su signifikantnu
ovisnost koja ukazuje da udio ruralne populacije znatnije
utječe na povećanje udjela lovaca u stanovništvu
nego udio šumskog zemljišta.


S obzirom da u lovu, kao specifičnoj aktivnosti s
oružjem, mogu sudjelovati samo punoljetne osobe, pobližu
sliku o lovno-demografskom intenzitetu i potencijalu
pruža odnos između efektivnog broja lovaca i broja
punoljetnih stanovnika određenog prostora. Komparativna
analiza na razini županija pokazuje da na tisuću
potencijalnih lovaca u Hrvatskoj dolazi 10,8 efektivnih
lovaca. Pritom postoje osjetne razlike među županijama,
pri čemu se najvećim koeficijentom lovno-demografske
iskorištenosti ponovo izdvajaju Ličko-senjska,
zatim Šibensko-kninska i Karlovačka žu panija, a najmanjim
Grad Zagreb, teVaraždinska i Za grebačka županija
(Tablica 1).


Ovakva raspodjela koeficijenta iskorištenosti
lovno-demografskog potencijala odgovara općim zakonitostima
lovne aktivnosti. Slična istraživanja prove
ŠUMARSKI LIST 9-10/2010 str. 31     <-- 31 -->        PDF

D. Pejnović, K. Krapinec, M. Slamar: LOVCI U HRVATSKOJ KAO SOCIJALNO-GEOGRAFSKASKUPINA... Šumarski list br. 9–10, CXXXIV (2010), 461-474


stanovništvu od 2001. do danas smanjio s 1:117 na
odnos 1:73. Prema spomenutim podacima iz kolovoza
2007. godine, ispred Hrvatske su: Irska (1:12), Cipar
(1:15), Finska (1:17), Norveška (1:21), Malta (1:27),
Švedska (1:31), Grčka (1:37), Portugal (1:43), Španjolska
(1:44), Francuska (1:47), Bugarska (1:66) iAustrija
(1:70). Dakle, vidljivo je da ovaj odnos varira neovisno


o razvijenosti neke zemlje, odnosno da svakako ubudu će
treba istražiti više parametara kako bi se dobio bolji
uvid u zakonitosti koje ukazuju na udio lovaca i regrutiranje
novih članova-lovaca diljem svijeta.


Demosocijalne karakteristike hrvatskih lovaca –Socio-demographic characteristics of Croatian hunters


Temeljne demogeografske značajke hrvatskih
lovaca 2007. godine


Temeljne demogeografske značajke lovaca kao socijalno-
geografske skupinedobivene su metodom anketiranja
na istraživačkom uzorku od 2.132 lovca u lovačkim
udrugama diljem Hrvatske. U okviru toga pobliže su razmotreni
biološki (dobno-spolni) sastav, stručna sprema,
radni status i mjesto stanovanja hrvatskih lovaca.


Uz kretanje i prostorne distribucije lovaca po županijama,
sa stajališta programiranja i planiranja lovne aktivnosti
važno je preciznije poznavati i dobni sastav
hrvatskih lovaca. Provedena analiza pokazuje da je prosječna
starost lovaca u Hrvatskoj 49 godina. Glavni nositelji
lovne aktivnosti lovci su između 40. i 65. godine
života. Najveći broj lovaca nalazi se u dobnoj skupini
50–54 godine, a najmanji u skupinama 18–24, odnosno
75 i više. Naglo opadanje udjela lovaca u dobnim skupinama
ispod 40 godina s jedne i 55 godina s druge strane
moguće je objasniti manjom zainteresiranošću mlađih, a
fiziološkim ograničenjem starijih dobnih skupina za taj
specifičan način terenske aktivnosti (Grafikon 3).


Grafikon 3. Dobni sastav anketiranih lovaca Hrvatske 2007. godine.


Figure 3 Age structure of surveyed hunters in Croatia in 2007


Source: Survey questionnaire (2007)


Uz dob, biološku strukturu dopunjuju i pokazatelji
spolnog sastava ispitanika. Provedeno istraživanje potvrđuje
dobro poznatu činjenicu da je lov aktivnost
uglavnom vezana uz mušku populaciju.


Heberlein i sur. (2002) nisu našli signifikantnu
ovisnost između udjela lovaca u stanovništvu i udjela
muškog stanovništva u populaciji. Iako su spomenuti
autori Hrvatsku svrstali u zemlje s većim udjelom muškog
stanovništva, taj je udio unutar europskog prosjeka
(udio ukupnog muškog stanovništva u Hrvatskoj iznosi
48,13%; izvor:http://www.dzs.hr). Usporedbe radi, prosječan
udio muškog stanovništva u SAD-u i EU iznosi
49%, a kreće se od 47 do 53%). Međutim, vrlo visoka
negativna korelacija između udjela muškog stanovništva
u stanovništvu starosti od 20 do 34 godine i odnosa lovaca
prema stanovništvu govori r = 0,70; p<0,05; Tabli ca
2),kako je udio lovaca signifikantno niži u krajevima
gdje je udio mladog muškog stanovništva veći. Ovo definitivno
nameće potrebu dubljih socioloških istraživanja
kako bi se dobili razlozi ovakve pojave.


