DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2010 str. 9     <-- 9 -->        PDF

IZVORNI I ZNANSTVENI ČLANCI – ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. 9–10, CXXXIV (2010), 447-459


UDK 630* 187 + 188 (001)


ŠUMSKA VEGETACIJAVRGADSKIH OTOČIĆAI VRGADE
(DALMACIJA, HRVATSKA)


FORESTVEGETATION OF THE ISLAND OF VRGADAAND ITS ISLETS
(DALMATIA, CROATIA)


Marija PANDŽA1, Vesna KRPINA2


SAŽETAK: U radu su analizirane fitocenološke značajke vegetacije na području
otočne skupine Vrgada (otoci zadarskog arhipelaga). S obzirom da
otok Vrgada u svom najvišem dijelu vrh Strabinovac doseže visinu od 112 m,
na njoj možemo razlikovati samo mediteransko-litoralni vegetacijski pojas.
Taj je pojas zastupljen u eumediteranskoj vegetacijskoj zoni, a najznačajnija
zajednica je Myrto-Quercetum ilicis, a na zaštićenim položajima Vrgade, te na
južnoj i jugozapadnoj ekspoziciji otoka i na otočićima zastupljena je stenomediteranska
asocijacija Pistacio-Juniperetum phoeniceae. Ukupno je napravljena
31 fitocenološka snimka. Snimke su rađene i analizirane po metodi
Braun-Blanquet-a. Na svim snimkama provedene su dvije metode numeričke
analize - klasterska analiza i multidimenzionalno skaliranje. Rezultati su prikazani
u tablicama 1–5 klasičnim prikazom fitocenoloških snimaka, a numeričkom
analizom dobiven je grafički prikaz (sl. 3 i 4). Sintaksonomskom
analizom utvrđene su šumske zajednice gariga –Erico-Cistetum creticiH-ić
1958 i makije: Myrto-Quercetum ilicis (H-ić 1963) Trinajstić (1976) 1985,
Fraxino orno–Quercetum ilicisH-ić (1956) 1958,Pistacio-Juniperetum phoeniceaeTrinajstić
1987 i Querco ilici-Pinetum halepensisLoisel 1971.


Osim ovih zajednica koje se jasno uočavaju na terenu, dio otoka Vrgade i
otočića Arntina obraštaju sastojine alepskog bora koji se spontano širi, a na
otočiću Murvenjaku sastojine mirte i tršlje –Myrto-Pistacietum lentisciMolinier
(1936, 1954) Rivas Martinez 1975.


Ključne riječi:Myrto-Quercetum ilicis,Pistacio-Juniperetum phoeniceae,
numerička analiza, otok Vrgada i vrgadski otočići, Dalmacija, Hrvatska


UVOD – Introduction
Tijekom 2009. i 2010. godine obavljen je niz floris -Vrgade i druga hrid Kamičić – južno od Vrgade) te tri
tič kih i vegetacijskih istraživanja 14 malih otočića i otočićaArtina, Obrovanj i Rakita(Piljac-Kosović
hri di uz otok Vrgadu (zadarski arhipelag). 2009).Tijekom izrade vegetacijske karte Republike Hrvatske
nisu obavljena kartiranja Vrgade. Horvatić


U bioklimatskom smislu otokVrgada pripada biokli (
1934, 1939, 1957, 1958, 1961-1962, 1963, 1963a,


mi sveze Quercion ilicis.Vegetacija te sveze u fitogeo1964,
1967, 1971) koji je fitocenološki istraživao istoč


grafskom pogledu pripada eumediteranskoj vegetacijskoj
no jadranske otoke ne spominje otok Vrgadu.


zoni mediteranske fitogeografskeregije(usp. Trinajs tić
1998).Tijekom 2003. i 2004. g. obavljena su floristi -Vrgada je 50-tih i 60-tih godina 20. st. pošumljačka
istraživanja otokaVrgade. Uz Vrgadu istraživanjima vana alepskim borom (Pinus halepensisMill.).Bor se
su obuhvaćene dvije hridi(hrid Kamičić – sjeverno od spontano širi i obrašta veliku površinu otoka.Uz bor na
otoku je makija crnike, unutar koje se jasno mogu razli1
Dr.sc. Marija Pandža, Murterskih iseljenika 5, HR-22243
Murter, Hrvatska (Croatia) (marija.pandza@si.t-com.hr)
kovati– inicijalni stadij sa zajednicomgariga i termi2
Mr.sc.Vesna Krpina, dipl. ing. šum.; Hrvatske šume d.o. o.
nal ni stadij sa zajednicama Myrto-Quercetum ilicis
Zagreb; Uprava šuma podružnica Split; Šumarija Biograd,
Tri najstić (1976) 1985.
Put Grande bb, Biograd n/m (vesna.krpina@ hrsume.hr)
ŠUMARSKI LIST 9-10/2010 str. 10     <-- 10 -->        PDF

M. Pandža, V. Krpina: ŠUMSKAVEGETACIJAVRGADSKIH OTOČIĆAI VRGADE (DALMACIJA, HRVATSKA) Šumarski list br. 9–10, CXXXIV (2010), 447-459


Zajednica gariga se na otokuVrgada nalazi u procesu
prirodne progresije u smjeru vazdazelene makije. Čiste
šumecrnikeMyrto-Quercetum ilicis do sada su poznate
s otoka Hrvatskog primorja,od kvarnerskih na sjeveru,
do dubrovačkih na jugu.Ta zajednica predstavlja terminalnu
fazu razvoja šumske vegetacije eumediteranske
zone istočnojadranskog primorja i njenom rasprostranjenošću
bavio se veći broj istraživača(usp.Horvatić
1934, 1958, 1963; Zi. Pavletić 1973; Trinajstić
1984, 1985, 1986, 1989, 1990, 1995a, 2008; M. Hećimović
1980, 1982; S. Hećimović; 1984; Pandža
2003;Pandžaetal. 2004).


Na južnim do jugozapadnim ekspozicijama otoka
Vrgade i po okolnim otočićima prisutnaje zajednicaPistacio-
Juniperetum phoeniceae. Inicijalna je šumska zajednica
poznata iz većeg dijela istočnojadranske obale
(usp. Trinajstić1987, 1995, 1995a, 1998, 2008;Jas pri
ca et al. 2000; Kovačić et al. 2001; Pandža
2003, 2004;Pandžaetal. 2004).


