DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2010 str. 96     <-- 96 -->        PDF

CsabaMatyas,GregorBožič,MladenIvanko


vić,Vol. 5 (2009), 47–62.:Analize adaptacije pokusa


provenijencija obične bukve na ma kroklimatske


pro mjene


Cilj ove studije bio je analiza uspijevanja pokusa provenijencija
obične bukve (Fagus sylvaticaL.),osnovanih
na kontinentalnom dijelu sjeveroistočne granice
obične bukve, radi izrade modela adaptacije i plastičnosti
populacija na evolucijsko-ekološkoj osnovi, što je rezultat
naglih makroklimatskih promjena. Modeliranje visine
juvenilnih biljaka (klijanaca) izrađeno je pomoću ekodistance
varijabli. Koncept analize transfera biljaka i ekodistanca
bazirana je na pretpostavci da djelovanje
makroklimatskih promjena na fenotip ovisi o nasljednom
adaptivnom potencijalu populacije, veličine i pravca očekivane
ekološke promjene. U običnim poljskim pokusima
sadnja biljaka na planiranim staništima je zapravo
simulacija promjene okoliša. Primjena ekodistance za
procjenu poljskih pokusa osigurava informaciju o reakciji
populacija na očekivane klimatske promjene.


Analiza rezultata tri poljska pokusa obične bukve u
Srednjoj Europi osporava ranije dvojbe o postojanju makroklimatske
adaptacije kod klijanaca i opravdano ograničava
uporabu reprodukcijskog materijala na bazi
evolucijske ekologije. Predstavljeni model pokazuje da
su klimatske promjene regionalno divergentne, ovisno o
uvjetima tijekom izmjera i nasljednosti svojstava. Općenito
rečeno, zatopljenje u srednjem-sjevernom području
može povećati proizvodnju. Isto tako, kod stresnih i slabih
uvjeta u nizinskom i suhom području depresija i vitalnost
su predvidljivo manji.


Rezultati ovih istraživanja o djelovanju klimatskih
promjena na adaptaciju, slabljenje šumarske politike i
zaštite prirode, mijenja način proizvodnje reprodukcijskog
materijala.


FerencLakatos,MiklosMolnar,Vol. 5 (2009),
75–82.: Masovno sušenje obične bukve (Fagus sylvatica
L.) u jugo-zapadnoj Mađarskoj


Masovno sušenje obične bukve(Fagus sylvatica L).
u Mađarskoj počelo je 2003. i trajalo do 2004. Bilo je
to tipično sušenje. Sušenje se pojavilo uz rubove šuma
bukve ili izvan prirodnog areala. Najvažniji razlog toga
bio je sušni period od 2000 do 2004. godine, što je oslabilo
stabla u sastojini i dovelo do razvoja različitih štetnika
i patogena. Karakteristični simptomi sušenja bili
su često uz rubove sastojina i u sastojinama u kojima se
provela proreda radi obnove. Izravni uzročnici sušenja
bili su insektiAgrilus viridisi bukov potkornjak(Taphororychus
bicolor)kao i gljiva(Biscogniauxia numularia).
Poboljšanjem vremenskih uvjeta kontinuirano
su se obnavljale sastojine bukve od 2005. godine.


Dr. sc. Joso Gračan


MEĐUNARODNASURADNJA


INTERNATIONAL COOPERATION


STRUČNAEKSKURZIJAU BAVARSKU


Hrvatska komora inženjera šumarstava i drvne tehnologije
(HKIŠDT) organizirala je krajem lipnja 2010. go dine
četverodnevnu stručno-edukativnu ekskurziju u
Bavarsku. Bogati program imao je za cilj upoznati sudio
nike ekskurzije, odnosno članove Komore s kompleks
nom problematikom šumarstva na području njemačke
savezne drževe Bavarske.


