DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2010 str. 88     <-- 88 -->        PDF

52 % sastojina je IX.dobnog razreda ili starije,a mlađi
dobni razredi (I –VIII) zastupljeni su sa 5–7% u ukupnoj
površini. U visokoplanins kom području je oko 9.500
ha sas to ji na starijih od 160 go dina, te sastojine osnovane
su 1845 godine.


Što se razvojnih stadija sastojina tiče,u visokoplaninskom
području je oko 37% mladih sastojina (pomladak,
mladik),a 63% su starije sastojine.


Što se tiče zastupljenosti vrsta,u drvnoj zalihi dominira
smreka sa čak 67% udjela, bukva je zastupljena
s 12%, jela sa 6%, bor sa 4%,aostale listače i četinjače
sa 11%.


Strukture sastojina s obzirom na zastupljenost vrsta
također su u znaku smreke, naime čistih smrekovih sastojina
je ukupno 40 %, smreka s primjesama listača
zauzima 25%, dok je mješovita sastojina smreke, jele,
bukve i javora na 23% površine.Listače (uglavnom
bukove sastojine)zastupljene su s 10%, a smreka s os ta
lim četinjačama zauzima samo 2%sastojina.


Zanimljiva je i debljinska struktura stabala, kojih je u
prosjeku 272 kom/ha. Stabla prsnog promjera do 25 cm
zastupljena su sa 14%, od 25 – 35 cm sa 27%, od 36–47


Slika 3. Tehnička zaštita od lavina


(Foto:M. Grubešić)


s 31%,a preko 48 cm sa 28%. Prema zastupljenosti
deb ljinskih razreda ne može se govoriti o prebornom go-
s podarenju,a što prethodno potvrđuje i starosna struktura
sastojina.


Iako se radi o sastojinama gorskog i visokoplaninskog
područja sa specifičnom klimom, odnosno kratkim
vegetacijskim razdobljem,prosječni prirast iznosi


3


5,2 m/ha.
Već je spomenuto više funkcija ovih sastojina. S obzirom
na namjenu prilagođeno je i gospodarenje pojedinim
sastojinama. Ovisnoo specifičnosti staništa i važnost zaštitne
uloge šume, sukladno bavarskom zakonu o šu-
mama, na ovome prostoru zaštitnu ulogu ima 15.500 ha
šume, u okviru zaštite prirode (zaštićena područja) nalazi
se čak 23.600 ha, aposebno zaštićenih područja (FFH)je
na 8.500 ha.(FFH= Fauna-Flora-Habitat).
Specifičnu zaštitnu ulogu šuma ima,prema namje ni,
u sljedećem opsegu:


– zaštita tla – 11.100 ha,
– zaštita voda – 23.600 ha,
– zaštita od lavina – 5.500 ha,
– zaštita staništa – 7.800 ha.Slika 4. Biološka zaštita od lavina – zadaća šumara
(Foto:M. Grubešić)Slika5. Sudionici ekskurije tijekom obilaska sastojina šumarije


Slika 6. Detalj iz sastojine smreke u okolici Oberammergaua


Oberammergau uz stručno vođenje direktora gospodina


(Foto: M. Grubešić)


Meinharda Süssa (prvi s desna) (Foto: M. Grubešić)