DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2010 str. 115     <-- 115 -->        PDF

665
od kojih je izabran sljedeći prijedlog
Na desnoj strani poleđine biti će fotografija člana.
Praćenjem financijskog poslovanja zamijećeno je
da je kod pojedinih ogranaka naplata članarina da-
leko ispod planske ili je nema. Članarina je propi-
sana Statutom HŠD-a i predstavlja jasan i definirani
prihod svakog ogranka HŠD-a, pa su s tim u skladu
ogranci dužni ažurirati naplatu.
Predsjednik HŠD-a mr. sc. Petar Jurjević izvijestio
je o konzultacijama s predsjednikom Uprave Hrvat-
skih šuma d. o. o. Darkom Vuletićem, dipl. ing., u
smislu pronalaženja načina na koje bi trgovačko
društvo na zakonom dozvoljen i transparentan način
pomoglo u radu svoje strukovne udruge.
Prof. dr. sc. Milan Glavaš, predsjednik Sekcije za
zaštitu šuma, najavio je početkom veljače 2011. go-
dine 55. seminar biljne zaštite, na kojemu će šumari
imati 18 naslova referata. Zamolio je za financijsku
pomoć, kako HŠD-a, tako i HKIŠDT, za sudjelova-
nje na tom seminaru. U 10 godina rada Šumarske
sekcije u zaštiti bilja, napisano je 185 referata koje
je grupirao po temama, a sažetke uz komentare na-
mjerava zajedno s dr. sc. Miroslavom Harapinom ti-
skati u posebnom izdanju, naravno ukoliko se za to
pronađu neophodna financijska sredstva.
U potkrovlju zgrade Šumarskoga doma, koji koriste
za poslovni prostor Hrvatske šume d. o. o., izmije-
njena su četiri krovna prozora. Ostali su u planu za
izmjenu u sljedećoj godini.
Ad 6.
Tehnički urednik Šumarskoga lista Hranislav Jako-
vac, dipl. ing. izvijestio je kako je tijekom 2010. go-
dine izašlo 5 dvobroja ŠL, a u pripremi je zadnji
svezak. Potanko izvješće o “Šumarskom listu” u
2010. godini dat će se na prvoj sjednici Upravnoga
odbora Hrvatskoga šumarskoga društvu u 2011. go-
dini. Kako se prikupilo dovoljno materijala entomo-
loških priloga koje na zadnjoj stranici Šumarskoga
lista objavljuje prof. dr. sc. Boris Hrašovec, predložio
je tiskanje brošure, kao što je to i ranije napravljeno.
S obzirom da glavni urednik Šumarskoga lista prof.
em. dr. sc. Branislav Prpić zbog bolesti nije u mo-
gućnosti obavljati poslove glavnoga urednika, na
prijedlog urednika područja Šumarskog lista i vod-
stva Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
prof. dr. sc. Boris Hrašovec imenovan je v.d. glav-
nog urednika. Za to mu pripada naknada od 35 kuna
po stranici.
Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.
Ad 7. Predlaženo je da Povjerenstvo za popis imo-
vine i potraživanja na dan 31. 12. 2010. bude u sastavu:
Jolanda Vincelj, dipl. ing. – predsjednica, Đurđica Belić
– članica, Ana Žnidarec – članica. Prijedlog je jednogla-
sno prihvaćen.
Ad 8. Damir Miškulin, dipl. ing., predsjednik
ogranka Zagreb pozvao je sve nazočne na tradicionalno
Božično druženje ogranka 16. prosinca u 17 sati u pro-
storijama Šumarskoga doma.
Zapisnik sastavio:
Tajnik HŠD-a: Predsjednik HŠD-a:
Damir Delač, dipl. ing. šum., v.r. Mr. sc. Petar Jurjević, v.r.
Na desnoj strani poleđine biti će fotografija člana.
Praćenjem financijskog poslovanja zamijećeno je
da je kod pojedinih ogranaka naplata članarina da-
leko ispod planske ili je nema. Članarina je propi-
sana Statutom HŠD-a i predstavlja jasan i definirani
prihod svakog ogranka HŠD-a, pa su s tim u skladu
ogranci dužni ažurirati naplatu.
Predsjednik HŠD-a mr. sc. Petar Jurjević izvijestio
je o konzultacijama s predsjednikom Uprave Hrvat-
skih šuma d. o. o. Darkom Vuletićem, dipl. ing., u
smislu pronalaženja načina na koje bi trgovačko
društvo na zakonom dozvoljen i transparentan način
pomoglo u radu svoje strukovne udruge.
Prof. dr. sc. Milan Glavaš, predsjednik Sekcije za
zaštitu šuma, najavio je početkom veljače 2011. go-
dine 55. seminar biljne zaštite, na kojemu će šumari
imati 18 naslova referata. Zamolio je za financijsku
pomoć, kako HŠD-a, tako i HKIŠDT, za sudjelova-
nje na tom seminaru. U 10 godina rada Šumarske
sekcije u zaštiti bilja, napisano je 185 referata koje
je grupirao po temama, a sažetke uz komentare na-
mjerava zajedno s dr. sc. Miroslavom Harapinom ti-
skati u posebnom izdanju, naravno ukoliko se za to
pronađu neophodna financijska sredstva.
U potkrovlju zgrade Šumarskoga doma, koji koriste
za poslovni prostor Hrvatske šume d. o. o., izmije-
njena su četiri krovna prozora. Ostali su u planu za
izmjenu u sljedećoj godini.
Ad 6.
Tehnički urednik Šumarskoga lista Hranislav Jako-
vac, dipl. ing. izvijestio je kako je tijekom 2010. go-
dine izašlo 5 dvobroja ŠL, a u pripremi je zadnji
svezak. Potanko izvješće o “Šumarskom listu” u
2010. godini dat će se na prvoj sjednici Upravnoga
odbora Hrvatskoga šumarskoga društvu u 2011. go-
dini. Kako se prikupilo dovoljno materijala entomo-
loških priloga koje na zadnjoj stranici Šumarskoga
lista objavljuje prof. dr. sc. Boris Hrašovec, predložio
je tiskanje brošure, kao što je to i ranije napravljeno.
S obzirom da glavni urednik Šumarskoga lista prof.
em. dr. sc. Branislav Prpić zbog bolesti nije u mo-
gućnosti obavljati poslove glavnoga urednika, na
prijedlog urednika područja Šumarskog lista i vod-
stva Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
prof. dr. sc. Boris Hrašovec imenovan je v.d. glav-
nog urednika. Za to mu pripada naknada od 35 kuna
po stranici.
Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.
Ad 7. Predlaženo je da Povjerenstvo za popis imo-
vine i potraživanja na dan 31. 12. 2010. bude u sastavu:
Jolanda Vincelj, dipl. ing. – predsjednica, Đurđica Belić
– članica, Ana Žnidarec – članica. Prijedlog je jednogla-
sno prihvaćen.
Ad 8. Damir Miškulin, dipl. ing., predsjednik
ogranka Zagreb pozvao je sve nazočne na tradicionalno
Božično druženje ogranka 16. prosinca u 17 sati u pro-
storijama Šumarskoga doma.
Zapisnik sastavio:
Tajnik HŠD-a: Predsjednik HŠD-a:
Damir Delač, dipl. ing. šum., v.r. Mr. sc. Petar Jurjević, v.r.