DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2010 str. 104     <-- 104 -->        PDF

Kosenkranius, gđa. Vaike Pommer iz Eston-federalnoj razini podijeljeno na 6 društava s ukupno 4493
skog šumarskog instituta i prof. dr. sc. Hardi Tul -člana. Društvo ima široke interesne sfere, kao što su:
federalnoj razini podijeljeno na 6 društava s ukupno 4493
skog šumarskog instituta i prof. dr. sc. Hardi Tul -člana. Društvo ima široke interesne sfere, kao što su:


l u s s Estonskog šumarskog fakulteta.


Slovačke; predsjednik Slovačke šumarske komore
gosp. Jaroslav Sulek, generalni direktor Slovačkih
državnih šuma Igor Viszlai, gosp. Rudolf Bruchanik,
gosp. Boris Pekarovic.


Škotske; predsjednik Škotskog šumarskog društva
Maurice Rogers.
Sudionici EFN-a, Zagreb 2010.


Goste je u ime domaćina pozdravio predsjednik
HŠD-a mr. sc. Petar Jurjević, ukratko ih upoznavši s
poviješću Društva.


U svom pozdravnom govoru državni tajnik MRRŠVG
Herman Sušnik upoznao ih je s organizacijskom
strukturom šumarstva i resornog Ministarstva.


Uslijedila su izvješća delegacija po zemljama.


Simpatični Maurice Rogers podnosi Škotski izvještaj


Maurice Rogers iz Škotskog kraljevskog šumarskog
društva u svojoj je prezentaciji prikazao osnovne podatke
o stanovništvu, topografske i klimatske prilike u
Škotskoj. Prikazao je stanje šuma i učešće crnogoričnih
i bjelogoričnih glavnih vrsta drveća, te najčešće štete u
škotskim šumama uzrokovane klimatskim promjenama
(vjetroizvale), insektima i gljivama. U svom je
izlaganju naglasio i vrednovanje općekorisnih funkcija
šuma u Škotskoj.


Tajnik Austrijskog šumarskog društva Martin H ö barth
u svom je izlaganju prikazao Šumarsko društvo
svoje zemlje, koje je osnovano 1852. godine i danas je na


Šumarski radovi i tehnologija


Javni odnosi


Uzgajanje šuma i zaštita prirode


Istraživanje i planiranje u šumarstvu


Ekonomija


Zaštita šuma


Međunarodna šumarska politika


Povijest šumarstva


Sport.
Glavni zadaci su:


lobiranje za drvo i šumu na zakonodavnoj razini,


edukacija i uvježbavanje svih članova,


rad na informiranju i razumijevanju javnosti problematike
šumarstva i drvne industrije,


godišnji kongresi s predavanjima, raspravama i
ekskurzijama.
Austrijsko šumarsko društvo član je:Austrijskog Društva za zaštitu prirode (Umweltdachverband)


Saveznog instituta za ruralni razvoj (Ländliches
Fortbildungsinstitut)


Međunarodne komisije za zaštitu Alpa (CIPRA-Austria).
Predsjednik Njemačkog šumarskog društva gosp.
Marcus Kühling izložio je neke činjenice vezane za
Njemačko šumarstvo i najavio događanja u 2011. godini:


Njemačko šumarsko društvo slavi 111. obljetnicu;


Broj članova društva raste;


Šumarsko društvo ponovno osniva Međunarodni
komitet za održivo gospodarenje šumama;


Obavljaju se pripreme za 65. godišnju konferenciju
u Aachenu;


Pripreme za obilježavanje Međunarodne godine
šuma;


Novi zakon o šumama prošao je Vladu;


Rasprava između šumarskog i lovačkog lobija se
zaoštrava;


Intenzivna je rasprava i između šumarstva i zaštite
prirode (posebice oko nacionalne strategije o bioraznolikosti).
Glavne teme vezane za obilježavanje 2011. međunarodne
godine šuma bit će:


Šume su važne za ljude;


Proizvodi i općekorisne funkcije šume osiguravaju
kvalitetu i održivost života u 21. stoljeću;


Održivo šumarstvo znači raditi u skladu s prirodom;


Šumovlasnici i nadzornici brimu o šumi;


Svatko može učiniti nešto dobro za šumu.
Neke ideje koje mogu proizaći kao dobrobit EFN
susreta:


Formiranje mailing liste svih članova;


Međusobni pozivi članova na važna događanja;


ŠUMARSKI LIST 11-12/2010 str. 105     <-- 105 -->        PDF


Organiziranje bilateralnih stručnih ekskurzija;


Partnerstvo u nekim projektima, posebice među
mladim ljudima;


Suglasnost oko pitanja šumarske politike EU i sl.
Gosp. Erik Kosenkranius izložio je Estonsko
izviješće podijeljeno u 4 poglavlja:


1. Ekonomsko stajalište
2. Privatne šume u Estoniji
3. Aktivnosti šumarskoga društva


Sudjelovanje na Forestry vision conference;


Sudjelovanje na sajmu ruralne proizvodnje;


Organiziranje šumarskoga tjedna;


Sudjelovanje na Baltičkoj šumarskoj koferenciji.
4. Istraživanje stavova javnosti o šumarstvu Estonije


24 % ispitanika smatra da je situacija u estonskom
šumama općenito poboljšana,


33 % smatraju da je pogoršana u posljednjih 5 godina,


veliki problemi vezani su uz pošumljavanje 43 %,
prekomjerne sječe 10 % i ilegalne sječe 19 % .
Najmanje 2/3 ispitanika složilo se sa sljedećim izjavama:Šuma je važna za nacionalno gospodarstvo;


Drvo je ekološki prihvatljiv materijal i treba se više
koristiti;


Održivi razvoj šuma važniji je nego prihod od korištenja
drveta;


Drvo je važan izvor obnovljive energije i treba ga
promicati;


Većina se nije složila s izjavama da je godišnji etat
prenizak i da će uslijed toga vrijedno drvo propasti, te
da se s Estonskim šumama gospodari na održiv način;


ŠUMARSKI LIST 11-12/2010 str. 106     <-- 106 -->        PDF


Ljudi žele informacije o šumi i mogućnostima za rekreaciju
62 %;


Žele informacije o upravljanju šumama 49 %;


Žele informacije o zaštiti šume i prirode 45 %;


Glavni izvor informacija im je internet 91 %.
U svom izlaganju Slovaci su prikazali Šume i šumarstvo
svoje zemlje.
Ukupna površina šuma 2.009.000 ha ili 41% površine
Slovačke.
Od tog su:


gospodarske šume na 69,9 % površine,


Zaštitne šume na 17,0 % površine,


Šume posebne namjene na 13,1 % površine.
Ukupna drvna zaliha iznosi 456 mil. m3 ili 237


m3/ha;


Godišnji tečajni prirast iznosi 6,14 m3/ha;


Godišnji etat iznosi 9,2 mil. m3 ; 6,2 m3 crnogorice i
3,0 mil. m3 bjelogorice;


60,4 % etata čini sječa izazvana sušenjem i vremenskim
nepogodama;


Etatom se siječe 75 % prirasta;


Godišnje se pošumi 15 883 ha i to 9 143 ha umjetnim
putem, a 6 740 ha prirodnom obnovom;


Prihodi i troškovi su većinom izbalansirani s dobiti
od oko 4 %;


Šumarski sektor u Slovačkoj zapošljava oko 20 000
ljudi.


