DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2010 str. 27     <-- 27 -->        PDF

D. Pejnović, K. Krapinec, M. Slamar: LOVCI U HRVATSKOJ KAO SOCIJALNO-GEOGRAFSKASKUPINA... Šumarski list br. 9–10, CXXXIV (2010), 461-474


postojanim i statistički signifikantnim rastom broja lo


vaca (r= 0,66; p<0,05).


U tridesetogodišnjem razdoblju, od početka 1960-ih
do početka 1990-ih godina, broj lovaca prosječno se
godišnje povećavao za 2.655 člana, odnosno po stopi
10,2%, da bi 1990. godine dosegao broj od 100.409 regi
striranih lovaca. Otuda proizlazi da je u prosjeku jedan
lovac dolazio na svakih 48 stanovnika (prema popisu iz
ožujka 1991.), što je 2,3 puta više od prosjeka za 2001.
(kada jedan lovac dolazi na svakih 112 stanov nika).
Tako velik broj lovaca početkom 1990-ih godina posljedica
je enormnog povećanja njihove brojnosti samo u
razdoblju1989–1990., gotovo za petinu (18,58%), što je
očito povezano sa zaoštravanjem političko-sigurnosne
situacije, pa i priprema za rat koji je potom uslijedio.


Već 1991. uslijedio je drastičan pad (od 67%), tako
da se broj lovaca smanjuje na 1/3 njihova broja iz 1990.


(33.211lovaca).Temeljni razlog ovakvog pada ratna su
zbivanja uHrvatskoj, pri čemu je 52,9%lovišta bilo
izloženo ratnim operacijama, od čega ih je 30%okupirano,
a 20 %se nalazilo u zoni sukoba (Raguž i sur.,
1993).Tome valja dodati i ratnim zbivanjima uzrokovano
nefunkcioniranje lovačkih udruga koje su gospodarile
lovištima. Naime, za odnosnu lovnogospodarsku
godinu prikupljeni su podaci, uključujući i oni o broju
lovaca, za samo 55%općina koje su pokrivale 47,1%
po vršine lovišta u Hrvatskoj.


Uz ratno, iskazano kolebanje broja lovaca i u poratnom
razdoblju, do 2000. godine, rezultat je neredovite
dostave statističkih podataka iz područja lovne djelatnosti
od strane lovačkih udruga, odnosno jedinica lokalne
samouprave, koje su po zakonu to bile dužne
napraviti.Validnost podataka o broju lovaca povećava
se boljim reguliranjem rada upravnih službi, nakon
2000. godine.


U recentnom vremenu broj lovaca u Hrvatskoj u stalnom
je porastu. Samo u razdoblju 2001.–2007. ukupno
je porastao za 10.916, odnosno 27,5%, što je prosječni
godišnji porast od 1.819 lovaca, odnosno 4,6 %.


Broj lovaca i lovno-geografski intenzitet po županijama
2001. godine


Prostorni razmještaj lovaca rezultat je interferencije
više čimbenika, od prirodno-geografskih obilježja (reljefne
dinamike, klimatsko-ekoloških obilježja, stupnja
pošumljenosti itd.), preko gustoće naseljenosti, razine
društveno-ekonomskog razvoja, stupnja urba niza ci je/
ruralnosti, funkcionalne usmjerenosti prostora, do
mjesta i uloge lovačke tradicije u regionalnom sustavu
vrijednosti.


Kao rezultanta prostorno različite kombinacije navedenih
čimbenika, Hrvatsku karakterizira izrazita nera


vnomjernost u prostornom razmještaju lovaca. U prilog


tomu svjedoči broj lovaca po županijama, pri čemu u


Istarskoj i Ličko-senjskoj broj pripadnika odnosne sku-


pi ne nadmašuje više od3.000 članova, dok se uVirovitičko-
podravskoj i Varaždinskoj županiji kreće između
skromnih 500 i 700 članova, a raspon u broju lovaca
između članstvom najmalobrojnije – Virovitičko-podravske
županije – i one s najvećim brojem članova –
Istar ske, kreće u omjeru 1 : 6,2 (Tablica 1).


Činjenica da se gotovo četvrtina od ukupnog broja
hrvatskih lovaca nalazi u samo tri županije – Istarskoj,
Primorsko-goranskoj i Splitsko-dalmatinskoj – ima jako
uporište u prostornoj strukturi i funkcionalnoj usmjerenosti
tih dijelova Hrvatske, iako je kod svake od njih u
pitanju drukčija ponderiranost. Tako se u Istri posljednjih
desetljeća lov razvija kao sve važnija selektivna
vrsta turizma, u Primorsko-goranskoj županiji predisponiran
je bogatom i raznovrsnom resursnom osnovom
(ponajprije, Gorski kotar, ali i kvarnerski otoci), dok je u
Splitsko-dalmatinskoj županiji velik broj lovaca posljedi
ca njezine površine (druga po veličini hrvatskažupani
ja), velikog udjela morfološki rašlanjenih krških
terena i rijetko naseljene ruralne periferije (Dalmatinska
zagora).S druge pak strane, najmanjim brojem lovaca
ističu seVirovitičko-podravska, Varaždinska i Dubrovačko-
neretvanska županija u kojima se preklapa više
ograničavajućih čimbenika za razvoj lovne aktivnosti,
od visoke gustoće naseljenosti (Varaždinska), preko visokog
udjela agrarno kultiviranog zemljišta u strukturi
površina i zaostajanja u društveno-gospodarskom razvoju
Hrvatske (Virovitičko-podravska), do nepovoljne
prostorne konfiguracije i prevladavajuće usmjerenosti
na različite selektivne oblike urbanog turizma(Dubrovačko-
neretvanska županija).


S geografskog stajališta temeljno značenje ima proučavanje
prostornih razlika u lovnom intenzitetu, kako
lovno-geografskom (broj lovaca na jediničnu površinu),
tako i lovno-demografskom intenzitetu (broj lovaca na


1.000stanovnika). Iz prvog se iščitavaju razlike u stupnju
lovne opterećenosti, a posredno i prostorni učinci
lovne aktivnosti, a iz drugoga značenje lova u vrijednosnom
sustavu, odnosno socijalno-ekonomskoj strukturi
društvenih zajednica pojedinih županija.


Komparativna analiza na razini županija pokazuje
da najveći lovno-geografski intenzitet karakterizira
Međimursku županiju, koja bilježi za 2,7 puta veći prostorni
intenzitet od prosjeka Hrvatske, zatim Grad Zagreb
i Istru. Nasuprot tomu, najmanjim intenzitetom
izdvajaju seVirovitičko-podravska županija, koja u podjednakom
omjeru zaostaje za prosjekom države, za tim
Ličko-senjska i Zadarska županija. Iskazana
polarizacija rezultanta je razlika u gustoći naseljenosti,
ali i općoj razini društveno-gospodarske razvijenosti
na vedenihžupanija.


S druge pak strane, najvećim lovno-demografskim
intenzitetom izdvaja se Ličko-senjska županija, više
nego trostruko većim od prosjeka Hrvatske, nakon koje
slijede Šibensko-kninska i Karlovačka županija.Visok