DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2010 str. 31     <-- 31 -->        PDF

D. Pejnović, K. Krapinec, M. Slamar: LOVCI U HRVATSKOJ KAO SOCIJALNO-GEOGRAFSKASKUPINA... Šumarski list br. 9–10, CXXXIV (2010), 461-474


stanovništvu od 2001. do danas smanjio s 1:117 na
odnos 1:73. Prema spomenutim podacima iz kolovoza
2007. godine, ispred Hrvatske su: Irska (1:12), Cipar
(1:15), Finska (1:17), Norveška (1:21), Malta (1:27),
Švedska (1:31), Grčka (1:37), Portugal (1:43), Španjolska
(1:44), Francuska (1:47), Bugarska (1:66) iAustrija
(1:70). Dakle, vidljivo je da ovaj odnos varira neovisno


o razvijenosti neke zemlje, odnosno da svakako ubudu će
treba istražiti više parametara kako bi se dobio bolji
uvid u zakonitosti koje ukazuju na udio lovaca i regrutiranje
novih članova-lovaca diljem svijeta.


Demosocijalne karakteristike hrvatskih lovaca –Socio-demographic characteristics of Croatian hunters


Temeljne demogeografske značajke hrvatskih
lovaca 2007. godine


Temeljne demogeografske značajke lovaca kao socijalno-
geografske skupinedobivene su metodom anketiranja
na istraživačkom uzorku od 2.132 lovca u lovačkim
udrugama diljem Hrvatske. U okviru toga pobliže su razmotreni
biološki (dobno-spolni) sastav, stručna sprema,
radni status i mjesto stanovanja hrvatskih lovaca.


Uz kretanje i prostorne distribucije lovaca po županijama,
sa stajališta programiranja i planiranja lovne aktivnosti
važno je preciznije poznavati i dobni sastav
hrvatskih lovaca. Provedena analiza pokazuje da je prosječna
starost lovaca u Hrvatskoj 49 godina. Glavni nositelji
lovne aktivnosti lovci su između 40. i 65. godine
života. Najveći broj lovaca nalazi se u dobnoj skupini
50–54 godine, a najmanji u skupinama 18–24, odnosno
75 i više. Naglo opadanje udjela lovaca u dobnim skupinama
ispod 40 godina s jedne i 55 godina s druge strane
moguće je objasniti manjom zainteresiranošću mlađih, a
fiziološkim ograničenjem starijih dobnih skupina za taj
specifičan način terenske aktivnosti (Grafikon 3).


Grafikon 3. Dobni sastav anketiranih lovaca Hrvatske 2007. godine.


Figure 3 Age structure of surveyed hunters in Croatia in 2007


Source: Survey questionnaire (2007)


Uz dob, biološku strukturu dopunjuju i pokazatelji
spolnog sastava ispitanika. Provedeno istraživanje potvrđuje
dobro poznatu činjenicu da je lov aktivnost
uglavnom vezana uz mušku populaciju.


Heberlein i sur. (2002) nisu našli signifikantnu
ovisnost između udjela lovaca u stanovništvu i udjela
muškog stanovništva u populaciji. Iako su spomenuti
autori Hrvatsku svrstali u zemlje s većim udjelom muškog
stanovništva, taj je udio unutar europskog prosjeka
(udio ukupnog muškog stanovništva u Hrvatskoj iznosi
48,13%; izvor:http://www.dzs.hr). Usporedbe radi, prosječan
udio muškog stanovništva u SAD-u i EU iznosi
49%, a kreće se od 47 do 53%). Međutim, vrlo visoka
negativna korelacija između udjela muškog stanovništva
u stanovništvu starosti od 20 do 34 godine i odnosa lovaca
prema stanovništvu govori r = 0,70; p<0,05; Tabli ca
2),kako je udio lovaca signifikantno niži u krajevima
gdje je udio mladog muškog stanovništva veći. Ovo definitivno
nameće potrebu dubljih socioloških istraživanja
kako bi se dobili razlozi ovakve pojave.


Što se tiče obrazovne strukture, više od dvije trećine
hrvatskih lovaca imaju srednju stručnu spremu, uz koju
su relativno značajno zastupljeni i oni sa višom/visokom
stručnom spremom.Tošto je dobivena negativna
korelacija između udjela lovaca i udjela stanovništva s
visokom stručnom spremom ne znači da su lovci
uglavnom ljudi niže stručne spreme. Naime, postoje
zanimanja visoko obrazovanih stručnjaka kojima je lov
i lovstvo dio struke kojom se bave (šumari, agronomi i
veterinari). Poznato je da su stručnjaci navedenih pro-
fila uglavnom stanovnici ili djelatnici ruralnih područja,
odnosno manjih gradova.