ISTRAŽIVAČKO PODRUČJE – Researched area


2 22


Otok Vrgada (2.3 km ), (Duplančić-Lederet Murvenik– 0,609 km; Šipnata – 0.085 km, Oblik –


2 22


et al.2004) te vrgadski otočić i hridi (Murvenjak ili 0.074 km, Kozina – 0.063 km, Gira – 0.056 km,


Slika 1. Istraživano područje


Figure 1Researche area
ŠUMARSKI LIST 9-10/2010 str. 11     <-- 11 -->        PDF

M. Pandža, V. Krpina: ŠUMSKAVEGETACIJAVRGADSKIH OTOČIĆAI VRGADE (DALMACIJA, HRVATSKA) Šumarski list br. 9–10, CXXXIV (2010), 447-459


22


Obrovanj – 0.04 km,Artina 0.033 km, V. Školjić – Zavoda za statistiku Zadarske županije na Vrgadi su


22


0.03km, M. Školjić – 0.013 km te hridi Rakita,Vrtlić,
Lončarić, Kamičić sjeverno i južno odVrgade) pripadajuzadarskom
arhipelagu i južnohrvatskom (dalmatinskom)
otočju(sl. 1).Vrgada i otočići imaju dinarski
smjer pružanja od sjeverozapada prema jugoistoku.Vrgada
je građena od rudistnih vapnenaca senona i dolomitaALB-
cenomana. Na pojedinim dijelovima otoka
izmjenjuju se vapnenci i dolomiti s hondrodontama
(Mamužić etal. 1975).


Otok Vrgada je smješten između otoka Pašmana i
Murtera. Male je površine i jedan je od najmanjihnaseljenih
hrvatskih otoka. NaVrgadi je istoimeno naselje
smješteno na sjeveru otoka(sl. 2). Prema podacima iz


2001. g. živjela 242 stanovnika. Na Vrgadi je malo


obradivih površina, koje se koriste kao maslinici, vino


gradi i vrtovi.Tla su antropogeno utjecana,te je velik
dio antropogenih tala (maslinika i vinograda) zapušten.


Vrgadski otočići su nenastanjeni,osimV.Školjića,
na kojem od1999. g.žive čuvari okolnih kaveza za marikulturu.


Za otokVrgadu nema klimatoloških podataka pa su
uzeti klimatološki podaci najbliže klimatološke postaje
Biograda na kopnu. Po Köppenovoj klasifikaciji Vrgada
se nalazi u C klimatskoj zoni označenoj kao


sa


„klima masline“. Prema interpretacijiŠegote (1963)
Köppen-ovu C klimu karakteriziraju blage zime i


sa


vruća ljeta.
U Biogradu prema podacima Hidrometeorološkoga
zavoda Republike Hrvatske za razdoblje 1981–2000.g.,
srednja godišnja temperatura bila je15 °C, a količina
oborina iznosila je 814,2 mm.Apsolutni minimum zabilježen
je u prosincu (- 8,0 °C), a apsolutna maksimalna
temperatura u istraživanom razdoblju iznosi 38,5 °C.
Godišnja količina oborina nije jednoliko razdijeljena
na sve mjesece i godišnja doba.Veći dio godišnje količine
oborina pada u hladnijem dijelu godine (X-III. mjeseca),
što je jedna od karakteristika maritimnog
oborinskog režima kojemu otokVrgada pripada (Pen-


Slika 2. Uvala Sv.Andrija (sjeverna strana otokaVrgade s dijelom
naselja)


Figure 2The Cove of St. Andrija (north side of the island of Vrgada
with a part of the settlement)


zar B. i I. 1979/80, 1981). Najmanje kiše palo je u srp nju,
prosječno 24 mm. Neravnomjeran raspored oborina
tijekom godine dovodi do izrazito sušnoga ljeta i zastoja
vegetacije u tom razdoblju.


MATERIJAL I METODE – Material and Methods


Vegetacijska istraživanja vršena su po metodi BraunBlanquet-
a (usp. Horvat 1949; Horvat et al. 1950;
Braun-Blanquet1964).


U ovom radu izvršena je analiza šumskevegetacije
otokaVrgades pripadajućih otočića. Načinjenaje31fi tocenološka
snimaka (tijekom vlastitih fitocenoloških
istraživanja).


Uz fitocenološke snimke provedena je numerička –
klasterska analiza i multidimenzionalno skaliranje
(Sharma 1996; McGarigal etal. 2000). Numerička
analiza provedena je programskim paketom SYNTAX
2000 koji se koristi u taksonomiji i sinekologiji
(Podani 2001). U ovoj analizi Braun-Blanquet-ova
kombinirana skala za procjenu abundancije i pokrovnosti
transformirana je u Van der Maarel-ovu ordinal nu
skalu (usp. Van derMaarel1979).


Nomenklatura vrsta u fitocenološkim tablicama
usklađena je poNikolić(1994–2000, 2010), a fitocenološka
nomenklatura usklađena je prema “Kodeksu
fitocenološke nomenklature” (Weber etal. 2002).Uz
imena asocijacija su i šifre iz nacionalne klasifikacije
staništa–NKS(Topić etal. 2006).


Vrstesuufitocenološkim tablicamagrupiranepre mapripadnostiodređenimsintaksonomskimkategorijama,
odasocijacije, prekosveze, redairazreda.


Sintaksonomski pregled šumske vegetacije otoka Vrgade i okolnih otočića


Sintaxonomic review of the forest vegetation of the Island of Vrgada and surrounding Islets


RAZRED:ERICO-CISTETEATrinajstić 1985


RED:Cisto-EricetaliaH-ić 1958
Sveza:Cisto-EricionH-ić 1958
As.Erico-Cistetum creticiH-ić 1958(NKS– D.3.4.2.1.)


RAZRED:QUERCETEA ILICIS Br.-Bl. 1947


Red:Quercetalia ilicis Br.-Bl. (1931) 1936
ŠUMARSKI LIST 9-10/2010 str. 12     <-- 12 -->        PDF

M. Pandža, V. Krpina: ŠUMSKAVEGETACIJAVRGADSKIH OTOČIĆAI VRGADE (DALMACIJA, HRVATSKA) Šumarski list br. 9–10, CXXXIV (2010), 447-459


Sveza:Quercion ilicis Br.-Bl. (1931) 1936


As:Myrto-Quercetum ilicis (H-ić 1963)Trinajstić (1976) 1985(NKS– E.8.1.3.)
As:Fraxino orno-Quercetum ilicis H-ić (1956) 1958(NKS- E.8.1.1.)


Sveza:Oleo-CeratonionBr.-Bl. 1931


As:Pistacio-Juniperetum phoeniceae Trinajstić 1987 (NKS– E.8.2.3.)


As.Querco ilici-Pinetum halepensisLoisel 1971(NKS– E.8.2.7.)


REZULTATI I RASPRAVA– Results and discussion


U više navrata tijekom 2009. i 2010. godine obavljena
su vegetacijska istraživanja otokaVrgade i okolnih
otočića. Sintaksonomskim istraživanjem utvrđeno
je pet jasno diferenciranih šumskih zajednica (usp.
tab.1–5; sl. 3 i 4).