Šumarske institucije:


Slovačka šumarska komora osnovana je 1993.


godine kao nevladina, nepolitička, pravna osoba s vlastitom
administracijom.


Razlozi osnivanja su:


da sudjeluje u Slovačkoj šumarskoj proizvodnji,


da se brine o interesu članstva i kreira socijalnu i komercijalnu
šumarsku politiku,


da promiče i zagovara profesionalna i socijalna
prava svojih članova.
Postoje specijalizirane sekcije: Sekcije za edukaciju,
koja se bavi organiziranjem stručnih izleta i izdavaštvom
i Sekcija za odnose s javnošću.


Pro Silva zagovara gospodarenje prirodnim šu-
mama i biološku raznolikost.
Klub “Žene u šumarstvu” zalaže se za domaće i
međunarodne odnose žena vezanih za šumarstvo.
Temeljne aktivnosti komore su:


pružanje pravnih i savjetodavnih usluga,
pomaganje daljnje edukacije članstva,
organizacija stručnih putovanja,


zaštita interesa članstva,


senzibiliziranje javnosti o važnosti šumarske struke
i radova u šumi,


predlaganje rješenja u šumarskom zakonodavstvu.
Problemi s kojima se Komora susreće u radu


vanjski:


Mala podrška središnje državne administracije;


Restriktivni zakoni;


Često bezrazložan kritički odnos ostalih građanskih
udruga za zaštitu prirode prema šumarskom sektoru.
Unutarnji:


Manjak interesa članova za šumarske organizacije,
kao i šumara samih za sebe;


Pomanjkanje financijskih sredstava.
Ciljevi:


Zagovaranje interesa Slovačkog šumarstva i širenje
entuzijazma;


Pridobivanje više ovlasti kod donošenja izmjena i
dopuna pravnih akata;


Materijalno zadovoljstvo članstva;


Porast broja članova.
Svi sudionici dobili su pdf prezentaciju šuma i šumarstva
Hrvatske koja je napravljena baš za ovu prigodu
(nalazi se na WEB stranicama HŠD-a)
Izv. prof. dr. sc. Ivica T ikvić izložio je svoju temu


“Gospodarenje tartufima u šumskim ekosustavima
Hrvatke”. Prof. Tikvić je voditelj znanstvenog projekta
“Istraživanje tartufa u šumskim ekosustavima Hrvatske”.
ŠUMARSKI LIST 11-12/2010 str. 107     <-- 107 -->        PDF

Uvod


Što je specifično za šumski ekosustav u Hrvatskoj:


vrlo izražena bioraznolikost,


veliko učešće državnih šuma,


duga tradicija organiziranog gospodarenja šumama,


prirodna obnova kao osnovno načelo regeneracije
šuma,.


dugogodišnja tradicija sakupljanja tartufa.
2000. godine u Istri je pronađen primjerak bijelog
tartufa od 1,3 kg, što je tada zabilježeno u Guinnessovoj
knjizi kao najveći primjerak na svijetu.


2008. godine primjerak bijelog tartufa od 1,6 pronađen
u Italiji postigao je cijenu od 330.000 US $.


Iako je tradicija sakupljanja tartufa razvijena samo u
Istri (od 1929. godine), tartuf uspijeva gotovo u svim
šumama kontinentalne Hrvatske. Moguć je i plantažni
uzgoj sadnjom sadnica “zaraženih” micelijem tartufa.


Zaključci:


U ekološkom i biološkom smislu, nema tartufa bez
vitalnih šuma i optimalnih stanišnih uvjeta;


Kvaliteta tartufa ovisi o kvaliteti staništa i zdravstvenog
stanja stabala;


Za održivo gospodarenje potrebno je zakonski osigurati
kvalitetnije gospodarenje šumskim staništima
i ekosustavom;


Zakonski regulirati sakupljanje tartufa i osigurati
nadzor;


Prekobrojnost divljih svinja može drastično smanjiti
prinos tartufa;


Postoje poznata staništa tartufa u Hrvatskoj (Istra,
Motovunska šuma);


Potencijal za tartufe u Hrvatskoj je izvrstan, što osiguravaju
očuvana i prirodna šumska staništa;


Sakupljanje tartufa može biti značajan prihod stanovništvu
ruralnih područja, gdje korištenje drveta iz
šume nije primarno;


Osim pojedinaca, javni i privatni šumarski sektor u
ekonoskom smislu ne koristi potencijal tartufa, što
bi se uskoro moglo promijeniti.
Nakon prezentacija uslijedila je rasprava u kojoj su
dominirale teme: korištenje drveta kao energenta i obilježavanje
2011. Međunarodne godine šuma.


Nakon završetka stručnog dijela programa razmijenjeni
su prigodni pokloni.


U podrumskoj sali Šumarskoga doma priređena je
zajednička večera, a druženje je uz glazbu nastavljeno
u predivnom prostoru Šumarskoga vrta.


Vokalno instrumentalni sastav”Kužiš stari moj” u svom elementu


Ne treba posebno naglašavati kako su u petak u 10
sati svi već sjedili u fakultetskom autobusu koji je kre-
ŠUMARSKI LIST 11-12/2010 str. 108     <-- 108 -->        PDF

nuo put Vrbovca. Sunčani dan nas je veselio i osiguravo
uspješan terenski dio programa. Pridružio nam se i
izv. prof. dr. sc. Igor Anić, kao stručni voditelj današnjeg
programa. U lugarnici Česma dočekao nas je veseli
zvuk trube simpatičnog kuhara.


Naš domaćin, upravitelj šumarije Vrbovec Đuro
Kauzlarić, dip. ing., prigodnim je riječima pozdravio
goste i iznio osnovne podatke o UŠP Bjelovar i šumariji
Vrbovec. Ispred HŠD-a, ogranka Bjelovar goste je
pozdravila predsjednica Marina Mamić, dipl. ing.