Prema pomno pripremljenom i razrađenom planu
putovanja u aktivnosti su bili uključeni svi segmenti, ne
samo klasičnog šumarstva, već svi segmenti integralnog
gospodarenja šumskim ekosustavima, nihovo korištenje
i specifičnosti organizacije i rada bavarskog
šumarstva. Uz operativni rad predstavljen je i obrazovni
program za stručnjeke za potrebe operativnog i znanstveno-
istraživačkog rada.


Realizacija zacrtanog programa


1.dan – 23.6. 2010. - srijeda


Posjet jezeru Chiemsee, otoku Herreninsel, odnosno
dvorcu kralja Ludviga II.


Posjet je organiziran, osim posjeta turističkoj znamenitosti
– dvorcu, i s ciljem upoznavanja načina gospodarenja
jednim tako važnim područjem kao što je
jezero i prostor uz njega. Brojne značajne informacije
oko zona zaštite jezera i područja neposredno uz njega,
mjerama gospodarenja i izrađenim planovima gospodarenja
dao je gospodinWolfgang Dietzen,dipl. ing.
šumarstva, koji živi i radi na Chiemseeu. Ujedno je
autor brojnih Management planova za šire područje jezera.
Iz njegovog izlaganja zanimljivo je izdvojiti nekoliko
detalja u obliku natuknica, s obzirom da se radi
ŠUMARSKI LIST 9-10/2010 str. 97     <-- 97 -->        PDF

o ekološki vrlo osjetljivom području, relativno dosta
nastanjenom, u neposrednoj blizini vrlo prometnog
prav ca, autoputaA8 Salzburg – München:


– jezero opskrbljuju vodom dva vodotoka bujičnog
karaktera koji dolaze neposredno iz obližnjihAlpa–
Tiroler Achen i Prien;
– bujični tokovi sobom nose velike količine materijala,
od krupnog pijeska do sitnog dispergiranog
materijala koji se taloži na dno jezera;

izračunato je da će uobičajenom dinamikom nanosa
materijala,jezero biti zapunjeno za oko 3.200 godina;
– samo jezero i prostor oko njega, odnosno očuvana
prirodna staništa nalaze se pod određenom zonom
zaštite,a definirane su tri kategorije zaštite staništa,
odnosno ekosustava;
– radi očuvanja jezera, kvalitete vode, biljnih i životinjskih
vrsta, provedena je cijelim opsegom mreža
za sakupljanje i odvod otpadnih voda (kanalizacija)
– godišnje Chiemsee, odnosno otok Herrenchiemsee
posjeti oko 700.000 posjetitelja, i sve je dobro organizirano
i usklađeno;
– na jezeru se provode i brojna istraživanja,a posebno
praćenje ptica kojih na jezeru tijekom godine –
(stalno ili povremeno) ima oko 300 vrsta;
– posebna pozornost posvećena je radu s mladima,
tako da su organizirani kampovi, osmatračnice i
čamci pomoću kojih se provode dobro pripremljeni
edukativni programi;
– u sklopu dvorca obitava nekoliko vrsta šišmiševa
koji se istražuju kroz zasebni projekt;
– na jezeru je dozvoljeno jedrenje i vožnja čamcima,
osim u području najstrože zaštite, a to su mjesta
(pli ćaci, tršćaci, obalni dio s bujnom vegetacijom)
gdje uglavnom gnijezde ptice močvarice.


Iako kratkotrajni posjet Chiemseeu, praktično u
pro putovanju, sudionici ekskurzije imali su posebnu
pri liku doznati niz stručnim informacija,a posebno se
mno ge dojmilo biološko suzbijanje komaraca na otoci ma
i neposredno uz jezero.


(Foto: M. Grubešić)


Slika 2. Detalj iz parke ispred dvorca Herenchiemsee
(Foto: M. Grubešić)


Nešto o samom Chiemseu – osnovni podaci
Površina jezera (vodene površine) je oko 7.990 ha.
Nadmorska visina 518 metara,
najveća dubina iznosi 72,7 metara,
prosječna dubina je 25,6 metara i
zapremnina je oko 2.048 milijuna prostornih metara vode.
Jezero se proteže u dužinu od 13,7 km, širine je 9,2 km.
Dužina obale je 64 km,a s obalom otoka iznosi oko 83 km.