U opsegu razredaErico-Cisteteana istraživanom području
nazočne su zajednice gariga, male površine, sastavljene
od heliofilnih elemenata u kojima se svojom
pokrovnošću ističe vrstaCistus incanus. Razvijaju se na
Vrgadina travnjacima i zapuštenim maslinicima. Floristički
sastav zajednice prikazan je u tablici 1 s pet fitocenoloških
snimaka koje potječu s Vrgade. U snimkama
nedostaje karakteristična vrsta asocijacije Erica manipuliflora.
Vrste rodaEricanisu nazočne u floriVrgade i
vrgadskih otočića (Piljac-Kosović & Pandža
2009). U svih pet fitocenoloških snimaka zabilježene su
ukupno 32 vrste, a broj vrsta kreće se od 11 do 19.
Ukupno su nazočne tri karakteristične vrste sveze, reda i
razreda. Od pratilica učestalošću se ističu vrste razreda
Quercetea iliciskojih je 14 vrsta (43,8 %).Velik je udio
drvenastih vrsta, što govori o prirodnoj progresiji u
smjeru vazdazelene makije crnike. Od ostalih pratilica
svojom pokrovnošću ističe se travaBrachypodium retusum(
snimke 1 i 4), teSalvia officinalisu snimci 1.


Tablica 1. (Table 1)Erico manipulflorae-Cistetum cretici


NaVrgadi i vrgadskim otočićima nalazimo u okviru
razredaQuercetea ilicissastojine dviju sveza (Quercion
ilicisiOleo Ceratonion) koje su ovisne o lokalnim mikroklimatskim
uvjetima. Unutar sveze Quercion ilicis
naVrgadi dolaze čiste sastojine crnike (as. Myrto-Quercetum
ilicis), a na većoj nadmorskoj visini miješovita
makija crnike i crnog jasena (as.Fraxino orno-Quercetum
ilicis). Floristički sastav zajednice Myrto-Quercetum
ilicispredočen je uTablici 2,koja je sastavljena od
osam fitocenoloških snimaka koje potječu s otočića Rakite
(snimka 1, sl. 7)i Murvenjaka (snimka 2), a ostale
snimke su sVrgade. Kako se može zamijetiti iz Tablice
2, zabilježeno je ukupno 27vrsta. Broj vrsta je od sedam
do 15 ili prosječno 12,3 vrste po snimci. Nazočno je 16
(59,3 %) sintaksonomski karakterističnih vrsta. Svojom
pokrovnošću u svim snimkama ističu se vrste Myrtus
communis,Pistacia lentiscusiQuercus ilex. U pojedinim
snimkama veliku pokrovnostima vrstaPhillyrea latifolia(
snimke 1, 2, 5 i 7).Nazočno je 11vrsta pratilica i
sve one su s malom pokrovnošću osim vrsteCistus incanusu
snimci 3.


H-ić 1958


Broj snimke (No. of relevé): 1 2 3 4 5
Površina (m
2
) (Surface): 20 100 80 100 50
Pokrovnost (%) (Total cover): 90 80 80 90 100
Nagib (o) (Inclination): 15 0 0 10 0
Broj vrsta u snimci (No. of Species): 14 16 17 19 11
Karakteristična vrsta asocijacije (Char.Ass.):
Cistus incanusL. 2.2 3.3 3.3 3.3 2.2
Cisto-Ericion, Cisto-Ericetalia,
Cisto-Ericetea(Char. O., Cl.):
Fumana ericoides(Cav.) Gand. . 1.2 +.2 +.2 .
Cistus salviifoliusL. 1.2 . . . 2.2
Pratilice razreda Quercetea ilicis:
Smilax asperaL. 1.2 +.2 +.2 +.2 +.2
Pistacia lentiscusL. +-1.2 1.2 2.2 +.2 .
Quercus ilexL. +.2 +.2 +.2 1.2 .
Asparagus acutifoliusL. + +.2 . +.2 +.2
Juniperus oxycedrusL. ssp.oxycedrus 1.2 . 1.2 . .
Pistacia terebinthus L. . +.2 1.2 . .
Lonicera implexaAiton + . + . .
Rhamnus alaternusL. +.2 . . . +.2
Allium subhirsutumL. . + . . +
ŠUMARSKI LIST 9-10/2010 str. 13     <-- 13 -->        PDF

M. Pandža, V. Krpina: ŠUMSKAVEGETACIJAVRGADSKIH OTOČIĆAI VRGADE (DALMACIJA, HRVATSKA) Šumarski list br. 9–10, CXXXIV (2010), 447-459


Rubia peregrina L. . . + . +.2
Pinus halepensisMill. . 1.2 . . .
Osyris albaL. . +.2 . . .
Myrtus communisL. . . + . .
Clematis flammulaL. . . . +.2 .
Pratilice (Comp.):
Brachypodium retusum (Pers.) P.Beauv. +-1.2 +.2 . 1.2 .
Galium corrudifoliumVill. + +.2 . +.2 .
Sanguisorba minorScop. ssp.muricata(Gremli) Briq. . . . + .
Euphorbia fragiferaJan + + . + .
Teucrium polium L. . . + +.2 +
Dactylis glomerataL. ssp.hispanica(Roth) Nyman + + . . +
Geranium purpureum Vill. . . + + +
Salvia officinalisL. 1-2.2 . . . .
Coronilla emerus L. ssp.emeroidesBoiss. et Spruner . +.2 . +.2 +
Satureja montana L. ssp.variegata(Host) Ball . +.2 +.2 +.2 .
Helichrysum italicum(Roth) G. Don . . + +.2 .
Aetheorrhiza bulbosa (L.) Cass. . . + + .
Aethionema saxatile(L.) R. Br. . . + + .
Hieracium praealtumVill. ssp. bauhinii (Besser.) Petunn. . . + . .
Sedum anopetalumDC. . . . +.2