Izv. prof. dr. sc. Igor Anić prije terenskog obilaska
izložio je osnove gospodarenja nizinskim i poplavnim
šumama hrasta lužnjaka, po načelima prirodne obnove,
kako je to uvriježeno u Hrvatskoj.


Prof. dr. sc. Igor Anić odgovara na brojna pitanja sudionika


U sastojinam GJ Česma, gosti s upoznati sa svim
razvojnim stadijima lužnjakovih šuma i osnovnim uzgojnim
zahvatima.


Na pravom primjeru svojedobno iskopanoga melioracijskog
kanala kroz GJ Česma, pokazane su dugoročne
negativne posljedice po šumski ekosustav takvih i
sličnih zahvata u šumskom ekosustavu.


O praćenju režima podzemnih i nadzemnih voda neophodnih
za opstanak ovih sastojina govorio je dr. sc.
Pilaš iz Hrvatskog šumarskog instituta Jastrebarsko.


Obnovljeno jezero na starom toku rijeke Česme


Kad si žedan napi se iz česme


Uspomena uz stoljetne divove


Ispred tradicionalne posavske kuće
ŠUMARSKI LIST 11-12/2010 str. 109     <-- 109 -->        PDF

U popodnevnim satima nakon ručka u lugarnici
Česma, krenuli smo prema parku prirode Lonjsko polje.
Tamo nas je dočekalo osoblje Parka prirode i domaćini
iz UŠP Sisak i HŠD-a ogranka Sisak.


Dobrodošlicu je gostima zaželio predsjednik HŠD-a
ogranka Sisak i zamjenik voditelja UŠP Sisak Vlatko P e trović,
dipl ing., ukratko ih upoznavši s osnovnim podacima
o Upravi šuma Sisak i aktivnostima HŠD-a ogranka
Sisak. Nakon razgledavanja filma o Parku prirode Lonjsko
polje, krenuli smo na područje šumarije Sunja. Upravitelj
šumarije Drago Domazetović, dipl. ing., na
granici između Parka prirode i gospodarskih šuma šumarije
Sunja, izložio je osnovne značajke svoje šumarije.


Nesvakidašnja slika Lonjskoga polja


Izuzetno kišno razdoblje uzrokovalo je vrlo visok
vodostaj Save i mnoga niziska područja su u to vrijeme
bila poplavljena. Kako bi se rasteretio vodostaj Save pokraj
Zagreba puštena je voda u retenciji uz Lonjsko
polje, koje je gotovo cijelo bilo pod vodom.


“Brezovica” nas je dočekala u punoj ljepoti


Već pomalo umornim izletnicima u prekrasnoj lugarnici
Brezovica priređena je večera.


U subotu 25. rujna dočekalo nas je kišno jutro. Turističkim
autobusom ZET-a, uz stručnu pratnju turističkog
vodiča gospođe Jarmile, krenuli smo u
razgledavanje povijesnih i kulturnih znamenitost Zagreba.
Mi domaćini, složili smo se, da je to i za nas vrlo
interesantno. Naime, u svakodnevnoj žurbi prolazimo,
ali često ne vidimo ljepote svoga grada.


Završni ručak pod šatorom na Jarunu


Jarun nas je dočekao zaliven kišom, ali natjecanja su
se odvijala bez zastoja. Koliko truda su uložili djelatnici
Hrvatskih šuma, da pod ovakvim uvjetima osiguraju nesmetano
odvijanje tako zahtjevnog natjecanja, kad je
samo nekoliko dana prije početka natjecanja cijelo područje
bilo pod vodom. Do 13 sati dali smo vremena gostima
da prate natjecanja i bodre svoje nacionalne
timove, a onda je pod šatorom priređen završni ručak. Tu
nam se pridružio i pozdravio goste predsjednik uprave
Hrvatskih šuma d. o. o. Darko Vuletić, dipl. ing.


Vidimo se uskoro!


U 15 sati u Šumarskom domu uz kavu su rezimirani
dojmovi. Najzadovoljniji su bili predstavnici Estonije i
Austrije, čiji natjecatelji su timski i pojedinačno zauzeli
prva mjesta. Nakon oproštajnih govora završio je
EFN skup u Zagrebu.


Zadovoljstvo nam je bilo primati zahvale, pozitivne
dojmove organizacijom i svime viđenim u Hrvatskoj,
koje su nam sudionici uputili nakon povratka kućama.


Damir Delač
(Foto: B. Meštrić)
ŠUMARSKI LIST 11-12/2010 str. 110     <-- 110 -->        PDF

ZAPISNIK


3. sjednice Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a,
održane 1. prosinca 2010. god. u prostorijama Šumarskoga doma
Nazočni: izv. prof. dr. sc. Igor Anić, Stjepan Blažičević,
dipl. ing., Mario Bošnjak, dipl. ing., Davor Bralić,
dipl. ing., mr. sp. Mandica Dasović, mr. sc. Josip
Dundović, prof. dr. sc. Milan Glavaš, Tijana Grgurić,
dipl. ing., prof. dr. sc. Ivica Grbac, Željko Gubijan,
dipl. ing., Dubravko Hodak, dipl. ing., mr. sc. Petar Jurjević,
Čedo Križmanić, dipl. ing., Darko Mikičić, dipl.
ing., Marijan Miškić, dipl. ing., Damir Miškulin, dipl.
ing., Dragomir Pfeifer, dipl. ing., Biserka Šavor, dipl.
ing., Arijana Taler, dipl. ing. izv. prof. dr. sc. Ivica Tikvić,
Oliver Vlainić, dipl. ing., Zdravko Vukelić, dipl.
ing., Hranislav Jakovac, dipl. ing., Ilija Gregorović,
dipl. ing., Josip Maradin, dipl. ing., Damir Delač, dipl.
ing., Biserka Marković, dipl. oec.


Ispričani: Tibor Balint, dipl. ing., mr. sc., Zoran
Đurđević, Benjamino Horvat, dipl. ing., Marina
Mamić, dipl. ing., izv. prof. dr. sc. Josip Margaletić,
akademik Slavko Matić, Vlatko Petrović, dipl. ing.,
Darko Posarić, dipl. ing., prof. dr. sc. Branimir Prpić,
dr. sc. Vlado Topić. dr. sc. Dijana Vuletić


Predsjednik HŠD-a mr. Jurjević pozdravio je sve
nazočne i utvrdio kvorum.