Što se tiče obrazovne strukture, više od dvije trećine
hrvatskih lovaca imaju srednju stručnu spremu, uz koju
su relativno značajno zastupljeni i oni sa višom/visokom
stručnom spremom.Tošto je dobivena negativna
korelacija između udjela lovaca i udjela stanovništva s
visokom stručnom spremom ne znači da su lovci
uglavnom ljudi niže stručne spreme. Naime, postoje
zanimanja visoko obrazovanih stručnjaka kojima je lov
i lovstvo dio struke kojom se bave (šumari, agronomi i
veterinari). Poznato je da su stručnjaci navedenih pro-
fila uglavnom stanovnici ili djelatnici ruralnih područja,
odnosno manjih gradova.
ŠUMARSKI LIST 9-10/2010 str. 29     <-- 29 -->        PDF

D. Pejnović, K. Krapinec, M. Slamar: LOVCI U HRVATSKOJ KAO SOCIJALNO-GEOGRAFSKASKUPINA... Šumarski list br. 9–10, CXXXIV (2010), 461-474


Tablica 2. Koeficijenti korelacije (r) između pojedinih parametara vezanih uz brojnost lovaca i demografskih parametara
u Republici Hrvatskoj. Statistički značajna povezanost (p<0,05) tiskana je crvenom bojom


Table 2
Coefficients of correlation (r) between individual parameters linked to the number of hunters and demographic
parameters in the Republic of Croatia (statistically significant link/ p<0.05/ indicated in red)


R.B. Parametri/Parameters
Odnos lovaca
prema populaciji/
Ratio of hunters
to general population
(no. of persons
per hunter)
Koeficijent iskorištenosti
lovno-demografskog
potencijala (broj efektivnih
na 1 000 potencijalnih lovaca)/
Coefficient of use
of hunting - demographic
potential (no. of active per
1,000 potential hunters)
Lovno-geografski
intenzitet (broj lovaca/
100 km
2
površine)
Hunting –geographic
intensity (no. of
/ hunters/100 km
2
)
1.
Naseljenost (stan./km
2
)/
Population density
(persons/km2)
0,93 -0,45 0,62
2.
Odnos lovaca prema
populaciji/
Ratio of hunters to
general population
1,00 -0,66 0,39
3.
Koeficijent iskorištenosti
lovno-demografskog
potencijala/Coefficient of
use of hunting demographic
potential
-0,66 1,00 -0,17
4.
Prosječan broj
stanovnika po naselju/
average number of
citizens persettlement
0,90 -0,41 0,58
5.
Udio površina pod
naseljima (%) /
Share of territory
in settlements (%)
0,87 -0,49 0,63
6.
Postotak stanovništva
starog 15 i više godina
sa završenim fakultetom/
Share of pop. aged 15
and over with completed
higher education
0,76 -0,43 0,39
7.
Udio muškog stanovništva
u dobnom razredu starih
od 20 do 34 godine/
Share of males
in 20-34 age bracket
-0,70 0,60 -0,45
8.
Udio muškaraca u
ukupnom stanovništvu/
Share of males
in total population
-0,65 0,40 -0,34


dena u drugim zemljama pokazuju da je bavljenje
lovom u uskoj vezi s određenim geografskim čimbenicima
– podrijetlo većine lovaca vezano je uz ruralne
sredine, a zamijećena je i većinska pripadnost starijim
dobnim skupinama (Kelly i Warnick,1999). Također,
kod većine lovaca prisutna je tradicija lova u obitelji
iz kojih lovci potječu (Duda i Young, 1996.).
Stedman iHeberlein (2001) pronašli su kako je
za lovce uobičajeno da su muškog spola, da im je otac
bio lovac te da su odrasli u ruralnoj sredini. Prema njihovim
istraživanjima 81%lovaca u SAD-u, muškog je
spola, odrasli su u ruralnoj sredini, otac im je bio lovac,
te su barem jednom u životu aktivno sudjelovali u lovu.
Isti autori navode da se lov održao i u suvremenim zajednicama,
međutim, ovaj je proces jako pod utjecajem
geografije i spola.
ŠUMARSKI LIST 9-10/2010 str. 30     <-- 30 -->        PDF

D. Pejnović, K. Krapinec, M. Slamar: LOVCI U HRVATSKOJ KAO SOCIJALNO-GEOGRAFSKASKUPINA... Šumarski list br. 9–10, CXXXIV (2010), 461-474