Tablica 2.(Table 2)Myrto-Quercetum ilicis (H-ić 1963)Trinajstić (1976) 1985


Broj snimke (No. of relevé): 1 2 3 4 5 6 7 8
2
Površina (m) (Surface): 100 400 100 100 100 100 100 100
Pokrovnost (%) (Total cover): 90 90 100 100 90 90 100 70
Ekspozicija (Exposition): NW NW SW SW SW
Nagib (o) (Inclination) : 0 30 20-25
Broj vrsta u snimci (No. of Species): 15 7 14 11 12 11 12 14
Karakteristična vrsta asocijacije (Char.Ass):
Myrtus communisL. 1.2 2.2 2.2 1.2 1.2 2.2 2.2 2.2
Quercion ilicis, Quercetalia ilicis,
Quercetea ilicis(Char. O., Cl.):
Pistacia lentiscusL. 2-3.3 2.2 3.2 2.2 1.2 2.2 2.2 2.2
Quercus ilexL. 3.3 1.2 1.2 2.2 1.2 1.2 1.2 2.2
Asparagus acutifoliusL. + . +.2 + + +.2 +.2 +.2
Smilax asperaL. + . +.2 +.2 +.2 + . +
Rubia peregrina L. . . + +.2 + + . +
Phillyrea latifolia L. 1.2 2.3 . . 1.2 . 1.2 .
Juniperus phoeniceaL. +-1.2 . . +.2 . +.2 1.2 .
Lonicera implexaAiton 1.2 . +.2 . . +.2 . .
Viburnum tinus L. . . +.2 . . +.2 +.2 .
Rhamnus alaternusL. . . . . . . +.2 +.2
Teucrium flavumL. + + . . . . . .
Prasium majusL. 1.2 . . . . . . .
Clematis flammulaL. + . . . . . . .
Ruscus aculeatusL. . . . . +.2 . . .
Juniperus oxycedrusL. ssp.oxycedrus . . . . . . . +.2
Pratilice (Comp.):
Brachypodium retusum(Pers.) P.Beauv. + . + + + + + +
Coronilla emerus L. ssp.
emeroidesBoiss. et Spruner + . +.2 . . +.2 +.2 +.2
Geranium purpureum Vll. . . + . + . + +
Galium corrudifoliumVill. + . ‘+.2 . +.2 . . .
Aethionema saxatile(L.) R. Br. + . + + . . . .
ŠUMARSKI LIST 9-10/2010 str. 14     <-- 14 -->        PDF

M. Pandža, V. Krpina: ŠUMSKAVEGETACIJAVRGADSKIH OTOČIĆAI VRGADE (DALMACIJA, HRVATSKA) Šumarski list br. 9–10, CXXXIV (2010), 447-459


Teucrium polium L. . + . +.2 . . . +.2
Cistus incanusL. . . 1.2 . . . . +.2
Helichrysum italicum(Roth) G. Don. . . . + . . . +.2
Salvia officinalisL. . . . . . . +.2 .
Prunus mahalebL. . + . . . . . .
Cistus salviifoliusL. . . . . +.2 . . .


Floristički sastavas.Fraxino orno-Quercetum ilicis
naVrgadi prikazan je u Tablici 3 s dvije fitocenološke
snimke u kojima je zabilježeno ukupno 19 vrsta. U
snimkama je nazočno 13 sintaksonomski karakterističnih
vrsta. Od njih se svojom pokrovnošću ističu vrste:
Quercus ilex,Fraxinus ornusiPhillyrea latifoliate u
snimci 2Juniperus oxycedrusssp.oxycedrus. Pratilica
je šest vrsta,od kojih se pokrovnošću ističe travaBrachypodium
retusumte u snimci 1 vrstaSalvia officinalis,
a u snimci 2 vrsteCistus incanusiPistacia terebinthus.


Mješovite šume crnike i crnog jasena razvijene su
na Vrgadi na padini Platnjaka i izložene su utjecaju
bure. Gustoća vegetacijskog pokrova u njima je 70 %.


Iz svezeOleo-Ceratonionkoja je vezana za stenomediteransku
vegetacijsku zonu naVrgadi i vrgadskim
otočićima razvijena je zajednica tršlje i somine (as.Pistacio-
Juniperetum phoeniceae)imješovite šume alepskog
bora s različitim udjelom crnike (as.Querco ilici-
Pinetum halepensis).


Floristički sastav zajednice tršlje i somine (Pistacio-
Juniperetum phoeniceae)sastavljen je na temelju
12 fitocenoloških snimaka i predočen je u Tablici 4.
Snimke potječu sVrgade i otočića: Gire (sl. 5), Oblika
(sl. 8), Šipnate i Kozine. U 12 fitocenoloških snimaka
zabilježeno je ukupno 36 vrsta,te se po jednoj fitocenološkoj
snimci broj vrsta kreće između 8 i 15 vrsta,
prosječno11,6 vrsta po snimci.


U svim snimkama svojom pokrovnošću dominira karakteristična
vrsta asocijacije somina (Juniperus phoenicea,
sl. 5) koja za sada raste kao dobro razvijen grm, a u
pojedinim snimkama i kao niže drvo. Od karakterističnih
vrsta svezeOleo-Ceratonionnazočno je sedam vrsta,od
kojih se u svim snimkama i s velikom pokrovnošću ističe
tršlja (Pistacia lentiscus). Od karakterističnih vrsta reda


Tablica 3. (Table 3)Fraxino orno-Quercetum ilicis H-ić (1956) 1958


Broj snimke (No. of relevé):
Površina (m
2
) (Surface):
Pokrovnost (%) (Total cover):
Nagib (o) (Iclination) :
Ekspozicija (Exposition):
Broj vrsta u snimci (No. of Species):
1
100
70
40
NW
14
2
100
70
30
E
14
Karakteristična vrsta asocijacije (Char.Ass.):
Fraxinus ornusL.
Quercion ilicis, Quercetalia ilicis,
Quercetea ilicis(Char. O., Cl.):
Quercus ilexL.
Phillyrea latifoliaL.
Juniperus oxycedrusL. ssp.oxycedrus
Viburnum tinusL.
Smilax asperaL.
Asparagus acutifoliusL.
Pistacia lentiscusL.
Pinus halepensisMill. juv.
Rubia peregrina L.
Juniperus phoeniceaL.
Lonicera implexaAiton
Arbutus unedoL.
Pratilice (Comp.):
Brachypodium retusum (Pers.) P.Beauv.
Salvia officinalisL.
Geranium purpureumVill.
Cistus incanusL.
Pistacia terebinthusL.
Coronilla emerus L. ssp.emeroides Boiss. et Spruner
1.2
3.3
+-1.2
+.2
+.2
+
+
+.2
+.2
+
.
.
.
2.2
1.2
+
.
.
+.2
1.2
2.2
1.2
1-2.2
+.2
+
+
.
.
.
+.2
+
+.2
1.2
.
+
+-1.2
+-1.2
.
ŠUMARSKI LIST 9-10/2010 str. 17     <-- 17 -->        PDF

M. Pandža, V. Krpina: ŠUMSKAVEGETACIJAVRGADSKIH OTOČIĆAI VRGADE (DALMACIJA, HRVATSKA) Šumarski list br. 9–10, CXXXIV (2010), 447-459


Legenda:
* =As.Fraxino-Quercetum ilicis
- =As.Myrto-Quercetum ilicis
o =As.Fraxino-Quercetum ilicis
x =As.Querco-Pinetum halepensis
+ =As.Pistacio-Juniperetum phoeniccae
Slika 3. Klasterski prikaz raspodjele fitocenoloških snimaka Vrgade i okolnih otočića


Figure 3Clustering of the relevés of the island of Vrgada and the surrounding islets


Slika 4. Grafički prikaz raspodjele fitocenoloških snimaka otoka Vrgade i okolnih otočića dobiven multidimenzionalnim skaliranjem


