DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2010 str. 94     <-- 94 -->        PDF

drvo, Stalnoj komisiji EU-e za šume, UN – Forum o šu-
mama i Ministarskoj konferenciji za zaštitu europskih
šuma. Članak prikazuje složene procese kondicioniranja
globalnih čimbenika za šumarstvo, a utvrđeni rezultati su
originalni i potvrđeni u mnogim područjima sadašnjeg
znanstvenog razumijevanja globalnog šumarstva.


Utvrđen je ukupan metodološki rad.Analizirani su izvještaji
za globalno šumarstvo i šume: uloga, mjesto i
važnost i šumarstva u promjeni šumskih resursa, promjene
u šumskim resursima i njihovoj razini prirodnosti i
biološkoj raznolikosti sastojina, promjene šumskih
resursa radi osnivanja šumskih kultura brzorastućim
vrstama, klimatske promjene i važnost šumarstva u ublažavanju
promjena, promjene strukture vlasništva u svijetu
i tržište radne snage u šumarstvu, opseg korištenja
općekorisnih funkcija šuma, tržišta drvom, certifikacija u
šumarstvu, međunarodna suradnja u šumarstvu, znanstveno-
istraživački rad i visoko obrazovanje u šumarstvu.


Henryk Malinovski: Mogućnost zaštite šuma
od insekata koji oštećuju korijenje biološkim metodama
na bazi entomofagnih gljiva. II Učinkovitost
fun galnih bioinsekticida protiv Melolontha spp.
Sylwan 154 (1): 15–23Warszawa,2010.


U članku su prikazani rezultati različitih studija o korištenju
entomofagnih gljiva radi sprječavanja oštećenja
korijenja u šumskim rasadnicima i kulturama.Beauveria
brongniartii,uništavaMelolontaspp. bijele ličinke
bioinsekticidom hifama, konidijima ili blastosporama.
Bioinsekticid kao Melocont-Pilzgerste na zrnu ječma s
gljivinim hifama se najčešće koristi. Bijele ličinke djeluju
progresivno i reduciraju njihove populacije ispod
štetne razine tijekom razvojnog ciklusa. Koristeći tu metodu
neke se štete na korijenju mogu smanjiti.


KrzysztofAdamowich:Elastičnost cijena na lo kalnom
tržištu drvom, Sylwan, (2): 130–138,Warszawa,
2010.


U članku su opisane analize plastičnosti cijena trupaca
ponajprije na lokalnom tržištu. Utvrđeno je da se
cijene pojedinih sortimenata mijenjaju ovisno o potražnji.
U analiziranom periodu cijene su bile promjenljive
i stabilne.


Cilj studije bio je pokazati lokalne promjene nakon
velikih sječa kultura bora u asortimanu od 1995–2005.
U isto vrijeme provedena je i analiza cijena navedenog
asortimana. Na bazi komparativne analize ove dvije,


ACTA SILVATICA


Iz četiri volumena Mađarskog časopisaACTASILVATICA
and HUNGARICA(Međunarodni časopis za
šumarske, drvno-tehnološke i krajobrazne znanosti), i to:
Volumen 2, 2006;Volumen 3, 2007;Volumen 4, 2008;
izračunala se elastičnost cijena za velike sječe kultura
bora u Poljskoj. Originalni podaci sakupljeni su na 20
šumskih predjela Regionalnog direktorata državnih
šuma u Zielnoj Gori. Utvrđeno je da su promjene na
regionalnom tržištu velikih sječa kultura bora u vezi s
ras tom ili padom cijena i promjenom količina. To je
ovisilo o pojedinoj godini. Promjene su bile ovisne o
kvaliteti i klasi, a razlika se kretala od 5–7 puta 1996. i
2001. Plastičnost cijena bila je proporcionalna.


PiotrPaschalisJakubowicz:Analiza odabranih
čimbenika u procesu globalizacije i njihov utjecaj
na globalne trendove u šumarstvu. III Uloga,
mjesto i važnost šuma i šumarstva u globalnoj perspektivi.
Sylwana, 154 (3): 147–159,Warszawa, 2010.


U ovom članku su prikazani rezultati studije o važnosti
šuma i šumarstva na globalnoj razini. U studiji su
istraživane promjene vlasništva i tržišta radne snage u šumarskom
sektoru, kao i klimatske promjene i uloga u
očuvanja šuma. Certifikacijski procesi i međunarodna suradnja,
kao i znanstveno-istraživački rad i obrazovanje u
šumarstvu na fakultetskoj razini, također su vrlo važni.


Kazimierz Rykovski:Konverzija (promjena sta nja)
šuma i bioraznolikost, Sylwan, 154 (4): 219–233,
Warszawa, 2010.


U ovom članku prikazani su uzgojni postupci uslijed
konverzije (transformacija, restitucija, regeneracija)
propisani za političke i tehničke dokumente, kao što su
Zakon o šumama, Državna šumarska politika, Osnove
gospodarenja šumama, uzgajanje šuma. Različiti ciljevi
i oblici konverzije sastojina po prirodi sličnim metodama
su određeni. Razmotreni su ekonomski koncepti u
skladu s gospodarskom praksom u Poljskoj. U članku su
prikazane spontane promjene strukture sastojina, kao rezultat
djelovanja biotskih i abiotskih čim benika u čistim
monokulturama običnog bora na napuštenom poljoprivrednom
zemljištu, te propadanje čistih kultura obične
smreke na području Sudeta u prošlih 35 godina. Spomenuta
je i prirodna obnova poslije šumskog požara u predjelu
Rudy Riciborskom, kao i spontana regeneracija
šuma nakon velikih šteta od jakog vjetra u šumskom
predjelu Pisz. Na temelju tih analiza predstavljene su testirane
znanstvene hipoteze. Kao zaključak, osnovane
su radne skupine za praćenje prirodne konverzije šumskih
ekosustava u promijenjenom okolišu i za održivo
gospodanje u praksi.


Dr. sc. Joso Gračan


AND HUNGARICA


Volumen 5, 2009., priredili smo nekoliko članaka koji bi


mogli biti interesantni za naše šumarstvo i struku., pa na


stavno iznosimo sažetke istih.