Nakon toga jednoglasno je usvojen ovaj


Dnevni red:


1. Ovjerovljenje Zapisnika 2. sjednice Upravnog odbo ra
HŠD-a
2. Obavijesti
3. Devetomjesečno financijsko izvješće
4. Program rada i financijski plan za 2011. godinu
5. Aktualna problematika
6. Šumarski list i ostale publikacije
7. Imenovanje Povjerenstva za popis imovine i potraživanja
na dan 31. 12. 2010. godine
8. Slobodna riječ
Ad 1. Zapisnik 2. sjednice Upravnog i Nadzornog
odbora, održane 6. listopada 2010. god. u 11 sati u planinarskom
domu Jankovac, UŠP Našice, jednoglasno
je prihvaćen.


Ad 2.


Za obilježavanje 2011. Međunarodne godine šuma
ministarstvo Regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga
gospodarstva (MRRŠVG ) formiralo je dvije
Radne grupe, Radna grupa “Svijet” za osmišljavanje,
koordinaciju i provođenje obilježavanja izvan
granica Republike Hrvatske i Radna grupa “Republika
Hrvatska” za aktivnosti u RH. U radne grupe
izabrani su predstavnici ministarstva MRRŠVG,
MZOPU, MK, MVPEI, te HGK, kao i predstavnici
šumarskih institucija: Šumarskog fakulteta, Hrvatskog
šumarskog instituta, HKIŠDT, Hrvatskih šuma
d. o. o. i HŠD-a.
Predstavnik Hrvatskog šumarskog društva u Radnoj
grupi je tajnik Damir Delač, dipl. ing. Predložio je sljedeće
aktivnosti:


1. Postavljanje izložbe fotografija “Šuma okom šumara”.
Uz odabrane fotografije sa svih dosadašnjih
7 Salona koje će se postaviti u zgradi UN-a, fotografije
će se postaviti i na više lokacija u Hrvatskoj.
2. Napravit će se reizdanje od nekoliko tisuća primjeraka
knjige pitalica u stihovima o poznavanju prirode
za mlađe uzraste, “Priče bez naslova”
pokojnog kolege Mije Matezića, dipl ing. Knjige će
se prikladno promovirati i podijeliti najmlađima po
vrtićima i školama diljem Hrvatske.
3. Uz neophodne pripreme u skladu s američkim standardima,
poslat ćemo film “Šindra očuvanje starih
vještina”, svojedobno snimljen u Gorskom kotaru,
na natječaj za najbolji film s temom šumarstva.
4. U pripremi je multimedijalni kviz o poznavanju prirode,
šume i šumarstva “50 000 prijatelja šume”
prof. dr. sc. Ivana Martinića, koji će se postaviti na
WEB stranice HŠD-a, MRRŠVG i drugih šumarskih
institucija. Prva javna prezentacija bit će na
Svjetski dan šuma 21. ožujka 2011. (Cvjetni trg ili
Jelačić plac)
5. U prvom kvartalu 2011., u znaku Međunarodne go-
dine šuma, organizitat će se, vjerojatno u Splitu,
promocija i pretstavljanje Znanstvene monografije
“Šume hrvatskoga sredozemlja”.
6. Hrvatsko šumarsko društvo će tijekom 2011. godine
na svim službenim dokumentima, WEB stranicama,
kalendarima, Božićnim i Novogodišnjim čestitka ma,
pozivnicama, plakatima kao i naslovnicama
svog časopisa “Šumarski list”, stavljati znak Međuna
rodne godine šuma, za kojega je dobilo suglasnost
korištenja.
7. Tradicionalni Dani hrvatskoga šumarstva isto će biti
u duhu obilježavanja Međunarodne godine šuma.
8. Ogranci HŠD-a na svom će području tijekom 2011.
također održati poneku manifestaciju vezanu uz
obilježavanje Međunarodne godine šuma.


14. listopada, kao preteča budućim Glazbenim večerima
u Šumarskom domu, održan je solistički
koncert primadone Splitske opere Cynthia HansellBakić.
Ona je uz klavirsku pratnju Maria Čopora,
svim nazočnima pružila nezaboravan glazbeni doživljaj,
izvodeći pjesme Georga Gerswina, Leonar da
Bernsteina i Jeroma Kerna.


Na inicijativu slovenskih kolega podignute su spomen
ploče šumaru dr. sc. Lojzetu Čampi. Rođen u
Crnim Lazima u Blizini Tršća u Gorskom kotaru, a
diplomirao u Ljubljani, gdje je radeći u Šumarskom
institutu u Ljubljani proveo radni vijek. Doktorsku


ŠUMARSKI LIST 11-12/2010 str. 111     <-- 111 -->        PDF

dizertaciju obranio je na Sveučilištu u Zagrebu. Njegov
stručni i znanstveni rad na području šumarstva i
zaštite prirode uveliko je doprinosio suradnji Hrvatske
i Slovenije. Na temelju ovih činjenica predloženo
je da se postave dvije spomen ploče: jedna u Koblarima,
kod Kočevja u Sloveniji, a druga u Crnim Lazima
u Gorskom kotaru. Otvaranju spomen ploče u
Crnim lazima nazočila je i delegacija HŠD-a.


Stjepan Blažičević, dipl. ing., predsjednik ogranka
Požega, najavio je otvaranje poučne staze u Hajderovcu
u svibnju 2011. Predložio je da se u sklopu
svečanosti tamo održi i sjednica Upravnog i Nadzornog
odbora HŠD-a, a sve u znaku obilježavanja
Međunarodne godine šuma.


Mr. sc. Josip Dundović, predsjednik Sekcije za biomasu,
izvijestio je o posjetu delegacije na čelu s
austrijskim saveznim ministrom Nikijem Berlakovćem,
resornom Ministarstvu, Ministarstvu kulture,
kao i Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog
razvoja. U programu koji se odnosi na šumarstvo i
drvnu industriju tema je bila važnost drva kao ener genta.
Kronološki su navedene aktivnosti od 2002.
godine, a posebno je istaknuta suradnja grada Našica
s Europskim centrom za obnovljive izvore energije u
Güssingu, što je zanimljivo i za ostale manje gradove
i općine.