To potkrjepljuju i prethodno izloženi podaci prema
kojima većina stanovništva u županijama s najvećim
koeficijentom lovno-demografske iskorištenosti živi u
izrazito ruralnim (Ličko-senjska), odnosno pretežito ruralnim
područjima (Šibensko-kninska i Karlovačka županija).
Također, riječ je o županijama s najvećim
udjelom starih (>65 godina) u ukupnom stanovništvu
(Ličko-senjska županija 36,9 %, Karlovačka i Šiben sko-
kninska županija 30,7%), odnosno najvišom pro-
sječnom dobi (Ličko-senjska županija 43,1 godine,
Karlovačka 42,0 i Šibensko-kninska 41,1 godina) među
hrvatskim županijama 2001. godine (Nejašmić,
2008). Rezultati ankete među lovačkim udrugama pokazuju
da su upravo starije dobne skupine glavni nositelji
lovne aktivnosti u Hrvatskoj, dok anketirane lovačke
udruge iz istih županija pokazuju da se 41–67%lovaca
bavi lovom zbog tradicije u obitelji, a 45–61%njih ima
u užoj obitelji još nekog od članova – lovca.


Za razliku od Hrvatske te zemalja Europske unije,
nacionalna anketa lovaca i ribolovaca u SAD-u pokazala
je kako najviše lovaca ima u dobnom razredu od 16 do
17 godina, dok sa starošću udio lovaca u ukupnom broju
lovaca pada. Osim toga, lovstvom se u SAD-u bave ljudi
s višim primanjima (U.S.F.W.S., 1997).


S druge pak strane, županije s najmanjim koeficijentom
iskorištenosti lovno-demografskog potencijala
nalaze se pod izrazitim utjecajem razvijenijih gradskih
središta, kako makroregionalnih (Grad Zagreb i Zagrebačka
županija), tako i regionalnih (Varaždinska, pa i
Sisačko-moslavačka županija). Ponajprije Zagreb, a
potomVaraždin i Sisak,žarišta su širenja modernizacijskih
procesa koji dovode do kompleksne preobrazbe
njihove uže (periurbani pojas) i šire okolice (urbana
peri ferija). Najneposredniji izraz takve preobrazbe šire
nje je procesa urbanizacije, odnosno usvajanje gradskog
načina života. Širenje urbanizacije i s njom
povezanog sustava vrijednosti posljedično odražava se
i u načinu provođenja slobodnog vremena, a povezano
s tim i promjeni odnosa u prirodi. Relativno značenje
lova kao aktivne rekreacije pritom slabi na račun afirmacije
drugih prostorno relevantnih aktivnosti. Koliko
je i kakvo značenje gradova kao nositelja takvih promjena
vidljivo je iz podatka da su glavna središnja naselja
u pet od šest županija s najnižim koeficijentom
lovno-demografske iskorištenosti u Hrvatskoj makroregionalna
ili regionalna središta (Slika 2).Iznimka je
Virovitičko-podravska županija u kojoj glavno središnje
naselje – Virovitica (16.000 stan. 2001.) zadovolja va
kriterij tek za subregionalno središte, pa je ispodprosječan
broj efektivnih na tisuću potencijalnih lovaca u tom
dijelu Hrvatske očigledno rezultat naglašenijeg utjecaja
drugih čimbenika.


Grafikon 2.
Udio efektivnih na 1 000 potencijalnih lovaca po županijama Hrvatske 2001. godine. Županije:
I – Zagrebačka, II – Krapinsko-zagorska, III – Sisačko-moslavačka, IV– Karlovačka,V–Varaždinska,
VI – Kopriv ničko-križevačka, VII – Bjelovarsko,VIII – Primorsko-goranska, IX – Ličko-senjska,
X –Virovitičko-podravska, XI – Požeško-slavonska, XII – Brodsko-posavska, XIII – Zadarska,
XIV– Osječko-baranjska, XV– Šibensko-kninska, XVI –Vukovarsko-srijemska, XVII – Splitsko-dalmatinska,
XVIII – Istarska, XIX – Dubrovačko-neretvanska, XX – Međimurska, XXI – Grad Zagreb.


Figure 2
Share of active per 1,000 potential hunters by counties in Croatia in 2001


Izvor: Statistički ljetopis RH, 2002., DZS, Zagreb.


Source: Republic of Croatia Statistical Annual, 2002, Zagreb: National Statistics Bureau.


