DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2010 str. 14     <-- 14 -->        PDF

J. Vukelić, A. Alegro, V. Šegota, I. Šapić: NOMENKLATURNO-FITOCENOLOŠKA REVIZIJA ASOCIJACIJE ... Šumarski list br. 11–12, CXXXIV (2010), 559-568
Odabir dijagnostičkih vrsta asocijacije temeljen je
na usporedbi deset snimaka iz tablice 1 i rezultata istraživanja
Fukareka (1964), Stefanovića (1970),
Zupančiča (1980, 1999), Zupančiča i Acceta
(1994), Vukelića, Alegra i Šegote (2010) te
ostalih fitocenologa. Iz usporedbe se izdvaja šira skupina
razlikovnih vrsta koje karakteriziraju subalpska
stjenovita staništa otvorenoga sklopa, a ne pridolaze ili
su znatno rjeđe u ostalim smrekovim zajednicama. To
su u ponajprije Juniperus communis subsp. alpina,
Salix appendiculata, Sambucus racemosa, Hypericum
richeri subsp. grisebachii, Achillea clavenae, Gentiana
lutea subsp. symphyandra, zatim Festuca bosniaca,
Cardus acanthoides, Carlina acaulis subsp. caulescens,
Asplenium fissum, Melampyrum velebiticum i druge.
One sve nisu primarno šumske vrste; staništa ove smrekove
šume često su isprekidana planinskim rudinama i
stjenovitim gromadama u čijim pukotinama te vrste
rastu. Uz njih, u odnosu na ostale sastojine u Hrvatskoj,
ali i šire, udjelom i pokrovnošću ističe se skupina šumskih
vrsta – Calamagrostis varia, Polystychum lonchitis,
Adenostyles alpina i Vaccinium vitis-idaea. One su
važne za identifikaciju i razlikovanje ove asocijacije,
iako se ne mogu označiti kao razlikovne, jer uspijevaju i
uostalim dinarskim fitocenozama.


Izbor vrsta za imenovanje istraživane asocijacije
(name-giving taxon) razmjerno je složen i vrlo sužen.


Da je to čest slučaj, priznaje se i u uvodu Kodeksa, po
kojemu su nazivi „etikete koje često ne mogu sadržavati
svojstvene i razlikovne vrste. U svakom slučaju,
važno je točno znati što se misli pod imenom nego pronaći
ime koje je svojstveno u svakom pogledu“. Najpogodnijom
vrstom u istraživanoj asocijaciji pokazala se
planinska (velecvjetna) pljuskavica, Hypericum richeri
Vill. subsp. grisebachii (Boiss.) Nyman. Zastupljena
je visokim stupnjem udjela i znatnije nego u
srodnim fitocenozama, a njezina ekoindikatorska svojstva
odgovaraju stanišnim uvjetima asocijacije i, naravno,
nije korištena pri imenovanju zajednica obične
smreke. Ona je svojta subalpskih šuma, subalpskih i
alpskih travnjaka na vapnenačkoj podlozi. Rasprostranjena
je od jugoistočnih Alpa, preko balkanskih planina
do jugoistočnih Karpata. Šire shvaćenu svojtu
definira Robson (1968) uz obrazloženje da zbog velike
varijabilnosti ni jedna od lokalnih populacija drugačijega
izgleda ne zaslužuje taksonomski status. Stoga u
opseg taksona H. richeri subsp. grisebachii uključuje i


H. alpigenum Kit. H. transsilvanicum Čelak. i H. balcanicum
Velen. Suprotno tomu mišljenju Soó (1991)
tvrdi da su H. alpigenum, H. transsilvanicum i H. richeri
subsp. grisebachii tri dobro razlučene svojte. U
tako shvaćenoj taksonomiji grupe velebitske populacije
pripadale bi vrsti H. alpigenum.
Slika 1. Karakterističan izgled asocijacije Hyperico grisebachii-Piceetum u predjelu Samarske stijene
Figure 1 Characteristic appearance of the association Hyperico grisebachii-Piceetum in the area Samaraske stijene