Ravnateljica Uprave za šumarstvo MRRŠVG
Bierka Šavor, dipl. ing., u vezi s aktivnostima glede
obilježavanja Međunarodne godine šuma, stavila je
naglasak na izložbu “Šuma okom šumara”, koja će
biti postavljena u zgradi UN-a, a otvorenju će nazočiti
sekretar UN te uz ostale državnike i naš predsjednik
Jospović. Tema koja će se prožimati kroz
cijelu manifestaciju je “Šuma i ljudi”.
Uz najavu novog Zakona o šumama, osvrnula se na
neke komentare glede ljudi koji su izabrani u Povjerenstvo
za izradu Zakona. Resorno Ministarstvo poslalo
je poziv svim šumarskim institucijama da
predlože svoje članove u Povjerenstvo, tako da ono
sačinjavaju od struke izabrani stručni ljudi. Drugi
dio Povjerenstva čine ljudi iz tijela državne Uprave.
Naime, Zakon o šumama bit će usklađen s Programom
gospodarskog oporavka Vlade RH, kojim će
se poboljšati učinkovitost i smanjiti administracija.
Površine koje su dane na služnost kroz višegodišnje
poljoprivredne nasade, kao i poljoprivredno zemljište
(livade, pašnjaci) isključit će se iz šumskog
kompleksa. Isto tako zemljište koje se u katastru
vodi kao poljoprivredno, a ustvari je već duži niz
godina obraslo šumom, uključit će se u šumski
kompleks. U skladu s tim, paralelno će se napraviti i
nužne izmjene i dopune Zakona o poljoprivrednom
zemljištu. Novi Zakon mora prihvatiti i realnost da
danas imamo i nove velike privatne šumovlasnike.


Dr. sc. Ivica Grbac najavio je izradu Zakona o preradi
i uporabi drva s rokom donošenja u drugom
kvartalu 2011. godine. Isti je Zakon već dva puta
prošao Prvo čitanje na Saboru RH i onda je sve
stalo. Inicijativa je ponovno pokrenuta, jer očit je
zrakoprazan prostor u tom segmentu. Operativni
program za pomoć drvnoj industriji je u tijeku i dodijeljena
su značajna sredstva kao pomoć drvoprerađivačima,
što je rezultiralo i laganim oporavkom
ovoga sektora. Pozvao je na zajedništvo i koordinaciju
drvnog i šumarskog sektora pri budućim aktivnostima.
Ad 3.


Biserka Marković, dipl. oec., voditeljica financijske
službe obrazložila je financijsko izvješće za devet mjeseci
2010. godine. Isto je jednoglasno usvojeno.


Ad 4. Prijedlog Programa rada za 2011. godinu je
iznio i obrazložio tajnik HŠD-a.


2011. godinu, koja je na inicijativu Hrvatske delegacije
na ministarskoj konferenciji UN održanoj u
New Yorku 2007. godine, proglašena Međunarodnom
godinom šuma, planiramo obilježiti zajedno s
MRRŠVG kao i drugim šumarskim institucijama,
nizom prigodnih manifestacija. Već su napravljene
predradnje za postavljanje izabranih fotografija s
bjelovarskoga Salona fotografija “Šuma okom šumara”,
u zgradi UN u New Yorku. Film “Šindra
očuvanje starih vještina”, koji je donacijom Svjetske
banke svojedobno napravio delnički ogranak
HŠD-a, kandidirat ćemo na natječaju za najbolji
film na temu šume i šumarstva. Isto tako u suradnji
s MRRŠVG ponovo ćemo tiskati knjigu pitalica u
stihovima našeg pokojnog kolege Mije Matezića,
dipl. ing. “Priče bez naslova”o poznavanju biljaka i
životinja, namijenjenu najmlađemu uzrastu. Na
našim WEB stranicama postavit ćemo interaktivni
kviz, čiji je autor prof. dr. sc. Ivan Martinić, pod naslovom
50 000 prijatelja šume. U svrhu obilježavanja
Međunarodne godine šuma, i popularizacije
naše struke, zajedno s ograncima prirediti ćemo još
niz prigodnih manifestacija.


Kao i do sada, planiramo organizirati tematske sjednice
s aktualnom problematikom, koja će zahtijevati
iskazivanje našega stava i stručnog mišljenja. Ponajprije,
mislimo se aktivno uključiti u izradu novog Zakona
o šumama, nastaviti s aktivnim sudjelovanjem
u započetom procesu restrukturiranja trgovačkog
društva Hrvatske šume d.o.o., utvrđivanja ekološke
mreže NATURA 2000., kao i svih događanja vezanih
izravno, ili s mogućim posljedicama (Kanal Dunav-
Sava) na šume i šumska zemljišta.


Poticat ćemo i pomagati ogranke da nastave s aktivnostima
promicanja šumarske struke kroz izdavaštvo,
organizaciju stručnih skupova, radionica,


ŠUMARSKI LIST 11-12/2010 str. 112     <-- 112 -->        PDF

okruglih stolova i stručnih ekskurzija. Nastavit s akcijom
podizanja spomen obilježja istaknutim članovima,
kao i pomagati već uhodane projekte,
međunarodnu izložbu fotografija “Šuma okom šumara”
bjelovarskoga ogranka, podizanje šumarskih
muzeja i slično.


Dan hrvatskoga šumarstva 20. lipnja, kao i svake
godine obilježit ćemo prigodnim događanjima i
115. Redovitom skupštinom HŠD-a. Aktualnu stručnu
temu Skupštine naknadno ćemo definirati.
Kako se ovogodišnje Dane hrvatskoga šumarstva
planira obilježiti i tradicionalnim natjecanjima šumarskih
radnika, mjesto događanja dogovorit ćemo
s poslovodstvom Hrvatskih šuma d. o. o.


I u 2011. godini nastavit ćemo s aktivnostima koje
su već postale tradicionalne, a to je priprema ekipe i
sudjelovanje na Europskom prvenstvu šumara u
nordijskom skijanju na 43. EFNS-u, koji će se održati
od 5. do 12. ožujka 2011. u Oestersundu u
Švedskoj, i ALPE-ADRIA skijaškom natjecanju šumara
Italije, Austrije, Slovenije i Hrvatske, kojemu
smo ove godine mi domaćini.


Kako se približava 2013. godina kada je Hrvatska
domaćin 45. EFNS natjecanja, potrebno je intenzivirati
radove na pripremi ovog zahtjevnog projekta.


I u svojoj 135. godini izlaženja, nastojat će se da
naše znanstveno-stručno i staleško glasilo Šumarski
list, bude što kvalitetniji i da redovito izlazi u 6 dvobroja,
kao i WEB izdanje Šumarskoga lista. Svakako
nastojati zadržati visoki status A1 SCI
bodovanja znanstvenih članaka.


Kako zbog bolesti prof. dr. sc. Branimira Prpića nije
tiskana knjiga njegovih Uvodnika Šumarskoga lista
i odabranih znanstvenih radova, to će se učiniti tijekom
2011. godine.


U suradnji s Akademijom šumarskih znanosti početkom
2011. promovirat ćemo znanstvenu monografiju
“Šume hrvatskoga Sredozemlja”.