Prema podacima Europske lovačke federacije zemljama kreće se od 1:12 (Irska) do 1:626 (Belgija).
(FACE) odnos lovaca prema broju stanovnika u kolo-Hrvatska se prema toj statistici nalazi na 13 mjestu (od
vozu 2007. godine (http://www.face.eu) u europskim 36 zemalja). Naime, u njoj se odnoslovaca u ukupnom
ŠUMARSKI LIST 9-10/2010 str. 32     <-- 32 -->        PDF

D. Pejnović, K. Krapinec, M. Slamar: LOVCI U HRVATSKOJ KAO SOCIJALNO-GEOGRAFSKASKUPINA... Šumarski list br. 9–10, CXXXIV (2010), 461-474


Sudionici ove specifične socijalno-geografske sku-
pine pretežno se regrutiraju iz radno aktivnog stanovništva
(više od 70%su u radnom odnosu), a nešto više od
četvrtine iz redova umirovljenika.


Najveća povezanost (Tablica 2) dobivena je između
odnosa lovaca prema broju stanovnika te gustoći naseljenosti
(r= 0,93; p<0,05), odnosno prosječnom broju
stanovnika po naselju (r= 0,90; p<0,05). Ovo nedvojbeno
pokazuje kako udio lovaca u stanovništvu signifikant
no pada što je koncentracija stanovnika po jedinici
povr šineveća.


U radu nije dobivena statistički značajna povezanost
između udjela šumskih površina i odnosa lovaca prema
ukupnom broju stanovnika u županiji (r= -0,23), koeficijentu
iskorištenosti lovno-demografskog potencijala
(r= 0,29) i lovno-geografskom intenzitetu (r= -0,37).
Međutim, dobivena je dosta visoka povezanost između
odnosa lovaca prema ukupnom stanovništvu i udjela površina
pod naseljima (r= 0,87; p<0,05).


S obzirom na mjesto stanovanja, natpolovičan udio
hrvatskih lovaca živi u jedinicama lokalne samouprave
ispod 10.000 stanovnika, a više od dvije trećine u jedinicama
lokalne/područne samouprave ispod 20.000 sta nov
nika (Tablica 3).


Toje dodatna potvrda da je većina hrvatskih lovaca
mjestom stanovanja pretežno vezana uz izrazito i prete-


Tablica 3. Potencijalni broj lovaca i koeficijent iskorištenosti lovno-demografskog potencijala u županijamaHrvatske
2001. godine


Table 3 Potential number of hunters and coefficient of use of hunting-demographic potential in Croatia’s counties in 2001


Prostorna jedinica/
Spatial unit
Broj lovaca
2001./
No. of hunters
in 2001
Potencijalni
broj lovaca
(> 18 godina)/
Potential no. of hunters
(> 18 years of age)
Koeficijent iskorištenosti lovnodemografskog
potencijala
(broj efektivnih na 1 000
potencijalnih lovaca)/
Coefficient of use of hunting-demographic
potential (no. of active per
1,000 potential hunters)
Hrvatska/Croatia 37 931 3 505 533 10,8
I – Zagrebačka 1 541 243 314 6,3
II – Krapinsko-zagorska 1 344 112 597 11,9
III – Sisačko-moslavačka 2 843 148 385 19,2
IV– Karlovačka 2 464 116 003 21,2
V–Varaždinska 703 145 350 4,8
VI – Koprivničko-križevačka 1 065 98 346 10,8
VII – Bjelovarsko-bilogorska 1 719 104 882 16,4
VIII – Primorsko-goranska 3 005 250 976 12,0
IX – Ličko-senjska 1 495 43 468 34,3
X –Virovitičko-podravska 521 72 476 7,2
XI – Požeško-slavonska 1 179 65 219 18,1
XII – Brodsko-posavska 2 122 134 421 15,8
XIII – Zadarska 1 046 126 057 8,3
XIV– Osječko-baranjska 2 736 257 923 10,6
XV– Šibensko-kninska 2 038 89 655 22,7
XVI –Vukovarsko-srijemska 2 407 156 592 15,4
XVII – Splitsko-dalmatinska 2 960 358 703 8,3
XVIII – Istarska 3 246 167 009 19,4
XIX – Dubrovačko-neretvanska 994 91 296 10,8
XX – Međimurska 1 353 95 404 14,2
XXI – Grad Zagreb 1 150 627 277 1,8


Izvor: Obrazac LOV-11, Statistički ljetopis RH 2001., Državni zavod za statistiku, 2002.


