DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2010 str. 113     <-- 113 -->        PDF

2. 2011. i Slovenska udruga za biomasu; SWH GmbH
– ÖBf AG (Austrijske savezne šume d.d.) Purkersdorf,
Austrija; Europski centar za obnovljivu energiju
(EEE Güssing), te Poljoprivredna i stručna škola
Güssing, na ostvarenju Sporazuma o izradi Energetskog
koncepta Našice između grada Güssinga i grada
Našica; SEEG Mureck (od rujna 2008. godine).


Lobiranje na nacionalnim i međunarodnim procesima
u pripremi Zakona iz energetske i okolišne politike
te provedbi Strategije energetskog razvoja
Republike Hrvatske do 2020., s težištem na sustav
poticanja proizvodnje toplinske i rashladne energije.


Potpora praktičarima u uporabi bioenergije, na primjer
tvrtkama koje proizvode kotlove i peći na biomasu
“Centrometal” d.o.o. Macinec i sl.


Organizacija i potpora u koncesiji marketinga i oglašavanje
(plakate, letke i sl.) za bioenergiju, na primjer:
snimanje studijskih emisija na radiju i TV,
suradnja sa politikom (saborski odbori i dr.), korisnicima,
proizvođačima, znanosti i istraživanju tijek
daljnjeg razvoja sustava bioenergije, toplane na biomasu
HŠ d.o.o.: CTS Ogulin (1995.) i CTS Gospić
(2005.).


Termoelektrane na biomasu (kogeneracijska postrojenja)
– u pripremi je izrada studija predizvodljivosti
partnerski odnos Šumska biomasa d.o.o. i OIE
d.o.o. (kćerka HEP d.d.) na lokaciji Velika Gorica,
ali i u drvno-industrijskom kompleksu: “Hrast” d.d.
Strizivojna, “Spin Valis” d.o.o. Požega, “Spačva”
d.d. Vinkovci, DIN Novoselac i DI Slavonija d.d.
Sl. Brod i “Bilokalnik” d.o.o. Koprivnica (NEXE
Grupa Našice).
HŠD sekcija Hrvatska udruga za biomasu svojim
radom i afirmativnim nastupima na stručnim savjetovanjima,
konferencijama i aktivnostima, i u 2011.
godini pridonosit će jačanju nacionalne svijesti o
važnosti korištenja biomase kao obnovljivog izvora
energije.


Sekcija Pro Silva Croatia


Sekcija Pro Silva Croatia u 2011. godini namjerava
ostvariti sljedeće aktivnosti:


Sudjelovati na sastanku Upravnoga vijeća asocijacije.


Organizirati javno predavanje na temu značenja prirodnog
gospodarenja šumama za očuvanje klime,
vode i tla.


U mjesecu rujnu 2011. godine organizirati trodnevnu
ekskurziju za Pro Silva Bohemica (Češka) na
temu prebornih i nizinskih šuma Hrvatske.


Nastaviti postupak kandidiranja izabranih šumskih
sastojina za europsku listu reprezentativnih objekata
Pro Silva Europe.


Nadopunjavati postojeću Web stranicu sekcije u
sklopu Web stranica HŠD-a.


Propagirati rad asocijacije Pro Silva Europe informiranjem
članova HŠD i javnosti.
Sekcija za zaštitu šuma


u 2011. godini namjerava ostvariti sljedeće aktivnosti:Uži tim specijalista istraživat će nove mogućnosti
suzbijanja sitnih glodavaca.


Raditi na usklađivanju primjene sredstava za zaštitu
bilja u šumarstvu u skladu s FSC-om u pojedinim
upravama šuma.


Angažirati se na zapošljavanju većeg broja šumara
u inspekcijskim i savjetodavnim službama.


Pojačati suradnju sa Hrvatskom komorom inženjera
šumarstva i drvne tehnologije.


Pojačati istraživanja invanzivnih štetnih kukaca
(pogotovo azijske strizibube) i novih biljnih bolesti
(Chalara fraxsinea i drugih).


Aktivno sudjelovati na IV. sastanku eksperata za zaštitu
šuma i fitosanitamih stručnjaka u Austriji.


Sudjelovati na 55. Seminaru biljne zaštite u Hrvatskoj
i VII. Seminaru zaštite bilja u BiH, uz istovremne
pripreme za sljedeće seminare.


Nastaviti s organizacijom sudjelovanja na međunarodnom
projektu za šumske požare.


U pojedinim Upravama šuma održati predavnja o
šumskim požarima i drugim temama.


Suradnja, po specijalnostima, s istraživačima iz inozemstva.


Pratiti aktivna zbivanja na području zaštite šuma.
Prijedlozi programa rada Ekološke sekcije bit će nak nadno
priloženi.