Nastavit će se na izradi Šumarskog informacijskodokumentacijskog
centra, kao mjesta gdje će se
stjecati sve informacije o djelovanju šumarske
struke u Hrvatskoj, kako bi se sigurno pohranile za
buduća vremena, a potom i uspostavili mehanizmi
za učinkovito servisiranje tim informacijama svih
zainteresiranih. Dokumentacijski centar sastoji se
od:

Imenika hrvatskih šumara

Bibliografije i digitalne arhive Šumarskoga lista

Šumarske biblioteke

Internetskog sustava “sumari.hr”

Fotoarhive HŠD kao projekta koji bi obuhvatio svu
fotografsku građu

Informacijsko-dokumentacijskog servisa.


HŠD će i nadalje potpomagati i koordinirati radom
Sekcija, kako već uhodanih, Hrvatske udruge za
biomasu, Pro-Silva Croatia, Ekološke sekcije i Sekcije
za zaštitu šuma, tako i novoformirane Sekcije
za kulturu, sport i rekreaciju. Posebice vezano za
rad ove sekcije, pokrenut ćemo niz kulturnih događanja
u prostorima Šumarskoga doma (npr. Glazbene
večeri u Šumarskom domu).


Već duže vrijeme sazrijeva ideja o snimanju filma o
Hrvatskom šumarskom društvu. Tijekom 2011. planiramo
napraviti predradnje za pokretanje tog projekta.


Kako su postojeće članske iskaznice neadekvatne,
kako veličinom tako i sadržajem, tiskat ćemo nove.


Uspješnim domaćinstvom grupi Švicarskih šumara,
kao i organizacijom EFN susreta Europski šumara,
dobili smo poziv za uzvratni posjet u Švicarsku,
kanton Aargau, i Estoniju. Ukoliko se usklade termini
i zainteresiranost članova našeg Upravnog i
Nadzornog odbora, nastojat ćemo ostvariti jednu od
ovih stručnih ekskurzija.


Na Šumarskom domu uz tekuće održavanje, od ve ćih
zahvata planira se izmijeniti dotrajale krovne
prozore.
Sekcija – Hrvatska udruga za biomasu


Hrvatska udruga za biomasu u 2011. godini planira
sljedeće aktivnosti:


Putem 6. Hrvatskih dana biomase u sklopu 13. Europskih
dana biomase regija 2011., organizirati će
02. 09. 2011. u Našicama, povodom festivala “Dani
slavonske šume”, a u sklopu Hrvatsko-austrijskog
gospodarskog skupa, međunarodni stručni skup na
temu “Biomasa (električna i toplinska energija),
bioplin i biogoriva”.


Tijekom 2011. godine održat će više predavanja za
ogranke HŠD i lokalne samouprave.


Izdavanje publikacija i promidžbenih materijala, priprema
podloga za toplinsku energetsku politiku
putem: HGK Zajednice obnovljivih izvora energije,
Grupacije za biomasu i Radne skupine za energetsko
iskorištavanje šumske biomase Ministarstva regionalnog
razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva.


Predavanja i kooperacija sa drugim organizacijama
i udrugama koje imaju slične ciljeve, na primjer:
iz tuzemstva: Šumska biomasa d.o.o., kćerka HŠ d.o.o.
i Obnovljivi izvori energije d.o.o. kćerka HEP d.d., na
provedbi 5-godišnjeg Sporazuma HEP d.d. i HŠ d.o.o.
potpisanog 7. rujna 2007. godine u Našicama


iz inozemstva: C.A.R.M.E.N. e.V. Straubing, Bavarska
na 18. CARMEN Simpoziju Straubing, 2011.;
Austrijska i Europska udruga za biomasu na Srednjeeuropskoj
konferenciji o biomasi, Graz, 26. – 29.
ŠUMARSKI LIST 11-12/2010 str. 113     <-- 113 -->        PDF

2. 2011. i Slovenska udruga za biomasu; SWH GmbH
– ÖBf AG (Austrijske savezne šume d.d.) Purkersdorf,
Austrija; Europski centar za obnovljivu energiju
(EEE Güssing), te Poljoprivredna i stručna škola
Güssing, na ostvarenju Sporazuma o izradi Energetskog
koncepta Našice između grada Güssinga i grada
Našica; SEEG Mureck (od rujna 2008. godine).


Lobiranje na nacionalnim i međunarodnim procesima
u pripremi Zakona iz energetske i okolišne politike
te provedbi Strategije energetskog razvoja
Republike Hrvatske do 2020., s težištem na sustav
poticanja proizvodnje toplinske i rashladne energije.


Potpora praktičarima u uporabi bioenergije, na primjer
tvrtkama koje proizvode kotlove i peći na biomasu
“Centrometal” d.o.o. Macinec i sl.


Organizacija i potpora u koncesiji marketinga i oglašavanje
(plakate, letke i sl.) za bioenergiju, na primjer:
snimanje studijskih emisija na radiju i TV,
suradnja sa politikom (saborski odbori i dr.), korisnicima,
proizvođačima, znanosti i istraživanju tijek
daljnjeg razvoja sustava bioenergije, toplane na biomasu
HŠ d.o.o.: CTS Ogulin (1995.) i CTS Gospić
(2005.).


Termoelektrane na biomasu (kogeneracijska postrojenja)
– u pripremi je izrada studija predizvodljivosti
partnerski odnos Šumska biomasa d.o.o. i OIE
d.o.o. (kćerka HEP d.d.) na lokaciji Velika Gorica,
ali i u drvno-industrijskom kompleksu: “Hrast” d.d.
Strizivojna, “Spin Valis” d.o.o. Požega, “Spačva”
d.d. Vinkovci, DIN Novoselac i DI Slavonija d.d.
Sl. Brod i “Bilokalnik” d.o.o. Koprivnica (NEXE
Grupa Našice).
HŠD sekcija Hrvatska udruga za biomasu svojim
radom i afirmativnim nastupima na stručnim savjetovanjima,
konferencijama i aktivnostima, i u 2011.
godini pridonosit će jačanju nacionalne svijesti o
važnosti korištenja biomase kao obnovljivog izvora
energije.


Sekcija Pro Silva Croatia


Sekcija Pro Silva Croatia u 2011. godini namjerava
ostvariti sljedeće aktivnosti:


Sudjelovati na sastanku Upravnoga vijeća asocijacije.


Organizirati javno predavanje na temu značenja prirodnog
gospodarenja šumama za očuvanje klime,
vode i tla.


U mjesecu rujnu 2011. godine organizirati trodnevnu
ekskurziju za Pro Silva Bohemica (Češka) na
temu prebornih i nizinskih šuma Hrvatske.