Source: Form LOV-11, Statistical Yearbook 2001, Central bureau of statistic, 2002


žno ruralna područja. U svakom slučaju riječ je o sla-stupljene šumske i poljoprivredne površine, a u kulturbije
naseljenim područjima izvan morfološki definira


nom pejzažu dominiraju seoska naselja (više ili manje
nih gradskih aglomeracija makroregionalnih i


zahvaćena urbanom preobrazbom), mali gradovi, suregionalnih
središta, različitih funkcionalnih i fizio


bre gionalni centri i “industrijalizirane”ruralne zone.
nomskih karakteristika. Zajedničko im je obilježje da
Slično našim podacima,Heberleinisur.,(2002),
su u njihovoj prostornoj strukturi u znatnijoj mjeri za-iako nisu dobili egzaktnu povezanost, smatraju da je lo
ŠUMARSKI LIST 9-10/2010 str. 33     <-- 33 -->        PDF

D. Pejnović, K. Krapinec, M. Slamar: LOVCI U HRVATSKOJ KAO SOCIJALNO-GEOGRAFSKASKUPINA... Šumarski list br. 9–10, CXXXIV (2010), 461-474


vač ka kultura slabija u većim gradovima. Naime, pret-gdje je naglašenija orijentacija na lov ponajprije uzropostavljaju
kako je ljudima iz urbanih sredina teže loci-kovana postojanjem odgovarajuće resursne osnove,
rati i otputovati na neka lovačka odredišta. razmjerno značajan broj “gradskih”lovaca posljedica
je potrebe gradskog stanovništva za rekreacijom u pri-


Geografski je također relevantno da značajan broj
rodi, ali i, u pravilu, većih materijalnih mogućnosti za


lovaca, gotovo petina od ukupnog broja ispitanika, živi
bavljenjem ovom razmjerno skupom aktivnošću.


u jedinicama lokalne/područne samouprave s više od


40.000 stanovnika. Za razliku od ruralnih područja,


Temeljne socijalne značajke hrvatskih lovaca i vrijednosni stavovi o lovnoj aktivnosti2007. godine


Fundamental social features of Croatian hunters and attidudes on hunting activities in 2007


Izložene demogeografske karakteristike potkrjep -težno kao rezultat osobne potrebe za rekreacijom u priljuju
i odgovarajuće socijalne značajke hrvatskih lova ca, rodi, da ih gotovo dvije trećine sudjeluje u više od poloodnosno
vrijednosni stavovi lovaca i članova njihovih vice od ukupnog broja lovova tijekom lovne godine te
obitelji o lovnoj aktivnosti. Provedeno istraživanje da u četiri petine slučajeva obitelj ispitanika ima pozitipokazuje
da se natpolovičan broj lovaca za taj oblik re-van stav prema lovnoj aktivnosti (Tablica 4).
kreacije odlučio već u dvadesetim godinama života, pre-


Tablica 4. Temeljna demogeografska obilježja lovaca – ispitanika 2007. godine


Table 4 Basic demographic features of hunters/respondents and attitudes on hunting activities in2007


Dobnisastav/Agestructure
Dobne skupine/
Age groups 18-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 >75
% 2,72 5,72 7.97 8,26 12,57 12,66 16,80 11,63 9,29 6,00 4,03 2,35
Spolnisastav/Sexstructure
Spol/Sex Muškarci/Men Žene/Women
% 99,53 0,47
Obrazovnisastav
Školska sprema/
Level of
completed
education
Bez škole/None NSS/Primary school SSS/Secondary school VŠS,VSS/College,University
% 1,96 12,84 68,46 16,74
Ekonomskisastav/Economicstructre
Status Učenici, studenti/
Pupils, students
Zaposleni/
Employed
Nezaposleni/
Unemployed
Umirovljenici/
Retired
% 0,66 71,76 0,47 27,11
Mjestostanovanja/Placeofresidence
Broj stanovnika jedinice lokalne
ili područne samouprave/
Population of local or
regional governmental unit
<2.000 2.0005.000
5.00010.000
10.00020.000
20.00030.000
30.00040.000
>40.000
% 9,64 27,00 20,30 14,52 6,04 4,28 18,22


Izvor:Anketni upitnik (2007)


Source: Survey questionnaire (2007)


Podrobnija analiza pokazuje da je na motivaciju za
polaganje lovačkog ispita u znatnoj mjeri utjecalo postojanje
lovne tradicije u užoj obitelji, pri čemu su se lovom
uglavnom bavili muški članovi, najčešće otac, sin ili
brat (samo je 1,7%ispitanika navelo kćer kao drugog
člana – lovca u obitelji).Apsolutna dominacija muškaraca
u toj eminentno terenskoj aktivnosti korespondira s
rezultatima sličnih istraživanja koji pokazuju da veći
broj muškaraca, za razliku od žena, pokazuje sklonost za
provođenjem odmora u ruralnim sredinama (Birch,
1979).Tome odgovara i podatak da najizrazitiji negativan
stav prema lovnoj aktivnosti imaju upravo supruge/
djevojke ispitanika. No, kao glavne otegotne
okolnosti za aktivnije bavljenje lovom većina ispitanika
navodi obveze radnog mjesta, u smislu nedostatka vremena,
i razmjerno visoke financijske troškove lova.
ŠUMARSKI LIST 9-10/2010 str. 34     <-- 34 -->        PDF

