DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2010 str. 10     <-- 10 -->        PDF

J. Vukelić, A. Alegro, V. Šegota, I. Šapić: NOMENKLATURNO-FITOCENOLOŠKA REVIZIJA ASOCIJACIJE ... Šumarski list br. 11–12, CXXXIV (2010), 559-568
PODRUČJE ISTRAŽIVANJA I METODA RADA – Research area and methods of research
Fitocenološkim istraživanjima smrekovih šuma u kambisol (Bakšić i dr. 2010). Makroklimatske zna-
Hrvatskoj asocijaciju Calamagrostio variae-Piceetum, čajke zavižanskoga skupa pokazuju prosječnu godišnju
uz zavižansko područje (snimci 1–6 u tablici 1, Berto -temperaturu 3,5 °C, a prosječnu godišnju količinu obov
i ć 1975), ustanovili smo u sjevernovelebitskoj pra-rina 1898 mm (meteorološka postaja Vučjak, razdoblje
šumi Smrčeve doline (snimci 7 i 8) i na Samarskim 1961–1990, podaci DHMZ). Ekološka je amplituda pristijenama
(snimci 9 i 10). Uglavnom se rasprostire iz nad dolaska zajednice vrlo uska, a specifične reljefne, pedo1400
m nadmorske visine (na Samarskim stijenama loške i klimatske prilike nepovoljne za uspješan rast
nešto niže) na izrazito stjenovitim vrhovima, grebenima, šumske vegetacije. Te su se značajke odrazile na sastav


kukovima, škrapama, gornjim strmim prisojnim padi-i vegetacijsku strukturu zajednice.
nama, dok su donje, koje se u pravilu spuštaju prema vr-U istraživanjima je primijenjena metoda ciriškotačama
na dubljim, manje acidofilnim tlima, monpelješke fitocenološke škole sa šestostupanjskom


sjenovitijim i mnogo manje kamenitim terenima, obra-skalom, a snimci su prikazani u analitičkoj tablici (tasle
smrekovom šumom s obrubljenim gladcem (Laserpi-blica 1) s potrebnim općim podacima. Florni je sastav
tio krapfii-Piceetum abietis Vukelić et al. 2010; usp. razvrstan po socijalnoj pripadnosti vrsta, nomenklatura
Vukelić i dr. 2010). Kamenitost terena, uglavnom biljaka usklađena je prema bazi podataka Flora Croauvijek
iznad 40 %, bitna je značajka staništa ove aso cija-tica (Nikolić 2010), mahovina prema Koperskomu i
cije i znatno utječe na prekinut sklop drveća, sastav gr-dr. (2000), a sintaksona prema pregledima Zupanmlja
i prizemnoga rašća. Tla su najčešće različiti čiča (1999, 2007), Willnera i Grabherra (2007),
podtipovi kalkomelansola od organogenoga, organomi-Trinajstića (2008), Vukelića, Alegra i Šeneral
noga do posmeđenoga, te nešto rjeđe plitki kalko-gote (2010) i drugih fitocenologa.


Tablica 1. Florni sastav asocijacije Hyperico grisebachii-Piceetum (Bertović 1975) nom. nov. hoc loco
Table 1 Floral composition of the association Hypericum grisebachii-Piceetum (Bertović 1975) nom. nov. hoc. loco
Broj stupca / Number of column: 1 2 3 4 5 6 7 8 910
Lokalitet / Area: z z z z z zsd sd ss ss
Nadmorska visina / Altitude (10 m): 156 156 152 160 140 145 142 145 122 150
Ekspozicija / Exposition: NW N SE W W SW NNNONWSE
Inklinacija / Inclination (°): 30454540404531273015


Datum /Date: VIII - 1967 IX - 1967 VIII - 2010
Površina snimka / Releve‘ area (m2): 500 500 500 700 500 600 400 400 400 400
Asocc. different. spec.


h Salix appendiculata B 1 1 + 1 1 + 1 + . 1 5
j Juniperus communis subsp. alpina 3 + 4 3 2 2 + + 2 2 5
g Sambucus racemosa + + 1 3 1 + . . + + 4
j Hypericum richeri subsp. grisebachii C 1 + . + + 1 + 1 + . 4
j Gentiana lutea subsp. symphyandra + 2 . . + + + . 1 + 4
j Achillea clavenae + . . + 1 1 + . . . 3


a
Vaccinio-Piceenion
Lonicera caerulea subsp. borbasiana B + 1 2 + + . 1 + 1 1 5
Lonicera nigra . . . . . . .+.1 1
Polystichum lonchitis C + + 1 2 + + . 1 + + 5
Vaccinium vitis-idaea + 2 1 . + . 4 2 3
Lycopodium annotinum . . . . . . 3 . + 2 2
Luzula luzulina +.+. . . . . . . 1
Luzula sylvatica .+....1... 1
Rhytidiadelphus loreus D . . . . . . 2 1 1 + 2


b
Abieti-Piceenion
Abies alba A..+.....31 2
Clematis alpina B2+1+1211+1 5
Abies alba . . . . . .++.1 2
Adenostyles alpina C2 3 2 2 3 + + 2 1 2 5
Veronica urticifolia + + . . . . . + + + 3
Valeriana tripteris . + . . . . + + + 1 3


c
Vaccinio-Piceion
Picea abies A4554345413 5
Picea abies B22 . 1112 . 2 . 4
Hieracium murorum C+ + . . . . + 1 + . 3


Stupanj udjela /


Presence class