2.dan – 24.6. 2010. - četvrtak
Oberammergau – kako rade bavarski šumari?


Prijepodnevni program bio je posvećen obilasku Bavarskih
državnih šuma, šumarije Oberammergau. Stručno
vođenje obavio je prvi čovjek ove šumarije, direktor
gospodin dipl. ing. MainhardSüss. Uzobilazak pojedinih
točaka karakterističnih za problematiku gospodarenja
šumama na ovom području, gospodin Süss nas je
upoznao s poviješću šumarstva na ovom alpskom dijelu
Bavarske, organizacijskom shemom te operativnim poslovima
vezanim za gospodarenje šumom i divljači.


Šumarija Oberammergau gospodari s ukupnom površinom
od 28.600 ha. Uz gospodarenje šumom, šumarija
je zadužena i za mjere zaštite (zaštitne šume) te za
lovište koje se prostire na cjelokupnom području držav nih
šuma.


Sve poslove za koje je zadužena šumarija obavlja
ukupno 75 zaposlenika,od čega je 44 radnika, 10 revirnika
i 9 lovnika,a ostalih 12 djelatnika su stručno i administrativno
osoblje.


Predstavljajući praktične primjere glavnih zadaća šumarije,
obišli smo tri lokaliteta na kojima je predstavljeno:


– gospodarenje zaštitnim šumama,
– gospodarenje gospodarskim šumama,


Slika1. Prva destinacija – Chiemsee – Hereninsel, dvorac Ludviga


– lovno gospodarenje.


II uz predstavljanje problematike gospodarenja jezerom i


Gospodarenje zaštitnim šumama u alpskom podru


okolnim ekosustavima


čju ima posebnu ulogu. Zaštitne šume imaju višestruku
ŠUMARSKI LIST 9-10/2010 str. 98     <-- 98 -->        PDF

namjenu, ovisno što se prioritetno štiti, tako da su na
području šumarije Oberammergau zaštitne šume podijeljene
prema namjeni na funkciju:


– zaštite tla (zaštita od erozije),
– zaštita voda (zaštita od bujica),
– zaštita od lavina,
– zaštita staništa(biotopa).


dio pošumi (prirodno ili umjetno).Toje i uspjelo,te je
na tom prostoru sada mješovita šuma prebornih karakteristika,
a za sprečavanje nastanka lavine, pored živuće
vegetacije, koriste se i starija stabla koja se ruše po izohipsi
na način da deblo ostane iznad panja,a panjevi se
ostavljaju visine oko 1 m koji duže vremena predstavljaju
oslonac srušenim stablima i naravno snježnoj masi


da se ne pokrene.
Vrlo je zanimljiva priča kako je nastajala zaštitna sastojina?
Naime, glavnu ulogu kod podizanjan zaštitne
sastojine imali su – lovci. Za podizanje takve namjenske


Slika 3. Svjetski poznata destinacija zimskog (ali i ljetnog) turizma


–Garmisch Partenkirchen sa svoje 4 skakaonice, gdje će


se 2011. godine održati svjetsko prvenstvo
(Foto: M. Grubešić)Slika 5. Zimovalište za jelensku divljač ima za cilj smanjenje šteta


Tijekom terenskog obilaska pojedinih točaka,upoz


od divljači


(Foto: M. Grubešić)


nati smo s načinom kako se provode mjere gospodarenja


na lokalitetu koji ima ulogu zaštite od lavina. Na predjelu
Ettaler Berg zaštitni odjel nalazi se na strmom terenu
nagiba 35–40o i u rasponu nadmorske visine od
750–1200 mnv.Tapovršina ima ulogu zaštite jedne od
glavnih prometnica od Garmisch Partenkirchena prema
Augsburgu. Zaštita se ponajprije provodila tehničkim
načinom, postavljanjem prepreka (drvenih i metalnih)
koje su imale zadaću spriječiti pokretanje snijega – la-
vine prema prometnici. Šumari su dobili zadaću da taj
problem riješe biološkom metodom, odnosno da se taj


