DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2010 str. 26     <-- 26 -->        PDF

D. Pejnović, K. Krapinec, M. Slamar: LOVCI U HRVATSKOJ KAO SOCIJALNO-GEOGRAFSKASKUPINA... Šumarski list br. 9–10, CXXXIV (2010), 461-474
464
vačkog ispita prethodno mora platiti uslugu lova određe-
nom lovozakupniku ili postati članom neke lovačke
udruge. Kao član lovačke udruge, uz godišnju članarinu i
radne obveze unutar lovišta dobiva pravo na odstrel
određenog broja i vrsta divljači koje obitavaju u nekom
lovi štu. Teritorij Hrvatske podijeljen je na 1.060 lovišta,
od kojih je 315 državnih, 745 zajedničkih (Izvor: Mini-
starstvo regionalnog razvoja šumarstva i vodnoga go-
spodarstva, 01. travnja 2010.), a predstavljaju akcijske
prostore za 841 lovačku udrugu i 37 pojedinačnih lovo-
zakupnika.
Određenost prostornim učincima
Za razliku od ostalih oblika aktivne rekreacije, lov
razmjerno neznatno utječe na transformaciju prostora.
Činjenica da su bogatstvo divljači i uspješnost lova ovis -
ni upravo o minimalnom antropogenom utjecaju unutar
staništa, lovci nastoje minimalno utjecati na fizio nomiju
prostora i stupanj njegove kultivacije. Prostor ni učinci te
socijalno-geografske skupine ponajprije se očituju u lov -
nogospodarskim i lovnotehničkim objektima te remiza -
ma. Specifičnost je lovne infrastrukture da se nastoji
maksimalno uklopiti u prirodni krajobraz, što se očituje
u pomnom izboru lokaliteta za postavljanje lovnogospo-
darskih i lovnotehničkih objekata te kroz biranje materi-
jala od kojih se grade. Utjecaj lovaca na prostor očituje
se i kroz unošenje alohtonih vrsta i podizanjem uzgajali-
šta za pojedine vrste, što može dovesti do pretjeranog
uništavanja biljnog pokrova, ugrožavanja postojećih po-
ljoprivrednih kultura, te ugrožavanja nekih autohtonih
vrsta divljači i drugih životinja kroz pojavu novog oblika
predatorstva ili kompeticije(Bolton i sur.,1997).
Kretanje broja lovaca u Hrvatskoj 1962–2006. i lovno-geografski intenzitet županija 2001.
Trends in the number of hunters in Croatia 1962.–2006. and hunting-geographical intensity by couties in 2001
Grafikon 1. Kretanje broja lovaca u Hrvatskoj 1962–2006.
Figure 1 Trends in the number of hunters in Croatia 1962–2006
Izvor: Državni zavod za statistiku
Kretanje broja lovaca u Hrvatskoj 1962–2006.
Polazeći od raspoloživih podataka, kretanje broja lo-
vaca na razini Hrvatske moguće je pratiti od početka
1960-ih godina (Grafikon1).Ako se trend promatra ge-
neralno tada nema statistički značajnog kretanja. Među-
tim, mogu se izdvojiti tri razdoblja različite dinamike
broja pripadnika promatrane skupine: prvo, 1962–1990.
s više-manje kontinuiranim i statistički značajnim po-
većanjem broja lovaca (r = 0,977; p <0,05), drugo,
1991–2000., u odnosu na prvo razdoblje obilježeno
osjetnim padom i kolebanjem njihova broja okvirno iz-
među 30 000 i 40 000, te treće,2001–2007.s blagim, ali
broj lovaca/number of hunters