DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2010 str. 24     <-- 24 -->        PDF

D. Pejnović, K. Krapinec, M. Slamar: LOVCI U HRVATSKOJ KAO SOCIJALNO-GEOGRAFSKASKUPINA... Šumarski list br. 9–10, CXXXIV (2010), 461-474


UVOD – Introduction


Prema podacima Hrvatskog lovačkog saveza, u Hrvatskoj
je 2007. godine registrirano 50.688 lovaca, što
čini 1,14 % od ukupnog broja njezinih stanovnika.
Unatoč relativno malom broju i zastupljenosti u ukupnom
stanovništvu, zbog svoje funkcionalne posebnosti
oni tvore jasno izdvojenu socijalnu skupinu koja je,
zbog svojih prostornih učinaka, istovremeno i socijalno-
geografska grupa.


PremaPinet (1995) do sada je objavljeno mnogo
znanstvenih radova s područja lovstva. Oni se uglavnom
bave ekologijom divljači, odnosno divljih životinja,
međutim, vrlo je malo znanstvenih istraživanja
koja se bave sociološkim i ekonomskim zakonitostima
glede samih lovaca. Stoga je literatura s kojom bi se
po daci u ovom radu usporedili vrlo oskudna.


Značenje lova kao aktivnosti i lovaca kao njezina
nositelja s vremenom je doživjelo osjetnu transformaciju
– od nekadašnje egzistencijalne potrebe, preko
razonode samo za privilegirane slojeve društva, do današnjeg
lova kao oblika aktivne rekreacije. U tom smislu,
lov je danas moguće tretirati kao oblik aktivnosti u
sklopu funkcije “ponašanje u slobodno vrijeme”. Ta
funkcija jedna je od pet osnovnih funkcija ljudskog izražavanja
opstojanja, aktivnosti i djelovanja koja su
imanentna svim društvenim slojevima, prostorno i vremenski
su mjerljiva, mogu se statistički obuhvatiti i djeluju
na prostor.Tosu stanovanje i život u zajednici, rad,
opskrba, obrazovanje i ponašanje u slobodno vrijeme
(Ruppert isur.,1981.).


Sličnu preobrazbu doživjela je i funkcija “ponašanje
u slobodno vrijeme”. S razvojem društva i gospodarstva,
u modernom industrijskom i uslužnom društvu, funkcija
rada postupno je gubila na važnosti u životu pojedinaca i
društva, a njezino je mjesto sve više zauzimala funkcija
“ponašanje u slobodno vrijeme”. U svom razvoju prešla
je put od jednostavne funkcije “odmarati se”,do razgranate
funkcije zadovoljavanja potreba urbaniziranog društva
za iskorištavanjem slobodnog vremena. Po svom
prostornom utjecaju, izraženom u funkcionalnoj diverzifikaciji
i razvoju odgovarajućih struktura koje su sastavni
dio kulturnog pejzaža, ona je danas gotovo jednako
značajna kao i funkcija “raditi”.


Istaknuto mjesto u okviru korištenja slobodnog vremena
ima i funkcija rekreacije, kao potreba urbaniziranog
društva za uspostavljanjem radne sposobnosti. Pod
tim pojmom pobliže se podrazumijeva obnavljanje psihofizičkih
snaga, pretežito uz pomoć odmora i razonode
na aktivan ili pasivan način. Aktivan oblik rekreacije
okuplja određen broj ljudi s jednakim načinom korištenja
slobodnog vremena, ali zahtijeva određen prostor i


Suautorica članka – Maja Slamar registrirana je lovkinja; lovački


ispit položila je 2001. godine, a aktivna je članica lovačkog


društva “Šljuka” – Lasinja, u Karlovačkoj županiji.


infrastrukturu za odvijanje aktivnosti – na taj način nas


ta je prostorni oblik organizacije pojedine aktivnosti.


Svaka takva socijalna skupina čija aktivnost sadrži
neku prostorno-oblikovnu komponentu, odnosno na bilo
koji način sudjeluje u oblikovanju prostora po svom je
karakteru socijalno-geografska skupina. U literaturi se,
ovisno o obliku uvjetne homogenosti, izdvajaju različiti
tipovi socijalno-geografskih skupina; od onih koje povezuje
isti/sličan način života, preko istog/sličnog nači na
ponašanja do akcijsko-prostornih skupina (Ruppert
isur., 1981). Zajedničko im je prostorno relevantno djelovanje
koje, preko vrednovanja prostornih resursa, dovodi
do nastanka odgovarajućih struktura, odnosno
“s prostorom sraslih sustava”, koji kontinuirano mijenjaju
značajke i vrijednost prostora. Lovci zadovoljavaju
kriterij za socijalno-geografsku skupinu s obzirom
na sva tri kriterija uvjetne homogenosti, kao i po naznače
nom prostornom utjecaju.


S obzirom da je geoprostor sa svojim resursima podložan
stalnom vrednovanju ljudskim motivacijama,
način njegova vrednovanja uvelike je determiniran i demografskim
obilježjima pojedinih socijalno-geograf s kih
skupina.To se ne odnosi samo na promjenu bro ja
njegovih pripadnika, već i strukturna i dinamička obilježja
skupine. Kad je riječ o prostornim organizacijskim
oblicima, posebno značenje imaju dobna i obra zovna
struktura odnosne skupine.


Kako demografska obilježja lovaca, kao posebne socijalno-
geografske skupine, u Hrvatskoj do sada nisu
istraživana, temeljni je cilj ovog rada istražiti okvirne
socio-demografske značajke lovaca u Hrvatskoj. U okvi ru
toga pobliže će biti obrazložene determinante lovaca
kao socijalno-geografske skupine, kretanje njihova broja
1962–2006, broj i udiolovaca po županijama 2001. go-
dine, te najrelevantnija socio-demografska obilježja promatrane
skupine, s težištem na dobnoj, ekonomskoj i
obrazovnoj strukturi.


Na osnovi prethodnog poznavanja lovstva i lovaca,
čemu je pomogla iinsajderskauloga suautorice ovog


4


članka, moguće je postaviti sljedeće radne hipoteze:


1. lovci u Hrvatskoj predstavljaju jasno izdvojenu skupinu
s izrazitim obilježjima socijalno-geografske
grupe;
2. prostorna distribucija lovaca u visokoj mjeri korelira
sa stupnjem ruralnosti županija;
3. u biološkom (dobno-spolnom) sastavu hrvatskih lovaca
prevladavaju muškarci starijih podskupina srednje
životne dobi;
4. u ekonomskoj strukturi hrvatskih lovaca prevladavaju
radno aktivni, a u obrazovnoj oni sa srednjom


stručnom spremom.


Izložene hipoteze bit će provjerene kroz istraživački


postupak, a rezultati izloženi u završnom dijelu rada.