(Foto: M. Grubešić)


Slika 4. Stručni dio programa u šumariji Oberammergau uz vođenje


direktora, dipl. ing. Mainharda Süssa


Slika 6. Dvorac Linderhof


(Foto:T.Đuričić Kuric)
ŠUMARSKI LIST 9-10/2010 str. 99     <-- 99 -->        PDF

sastojine najveći problem je predstavljala krupna divljač,
ponajprije jelenska koja je intenzivnim brstom onemogućavala
podizanje zaštitne sastojine, stoga je bila
obveza uklanjanja (pojačanog odstrela) divljači s tog
predjela kako bi se nesmetano razvila prirodna mješovita
sastojina.


se znatno manje oštećuje tlo, pomladak i ostala prizem na
vegetacija.


U istome predjelu posjetili smo i jedan od 9 takozvanih
Wintergattera (zimovališta za divljač) namijenjeno
ponajprije jelenskoj divljači. Kako je već
spomenuto na ovom području ustanovljeno je i državno
lovište koje je pod nadležnošću šumarije, ponajprije
radi integralnog gospodarenja, obzirom da je jedan od
većih problema u gospodarenju šumom, posebno kada
je riječ o obnovi, upravo divljač.Toi ne čudi s obzirom
na brojnost divljači: na 28.000 ha lovišta godišnjese
realizira odstrel jelena običnog od 460 grla, srneće divljači
oko 1.000 grla i divokoza oko 600 grla.


Linderhof


U prekrasnom predjelu bavarskih Alpa već ranije
spomenuti kralj Ludvig II. izgradio je još jedan od
svoja tri dvorca – Lindehof. Ovo je najmanji od tri Ludvigova
dvorca, ali po mnogima i najljepši, kako zbog
same arhitekture tako i zbog okolnog parka s vodoskokom
i vidikovcem te podzemnim jezerom,po kojemu


Slika 7. Detalj iz parka oko dvorca Linderhof
(Foto: M. Grubešić)


Više o Bavarskim državnim šumama i njihovim organizacijskim
jedinicama na: www.baysf.de


Na predjelu Dickelscwaig upoznali smo se s gospodarskim
sastojinama i načinom gospodarenja u njima.
Radi se o terenu s blažom nagibima i dubljim tlom te su
se na takvim terenima razvile kvalitetne prirodne mješovite
sastojine smreke, jele, bukve, gorskog javora.


Zanimljiv je način gospodarenja koji je grupimično
prebornog karaktera zbog načina iskorištavanja, iako dije
lom sastojina svojom strukturom više podsjeća na regu
larni oblik. Obzirom na specifičnost staništa i
mikroreljefa te unatoč gospodarenju i zaštitnoj ulozi
ovih sastojina, izvlačenje,odnosno bolje iznošenje drv ne
mase,vrši se žičarama (jednojarbolne žičare), čime
se može voziti čamcem. U dvorcu je Ludvig II.živio
oko 8 godina. Znatno više o samome dvorcu, parkovnoj
arhitekturi oko dvorca te brojne fotografije može se
pogledati na web stranicama www.schlosslinderhof.de.


3.dan – 25.6. 2010. - petak
Freising – edukacija stručnog kadra


Treći dan ekskurzije bio je posvećen upoznavanju s
obrazovnim programom na Šumarskom fakultetu u Freisingu
i naVisokoj stručnoj školi. Ljubaznošću profesora
i suradnika na ove dvije obrazovne institucije detaljno su
prezentirali svoje programe, način rada, tehničku opremljenost,
rezultate primjene Bolonjskog procesa, mogućnosti
zapošljavanja i daljnjeg obrazovanja. Posebno su
se oko prijema, vođenja i predstavljanja angažirali prof.
dr. sc. Mainhard Schölch, gospođa dr. sc. Stefani
Ederer,prof. dr. sc. AndreasKönig,prof. dr. sc. VolkerZahnerigospođa
ChristineGerschlager.