Nastaviti postupak kandidiranja izabranih šumskih
sastojina za europsku listu reprezentativnih objekata
Pro Silva Europe.


Nadopunjavati postojeću Web stranicu sekcije u
sklopu Web stranica HŠD-a.


Propagirati rad asocijacije Pro Silva Europe informiranjem
članova HŠD i javnosti.
Sekcija za zaštitu šuma


u 2011. godini namjerava ostvariti sljedeće aktivnosti:Uži tim specijalista istraživat će nove mogućnosti
suzbijanja sitnih glodavaca.


Raditi na usklađivanju primjene sredstava za zaštitu
bilja u šumarstvu u skladu s FSC-om u pojedinim
upravama šuma.


Angažirati se na zapošljavanju većeg broja šumara
u inspekcijskim i savjetodavnim službama.


Pojačati suradnju sa Hrvatskom komorom inženjera
šumarstva i drvne tehnologije.


Pojačati istraživanja invanzivnih štetnih kukaca
(pogotovo azijske strizibube) i novih biljnih bolesti
(Chalara fraxsinea i drugih).


Aktivno sudjelovati na IV. sastanku eksperata za zaštitu
šuma i fitosanitamih stručnjaka u Austriji.


Sudjelovati na 55. Seminaru biljne zaštite u Hrvatskoj
i VII. Seminaru zaštite bilja u BiH, uz istovremne
pripreme za sljedeće seminare.


Nastaviti s organizacijom sudjelovanja na međunarodnom
projektu za šumske požare.


U pojedinim Upravama šuma održati predavnja o
šumskim požarima i drugim temama.


Suradnja, po specijalnostima, s istraživačima iz inozemstva.


Pratiti aktivna zbivanja na području zaštite šuma.
Prijedlozi programa rada Ekološke sekcije bit će nak nadno
priloženi.
ŠUMARSKI LIST 11-12/2010 str. 114     <-- 114 -->        PDF

FINACIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2011. GODINU


PRIHODI
1 Prihodi od usluga
2 Prihodi od članarina
3 Prihodi od kamata
4 Prihodi od iznajmljivanja imovine
5 Prihodi od donacija: Državni proračun/
lokalna samouprava
6 Ostali prihodi od donacija
7 Prihodi od pretplate na Šumarski list
8 Prihodi – ostalo
UKUPNO PRIHODI:
RASHODI
Rashodi za zaposlene
9 Plaće, porezi, prirezi, doprinosi
10 Ostali rashodi za zaposlene (naknade)
Materijalni rashodi
11 Rashodi za službena putovanja
12 Rashodi za materijal i energiju
13 Rashodi za usluge: Telefon i pošta
14 Usluge tekućeg održavanja
15 Komunalne
16 Intelektualne usluge
17 Računalne usluge
18 Grafičke
19 Ostale
Ostali rashodi poslovanja
20 Premije osiguranja
21 Reprezentacija
22 Članarine
23 Stručna putovanja, savjetovanja
24 Stručna literatura
25 Troškovi vanjskih suradnika
26 Amortizacija
27 Bankovne usluge
28 Ostali rashodi
UKUPNO RASHODI:


Nakon što je Biserka Marković, dipl. oec., voditeljica
financijske službe obrazložila financijski plan za
2011. godinu, program rada i financijski plan za 2011.
godinu jednoglasno su usvojeni.


Ad 5.


Na 2. sjednici Upravnog i Nadzornog odbora HŠD-a
kao kadidati za predsjednika Sekcije za kulturu, sport i
rekreaciju predloženi su Branko Meštrić, dipl. ing. i Oliver
Vlainić, dipl. ing. Odlučeno je da se članovi Upravnog
odbora, do održavanja sljedeće sjednice, očituju
tajniku HŠD-a o svom izboru. Većinu glasova dobio je
Oliver Vlainić. Predsjednik HŠD-a mr. sc. Petar Jurjević


HŠD UKUPNO HŠD CENTRALA OGRANCI


0,00 0,00 ,00
737.760,00 0,00 737.760,00
25.000,00 20.000,00 5.000,00
2.200.000,00 2.200.000,00
120.000,00 120.000,00
185.000,00 0,00 185.000,00
440.000,00 440.000,00
160.240,00 15.700,00 144.540,00
3.868.000,00 2.795.700,00 1.072.300,00


830.000,00 830.000,00 ,00
30.000,00 30.000,00 ,00


30.000,00 30.000,00 ,00
65.000,00 60.000,00 5.000,00
65.000,00 65.000,00 ,00
420.000,00 420.000,00 ,00
45.000,00 45.000,00 ,00
300.000,00 290.000,00 10.000,00
50.000,00 50.000,00 ,00
365.000,00 328.000,00 37.000,00
32.000,00 27.000,00 5.000,00


28.000,00 26.000,00 2.000,00
570.000,00 133.080,00 436.920,00
30.000,00 25.000,00 5.000,00
690.000,00 162.400,00 527.600,00
40.000,00 32.000,00 8.000,00
80.000,00 69.680,00 10.320,00
55.000,00 55.000,00 ,00
15.000,00 9.000,00 6.000,00
128.000,00 108.540,00 19.460,00


3.868.000,00 2.795.700,00 1.072.300,00


čestitao mu je na izboru za predsjednika Sekcije za kulturu,
sport i rekreaciju, a kolega Oliver Vlainić prigodnim
se riječima zahvalio na povjerenju.


Na 2. sjednici Upravnog i Nadzornog odbora HŠDa
odlučeno je da Povjerenstvo: Marina Mamić, Oliver
Vlainić i Damir Delač predlože oblik i formu nove
članske iskaznice HŠD-a. Veličina iskaznice biti će kao
i osobne iskaznice ili kreditne kartice. Povjerenstvo je
predočilo tri prijedloga:
ŠUMARSKI LIST 11-12/2010 str. 115     <-- 115 -->        PDF