D. Pejnović, K. Krapinec, M. Slamar: LOVCI U HRVATSKOJ KAO SOCIJALNO-GEOGRAFSKASKUPINA... Šumarski list br. 9–10, CXXXIV (2010), 461-474


Tablica 5. Temeljne socijalne karakteristike lovaca-ispitanika i vrijednosni stavovi o lovnoj aktivnosti 2007. godine


Table 5


Polaganje lovačkog ispita
(odabir lova kao oblika rekreacije)
godine života
20-e
60,55 %
30-e
25,55 %
40-e
10,97 %
50-e
2,37 %
60-e
0,56 %
da – 39,10%
ne – 60,90%
Prisutnost lovne aktivnosti kod
drugih članova uže obitelji
sin
30,69
otac
39,91
brat
22,75
ostali
6,65
Interes za polaganjem lovačkog da – 19,29%
ne – 80,71%ispita u bliskoj budućnosti kod
članova uže obitelji
sin
80,00
unuk
8,8
kći
6,4
brat
2,4
žena
1,6
otac
0,8
osobna potreba za rekreacijom u prirodi 71,30%
tradicija u obitelji 31,61%
Glavni razlozi odabira lova kao
trend u društvu – nagovor prijatelja ispitanika 16,70%
oblika rekreacije (ispitanici su
mogućnost posjedovanja lovačkog oružja 5,82%
mogli zaokružiti više odgovora)
položen lovački ispit u sklopu obrazovanja 5,82%
ostali razlozi 7,76%
Sudjelovanje u lovu
kroz lovnu godinu
više od polovice ukupnog
broja lovova
manje od polovice ukupnog
broja lovova
67,23 % 32,77 %
Glavne otegotne okolnosti obveze radnog mjesta 25,23%
aktivnijeg bavljenja lovom financijski troškovi lova 20,27%
(ispitanici su mogli zaokružiti obiteljske obveze 17,36%
više odgovora) nedovoljna vlastita zainteresiranost 8,63%
Stav obitelji ispitanika prema pozitivan negativan bez izraženog stava
lovnoj aktivnosti kao obliku rekreacije
(prema procjeni ispitanika)
80,34 % 4,06 % 15,60 %
supruga / djevojka 60,46%
djeca 23,26%
Negativan stav prema lovnoj aktivnosti
roditelji 13,95%
suprug / dečko 2,33%


Izvor:Anketni upitnik (2007)


Source: Survey questionnaire (2007)


ZAKLJUČCI – Conclusions


Na temelju provedenog istraživanja lovaca u Hrvat-najmanji uVaraždinskoj, odnosno Dubrovačko-neskoj
kao socijalno-geografske skupine moguće je uopćiti retvanskoj županiji;
sljedeće zaključne postavke o njihovim demosocijalnim 5.najveći lovno-geografski intenzitet karakterizira
karakteristikama: Međimursku, a najmanjiVirovitičko-podravsku žu


1.sviše od 50.000 aktivnih članova, lovci u Hrvatskoj paniju, dok se najvećim lovno-demografskim intenpredstavljaju
brojnu i razmjerno utjecajnu socijalnu zitetom ističe Ličko-senjska, a najmanjim, poslije
skupinu; Grada Zagreba, Varaždinska županija. Ličko-senj


2.povezuje ih sličan način ponašanja u slobodno vri-sku županiju karakterizira i najveći koeficijent iskojeme,
akcijski prostor (lovište) i prostorni učinci rištenosti lovno-demografskog potencijala među
(izgradnja lovnogospodarskih i lovnotehničkih obje-hrvatskim županijama, trostruko veći od prosjeka
kata), po čemu čine jasno izdvojenu i dobro defini-Hrvatske;
ranu socijalno-geografsku skupinu; 6.glavni su nositelji lovne aktivnosti u Hrvatskoj mu-


3.kretanjebroja lovaca u Hrvatskoj od početka 1960-ih škarci u dobi između 45 i 65 godina, s težištem na
godina karakterizira izrazito kolebanje, pri čemu se dobnoj skupini 50-54 godine, s prosječnom starosti
izdvajaju tri temeljne etape: porast njihova broja do lovca od 49 godina, od kojih većina ima srednju
početka 1990-ih kada je registriran najveći broj lo-stručnu spremu i u radnom su odnosu, a pretežno


vaca u povijesti razvoja hrvatskog lovstva, osjetan žive u ruralnim područjima;


pad broja lovaca u ratnom i poratnom razdoblju te nji-7.najveći broj lovaca tom se aktivnošću počinje baviti


hov zamjetan porast od početka tekućeg desetljeća; tijekom 20-ih godina života, kao rezultat osobne po


4.najveći broj lovaca 2001. godine registriran je u trebe za rekreacijom u prirodi, sudjeluje u više od


Istarskoj, a potom i Primorsko-goranskoj županiji, a po lovice ukupnog broja lovova tijekom lovne sezo
ŠUMARSKI LIST 9-10/2010 str. 35     <-- 35 -->        PDF

D. Pejnović, K. Krapinec, M. Slamar: LOVCI U HRVATSKOJ KAO SOCIJALNO-GEOGRAFSKASKUPINA... Šumarski list br. 9–10, CXXXIV (2010), 461-474


ne i ima podršku/razumijevanje obitelji za takav na čin
provođenja slobodnog vremena.