Obje institucije su predstavile
svoj nastavni plan i program te specifičnosti
u obrazovanju kadrova.


Dok se naVisokoj stručnoj školi
obrazuju polaznici za stručne kvalifikacije
u šumarstvu, na Šumarskom
fakultetu koji je dioTehničkog sveuči
lišta München, obrazuju se prvostup
nici u području šumarstva i
upravljanja (Forstwissenschaft und
Ressourcenmanagement”, BSc)
magistri za područje šumarstva i
drvne tehnologije (“Forst- und Holzwissenschaft”,
MSc). Postoji i vrlo
uspješan internacionalni program za
magistre održivog upravljanja resur-


Slika 8. Sudionici ekskurzije s domačinima ispred Šumarskog fakulteta u Freisingu.


sima (Master Sustainable Resource
ŠUMARSKI LIST 9-10/2010 str. 100     <-- 100 -->        PDF

Slika 10. Detalj iz NPBavarska šuma nakon katastrofalnih sušenja
(Foto: Z. Ištvan)


Slika 9: Na predavanje u pratnji pasa – uobičajena slika u Freisingu
(Foto: S. Zec)


Management) na kojima se obrazuju studenti iz 60 zemalja
svijeta, čime se nedvojbeno, na najbolji način, potvrđuje
kvaliteta studija.


Nekoliko zanimljivih podataka u vezi uvjeta studiranja:
svi studenti, bez obzira na uspjeh ili socijalni status,
plaćaju studiranje iako se radi o državnim institucijama
u bogatoj Bavarskoj. Upis na diplomski studij nije uvjetovan
obaveznim završetkom dodiplomskog studija,već
je moguće upisati uvjetno,što uvelike povećava prolaznost.
No, također postoje problemi sa zapošljavanjem
prvostupnika, budući da nisu valjano određene kompetencije
ovoga stupnja obrazovanja.


Slika 11. StaklenaARKAU RUCI, simbolizira krhkost ekosustava
i potrebe brige o njemu. Zajednički rad bavarskih i čeških
umjetnika
(Foto: M. Grubešić)


Od niza zanimljivosti i različitosti koje smo mogli u
ovako kratkom vremenu primijetiti u ove dvije institucije,
izdvajamo da neki studenti nastavu pohađaju u
društvu svojih pasa kojih ima priličan broj, uredno su
vođeni na uzicama i ne stvaraju nikakvu pomutnju niti
buku. Dapače, njihova nazočnost na hodnicima i u dvoranama
kao da je pridonosila opuštenosti, zadovoljstvu
i vidnom zanimanju za ono što se radi.


4.dan – 26.6. 2010. - subota
BayerischeWald – groblje šume


Posljednji dan ekskurzije bio je predviđen za program
u Nacionalnom parku “Bayerische Wald”. Uz
stručnog voditelja obišli smo nekoliko točaka posebno
interesantnih sa stajališta šumarske struke. Naime, program
je bio usmjeren u obilazak bivših sastojina smreke
u kojoj je 1983. godine kao posljedica ciklona došlo do
velikih izvala. Kako se nije ništa poduzimalo u smislu
sanacije i zaštite preostalih sastojina,došlo je do masovnog
sušenja preostalih sastojina uzrokovano potkornjacima.
Danas, gotovo trideset godina kasnije, još stoje
mrtva stabla, a sukcesija, odnosno obnova ide vrlo
sporo, tako da su mlada stabla visine svega 1–1,5 m.
Ovo je očiti primjer kakonegospodarenjemože uzrokovati
katastrofalne posljedice.


Upravo je, nažalost najlošijim slikama za šumara,
završio četverodnevni stručno – edukacijski program u
Bavarskoj.


Prof. dr. sc. Marijan Grubešić
Silvija Zec dipl. ing. šum.