665
od kojih je izabran sljedeći prijedlog
Na desnoj strani poleđine biti će fotografija člana.
Praćenjem financijskog poslovanja zamijećeno je
da je kod pojedinih ogranaka naplata članarina da-
leko ispod planske ili je nema. Članarina je propi-
sana Statutom HŠD-a i predstavlja jasan i definirani
prihod svakog ogranka HŠD-a, pa su s tim u skladu
ogranci dužni ažurirati naplatu.
Predsjednik HŠD-a mr. sc. Petar Jurjević izvijestio
je o konzultacijama s predsjednikom Uprave Hrvat-
skih šuma d. o. o. Darkom Vuletićem, dipl. ing., u
smislu pronalaženja načina na koje bi trgovačko
društvo na zakonom dozvoljen i transparentan način
pomoglo u radu svoje strukovne udruge.
Prof. dr. sc. Milan Glavaš, predsjednik Sekcije za
zaštitu šuma, najavio je početkom veljače 2011. go-
dine 55. seminar biljne zaštite, na kojemu će šumari
imati 18 naslova referata. Zamolio je za financijsku
pomoć, kako HŠD-a, tako i HKIŠDT, za sudjelova-
nje na tom seminaru. U 10 godina rada Šumarske
sekcije u zaštiti bilja, napisano je 185 referata koje
je grupirao po temama, a sažetke uz komentare na-
mjerava zajedno s dr. sc. Miroslavom Harapinom ti-
skati u posebnom izdanju, naravno ukoliko se za to
pronađu neophodna financijska sredstva.
U potkrovlju zgrade Šumarskoga doma, koji koriste
za poslovni prostor Hrvatske šume d. o. o., izmije-
njena su četiri krovna prozora. Ostali su u planu za
izmjenu u sljedećoj godini.
Ad 6.
Tehnički urednik Šumarskoga lista Hranislav Jako-
vac, dipl. ing. izvijestio je kako je tijekom 2010. go-
dine izašlo 5 dvobroja ŠL, a u pripremi je zadnji
svezak. Potanko izvješće o “Šumarskom listu” u
2010. godini dat će se na prvoj sjednici Upravnoga
odbora Hrvatskoga šumarskoga društvu u 2011. go-
dini. Kako se prikupilo dovoljno materijala entomo-
loških priloga koje na zadnjoj stranici Šumarskoga
lista objavljuje prof. dr. sc. Boris Hrašovec, predložio
je tiskanje brošure, kao što je to i ranije napravljeno.
S obzirom da glavni urednik Šumarskoga lista prof.
em. dr. sc. Branislav Prpić zbog bolesti nije u mo-
gućnosti obavljati poslove glavnoga urednika, na
prijedlog urednika područja Šumarskog lista i vod-
stva Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
prof. dr. sc. Boris Hrašovec imenovan je v.d. glav-
nog urednika. Za to mu pripada naknada od 35 kuna
po stranici.
Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.
Ad 7. Predlaženo je da Povjerenstvo za popis imo-
vine i potraživanja na dan 31. 12. 2010. bude u sastavu:
Jolanda Vincelj, dipl. ing. – predsjednica, Đurđica Belić
– članica, Ana Žnidarec – članica. Prijedlog je jednogla-
sno prihvaćen.
Ad 8. Damir Miškulin, dipl. ing., predsjednik
ogranka Zagreb pozvao je sve nazočne na tradicionalno
Božično druženje ogranka 16. prosinca u 17 sati u pro-
storijama Šumarskoga doma.
Zapisnik sastavio:
Tajnik HŠD-a: Predsjednik HŠD-a:
Damir Delač, dipl. ing. šum., v.r. Mr. sc. Petar Jurjević, v.r.
Na desnoj strani poleđine biti će fotografija člana.
Praćenjem financijskog poslovanja zamijećeno je
da je kod pojedinih ogranaka naplata članarina da-
leko ispod planske ili je nema. Članarina je propi-
sana Statutom HŠD-a i predstavlja jasan i definirani
prihod svakog ogranka HŠD-a, pa su s tim u skladu
ogranci dužni ažurirati naplatu.
Predsjednik HŠD-a mr. sc. Petar Jurjević izvijestio
je o konzultacijama s predsjednikom Uprave Hrvat-
skih šuma d. o. o. Darkom Vuletićem, dipl. ing., u
smislu pronalaženja načina na koje bi trgovačko
društvo na zakonom dozvoljen i transparentan način
pomoglo u radu svoje strukovne udruge.
Prof. dr. sc. Milan Glavaš, predsjednik Sekcije za
zaštitu šuma, najavio je početkom veljače 2011. go-
dine 55. seminar biljne zaštite, na kojemu će šumari
imati 18 naslova referata. Zamolio je za financijsku
pomoć, kako HŠD-a, tako i HKIŠDT, za sudjelova-
nje na tom seminaru. U 10 godina rada Šumarske
sekcije u zaštiti bilja, napisano je 185 referata koje
je grupirao po temama, a sažetke uz komentare na-
mjerava zajedno s dr. sc. Miroslavom Harapinom ti-
skati u posebnom izdanju, naravno ukoliko se za to
pronađu neophodna financijska sredstva.
U potkrovlju zgrade Šumarskoga doma, koji koriste
za poslovni prostor Hrvatske šume d. o. o., izmije-
njena su četiri krovna prozora. Ostali su u planu za
izmjenu u sljedećoj godini.
Ad 6.
Tehnički urednik Šumarskoga lista Hranislav Jako-
vac, dipl. ing. izvijestio je kako je tijekom 2010. go-
dine izašlo 5 dvobroja ŠL, a u pripremi je zadnji
svezak. Potanko izvješće o “Šumarskom listu” u
2010. godini dat će se na prvoj sjednici Upravnoga
odbora Hrvatskoga šumarskoga društvu u 2011. go-
dini. Kako se prikupilo dovoljno materijala entomo-
loških priloga koje na zadnjoj stranici Šumarskoga
lista objavljuje prof. dr. sc. Boris Hrašovec, predložio
je tiskanje brošure, kao što je to i ranije napravljeno.
S obzirom da glavni urednik Šumarskoga lista prof.
em. dr. sc. Branislav Prpić zbog bolesti nije u mo-
gućnosti obavljati poslove glavnoga urednika, na
prijedlog urednika područja Šumarskog lista i vod-
stva Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
prof. dr. sc. Boris Hrašovec imenovan je v.d. glav-
nog urednika. Za to mu pripada naknada od 35 kuna
po stranici.
Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.
Ad 7. Predlaženo je da Povjerenstvo za popis imo-
vine i potraživanja na dan 31. 12. 2010. bude u sastavu:
Jolanda Vincelj, dipl. ing. – predsjednica, Đurđica Belić
– članica, Ana Žnidarec – članica. Prijedlog je jednogla-
sno prihvaćen.
Ad 8. Damir Miškulin, dipl. ing., predsjednik
ogranka Zagreb pozvao je sve nazočne na tradicionalno
Božično druženje ogranka 16. prosinca u 17 sati u pro-
storijama Šumarskoga doma.
Zapisnik sastavio:
Tajnik HŠD-a: Predsjednik HŠD-a:
Damir Delač, dipl. ing. šum., v.r. Mr. sc. Petar Jurjević, v.r.