DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2010 str. 21     <-- 21 -->        PDF

M. Zebec, M. Idžojtić, I. Poljak, I. Mihaldinec: VARIJABILNOST NIZINSKOG BRIJESTA (Ulmus minor Mill. ... Šumarski list br. 11–12, CXXXIV (2010), 569-580
najhladnijeg mjeseca godine od -3 do -18 °C. Raspodjela
oborina je podjednaka tijekom godine, dok su maksimumi
u kasno proljeće i jesen. Prema podacima za
meteorološku postaju Đurđevac, koja se nalazi u sredini
istraživanoga područja, srednja godišnja temperatura
zraka iznosi 10,0 °C. Prema Langovom kišnom
faktoru (Kfg = 78,6) klima je semihumidna. Najčešći
su zapadni i sjeverozapadni vjetrovi.


Područje Podravine prostor je izuzetnih prirodnih
vrijednosti, visoke biološke i krajobrazne raznolikosti,
pa je područje riječnog ekosustava Drave i Mure i zakonom
preventivno zaštićeno uspostavom Regionalnog
parka Mura-Drava (2008), koji je dio budućeg
rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav. Uz dravske
obale odvija se i veći broj antropogenih aktivnosti, koje
imaju drastičan negativni utjecaj na očuvanje biološke
raznolikosti ovoga područja. Ponajprije je to uređivanje
vodotoka i eksploatacija mineralnih sirovina (nafta,
pijesak, šljunak), o čemu je napisano nekoliko znanstvenih
studija (Špoljar i sur. 2008, P e h i sur. 2008).
Na rijeci Dravi uzvodno od ušća Mure nalaze se 22 hidroelektrane,
od čega su tri u Hrvatskoj (HE Varaždin,
HE Čakovec, HE Dubrava), a planirana je izgradnja
novih u Hrvatskoj i susjednim državama (Režek
2003). Negativni utjecaj uzvodnih hidroelektrana na
nizinske šume ogleda se u postupnom snižavanju razine
podzemnih voda uslijed erozije korita rijeke
Drave. Korijenje šumskog drveća (poglavito hrasta
lužnjaka) pritom ne može pratiti naglu promjenu dina


mike podzemnih voda, te dolazi do sušenja velikih
šumskih kompleksa (Repaš). Nepovoljan utjecaj na mikroklimu
lužnjakovih šuma (Genisto elatae-Quercetum
roboris Horvat 1938) ima i nestanak nizinskog
brijesta, shodno čemu stanište postaje toplije i suše
(Prpić 1975, Beraković 1999). Najveća pojavnost
nizinskog brijesta na području Podravine je u lužnjakovim
šumama, gdje raste zajedno s vezom. Brojni negativni
čimbenici (holandska bolest brijesta, onečišćenje
tla uslijed eksploatacije mineralnih sirovina, snižavanje
razine podzemnih voda, krčenje šuma) rezultirali su
alarmantnim smanjenjem broja adultnih stabala na terenu.
Važnost očuvanja nizinskog brijesta nalazi se i u
osiguranju opstanka lužnjakovih šuma, gdje je brijest,
prije pojave holandske bolesti, tvorio podstojnu etažu u
sloju drveća, te održavao optimalnu mikroklimu staništa,
neophodnu za uspijevanje hrasta lužnjaka (Prpić
1996, 2001; Vukelić i Baričević 1998).


Zbog ugroženosti brijesta od patogena Ophiostoma
novo-ulmi i spomenutih negativnih čimbenika, a
samim time i opasnosti od smanjenja optimalne širine
varijabiliteta, koji bi predstavljao osnovu za adekvatni
odgovor na promijenjene uvjete staništa, pristupilo se
istraživanju njegove varijabilnosti pomoću morfometrijske
analize listova. Nizinski brijest se u ovom radu
tretira kao skupina manje ili više izdiferenciranih
svojti, određenih pripadnošću U. minor Mill. sensu latissimo
kompleksu.


3. MATERIJAL I METODE – Material and Methods
Materijal za morfometrijsku analizu sakupljen je u Podravine. Populacije obuhvaćene istraživanjem bile
pet prirodnih populacija nizinskog brijesta s područja su: Banov Brod, Gotalovo, Svibovica, Veliko Polje, Varaždin
(slika 1). Sabrani su listovi s
pet stabala po populaciji, dok je
svako stablo bilo prezentirano s 30
zdravih i neoštećenih listova. Korišteni
su subdistalni listovi kratkih
fertilnih izbojaka osvijetljenog dijela
krošnje, budući da se vršni, distalni
listovi formiraju u sušno doba
godine, što uzrokuje njihovu deformaciju,
pa su neprikladni za izmjeru
(Richens 1955). Listovi su sakupljeni
krajem lipnja 2009. godine,
dakle sredinom vegetacijskog razdoblja,
kada su s obzirom na oblik i
dimenzije u cijelosti razvijeni. Budući
da U. minor ima vrlo velik potencijal
vegetativnog širenja, pri
selekciji uzoraka, primjenjivan je
kriterij da su stabla međusobno udaljena
najmanje 50 metara, upravo da
bi se izbjegla mogućnost uzorkovanja
genetički istih jedinki.


Slika 1. Uzorkovane populacije.


Figure 1 Sampled populations.