DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2010 str. 87     <-- 87 -->        PDF

području Bavarske, a gospodari državnim šumama
južne Bavarske smještene u alpskom području. Na
ukupnoj površini od 28.600 ha, gospodarenje se provodi
na 28.000 ha . Sipina (sipara) ima oko 4.200 ha,
ostale površine 16.000 ha i golih stijena i liticana površini
od 8.500 ha.


Specifičnosti šuma, njihova flornog sastava i gospodarske
namjene proizlaze iz reljefnih, geoloških i klimatskih
specifičnosti.Tespecifičnosti u velikoj mjeri
diktiraju funkciju šume te način gospodarenja. Glavnina
šuma nalazi se na nadmorskoj visini od 700 –
1440 mnv, stoga su sastojine razdjeljene obzirom na
geološki podlogu, tlo i nagnutost terena navisoko gorsko
područje i udoline.


U visokom gorskom području razlikuju se tri tipa
staništa:


– fliš iz razdoblja Krede s plitkim slojem tla, izraženom
erozijom ili nanosima materijala (sipine);
– vapnenačke rendzine iz razdobljaTrijasa, plitko tlo
s ograničenim kapacitetom za vodu;
– duboka tla koja su između stijena,a potječu iz razdoblja
Krede i JureU udolinama,na zaravnima ili blago nagnutim terenima
nalaze se duboka i plodna tla iz dobaTercijara, a
karakterizira ih znatan udio pješčenjaka, odnosno mla di
morenski nanosi vapnenca iz razdoblja Kvartara.To
su udoline uz vodotoke i u podnožju visokih masiva, te
predstavljaju najkvalitetnija staništa za vegetaciju, odnosno
sastojine.


Vrlo značajnu ulogu ima klima koju karakteriziraju
obilne oborine i niske temperature. Na promatranom
području godišnji prosjek oborina je između 1000 i
2000 mm. Obzirom da su ovdje izraženi ekstremi
(obilne kiše, velike količine snijega),ukratkom razdoblju
dolazi do velike količine vode ili snijega,što redovito
izaziva pojavu lavina ili bujičnih tokova, a to se
odražava još uvijek prisutnom snažnom erozijom.


Osnovni cilj gospodarenja bavarskim šumamateme lji
se na prirodnim sastojinama,a ostvarujese u međusobnom
odnosu ekologija – ekonomija – društvena
zajednica i na načelu dijaloga i transparentnosti.


Sve obveze vezane uz gospodarenje šumama,ali i
divljači, jer šuma rija gospodari i lovištem također od


28.000 ha, obavlja ukupno 75 dje


latnika, sljedeće strukture:


– 2voditelja (upravitelja šumarije),
– 2voditelje administracije,
– 1servisna osoba,
– referent zanekretnine,
– referent zašume,
– 5 namjesnika (administratora),
od toga 3 s punim rad nim vremenom
i 2 s pola radnoga vremena,
– 44 šumska radnika,
– 9lovnika,
– 10 revirnika, od čega 2 u nizinskom
području.


Najveći dio šuma nalazi se na nadmorskoj
visini između 700 i 1400
mnv, a zastupljene su s prirodnim
mješovitim sastojinama smre ke,
jele, bukve i gorskog javora. Omjer
smjese varira ovisno o visi ni, ekspoziciji,
inklinaciji, ocjedi tosti i dubini
tla. Na južnim ekspozicijama uz navedene
vrste redovito se javlja kao
primjesa bor imukinja.


U predalpskom prostoru nalazimo
pretplaninske bukovo-jelove
sastojine sa smrekom i nešto ostale
listače.


S obzirom na način gospodarenja
ovim sastojinama, a posebno zbog
njihove značajne zaštitne funkcije
prevladavaju starije sastojine (iako


se načelno gospodari preborno).


Slika 2. Shema održivog gospodarenja bavarskih državnih šuma


(prevela i prilagodila: Linda Bjedov)
Gle dano po dobnim razredima čak