Figure 4Graphic display of the distribution of the relevés of the island of Vrgada and its islets obtained by multidimensional scaling
ŠUMARSKI LIST 9-10/2010 str. 15     <-- 15 -->        PDF

M. Pandža, V. Krpina: ŠUMSKAVEGETACIJAVRGADSKIH OTOČIĆAI VRGADE (DALMACIJA, HRVATSKA) Šumarski list br. 9–10, CXXXIV (2010), 447-459


Tablica 4.(Table4) As.Pistacio lentisco-Juniperetum phoeniceaeTrinajstić 1987


Broj snimke(No. of relevé):
Površina (m2
) (Surface):
Pokrovnost (%) (Total cover):
Nagib (o) (Inclination):
Ekspozicija (Exposition):
Broj vrsta u snimci (No. of Species):
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
100 300 300 200 150 150 150 100 150 200 200 100
90 100 90 90 90 90-95 85 60 90 100 90 90
45 10 5 10 5 5-10 15 5 20 5 20 15-20
S W SW SW SE E W NE N-NE NE S-SW S-SW
11 12 13 13 15 17 9 12 8 9 12 11
Karakteristična vrsta asocijacije(Char.Ass.):
Juniperus phoeniceaL.
Oleo-Ceratonion(Char. Or.):
Pistacia lentiscusL.
Prasium majusL.
Pinus halepensisMill. juv.
Olea sylvestrisBrot.
Myrtus communisL.
Olea europaeaL., subsp.
Ephedra fragilisDesf. ssp.
campylopoda(C.A. Mey.) Asch. et Graebn.
Quercetalia ilicis,Quercetea ilicis(Char. O., Cl.):
Asparagus acutifoliusL.
Phillyrea latifoliaL.
Smilax asperaLAllium subhirsutumL.
Juniperus oxycedrusL. ssp.oxycedrus
Clematis flammulaL.
Lonicera implexaAiton
Rubia peregrinaL.
Rhamnus alaternusL.
Viburnum tinusL.
Ruscus aculeatusL.
Teucrum flavumL.
Quercus ilexL.
Pratilice (Comp.):
Brachypodium retusum (Pers.) P.Beauv.
Coronilla emerus L. ssp.emeroides Boiss. et SprunerGeranium purpureum Vill.
Galium corrudifoliumVill.
Teucrium chamaedrys L.
Cistus incanusL.
4.5 2.2 4-5.5 2.2 4.4 4.5 3.3 1-2.2 3.4 4.4 3.3 3.3
1.2 2.2 1.2 4.4 1.2 1.2 2.2 3.4 3.4 1.2 2.2 2.2
. 1.2 1.2 + 1.2 2.2 . + + +
1.2 . . +.2 . . . . . +.2 +.2 1.2
. +.2 +.2 +.2 . +.2 . . . . . .
+.2 . . . +.2 +-1.2 . . . . . .
. . . . +.2 . . . . . . .
. . . . . . . . . . +.2 .
+.2 1.2 1.2 1.2 2.2 + + + + + +.2
. 3.3 1.2 +.2 +-1.2 1.2 2-3.2 1.2 1.2 2.2 . +.2
1.2 1.2 + + + +-1.2 1.2 + . . + +.2
. + + . + . . + . . + .
1-2.2 . . 1.2 . . 1.2 . . . . +.2
. . + . . + . . . . +.2 .
. + . . . + . . . . . .
. . . . + . . . + . . .
. . . . . . . . . . 1.2 .
+.2 . . . . . . . . . . .
. . . . + . . . . . . .
. . . . . + . . . . . .
. . . . . . . . . . . +.2
1.2 1.2 1.2 1.2 +-1.2 + 1.2 +-1.2 1.2 + 1.2 +
+.2 1.2 +.2 . +.2 +-1.2 . + . . . .
. . . + + . . + + . + +
. . + . . + . + . + . .
. . . + . + + . . . . .
+.2 . . . . . . . . . . 1.2
ŠUMARSKI LIST 9-10/2010 str. 16     <-- 16 -->        PDF

M. Pandža, V. Krpina: ŠUMSKAVEGETACIJAVRGADSKIH OTOČIĆAI VRGADE (DALMACIJA, HRVATSKA) Šumarski list br. 9–10, CXXXIV (2010), 447-459


Quercetalia ilicisi razredaQuercetea ilicisnazočno je 13
vrsta. U više od 50 % snimaka nazočne su vrstePhillyrea
latifoliate penjačiceSmilax asperaiAsparagus acutifolius.
Pratilica je mali broj (ukupno 15 vrsta u 12 fitocenološ
kih snimaka) s malom nazočnošću i s malom
pokrovnošću osim traveBrachypodium retusumkoja ima
veću pokrovnost u snimkama od 1 do 4, te u snimkama 7,
9 i 11.Usnimkama je mali broj vrsta što se podudara s
istraživanjim te zajednice iz otoka Unije (Trinajstić
1987) gdje su u šest fitocenoloških snimaka zabilježene
23vrs te, na Velikom Pržnjaku tri fitoce nološke snimke s
22 vrste,dok je na otoku Mljetu (Trinajstić 1995a)u
šest snimaka ukupno 26 vrs ta, na murterskim otočićima
je u 10 fitocenoloških snimaka 26 vrsta (Pandža2004).


Uz vrste predočene uTablici 4 od pratilica u snimkama
su još sljedeće vrste:


Snimke: 2.i 4.Teucrium poliumL. (+); 3.i 11. Dactylis
glomerataL. ssp.hispanica(Roth) Nyman (+); 4.
Helichrysum italicum (Roth) G. Don (+); 5. Colutea
arborescensL. (+.2); 6.Asphodelusaestivus Brot. (+) i


Tablica 5. (Table 5)Querco ilici-Pinetum halepensis


Euphorbia fragiferaJan.; 7.Carex sp. (+); 8.Helictotrichon
convolutum(C. Presl) Henrard. (+); 10.Vincetoxicum
hirundinaria Medik. ssp. adriaticum (Beck)
Markgr. (+).


Vrgada je sredinom 20. st. pošumljavana alepskim
borom (Pinus halepensis). On se na otoku spontano širi
te obrašta cijelu površinu brda Kranje, Grba, V. i M.
Želježnjak te istočne i sjeverne padine brda Platnjak,
Strabinovac, Kutnjak, Kobiljak i Gradine(sl. 6).


Radi relativno velike sličnosti u florističkom sastavu
as. Querco ilici-Pinetum halepensis i Fraxino
orno-Quercetum ilicisza njihovo razlikovanje metoda
klasterske analize (sl. 3.) ne daje jasnu sliku razdvajanja
te je u tom slučaju bolje koristiti multidimenzionalno
skaliranje (usp., sl. 4).


