DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2010 str. 3     <-- 3 -->        PDF

RI JEČ GLAV NO GA URED NI KA


NA KRAJU GODINE


Kada se završava godina, običaj je podvući crtu, analizirati rezultate i zaključiti da li smo postavljene
zadaće početkom godine, uspješno ili manje uspješno obavili. No, ovoga puta, osvrnut ćemo se na ono
što nas očekuje u nadolazećoj 2011. god., koja je 2007. god. upravo na prijedlog hrvatske delegacije na
Ministarskoj konferenciji UN u New Yorku proglašena Međunarodnom godinom šuma. Poznato je da je
primjerice: 2002. god. bila Međunarodna godina planina, 2003. voda, 2006. zaštite tla, 2007., 2008. i
2009. planeta Zemlje, a 2010. biološke raznolikosti. Sva ova proglašenja i njihova obilježavanja, imaju
za cilj ukazati na probleme očuvanja i poboljšanja stanja te senzibilizirati javnost da se zajedno sa struč njacima
uključi u zaštitu prirode. Činjenica je, da veliko povećanje broja stanovništva (polovinom prošloga
stoljeća 3, a sada gotovo 7 milijardi), tehnološki napredak, neodgovorno ponašanje prema prirodi
i najčešće beskrupulozno profiterstvo, dovode do njenog ugrožavnja. Šuma kao najsloženiji ekosustav
zaslužuje posebnu pozornost, što je kao što vidimo prepoznala i međunarodna zajednica. No, nije
dovoljno samo voljeti prirodu, u ovome slučaju šumu, o njoj treba nešto i znati, što je često naš prigovor
raznim novozaštitarima.


Čitav je niz aktivnosti radna skupina u MRRŠVG planirala za obilježavanje Međunarodne godine
šuma, a u koje je uklopljen i program aktivnosti HŠD-a. Većina njih ima upravo edukatvni sadržaj, a to je
zaista prilika hrvatskoj šumarskoj struci da iskoristi tu otvorenu tribinu, kako bi se predstavila javnosti u
pravom svijetlu i srušila najčešću percepciju javnosti o šumarstvu, koju ona svodi na sjekiru i trupac, i to
isključivo u negativnom svijetlu. Nije potrebno bježati od toga trupca, jer on u daljnjoj preradi dobiva
svoj uporabni oblik potreban u životu čovjeka, no javnost bi morala znati da je on samo nusprodukt uzgajanja,
zaštite i obnove šuma, a cijena toga trupca, usput rečeno, kod nas je najčešće daleko od tržišne.
Imamo priliku naglasiti ponajprije općekorisne funkcije šuma (gospodarske, ekološke i socijalne), koje
osiguravamo svojim stručnim radom na načelima potrajnog gospodarenja. Potrebno je objasniti zašto
zagovaramo gospodarske zahvate u šumi, što znači njenu aktivnu a ne pasivnu zaštitu. Poznata je činjenica
da ljudi shvate vrijednost nečega tek kada to izgube, što nikako ne bi željeli da se to dogodi sa šumama.


Naravno da u izvršenju programa obilježavanja 2011. Međunarodne godine šuma, očekujemo podrš ku
medija, koji će popratiti sve aktivnosti. Na žalost, napisi u dnevnom tisku, kada je riječ o šumi i
šumarstvu, najčeće su s negativnim predznakom i oni uglavnom prate nazovimo “slučajeve”, a nisu edukativni
u onom smislu kojega bi struka željela. Šume i šumska zemljišta pokrivaju 46 % kopnene površine
Hrvatske, njih je sačuvala i o njima brine šumarska struka, pa je stoga nepojmljivo, iako je bilo
pokušaja, da nacionalna televizija u svome programu nema redovitu informativno-edukativnu emisiju o
šumi i šumarstvu. Ako nedjeljom gledamo Poljoprivrednu emisiju i More, pitamo se zašto nema slične
emisije o šumi i šumarstvu. Možemo li takvu emisiju imati barem u 2011. Međunarodnoj godini šuma?


Očekujući da će šumarska struka iskoristiti priliku i u pravom svijetlu predstaviti se u Međunarodnoj
godini šuma, čitateljima Šumarskoga lista želimo Čestit Božić te sretnu i uspješnu 2011. godinu.


Prof. em. dr. sc. Branimir Prpić
ŠUMARSKI LIST 11-12/2010 str. 4     <-- 4 -->        PDF

A WORD FROM THE EDITOR-IN-CHIEF


AT THE END OF THE YEAR


When a year is ending, it is a custom to draw a line under the results, analyze the achievements and
decide whether the tasks set at the beginning of the year have been completed with more or less success.
This time, however, we will focus on what is in store for us in the year 2011. It was on the proposal of the
Croatian delegation at the 2007 UN Ministerial Conference in New York that the year 2011 was declared
the International Year of Forests. It is common knowledge that the year 2002 was the International
Year of Mountains, the year 2003 was dedicated to water, the year 2006 to soil protection, the years
2007, 2008 and 2009 were the International Years of Planet Earth, and the year 2010 was the International
Year of Biodiversity. All these declarations and celebrations are aimed at highlighting the problems
of the preservation and improvement of their condition, as well as stimulating the public to join
the experts in nature protection effort. The world population is rapidly increasing (in the mid nineteenth
century there were 3 million people, compared to the current number of almost 7 billion people). Technological
advancement, irresponsible treatment of the nature, and unscrupulous profiteering pose a serious
threat to nature. The forest is the most complex ecosystem which requires particular attention. As
we can see, the international community has made full acknowledgement of this fact by dedicating one
year to its celebration. Yet, love for the nature is not enough; what we also need is the knowledge of its
aspects, in this case of forests. This is the argument which we often use in our dialogues with various
modern nature protectors.


The working group of the Ministry of Regional Development, Forestry and Water Management has
planned a variety of activities to mark the International Year of Forests, to which the Croatian Forestry
Association will contribute with their action programme. Most of the activities are educational in character.
The Croatian forestry profession should use this opportunity to present itself to the public in the
proper light and to disclaim the most frequent and usually negative public perception of forestry as the
art of the axe and the log. There is no need to discard the log, because as the final product it becomes a
useful object in the life of the man, but the public should know that it is only a by-product of silviculture,
protection and regeneration of forests. Incidentally, the price of this log in Croatia is far below its market
value. What we must focus on are the non-market values of the forest (commercial, ecological and
social), which we ensure with our professional work based on the principles of sustainable management.
We should explain why we advocate silvicultural treatments in forests, or in other words, why we support
active rather than passive protection. It is a known fact that people appreciate the value of a thing
only after they have lost it, which we would on no account want to happen to forests. In implementing the
programme of marking the International Year of Forests2011, we expect full support of the media. Unfortunately,
articles in the daily press related to forests and forestry are generally negatively intoned; in
other words, instead of being educative, they prefer to focus on so-called “cases”. Forests and forestland
cover 46% of the land area of Croatia. They have been preserved and tended by the forestry profession,
so it seems almost incredible that the national television, except for some feeble attempts, does not
have at least one regular informative-educative programme on forests and forestry. If we can watch the
Agricultural programme and the programme about the sea every Sunday, then there is no reason why we
should not watch a similar programme on forests and forestry. Can we have such a programme at least
in the International Year of Forests2011?


We expect that the forestry profession will use the International Year of Forests as an opportunity to
present itself in the proper light.


In conclusion, we wish all the readers of the Forestry Journal Merry Christmas and a Very Happy
and Successful New Year 2011.


Professor Emeritus Branimir Prpić, Ph.D.