Recentni porast broja pripadnika promatrane socijalne
skupine u Hrvatskoj rezultat je povećanog interesa
za lovnu aktivnost, kao jedan od sve popularnijih načina
provođenja slobodnog vremena u uvjetima rastuće urbanizacije
zemlje. S porastom broja lovaca u odgovarajućoj
se mjeri povećava i uloga lova kao instrumenta
održivog razvoja, kako unaprjeđenja gospodarstva, tako
i zaštite okoliša, u smislu očuvanja biološke raznolikosti.
Tose posebno odnosi na ruralna i turistički naglašenije
orijentirana područja Hrvatske, od kojih je u prvima lovstvo
tradicionalno važno, pa i kao gospodarska grana,


LITERATURABolton,M., 1997: Conservation and the use of wildlife
resources Chapman & Hall, Chambridge.
Anon., 2005:Zakon o lovstvu. Narodne novine broj


140.
Anon., 2007a:Zakon o oružju. Narodne novine broj 63.
Anon.,2007b: Census of the number of hunters in Eu


rope. FACE, http://www.face.eu
Birch, D.L., 197.:The job generation process, MIT,
Chambridge.
Duda, M. D., K., Young, 1996: Public opinion on
hunting, fishing and endangered species Res pon
sive management, Winter, 1–12.
Grubešić, M.,D.,Raguž,1993: Posljedice agresi je
na RH u lovnom gospodarstvu Glasnik za šum ske
pokuse,posebno izdanje 4, Zagreb, 147–154.
Heberlein, T. A., G., Ericsson, K. U., Wollscheid,
2002: Correlates of hunting participation
in Europe and North America. Zeitschrift
für Jagdwissenschaft, 48, 320–326.
Kelly,J., R., Warnick,1999: Recreation trends and
markets: the 21. century Champaign IL: Sagamore
publishing.


dok u drugima kao selektivni oblik turizma pridonosi diverzifikaciji
turističke ponude.


Jedan od temeljnih preduvjeta za sagledavanje mjesta
i uloge lovstva u održivom razvoju Hrvatske i njezinih
regionalnih sastavnica, nedvojbeno je i spoznaja
demosocijalnih karakteristika lovaca, ponajprije lovnogeografskog
i lovno-demografskog intenziteta na razini
županija. Njihovo pobliže poznavanje, što je bila i intencija
ovog rada, trebalo bi pridonijeti kompleksnijem
socijalnom vrednovanju i planiranju lovne aktivnosti u
zemlji, u skladu s načelom održivog razvoja geoprostora
i pozitivnom praksom u razvijenijim državama
Europske unije.


– References
Nejašmić,I., 2008: Stanovništvo Hrvatske: demogeo
grafske studije i analize. Hrvatsko geografsko
društvo, Zagreb.
Nelson,R., 1989:The island within. San Francisco:
North Point Press.
Ortega,Y., J., Gasset, 1972 [1942]: Meditations on
hunting. NewYork: Charles Scibner’sSons
Pinet, J. M., 1995: The hunter in Europe. http:/ /
www.face.eu/Documents/Pinet_study_EN.pdf
Ruppert,K., F.,Schaffer,J.,Maier,R.,Paes ler,
1981: Socijalna geografija. Školska knjiga,
Zagreb.


Stedman, R.C.,T.A., Heberlein, 2001: Hunting and
Rural Socialization. Rural Sociology. 66,
598–617.


www.dzs.hr


U.S. department of the interior, 1997: Fish and Wildlife
Service and U.S. Department of Commerce, Bureau
of the Census. 1997. National Surveys of
Fishing, Hunting, and Wildlife-Associated Recreation.
Fishing.


SUMMARY: Numbering 50,000, hunters in Croatia are a sizeable and proportionately
influential social group. They are bound by similar modes of behaviour in their leisure
time, a common space of activity (hunting grounds) and identical spatial impact
(hunting management zones and the associated structures), wherein they constitute a
clearly distinguished and defined socio-geographic group. From 2001 to 2007 we found
slow but statistically significant growth of number of hunters (r = 0,66; p <0,05).


