DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2010 str. 77     <-- 77 -->        PDF

J. Tomićević, M. A. Shannon, D. Vuletić: DEVELOPING LOCAL CAPACITY FOR PARTICIPATORY ... Šumarski list br. 9–10, CXXXIV (2010), 503-515


kao i gospodarskim i upravljačkim aktivnostima samoga Parka. Intervjui s lokalnim
stanovništvom obuhvaćali su: demografske informacije o kućanstvu;
stavove prema životu na selu; percepciju prirode i krajobraza; odnos sa Upravom
Parka; i pitanja vezana uz strategije kućanstva kroz povijest, sadašnje i
njihova očekivanja za budućnost (Tomićević 2005). Sama pitanja bila su otvorena,
s ponuđenim odgovorima te mogućnošću davanja više odgovora. Svi intervjui
obavljeni su u samim kućanstvima, što je omogućavalo ispitanicima da i
primjerom objasne kako žive i rade te na koje načine utječu na krajobraz. Također
su mogli lako objasniti kako institucionalne promjene utječu na njihovu
volju za suradnjom s Upravom Parka, kao i njihova očekivanja u budućnosti.
Intervjui su u potpunosti prepisani, što je omogućilo njihovu obradu i analizu
korištenjem SPSS (Statističkog probrama za socijalna istraživanja) programa.


Dodatno su obavljeni i problemski orijentirani intervjui sa stručnjacima i
donositeljima odluka u Parku, nadležnim institucijama i znanstvenim organiza
cijama (obavljeno je 5 intervjua) kako bi se dobio uvid u način sagledavanja
problema s razine donositelja odluka. To znači da ispitanici nisu predstavljali
sebe kao osobu, već su pružali stručno mišljenje u svom institucionalnom i/ili
organizacijskom kontekstu (Meuser i Nagel 1991). Korištena pitanja bila su
otvorena i polu strukturirana, koncentrirajući se na ključne probleme vezane
uz sudjelovanje lokalnog stanovništva u upravaljanju Parkom, uključujući
konflikte između lokalnog stanovništva i korištenja prirodnih resursa. Prikup ljena
su i razmišljanja stručnjaka o budućnosti Parka.


Svi prikupljeni podaci uneseni su u bazu te analizirani korištenjem SPSS
programa, posebno namijenjenom za analizu kvalitativnih podataka. Tijekom
analize i interpretacije dobivenih rezultata korištena je metoda triangulacije
(unakrsnog potvrđivanja) gdje se jedna grupa podataka analizira u odnosu na
drugu grupu, čime se omogućava razumijevanje prošlih, postojećih i budućih
postupaka. Ova metoda posebno se pokazala korisnom u razumijevanju strategija
primijenjenih u lokalnim kućanstvima. Također je analizom drugih prikupljenih
dokumenata i pravnih akata, dobiven uvid u odnose između lokalnog
stanovništva i uprave Parka te karakteristike šireg zemljopisnog i institucionalnog
okruženja koje utječu na kapacitete zaštite prirode unutar Nacionalnog
parka Tara.


Ovim istraživanjem analizirani su mogućnosti razvoja kapaciteta stanovništva,
koje živi u granicama samog Parka, te učinkovitog sudjelovanja u
upravljanju zaštićenim područjem, kroz uključivanje u aktivnosti unapređenja
biološke raznolikosti u svoje svakodnevne životne odluke. Polučeni rezultati
ukazuju na neophodnost očuvanja i osiguravanja alternativnih životnih strate
gija, s ciljem zaustavljanja iskorištavanja zaštićenih područja od strane lokalnog
stanovništva, koje se istovremeno bori za očuvanje i unapređenje
vla stitih životnih uvjeta.


Analiza stručnih intervjua ukazala je na nedostatak općih strateških dokumenata,
koji bi regulirali zaštitu biološke raznolikosti i upravljanje zaštićenim
prostorima u Srbiji, posebice onim od međunarodnog značenja.


Ključne riječi:sudjelovanje u upravljanju; zaštićena područja, lokalna
zajednica, komunikacijske aktivnosti