DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2010 str. 26     <-- 26 -->        PDF

M. Zebec, M. Idžojtić, I. Poljak, I. Mihaldinec: VARIJABILNOST NIZINSKOG BRIJESTA (Ulmus minor Mill. ... Šumarski list br. 11–12, CXXXIV (2010), 569-580
Tablica 6. Standardizirani koeficijenti kanoničkih varijabli.


Table 6 Standardized coefficients for the cannonical variables.


Varijabla
Variable
Diskr. funkcija 1
Root 1
Diskr. funkcija 2
Root 2
Diskr. funkcija 3
Root 3
Diskr. funkcija 4
Root 4
NPSV 8,251 -0,279 -0,834 -0,987
NPT -8,373 1,046 0,971 0,869
PW1 -3,042 2,266 -0,648 1,113
BA -0,743 0,384 0,925 0,255
LA 3,866 -2,042 0,549 -3,152
BL -1,476 0,561 -0,576 2,178
Svojstvena vrijednost
Eigenvalue 48,747 3,122 0,688 0,056
Kumulativna proporcija
Cumul. Prop. 0,926 0,985 0,998 1,000


Diskriminantna funkcija 2 – Root 2
Diskriminantna funkcija 1 – Root 1
Slika 4. Projekcija kanoničkih vrijednosti istraživanih populacija u prostor prvih dviju diskriminantnih funkcija.


Figure 4 Scatterplot of the canonical scores of researched populations for the first two discriminant functions.


5. RASPRAVA I ZAKLJUČAK – Discussion and Conclusion
Rezultati morfometrijske analize podataka ukazuju budući da je i područje obuhvaćeno istraživanjem bilo
na činjenicu da su najvarijabilnija svojstva u istraživa-znatno veće, a time i heterogenije.
nim populacijama bila površina plojke (LA), duljina Analizom varijance (ANOVA) utvrđeno je postojanje
peteljke (PL) i bazalna asimetrija (BA). Slične rezultate statistički značajnih razlika u vrijednostima aritmetičkih


dobiva i Zebec (2010) za cjelokupno područje ra-sredina kompariranih svojstava na unutarpopulacijskoj i
sprostranjenja nizinskog brijesta u Hrvatskoj, no vri-međupopulacijskol razini za glavninu promatranih svojjednosti
koeficijenata varijabilnosti nešto su veće, stava. Provedbom post hoc testiranja pomoću Fisherovih