DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2010 str. 24     <-- 24 -->        PDF

M. Zebec, M. Idžojtić, I. Poljak, I. Mihaldinec: VARIJABILNOST NIZINSKOG BRIJESTA (Ulmus minor Mill. ... Šumarski list br. 11–12, CXXXIV (2010), 569-580
plojke (HW), širina plojke na 50 % duljine plojke kraće populacija za svojstva duljina plojke, mjerena od baze
strane lista (PW1), broj primarnih zubaca subapikalne plojke na kraćoj strani lista do mjesta najveće širine
regije (NPT), broj sekundarnih i tercijarnih žila subapi-plojke (PMPW) i širina plojke na 90 % duljine plojke
kalne regije (NPSV), duljina peteljke (PL), bazalna asi-kraće strane lista (PW2) nije bilo statistički značajno.
metrija (BA) i duljina plojke (BL). Razlikovanje


Tablica 2. Rezultati univarijatne analize varijance (ANOVA).


Table 2 Results of univariate analysis of variance (ANOVA).


Efekti – Effects df LA HW PMPW PW1 PW2
Populacija F 4 4,10 5,49 1,80 6,63 1,80
Population p p<0,05 p<0,01 0,17 p<0,01 0,17
Stablo/populacija F 20 7,24 8,18 8,87 6,75 22,82
Tree/population p p<0,01 p<0,01 p<0,01 p<0,01 p<0,01
Efekti – Effects df NPT NPSV PL BA BL
Populacija F 4 4,77 15,88 7,39 7,51 4,86
Population p p<0,01 p<0,01 p<0,01 p<0,01 p<0,01
Stablo/populacija F 20 21,54 20,80 26,95 19,89 6,29
Tree/population p p<0,01 p<0,01 p<0,01 p<0,01 p<0,01


Budući da rezultati univarijatne analize varijance međusobno razlikuju za pojedina svojstva (tablica 3).
(ANOVA) potvrđuju postojanje statistički značajnih Može se uočiti da se populacije Gotalovo i Svibovica siraz
lika između populacija, i to za većinu promatranih gnifikantno ne razlikuju niti za jedno istraživano svojznačajki,
u nastavku je provedeno testiranje pomoću stvo, dok je razlikovanje između populacija Veliko Polje
Fisherovih multiplih testova (LSD) između svih parova i Varaždin, i to za sve promatrana svojstva, potpuno.
populacija, kako bi se utvrdilo koje se točno populacije


Tablica 3. Rezultati komparacije parova populacija za 8 svojstava, korištenjem Fisherovog LSD testa.


Table 3 Results of populations pairwise comparisons for 8 traits by using Fisher LSD testing procedure.


Značajka
Trait
Komparacija populacija
Comparison of populations
A - B A - C A - D A - E B - C B - D B - E C - D C - E D - E
LA 0,06 0,25 0,09 0,31 0,45 p<0,01 0,36 p<0,01 0,88 p<0,05
HW p<0,05 0,14 0,06 0,84 0,45 p<0,01 p<0,05 p<0,01 0,20 p<0,05
PW1 p<0,05 0,15 p<0,05 0,97 0,25 p<0,01 p<0,05 p<0,01 0,14 p<0,05
NPT p<0,05 0,35 0,58 p<0,01 0,13 0,06 0,25 0,71 p<0,05 p<0,01
NPSV p<0,05 0,32 0,55 p<0,01 0,13 0,06 p<0,01 0,69 p<0,01 p<0,01
PL p<0,05 0,96 0,81 p<0,01 p<0,05 p<0,05 0,16 0,77 p<0,01 p<0,01
BA p<0,01 0,41 0,10 p<0,01 p<0,05 0,10 0,21 0,39 p<0,01 p<0,01
BL 0,28 0,65 0,08 p<0,05 0,52 p<0,01 0,20 p<0,05 0,06 p<0,01


A = Svibovica, B = Banov Brod, C = Gotalovo, D = Veliko Polje, E = Varaždin


A = Svibovica, B = Banov Brod, C = Gotalovo, D = Veliko Polje, E = Varaždin


Za većinu svojstava pokazalo se da je 1/2-2/3 od
ukupne varijance uvjetovano varijabilnošću između listova
unutar stabla (tablica 4), dok je najmanja varijabilnost
prisutna između populacija (3,62-24,31 %
ukupne varijance). Odstupanje od ovog pravila vidljivo
je kod varijabli NPSV i PL, gdje je međupopulacijska
varijabilnost relativno visoka (38,10-55,41 % ukupne
varijance).


Iz UPGMA dendrograma (slika 3) vidljivo je da su
prema istraživanim svojstvima listova međusobno najsličnije
populacije Gotalovo i Svibovica (usp. tablica
3), na koje se nadovezuje populacija Banov Brod. Ove
tri populacije formiraju klaster, iza kojeg slijede populacije
Veliko Polje, i na najvećoj udaljenosti poveziva


nja, populacija Varaždin. Najsjevernija populacija Varaždin,
geografski je i najudaljenija, te se morfološki
značajno razlikuje od ostale četiri populacije, što je posebno
izraženo u odnosu na najjužniju populaciju Veliko
Polje (usp. tablica 3).


U svrhu dodatne analize strukture međupopulacijske
diferencijacije, kao i determinacije svojstava, po
kojima se istraživane populacije međusobno najbolje
razlikuju, provedena je diskriminantna analiza. Za
deset varijabli i pet grupa kanoničkom analizom dobivene
su četiri diskriminantne funkcije. Iz sredina kanoničkih
varijabli vidljivo je da diskriminantna funkcija 1
najbolje razlikuje populaciju Varaždin od populacije
Banov Brod, odnosno populaciju Varaždin od ostale