DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2010 str. 89     <-- 89 -->        PDF

Štete od divljači


Zbog relativno velike brojnosti divljači na ovom


području (u lovištu obitava oko 2.000 grla jelenske divljači,
oko 3.000 grla srneće divljači i oko 2.000 divokoza),
veliki problem predstavljaju štete od divljači na
mladim sastojinama i stablima koje nastaju guljenjem
kore i brštenjem.


Guljenje kore – oko 25% smrekovog pomlatka, odnosno
oko 22 % mladih stabala promjera 12–23 cm
biva oguljeno od divljači,a što čini oko 50 % mase u
tom razvojnom stadiju koja je oštećena.


Brštenjem također nastaju enormne štete, s obzirom
da se povećanjem broja divljači i ove štete znatno povećavaju.
Praćenjem šteta koje nastaju kao posljedica
brsta,utvrđeno je da su se štete u proteklih desetak godina
znatno povećale,tako da su 1997.godine u odnosu
na 1985. godinu povećanja brštenja na jeli za 80%, na
bukvi za 190%,a na ostalim listačama čak za 380%.


Tako velike štete primorale su šumariju da osnuje
tzv.Wintergatere (zimovališta) koja su ograđena, u njih
se na hranu primami veći dio fonda jelenske divljači iz
otvorenog lovišta te se tijekom zime tu intenzivno hrani
(i drži u ogradi) kako bi se izbjeglo brštenje u otvo renom
dijelu lovišta. U proljeće se ta divljač ispušta ponov
no u otvoreni dio lovišta.


Šumarstvo kao gospodarstvo


Glavna zadaća šumarstva je:


– postizanje mješovite sastojine sa stabilnom i trajnom
strukturom, bez oplodnih ili čistih sječa,
– preferirajuće vrste su jela i bukva,
– minimalne površine u obnovi su: pomladak 100 ha,
mladik 150 ha,
– saniranje zaštitnih šuma – ponovno pošumiti
oko 60 ha,
– svesti štete od brštenja kod jele i bukve ispod 20%,
a kod ostalih listača ispod 30%.


Etat i prirast


Prema izmjerama i propisima iz 2005.godine utvr


3


đen je godišnji prirast od 141.000 m, godišnji etat tada


3


je propisan od 84.000m. Od 2009. godine povećan je
etat na temelju uputa odjela za uređivanje šuma na


3


95.000m.
Prepoznatljivo gomilanje drvnih zaliha od otprilike


3


133.000m godišnje odvija se pretežno ponamjenskim
kategorijama razvijenihi nerazvijenih (inicijalna faza
sastojine)zaštićenih šuma. U zaštićenim šumama osiguravanje
i poboljšanje zaštitnih funkcija imaju apsolutni
prioritet, dok samo iskorištavanje stoji u drugom
planu i najčešće zahtijeva privlačenje žičarom (da se
zaštiti tlo, prizemo rašće i pomladak).


Oko 72% iskorištavanja pripada u namjensku kate


goriju gospodarske šume(5.436 ha), 26 % pripada u ka


tegoriju razvijenezaštićene šume(3.584 ha) i samo 2%


u kategoriju nerazvijene zaštićene šume (5.951 ha).


Torezultira visokom starosti sastojine i odgovara uzgajanju
planinskih šuma sukladno pravilima zaštite prirode.


Obnova sastojina


Propisi nalažu uzgojne radove i to 110 ha obnove sastojina
(pomlađivanja) te 223 ha na njezi podignutih sastojina.
Glavna zadaća šumara kod uzgojnih radova je
uzgoj stabala listača. Želja je da se u kasnijim razvojnim
fazama sastojine smanji dominacija smreke. Stoga
je u mladim sastojinama zadaća regulacija omjera smje se
radi osiguranja mješovitosti sastojine u kojoj će značajniju
zastupljenost imati listače i jela.


Umjetno pošumljavanje


Godišnje se treba pošumiti sjetvom ili sadnjom sadnica
30 ha novih sastojina – kultura. Od toga 40 % kultura
treba podići u nizinskom dijelu,a 60% u visokoplaninskom
području.Težište kod odabira vrsta je na jeli i bukvi.


Ekonomski pokazatelji gospodarenja


Troškovi i zarada:


– Prihodi šumarije (6,5 mil. €):
– 4,7 mil. € od drvne mase,
– 1,1 mil. € od korištenja ustanova,
– 0,35 mil. € od lovstva,
– 0,2 mil. € iz subvencija.
Troškovi (6,5 mil. €):
– plaće 3,6 mil. €
– sječa 0,6 mil. €
– transport drva 0,6 mil. € (odnosi se na iznošenje
drva od panje do prometnice, s obzirom da se većina
izvlači žičarama),
– vanjski transport 0,5 mil. € (odnosi se uglavnom na
kamionski prijevoz).
Područje poslovanja šumom i drvom sastoji se od
zahtjevne metode sječe drva na strmom terenu.


Sječa i transport mogu se samo uvjetovano racionalizirati
i mehanizirati.


Šumski radnici


U posljednje vrijeme šumarija Oberammergau zapošljava
45 šumarskih radnika, od čega su tri poslovođe.
Govoreći o kvalitetnom planu i rasporedu poslova, ovi
radnici obave oko 50 % poslova na sječi i izradi. Ponajprije
rade na sječi i izradi u starim sastojinama s kvalitetnom
drvnom masom. Ostali poslovi na kojimrade su
poslovi pošumljavanja, na uzgojnim radovima i posebno
na poslovima saniranja zaštitnih sastojina.


Preostalih 50 % sječe i izrade obavljaju vanjski izvođači,
odnosno registrirane firme ili privatni poduzetnici
koji na natječaju dobiju propisani posao.Vanjski
suradniciza predviđene radove koriste tešku mehanizaciju
poput harvestera i jednojarbolnih žičara. Cijena
takvih poslova računa se između 12–26 €/prm, ovisno
koristi li se samo harvester ili je u kombinaciji i žičara.


Prijevoz drva


Od ukupnesječive mase oko 60% prodaje se (odnosno
otpremi) sa stovarišta, oko 35% franko šumska