Loisel 1971


Broj snimke (No. of relevé):
Površina (m
2
) (Surface):
Pokrovnost (%) (Total cover):
Nagib (o) (Inclination):
Ekspozicija (Exposition):
Broj vrsta u snimci (No. of Species):
1
100
90
10-15
S
12
2
200
60
40
14
3
400
80
20
15
4
200
90
20-25
S-SE
15
Karakteristična vrsta asocijacije (Char.Ass.):
Pinus halepensisMill.
Quercion ilicis, Quercetalia ilicis,
Quercetea ilicis(Char. O., Cl.):
Quercus ilexL.
Pistacia lentiscusL.
Phillyrea latifolia L.
Juniperus oxycedrusL. ssp.oxycedrus
Smilax asperaL.
Juniperus phoeniceaL.
Asparagus acutifoliusL.
Rhamnus alaternusL.
Viburnum tinusL.
Clematis flammulaL.
Myrtus communisL.
Rubia peregrinaL.
Cyclamen repandumSibth. et Sm.
Lonicera implexaAiton
Pratilice (Comp.):
Brachypodium retusum (Pers.) P.Beauv.
Coronilla emerus L. ssp.
emeroides Boiss. et Spruner
Cistus incanusL.
Geranium purpureumVill.
Pistacia terebinthusL.
Euphorbia fragiferaJan
3.3
2.2
.
.
1.2
.
.
.
+.2
+.2
+. 2
.
+
.
.
+-1.2
+
+.2
+
+-1.2
.
+.2
1.2
1.2
2.2
1.2
+.2
+-1.2
+-1.2
.
.
.
+.2
.
.
+
2.2
+.2
+.2
.
.
+
+-1.2
1.2
2.2
1.2
2.2
+-1.2
+.2
+
.
+-1.2
.
.
.
+
.
1-2.2
+.2
+-1.2
+
+.2
.
4.4
+.2
1.2
1.2
.
1.2
1.2
+-1.2
1.2
.
+.2
+.2
+
+
.
1.2
+.2
.
+
.
.
ŠUMARSKI LIST 9-10/2010 str. 21     <-- 21 -->        PDF

M. Pandža, V. Krpina: ŠUMSKAVEGETACIJAVRGADSKIH OTOČIĆAI VRGADE (DALMACIJA, HRVATSKA) Šumarski list br. 9–10, CXXXIV (2010), 447-459


The forest vegetation of the island of Vrgada and the surrounding islets
was researched on several occasions during 2009 and 2010 by making relevés.
On the island of Vrgada and its islets we found only the Mediterranean-
Littoral vegetation belt. The most significant community in this belt is
Myrto-Quercetum ilicis and on the south and southwest exposition of the
island of Vrgada and its islets it is the xerothermic vegetation alliance Oleo
ceratonion and in it ass. Pistacio-Juniperetum phoeniceae. A total of 31 phytocenological
relevé was made.


The relevés were made and analyzed using the classical Braun-Blanquet‘s
method (Braun-Blanquet 1964). All records were subjected to two numerical
methods of analysis – the cluster analysis and the multidimensional scaling
(Sharma 1996; McGarigal et al. 2000). The numerical analysis was made
using the SYN-TAX 2000 program package (Podani 2001).


The phytocenological relevés were made and analyzed using the classical
Braun-Blanquet method (Braun-Blanquer 1964) and the results are shown in
the tables 1–5 whereas the graphic display (Picture 3 and 4) was made by a numerical
analysis. We have determined the forest communities of garigues –
Erico manipulflorae-Cistetum creticiH-ić 1958 and maquis:Myrto-Quercetum
ilicis(H-ić 1963) Trinajstić (1976) 1985, Fraxino orno–Quercetum ilicisH-ić
(1956) 1958,Pistacio-Juniperetum phoeniceaeTrinajstić 1987and Querco ilici-
Pinetum halepensisLoisel 1971 by means of syntaxonomic analysis.


Besides these communities that are easily perceived, a part of the island of
Vrgada and a part of the Islet of Artina that were afforested during the 1950es
and 60es with Aleppo pine (Pinus halepensisMill.) are now overgrowing into
its stands. With this spontaneously spreading Aleppo pine we can find on the
island of Vrgada the holm oak maquis, within which the initial stage with the
community of garigues and the terminal stage with the community Myrto-
Quercetum ilicis Trinajstić (1976) 1985 are distinguished. The garigues on
Vrgada develop on grasslands and abandoned olive groves and are currently
naturally progressing into evergreen maquis.


On the Islet of Murvenjak theMyrto-Pistacietum lentisci(Molinier (1936)
1954) Rivas Martinez 1975) stands continue on the halophytic zone.


The pure holm oak forests Myrto-Quercetum ilicisrepresent the terminal
phase in the development of the Eumediterranean zone forest vegetation of the
East-Adriatic Littoral and of the island of Vrgada and its islets.


Key words:Myrto-Quercetum ilicis,Pistacio-Juniperetum phoeniceae,
numerical analysis, the Island of Vrgada and Its Islets, Dalmatia, Croatia
ŠUMARSKI LIST 9-10/2010 str. 18     <-- 18 -->        PDF

M. Pandža, V. Krpina: ŠUMSKAVEGETACIJAVRGADSKIH OTOČIĆAI VRGADE (DALMACIJA, HRVATSKA) Šumarski list br. 9–10, CXXXIV (2010), 447-459


Slika5.Detalj as. Pistacio lentisco-Juniperetum phoeniceae na Slika 6.Šumska vegetacija Vrgade (spontane sastojine
otočiću Gira alepskog bora)


Figure 5Ass. Pistacio lentisco-Juniperetum phoeniceae on the islet Figure 6The forest vegetation of Vrgada (Aleppo pine
of Gira spontaneous stands)


Slika 7. Makija na otočiću Rakita


Figure 7Macchia on the islet of Rakita


Koordinate fitocenoloških snimaka


The coordinates of the phytocenological relevés


Erico manipulflorae-Cistetum cretici


(sve snimke potječu s otokaVrgade):
1.(x = 5539836 y = 48 57085) 27. 3. 2010.;


2.x= 5540846 y = 4856405; 19. 6. 2010.;


3.x= 5540725 y = 4856410; 19. 6. 2010.;


4.x = 5540892 y = 4856318; 19. 6. 2010.;


5.x=5540562 y = 4856222; 19. 6. 2010.


Myrto-Quercetum ilicis


(snimke rednih brojeva od 3 do 8 potječu sVrgade):
1.Otočić Rakita (x = 5540232 y = 4855617) 5. 6. 2010.,
2.Otočić Murvenjak (x = 5541995 y = 4854255) 12. 6. 2010.,


3.x=5541112 y = 4856610;19. 6. 2010.,
4.(x = 5539625 y = 4857225) 19. 6. 2010.,
5.(x = 5539920 y = 4856602) 19. 6. 2010.,


6.x= 5541053 y= 4856652; 19. 6. 2010.,
7.(x = 5540075 y = 4856535)19. 6. 2010.,


8.x=5541170 y = 4856715;19. 6. 2010.


