DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2010 str. 59     <-- 59 -->        PDF

PRETHODNO PRIOPĆENJE – PRELIMINARYCOMMUNICATION Šumarski list br. 9–10, CXXXIV (2010), 497-502
UDK 630* 453


PRVI NALAZ KESTENOVE OSE ŠIŠKARICE
(Drycosmus kuriphilus) U HRVATSKOJ


FIRST RECORD OF ORIENTAL CHESTNUT GALLWASP
(Dryocosmus kuriphilus) IN CROATIA


11 2


Dinka MATOŠEVIĆ , Milan PERNEK, Boris HRAŠOVEC


SAŽETAK: U radu se prvi puta opisuje prisutnost karantenskog štetnika
pitomog kestena, kestenove ose šiškarice (Dryocosmus kuriphilus) u Hrvatskoj.
Šiške smanjuju fotosintetsku površinu, zaustavljaju rast izbojaka i smanjuju
urod pitomog kestena. Porijeklom je iz Kine, a u Europi je prvi puta
zabilježen 2002. godine u Italiji. Domaćini su vrste iz roda Castanea. U radu
je opisana biologija ovog štetnika, simptomi napada, načini širenja, štetnost i
mjere zaštite. Navedeni su točni lokaliteti i datumi prvog nalaza ovog štetnika
u Hrvatskoj, na temelju čega je napravljena karta rasprostranjenosti u 2010.
godini. Kestenova osa šiškarica može se smatrati novom, invazivnom vrstom
štetnika u Hrvatskoj i sljedećih godina se može očekivati njezino širenje u
svim kestenovim sastojinama.


Ključne riječi:karantenski štetnik, šiške, pitomi kesten, štetnost


UVOD – Introduction


Kestenova osa šiškarica (Dryocosmus kuriphilus puta zabilježen 2002. godine u Italiji, u regiji Piemont
Yatsumatsu; Hymenoptera: Cynipidae) je novi i znača-(Brussino i sur.2002),tri godine kasnije (2005.) u
jan štetnik na pitomom kestenu(CastaneaMill.). U Eu-Sloveniji (Knapič i sur.2010) i Francuskoj (EPPO
ropi i Hrvatskoj nalazi se na listi karantenskih štetočina 2007) te 2009. u Mađarskoj (Csoka i sur.2009) i Švi(
EPPO 2009;MPRRR 2008).Vrsta potječe iz Kine, a carskoj (EPPO 2009a). U Hrvatskoj je kestenova osa šiprvi
puta je, izvan svog prirodnog areala otkrivena u Ja-škarica prvi puta otkrivena u svibnju 2010. godine.
panu 1941. (Moriya i sur.2003) i na korejskom poluo-


U ovom članku daje se prikaz biologije i štetnosti
toku 1961. godine(Rieske 2007).Izvan Azije,štetnik


ove ose, lokaliteti njezinog prvog nalaza i prognozira se
je prvi puta zabilježen u SAD-u1974.(Rieske 2007) i


njezina pojava u Hrvatskoj.
u Nepalu 1999. (Aebi i sur.2007). U Europi je prvi


DOMAĆINI – Host plants


Domaćini kestenove ose šiškarice su europski pitomi Borkh.)ikineski kesten(C. mollissimaBlume).U Hrvatkesten
(Castanea sativaMill.), japanski kesten (C. crena -skoj je jedini domaćin pitomi kesten i štetnik se ne može
taSiebold & Zucc),američki kesten (C. dentata(Marsh.) razviti niti na jednoj drugoj vrsti šumskog drveća.


BIOLOGIJAKESTENOVE OSE ŠIŠKARICE – Biology of oriental chestnut gall wasp


Kestenova osa šiškarica pripada porodici Cynipidae oko 1000 vrsta iz 27 rodova uglavnom na sjevernoj he(
podporodica Cynipinae, pleme Cynipini) koja je ka-misferi, od kojih su najpoznatije hrastove ose šiškarice
rakteristična po stvaranju šiški na velikom broju doma-(Csóka i sur.2005).Dryocosmus kuriphilus je jedna
ćina. Pleme Cynipini je najbogatije vrstama i obuhvaća od dviju vrsta iz plemena Cynipini koja uzrokuje šiške


na vrstama iz rodaCastanea(Ácsi sur. 2007).


1


Dr. sc. Dinka Matošević dinkam@sumins.hr


1


Kestenova osa šiškarica ima jednu generaciju godiš-
Zavod za zaštitu šuma i lovno gospodarenje, Hrvatski šumarski


Dr. sc. Milan Pernek milanp@sumins.hr


nje, a razmnožava se partenogenezom, pa embrij nastaje
institut, Jastrebarsko


aseksualno, bez oplodnje. Imaga (poznate su samo


Prof. dr. sc. Boris Hrašovec hrasovec@sumfak.hr


ženke) izlaze iz šiški uglavnom od polovice lipnja do


Šumarski fakultet, Sveučilište u Zagrebu