Trends in the number of hunters in Croatia since the early 1960s have been characterised
by significant fluctuations, with three basic and discernible stages: growth in their
numbers up to the onset of the 1990s, when the largest number of hunters in the history of
Croatian hunting was recorded (100,409 hunters); a drastic decline during the wartime
and post-war periods (during the 1990s); and light growth since the beginning of the current
decade. In recent years, the number of hunters in Croatia has been continually growing.
During the 2001–2007 period alone, the number grew by 10,916, or 27.4 %, which
is average annual growth of 1,819 hunters, or 4.6 % (Figure 1).


The highest correlation (Table 2) exists between ratio of hunters to general population
and population density(r = 0,93; p <0,05), respectively average number of citizens per
ŠUMARSKI LIST 9-10/2010 str. 36     <-- 36 -->        PDF

D. Pejnović, K. Krapinec, M. Slamar: LOVCI U HRVATSKOJ KAO SOCIJALNO-GEOGRAFSKASKUPINA... Šumarski list br. 9–10, CXXXIV (2010), 461-474


settlement (r = 0,90; p <0,05). These results indicate that number of hunters in total population
will be lower as population density is higher. In 2001 Ratio of hunters to general
population was 1:117, but 2007 this ratio was 1:73. This ratio classifies Croatia in the
middle on the European scale of portion of hunters in general population.


The spatial distribution of hunters results from the interference of several factors,
from natural/geographic features, through population density, phase of socio-economic
development, degree of urbanisation/ruralisation and functional orientation of physical
space, to the status and role of hunting traditions in the regional system of values. As a result
of the cumulative causality of these factors, the highest number of hunters in 2001 at
the county level was registered in Istria (3,246), followed by Primorje-Gorski Kotar
County (3,005), while the lowest numbers were recorded in Varaždin (703) and Dubrovnik-
Neretva Counties (994).


From the geographic standpoint, fundamental significance is accorded to study of spatial
differences in hunting intensity, both hunting-geographic (number of hunters per unit
surface), and hunting-demographic intensity (number of hunters per 1,000 inhabitants).
Comparative analysis at the county level shows the highest hunting-geographic intensity is
characterised by Međimurje County, which records a spatial intensity 2.7 times higher
than Croatia’s average (185.3 hunters per 100 km2of territory in the County, in relation to


67.4 in Croatia), while the lowest is in Virovitica-Podravina County, which lags behind the
national average in equal measure (25.8 hunters per 100 km2of territory in the County, in
relation to 67.4 in Croatia). On the other hand, Lika-Senj County stands out with the highest
hunting-demographic intensity, more than three times the Croatian average (27.9 hunters
per 1,000 inhabitants in the County compared to 8.6 for Croatia as a whole). This
county simultaneously records the highest coefficient of use of hunting-demographic potential
among Croatia’s counties, three times the country’s average (34.3 effective per
1,000 potential hunters in the County, in comparison to 10.8 in Croatia as a whole), while
the lowest coefficient of use of this potential, after the City of Zagreb (1.8 effective per
1,000 potential hunters), is Varaždin County (4.8 effective per 1,000 potential hunters).


The results of survey research conducted in December 2007, which encompassed
2,132 hunters from 44 hunting associations from almost all Croatian counties, indicate
that the primary drivers of hunting activities in Croatia are men between the ages of 45
and 65, with emphasis on the 50–54 age group, and an average age of 49, of whom most
have completed secondary school and are employed, and largely reside in rural areas.
The highest number of hunters became involved in this activity while in their twenties,
motivated by the personal need for outdoor recreation, and they account for over one half
of the total number of hunts during the season and they enjoy the support/understanding
of their families for this manner of using their leisure time.


The recent growth in the number of members of this social group in Croatia is a result
of growing interest in hunting as an increasingly popular way to spend leisure time as the
country undergoes increasing urbanisation. Growth in the number of hunters is accompanied
by the correspondingly increased role of hunting as an instrument of sustainable
development, both in terms of economic advancement and environmental protection, in
the sense of preservation of biological diversity. This pertains in particular to Croatia’s
rural and more tourism-oriented regions, in which hunting has been traditionally and
even economically important in the former, while in the latter it contributes as a selective
form to diversification of the tourism product.


Knowledge of the socio-demographic characteristics of hunters, above all the hunting-
geographic and hunting-demographic intensity at the county level, is one of the fundamental
conditions for examining the place and role of hunting in sustainable development in Croatia
and its subordinate regional components. Greater familiarity with these characteristics
should contribute to the more complex evaluation and planning of hunting activities in the
country in compliance with the principle of sustainable development of geographic space
and with sound practices in the more developed member states of the European Union.


Key words:hunters, socio-geographic group, hunting-geographic intensity, hunting-
demographic intensity, coefficient of use of hunting-demographic potential, demographic
characteristics, social characteristics