Fraxino orno-Quercetum ilicis


(obje snimke potječu sVrgade):


Slika 8. Makija tršlje i somine na otočiću Oblik


Figure 8Vegetation of the Phoenician juniper macchia on the islet
of Oblik


1.(x = 5539764 y = 4857191) 27. 3. 2010.;


2.(x = 5539965 y = 4856911) 27. 3. 2010.
Pistacio lentisco-Juniperetum phoeniceae:
1.OtokVrgada (x = 5539536 y = 4857354) 27. 3. 2010.,
2.Otočić Gira (x = 5540725 y = 4853794) 5. 6. 2010.,
3.Otočić Gira (x = 5540711 y = 4853823) 5. 6. 2010.,
4.Otočić Oblik(x = 5541010 y = 4854994) 5. 6. 2010.,
5.Otočić Gira (x = 5540730 y = 4853829) 12. 6. 2010.,
6.Otočić Gira (x = 5540756 y = 4853859) 12. 6. 2010.,
7.Otočić Oblik (x = 5540994 y = 4854889) 12. 6. 2010.,
8.Otočić Šipnata (x = 5539382 y = 4855976) 12. 6. 2010.,
9.Otočić Kozina (x = 5539437 y = 4858387) 12. 6. 2010.,
10.Otočić Kozina (x = 5539412 y = 4858 361) 12. 6. 2010.,
11.OtokVrgada (x = 5540549 y = 4857238)19. 6. 2010.,


12.OtokVrgada(x = 5539820 y = 4856752)19. 6. 2010.


Querco ilici-Pinetum halepensis


(sve snimke potječu sVrgade):
1.(x = 5539939 y = 4857021) 27. 3. 2010.;


2.(x = 5539633 y = 4857225) 27. 3. 2010.;


3.(x = 5539904 y = 4856963) 27. 3. 2010.;
4.(x = 5540675 y = 4857253) 19. 6. 2010.
ŠUMARSKI LIST 9-10/2010 str. 19     <-- 19 -->        PDF

M. Pandža, V. Krpina: ŠUMSKAVEGETACIJAVRGADSKIH OTOČIĆAI VRGADE (DALMACIJA, HRVATSKA) Šumarski list br. 9–10, CXXXIV (2010), 447-459


LITERATURA– References


Braun-Blanquet, J., 1964: Pflanzensoziologie.


Grundzüge derVegetationskunde. 3.Aufl. Sprin


ger-Verlag. Wien.


Duplančić-Leder,T.,T.Ujević,M.Čala,2004:
Coastline lengths and areas of islands in the
Croatian part of theAdriatic sea determined from
the topographic maps at the scale of 1:25 000.
Geoadria 9(1): 5–32.


Hećimović, M.,1980: Biljni pokrov otoka Šipana.
Magistarski rad (mscr.) PMF, Zagreb.


Hećimović,M., 1982:Vegetacija razredaQuercetea
ilicis Br.-Bl. 1947 na otoku Šipanu. Acta Bot.
Croat. 41: 77–85.


Hećimović,S., 1984:Vegetation der Inseln Bobara
und Mrkan.Acta Bot. Croat. 43: 109–118.
Horvat, I.,1949:Nauka o biljnim zajednicama. Nakladni
zavod Hrvatske. Zagreb.


Horvat,I., S. Horvatić, M. Gračanin, G. Tomažič,
B.Maksić,1950:Priručnik za tipološko
istraživanje i kartiranje vegetacije. Metodika
istraživanja i kartiranja vegetacije. Nakladni za vod
Hrvatske, Zagreb.


Horvatić, S., 1934: Flora i vegetacija otoka Paga.
Prirodosl. Istraž. Jugosl.Akad. 19: 1–372.


Horvatić,S., 1939: Pregled vegetacije otoka Raba s
gle dišta biljne sociologije. Prir. Istraž. Jugosl.
Akad. 22: 1–96.


Horvatić, S., 1957: Biljnogeografsko raščlanjenje
krša. Krš Jugoslavije 5: 35–65.


Horvatić,S., 1958:Tipološko raščlanjenje primorske
vegetacije gariga i borovih šuma.Acta Bot.
Croat. 17: 7–102.


Horvatić,S., 1961/62: Novi prilog poznavanju primorske
vegetacije gariga i kamenjarskih pašnjaka.
Acta Bot. Croat. 20–21: 243–259.


Horvatić, S.,1963:Vegetacijska karta otoka Paga s
općim pregledom vegetacijskih jedinica Hrvatskog
primorja. Prir. Istraž. Jugosl. Akad. 33.
Acta bilogica 4. Zagreb.


Horvatić, S.,1963a: Biljnogeografski položaj i raš čla
njenje našeg Primorja u svjetlu suvremenih
fitocenoloških istraživanja.Acta Bot. Croat. 22:
27–81.


Horvatić,S., 1964: Fitocenološke jedinice vegetacije
krškog područja Jugoslavije kao osnova njegovog
biljnogeografskog raščlanjenja.Acta Bot.
Croat. Extraord., 15–34.


Horvatić, S., 1967: Fitogeografske značajke i ra


ščlanjenje Jugoslavije. U: Horvatić S (ed.)Ana


litička flora Jugoslavije 1 (1): 23–61.


Horvatić, S., 1971: Osnovne vegetacijske jedinice
primorskog krša i pitanje njihove pojačane zaštite.
Simpozij o zaštiti prirode u našem kršu 109–144.
JAZU Odjel za prirodne znanosti, Zagreb.


Jasprica,N., M.Ruščić, S.Kovačić,2000: Floristički
sastav makije somine (as.Pistaciolentisci-
Juniperetum phoeniceae Trinajstić 1987) u
srednjoj i južnoj Dalmaciji. Zbornik sažetaka
pri općenja sedmog hrvatskog biološkog kongre sa,
Zagreb, 268–269.


Kovačić,S., N.Jasprica, M.Ruščić,2001: Floristic
characteristic of Phoenician juniper machia
(ass. Pistacio lentisci-Juniperetum phoeniceae
Trinajstić 1987) in Central and Southern Dalmatia
(Croatia). Nat. Croat.10 (2):73–81.


McGarigal,K., S.Cushman, S.Staford,2000:
Multivariate Statistics forWildlife and Ecology
Research. SpringerVerlag. NewYork.


Mamužić,P., I.Borović,B.Korolija,1975: Tumač
osnovnegeološkekarte1:100 000, List Šibenik,
K 33–8. Institut za geološka istraživanja,
Zagreb.


Nikolić,T.,(ed.), 1994–2000: Flora Croatica. Indeks
florae Croaticae 1–3.Nat. Croat.


Nikolić,T.(ed.),2010: Flora Croatica baza podataka
/ Flora Croatica Database. On-Line URL:
http://hirc.botanic.hr/fcd. Botanički zavod s Botaničkim
vrtom, Prirodoslovno-matematički fakultet,
Sveučilište u Zagrebu.


Pandža,M., 2003:Vegetacija otoka Murtera. Disertacija
(mscr.), PMF, Zagreb.


Pandža, M.,2004:Vegetation of the Phoenician juniper
macchia – Pistacio lentisci-Juniperetum
phoe niceaeTrinajstic 1987 (Oleo-Ceratonion) on
the island of Murter and small surrounding
islands. Nat. Croat. 13 (3): 201–212.


Pandža,M., J. Franjić, Ž. Škvorc, I. Trinajstić,
Zi. Pavletić, 2004: Šumska vegetacija
oto ka Murtera. Rad. Šumar. inst. 39 (2): 131–162,
Jastrebarsko.


Pavletić,Zi.,1973: Flora i vegetacija Biševa s posebnim
obzirom na biljnogeografski položaj oto ka.
Disertacija (mscr.), PMF, Zagreb.


Penzar,B., I.Penzar,1979–1980:O položaju i uz ro
cima ekstrema u godišnjem hodu oborine u
Hr vatskoj. Geografski glasnik 41–42: 27–48.


Penzar,B., I.Penzar,1981:O položaju i uzrocima
ekstrema u godišnjem hodu oborine u Hrvatskoj.
Geografski glasnik 43: 27–49.


Piljac-Kosović, L., 2009: Flora i vegetacija otočne
skupineVrgada. Šumarski fakultet Sveučilišta
u Zagrebu , magistarski rad (mscr.), pp. 123.
ŠUMARSKI LIST 9-10/2010 str. 20     <-- 20 -->        PDF

M. Pandža, V. Krpina: ŠUMSKAVEGETACIJAVRGADSKIH OTOČIĆAI VRGADE (DALMACIJA, HRVATSKA) Šumarski list br. 9–10, CXXXIV (2010), 447-459


Piljac-Kosović,L., M.Pandža,2009: Flora of ceaL. u Hrvatskom primorju.Acta Bot. Croat.
the island ofVrgada and the surrounding islets. 46: 115–121.
Nat. Croat. 18 (2): 309–333.


Trinajstić,I., 1989: Sintaksonomska analiza vazdaPodani,
D., 2001: SYN-TAX 2000. User’s manual. zelene šumske vegetacije crnogorskog primorja.
Scientia, Budapest. Poljopr. Šum. (Titograd) 35 (3–4): 3–11.
Sharma,S., 1996:Applied MultivariateTechniques. Trinajstić,I., 1990: Šumska vegetacija otoka Brača.
JohnWiley & Sons, Inc. Glas. Šum. Pokuse 26: 183–205.
Šegota,T.,1963: FizičkageografijaI. Klima. Trinajstić,I., 1995: Plantgeographical Division of
ForestVegetation of Croatia.Ann. Forest. 20 (2):


Topić,J., Lj.Ilijanić, N.Tvrtković,T.Niko37–
66.


lić,2006: Staništa– Priručnik za inventarizaci ju,
kartiranje i praćenje stanja. Državni zavod za Trinajstić,I., 1995a: Vegetacijske značajke otoka
zaštitu prirode, Zagreb. Mljeta. Simpozij Prirodne značajke i društvena


valorizacija otoka Mljeta. Ekološke monografije


Trinajstić,I., 1984: Sulla sintakssonomia della ve6:
247–269.


getazione sempreverde della classe Quercetea
ilicisBr.-Bl. del litorale adriatico Jugoslavo. No-Trinajstić, I.,1998:Fitogeografsko raščlanjenje klitiziario
della societa italiana di Fitosociologia. mazonalne šumske vegetacijeHrvatske. ŠumarNot.
Fitosoc. 19 (1):77–98. ski list 122 (9–10): 407–421.


Trinajstić,I., 1985: Fitogeografsko-sintaksonomski Trinajstić, I.,2008: Biljne zajednice Republike Hrpregled
vazdazelene šumske vegetacije razreda vatske.Akademija šumarskih znanosti. Zagreb.
Quercetea ilicis Br.-Bl. u jadranskom primorju


Van der Maarel, E., 1979: Transformation of
Jugoslavije. Poljopr. Šum. (Titograd) 31 (2–3):


cover-abundance values in phytosociology and
71–96.


its effects on communty similarity. Vegetation
Trinajstić, I., 1986: Fitogeografsko raščlanjenje 39 (2): 97–114.
vegetacije istočnojadranskog sredozemnog po-


Weber, H.E., J.Moravec, J.P.Theurillat,2002
dručja – polazna osnovica u organzaciji gospo-


Codice internazionale di nomenclatura fitosocio da
renja mediteranskim šumama. Glas. Šum.


logica – 3 edizione. Fitosociologia 39 (1): 1–48.
Pokuse, Posebno izdanje 2: 53–67.
Trinajstić, I., 1987: Fitocenološko-tipološka analiza
sastojine makije somine Juniperus phoeni-


SUMMARY: The Vrgada Island with its surface of 2.3 km2belongs to the
group of small islands (Duplančić-Lederet et al. , 2004). It is surrounded by 14
islets and reefs: Murvenjak or Murvenik (0.609 km2), Šipnata (0.085 km2),
Oblik (0.074 km2), Kozina (0.063 km2), Gira (0.056 km2), Obrovanj (0.04 km2),
Artina (0.033 km2), Veliki Školjić (0.03 km2), Mali Školjić (0.013 km2) and the
Rakita, Vrtlić, Lončarić, Kamičić reefs (north of Vrgada) and Kamičić (south of
Vrgada). The Vrgada islets and reefs are located in Dalmatia and belong to the
Zadar archipelago.


The island of Vrgada is made of Senon rudist limestone and alb-cenoman
dolomites. Limestone and dolomites alternate with chondrodonts on certain
parts of the island. The geological structure of the islets varies from limestone
to dolomite (Mamužić et al. 1975).


For the Vrgada Island and the surrounding islets there are no climatic data;
therefore, the climatic data for Biograd, the nearest weather station on the land,
was used in this research. According to the data of the Hydrometeorological Institute
of the Republic of Croatia for the period of 1981–2000 the average annual
temperature was 15 oC. The annual precipitation was 814.2 mm/m2.


Bioclimatically, the island of Vrgada and its islets belong to the bioclimate
alliance Quercion ilicis. The vegetation of this alliance belongs, phytogeographically,
to the Eumediterranean vegetation zone of the Mediterranean
phytogeographic region (comp. Trinajstić 1998).